Connect with us

Marknadsnyheter

Magasin Friluftslivs #3-2023 med ny partienkät: Starkt stöd för friluftslivet inför budgetpropositionen

Published

on

I en alldeles ny partienkät från Magasin Friluftsliv finns ett starkt stöd för satsningar på friluftslivet. Tre av regeringsunderlagets partier vill höja anslagen till det organiserade friluftslivet. I dag landar Magasin Friluftsliv i 38 000 brevlådor över hela landet. Årets tredje nummer innehåller utöver partienkäten reportage om paddling, unga på mountainbike, vandring på Bohusleden, friluftsliv för barn med funktionsvariationer, och demokratiprojektet Activate som öppnar dörrar till förenings- och friluftsliv för utlandsfödda invånare. Dessutom tester av gummistövlar och skalbyxor.

Läs hela nya numret här och chefredaktör Erika Enequists artikel om partienkäten och hela partienkäten här
 
Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet föreslog i sitt slutbetänkande att det statliga anslaget till det organiserade friluftslivet ska fördubblas. I friluftsenkäten svarar tre av partierna i regeringsunderlaget – Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna – att de vill höja anslagen för att friluftslivet ska kunna aktivera fler människor. Liberalerna motiverar sitt svar med att ”friluftslivet främjar fysisk aktivitet genom hela livet och säkerställer inte minst fler friska år i livet.”  
 
– I en tid när åtta av tio skolbarn inte rör sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer behövs alla insatser för att bryta den trenden. Med en fördubbling av anslaget till friluftslivet skulle organisationerna kunna göra särskilda satsningar på att nå de grupper i samhället som i dag rör sig mindre och saknar erfarenhet av friluftsaktiviteter. Så vi hoppas att regeringen tar med denna samhällsviktiga satsning i morgondagens budgetproposition, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.  
 
De fem andra riksdagspartierna svarar Kanske på frågan om ökat anslag till Svenskt Friluftsliv. 
 
Med utgångspunkt i finsk forskning beräknas stillasittandet kosta det svenska samhället upp till 90 miljarder kronor per år. Kostnaderna drabbar inte enbart hälso- och sjukvården utan även kommuner och företag genom ökad sjukfrånvaro och lägre produktivitet. 
 
Partierna vill få friluftsovana att röra sig mer i naturen  
Partienkäten visar också att det finns en samsyn om friluftslivets positiva samhällsbidrag. Sju av åtta partier anser också att det är viktigt att fler friluftsovana får hitta rörelseglädjen i naturen. Moderaterna motiverar sitt svar med att ”det är viktigt att barn och unga får med sig en grundläggande kunskap om att vistas och röra sig i skog och mark, om allemansrätten och om olika situationer som vi kan ställas inför i naturen.”   
 
– Med tanke på partiernas svar hoppas jag att riksdagsledamöterna och regeringen passar på att läsa nya numret av Magasin Friluftsliv som visar konkreta exempel på hur bland annat Friluftsfrämjandet arbetar för att öppna dörrar för barn med funktionsvariationer och utrikesfödda att hitta rörelseglädjen i naturen, säger Erika Enequist, chefredaktör för Magasin Friluftsliv.    
 
Tidöpartierna öppnar för att återställa anslaget till skötsel av natur 
Under våren har länsstyrelser över hela landet larmat om hur budgetnedskärningarna av anslaget till naturvård gjort det svårt att underhålla friluftsinfrastruktur. Exempelvis har bajamajor vid naturreservat stängts och resurserna inte räckt till för att underhålla vandringsleder.  

På frågan om naturanslaget ska återställas i höstbudgeten 2023, svarar alla fyra partierna i regeringsunderlaget Kanske. Motiveringarna till enkätsvaren visar att de ännu inte har satt ner foten. Moderaterna hänvisar till att diskussioner om höstbudgeten pågår, Sverigedemokraterna vill se en anslagsnivå som säkerställer att vandringsleder och friluftsområden sköts om, Kristdemokraterna skriver att effekterna av den politik man driver alltid ska utvärderas och Liberalerna vill satsa på underhåll och utveckling så snart som ekonomin tillåter det.  
 
– Nedskärningarna ger snabbt en negativ spiral. Friluftsanläggningar och skyddade naturområden förfaller och då ger sig färre människor ut. Antalet jobb både inom naturturism och naturvård minskar i tusental. Det är en utveckling som kan och behöver vändas, så att fler i stället lockas ut i friluftslivet, säger Erika Enequist, chefredaktör för Magasin Friluftsliv.    
 
Klimat- och miljöministern har nyligen signalerat att anslaget kommer att höjas till 2019 års nivå.  
 
Fakta 
Läs hela nya numret här och chefredaktör Erika Enequists artikel om partienkäten och hela partienkäten här. Enkätfrågorna ställdes av Magasin Friluftsliv, som är Friluftsfrämjandets fristående medlemstidning, i slutet av juni 2023. De skickades till partiernas talespersoner/företrädare för friluftsfrågor och partiledarnas pressansvariga. Den 18 augusti kom de sista kompletterande svaren in.  
 
Det organiserade friluftslivet samlar 1,8 miljoner medlemskap, ungefär hälften så många som idrottsrörelsen. Ändå uppgår det statliga budgetanslaget till friluftslivsorganisationerna till bara fem procent av idrottsrörelsens anslag.  
 
Här finns slutbetänkandet från Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och en sammanfattning om friluftslivsfrågorna   
 
I våras publicerade Folkhälsomyndigheten sin nya rapport om skolbarns hälsovanor. Bland 11-åringarna är det bara 14 procent av flickorna och 24 procent av pojkarna som når upp till rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet per dag. 
 
Här finns den brittiska forskningen om det ekonomiska värdet av investeringar i fysisk rörelse  
 
Beräkningen av samhällskostnaden för stillasittandet, finns i denna kunskapssammanställning från Svenskt Friluftsliv (sid 17).   
 
Pressbilder 
Här finns pressbilder på Kristina Ljungros

För mer information och intervjuer:
Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet, svarar gärna på frågor om partienkäten och budgetpropositionen. Erika Enequist, chefredaktör för Magasin Friluftsliv, på frågor om nya numret. För researchfrågor eller intervjuer med Kristina eller Erika, kontakta:  
Pontus Björkman, sakkunnig friluftspolitiska frågor, pontus.bjorkman@friluftsframjandet.se, 073-7711850  

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med ca 110
 000 medlemmar, 8000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 360 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.

www.friluftsframjandet.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.