Connect with us

Marknadsnyheter

Meddelande om stabiliseringsåtgärder, delvis utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Published

on

ABG Sundal Collier AB (“ABGSC”), i sin roll som Sole Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Readly International ABs (publ) (“Readly” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq Stockholm. ABGSC meddelar vidare att stabiliseringsperioden nu har avslutats och att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen har utnyttjats delvis av ABGSC, vilket innebär att 630 000 aktier har utnyttjats och 1 200 508 aktier, som ABGSC har lånat från Huvudägaren[1] för att täcka övertilldelning, ska levereras tillbaka.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (“Erbjudandet”), har ABGSC möjlighet, i egenskap av Sole Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har genomförts på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 17 september 2020 till och med idag, 16 oktober 2020. Sole Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter har transaktioner att genomförts till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 59 SEK. ABGSC, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar i detta pressmeddelande att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm som framgår nedan. ABGSC har tidigare meddelat om utförda stabiliseringsåtgärder under stabiliseringsperioden genom pressmeddelanden den 2 oktober och 15 oktober 2020.

Huvudägaren i Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av Bolagets aktier, att sälja ytterligare högst 1 830 508 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 59 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. ABGSC meddelar härmed att övertilldelningsoptionen avseende 630 000 aktier har utnyttjats. Följaktligen kommer 1 200 508 aktier i Bolaget, som ABGSC har lånat från Huvudägaren för att täcka övertilldelning, att levereras tillbaka.

Kontaktperson på ABGSC är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Readly International AB (publ)
Instrument: Stamaktier (ISIN: SE0014855292)
Erbjudandestorlek: 1 830 508 stamaktier
Erbjudandepris: 59 SEK
Tradingsymbol: READ
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner utförda efter pressmeddelandet den 15 oktober 2020:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
16 oktober 2020 20 000 56,90 56,50 56,67 SEK Nasdaq Stockholm

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att utföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelanden den 2 oktober och 15 oktober 2020. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har utförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har utförts på andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner utförda under stabiliseringsperioden:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
23 september 2020 605 508 59,00 58,00 58,83 SEK Nasdaq Stockholm
24 september 2020 200 000 57,70 54,60 56,22 SEK Nasdaq Stockholm
25 september 2020 40 132 55,50 53,50 54,24 SEK Nasdaq Stockholm
28 september 2020 54 868 53,50 51,50 52,42 SEK Nasdaq Stockholm
6 oktober 2020 18 161 58,20 57,80 57,99 SEK Nasdaq Stockholm
7 oktober 2020 53 005 57,90 57,50 57,70 SEK Nasdaq Stockholm
8 oktober 2020 43 770 57,20 56,00 56,84 SEK Nasdaq Stockholm
9 oktober 2020 33 788 57,80 57,00 57,71 SEK Nasdaq Stockholm
12 oktober 2020 26 276 58,00 57,50 57,75 SEK Nasdaq Stockholm
13 oktober 2020 15 000 58,00 57,50 57,86 SEK Nasdaq Stockholm
14 oktober 2020 20 000 57,60 57,00 57,23 SEK Nasdaq Stockholm
15 oktober 2020 70 000 57,80 56,80 57,05 SEK Nasdaq Stockholm
16 oktober 2020 20 000 56,90 56,50 56,67 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information vänligen kontakta:

Kontaktuppgifter för investerare och analytiker:

Annika Billberg, Head of Investor Relations Readly
+46 70 267 97 91, annika.billberg@readly.com

Kontaktuppgifter för media:

Linnéa Aguero, Head of PR & Communications Readly
 +46 72 503 32 31, linnea.aguero@readly.com

Denna information är sådan information som Readly är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020, kl. 18.30 (CEST).

Om Readly

Readly grundades 2012 och är marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin[2]. Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från tredjepartsförlag. Produkten är tillgänglig online eller via en app som kan laddas ned på alla större operativsystem. Mot en fast månadsavgift får Readlys prenumeranter obegränsad tillgång till kvalitetsinnehåll från cirka 800 förlag och redaktioner och Bolaget har sedan tjänsten lanserades haft en stor ökning av antalet fullt betalande prenumeranter. Readlys huvudmarknader Tyskland, Storbritannien och Sverige, svarade tillsammans för cirka 85 procent av Bolagets nettoomsättning under första halvåret 2020. Readly har prenumeranter i fler än 50 länder samt avtal med förlag för att erbjuda lokalt innehåll i elva av dessa länder. Vidare tillhandahåller Readly magasin på 17 språk.Readlys totala intäkter har växt kraftigt de senaste åren och Bolagets totala intäkter uppgick till 265 miljoner SEK 2019. Totala intäkter har ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 44 procent under perioden 2017 till 2019 och samtliga av Readlys huvudmarknader hade en positiv organisk tillväxt under motsvarande period.

[1] Cleantech Europe II Luxembourg Sarl.

[2] Av de ”all-you-can-read”-aktörer som identifierats i Europa definieras Readly som europeisk marknadsledare i kategorin ”all-you-can-read” på följande grunder: högst antal magasintitlar, avtal med de flesta större förlagen på huvudmarknader, högsta antalet webbplatsbesökare i genomsnitt per månad från oktober till december 2019 (globalt) samt högst betyg i Apple App Store, PwC Strategy&:s marknadsstudie.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.