Connect with us

Marknadsnyheter

Metacon har träffat ett exklusivt licensavtal med PERIC om rättigheter för Metacon att bygga en ”Gigafactory” för tillverkning av egna elektrolysanläggningar

Published

on

Metacon AB (publ) har genom det helägda dotterbolaget Metacon Technology AB (Metacon Warrant AB u.ä.) träffat ett OEM licens- och tillverkningsavtal med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. Det är första gången i PERIC:s över 60-åriga historia som ett liknande avtal görs. Avtalet ger Metacon en exklusiv rätt för ett stort antal länder i Europa, att under eget varumärke tillverka kompletta elektrolysanläggningar (Hydrogen Generation Systems, HGS) baserade på PERIC:s världsledande teknologi för trycksatta alkaliska elektrolysmoduler (stackar). Metacon undersöker nu förutsättningar och finansieringsmöjligheter för att bygga en fabrik i Sverige eller i ett annat land inom EU. Under rätt förutsättningar skulle detta kunna bli den första fabriken i sitt slag i Sverige och inom några år en av de största i Europa. Metacon planerar inledningsvis för en produktionsvolym om upp till 0,5 GW per år, vilket motsvarar 50 – 100 kompletta elektrolysanläggningar baserade på 5 respektive 10 MW elektrolysmoduler. I nästa steg planeras tillverkningen att kunna skalas upp till 1 GW per år och mer. Metacon kommer att utvärdera olika former av finansiering för den nya fabriken inklusive nationella och EU-stödprogram.

Avtalet innebär en unik möjlighet för Metacon att i egen regi och under eget varumärke kunna tillverka, kvalitetssäkra och sälja egna elektrolysanläggningar baserade på stora trycksatta elektrolysmoduler, vilka efterfrågas mycket av marknaden, inte minst inom industrisektorn. Möjligheten att möta nuvarande och framtida marknadsbehov i Europa med lokal tillverkning samt tillverkning under europeisk standard och kvalitetssäkring är en av de drivande faktorerna bakom satsningen. PERIC tillhör en mycket liten grupp företag i världen som under många år byggt upp teknologi och industriell förmåga för att kunna leverera större volymer av stora elektrolysanläggningar och elektrolysmoduler för de snabbt framväxande behoven av fossilfri grön vätgas. PERIC:s 5 MW elektrolysmodul har mer än 10 års driftdata att luta sig mot, vilket är en av de längsta i världen för denna storlek och gör den till den kanske mest beprövade storskaliga trycksatta elektrolysmodul som finns.

PERIC har även lanserat en 10 MW elektrolysmodul som är den största i världen idag. Detta är en betydelsefull konkurrensfördel, särskilt till kunder med mycket stora produktionsbehov som till exempel inom marknaderna för fossilfritt stål, grön konstgödsel, grön ammoniak och elektrobränslen, i och med att stora skalfördelar kan uppnås. Till exempel betyder det att en elektrolysanläggning om 500 MW kan byggas med 50 stycken 10 MW-elektrolysmoduler i stället för 100 stycken 5 MW-moduler. Betydelsen av att minska anläggningens komplexitet blir uppenbar när man betänker att en 5 MW-elektrolysmodul väger drygt 50 ton och en 10 MW-modul drygt 70 ton. Elektrolysmodulerna är dessutom unikt designade för att kunna fungera tillsammans med oregelbunden elproduktion från förnyelsebara energikällor som till exempel vind- och solkraft.  

Genom avtalet kommer Metacon att under eget namn och varumärke kunna bygga egna elektrolysanläggningar, initialt med vissa komponenter från PERIC, bland annat elektrolysmodulerna (stackarna), som i en komplett elektrolysanläggning kompletteras med Metacons egenproducerade eller inköpta komponenter. Metacon kommer att genomföra de anpassningar som är nödvändiga för att uppfylla alla europeiska krav och tillverkningsstandarder samt säkerställa att stora delar av elektrolysanläggningarna kan byggas med lokala komponenter i syfte att maximera hållbarhetsaspekter och skapa ett starkt erbjudande till den europeiska marknaden. Samarbetet med PERIC och möjligheten att köpa in kärnkomponenter från PERIC ger Metacon förutsättningar att snabbt komma i gång med tillverkningen med i sammanhanget begränsade initiala investeringar.

Detta avtal, som har förhandlats mellan parterna under en längre tid, ger Metacon liknande rättigheter för den europeiska marknaden som för närvarande diskuteras med PERIC under det MoU som offentliggjordes den 23 november avseende en OEM-licens till PERIC för tillverkning och försäljning av Metacons reformer-baserade vätgasgeneratorer (HHG-system) för den kinesiska marknaden. Dessa avtal kommer tillsammans att skapa förutsättning för ett starkt och långsiktigt samarbete och incitament för båda företagen att marknadsföra och sälja varandras produkter på respektive hemmamarknad.

Avtalet kompletterar Metacons strategi som syftar till att skapa en unik och världsledande teknologiportfölj bestående av egna produkter för samtliga betydande sätt att producera fossilfri ”grön” vätgas inklusive reformering, där vi sedan tidigare äger och utvecklar andra produkter för produktion av samma gröna vätgas oberoende av elnätet. Sett till det globala sammanhang och betydelse som elektrolys har för storskaliga industriprojekt, får den europeiska marknaden därmed tillgång till ytterligare en lokal tillverkare och leverantör av elektrolysanläggningar och positionerar Metacon i ett slag bredvid stora och namnkunniga europeiska företag i branschen.

Marknaden för elektrolysanläggningar väntas växa dramatiskt de närmaste åren och enligt International Energy Agency (IEA) krävs det för att nå utsläppsmålen av växthusgaser enligt Net Zero Scenario, 2021–2030 att den årliga tillverkningen av elektrolysanläggningar i världen ökar från dagens cirka 11 GW till 184 GW för år 2030. Dagens tillverkningskapacitet om ca 4 GW per år i Europa förväntas enligt IEA för år 2030 att öka till cirka 25 GW per år, vilket baserat på EU-ländernas nationella vätgasplaner om beräknat behov av 40 GW, bedöms vara långt under det verkliga behovet av elektrolysanläggningar. Enbart de svenska satsningarna på grönt stål, grön konstgödsel och elektrobränslen har ett planerat kapacitetsbehov som uppgår till en stor andel av världens nuvarande totala produktionskapacitet. Då detta s.k. ”supply-demand gap” fortsätter att växa kraftigt och förväntas göra det långsiktigt, kommer behovet av elektrolysanläggningar att vara långt större än den totala tillverkningskapaciteten.

Omsatt till ett teoretiskt antal anläggningar om 5 MW, behöver det tillverkas cirka 8 000 elektrolysanläggningar per år för att klara målen för år 2030 i de europeiska vätgasstrategierna (cirka 40 GW per år). Med ett nuvarande pris om cirka SEK 40 – 50 miljoner per produktionsanläggning om 5 MW beroende på konfiguration, uppgår värdet av den adresserbara prognostiserade marknaden till mer än SEK 400 miljarder för år 2030. Om Metacon kan uppnå en produktionsnivå om 1 GW på 4–5 års sikt, innebär det att Metacon kan bygga 100 – 200 elektrolysanläggningar per år beroende på storlek, vilket vid den tidpunkten bör motsvara 1,5–3 % av den adresserbara europeiska marknaden.

Sonderingar har gjorts hos större intressenter som har ställt sig positiva till att köpa svensk- eller EU-tillverkade elektrolysanläggningar. Metacon kommer att utvärdera möjligheten att få finansiering genom nationella och EU-stödprogram, samt kommer även att utvärdera andra former av finansiering för byggande av den nya fabriken.

Vid sidan av den egna tillverkningen kommer Metacon även i fortsättningen att vara återförsäljare av PERIC:s egna elektrolysanläggningar på den europeiska marknaden, vilket säkerställer fortsatta leveranser utan avbrott och att kunderna fritt kan välja tillverkare.

Det arbete som nu påbörjas handlar om att i detalj utreda förutsättningarna och att utveckla planer för att kunna starta tillverkningen. Detta innebär bland annat platsval och att hitta en lämplig fabrikslokal eller mark för etablering, tillgång till arbetskraft och tillgång till bra kommunikationer, logistik och sjötransporter samt möjligheten att expandera.

Metacon tar med detta ett mycket viktigt steg mot att kunna nå vår vision om att bli ett av de ledande europeiska företagen inom vätgassektorn. Med egen europeisk produktion baserad på vad som kanske är världens mest beprövade storskaliga elektrolysteknologi från PERIC, kompletterar vi dessutom vår portfölj av andra lösningar inom katalytisk reformering, så att den sammantaget blir helt unik. Faller planerna på plats som planerat kommer företaget även storleks-, finansiellt och omsättningsmässigt att kunna flytta upp i en annan division.”, kommenterade Christer Wikner, VD och koncernchef, Metacon.

Mr. Yuguan Zhang, CEO, PERIC Hydrogen Technologies kommenterade: ”Det är med glädje jag kan konstatera att PERIC nu hittat en partner i Metacon som kan etablera europeisk produktion baserad på PERIC:s ledande teknologi. PERIC är idag marknadsledare på de största marknaderna i Asien såsom Kina och Indien och kommer med detta samarbete snabbare och med större kraft kunna delta på den europeiska marknaden på ett sätt som är anpassat till lokala krav och förväntningar. Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet med Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christer Wikner, på telefon 0707-647389 eller e-post  info@metacon.com

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 10:45 CET.

Om Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. 

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

Om PERIC Hydrogen Technologies

PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. (PERIC) är ett helägt dotterbolag till Purification Equipment Research Institute of CSSC. PERIC har sitt huvudkontor i Handan City, Hebei-provinsen. PERIC är huvudsakligen engagerat i forskning, design och tillverkning av vätgasgenereringssystem, samt forskning och utveckling av vätgas som energibärare. För närvarande har PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. 360 professionella tekniker, 6 idrifttagnings- och bearbetningsverkstäder, med en total yta om 21 500 kvadratmeter. Den årliga produktionskapaciteten är ca 350 vätgasgeneratorer av alkalisk typ och 120 vätgasgeneratorer av PEM-typ och betydande uppskalningsprojekt av produktionskapaciteten pågår.

Hittills har PERIC producerat och sålt mer än 1000 uppsättningar av elektrolysbaserade vätgasgenereringssystem och mer än 400 uppsättningar vätgasreningssystem, PSA Hydrogen Rich gasreningssystem och vätgasgenereringssystem genom metanol-krackning, med ett kumulativt produktionsvärde på mer än 3 miljarder yuan. PERIC har exporterat till mer än 30 länder och regioner som Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ostasien, Sydasien, Sydostasien och Afrika. Efter mer än 60 år av ihållande och stabil utveckling har ett komplett sortiment inom vätgasutrustning byggts upp.

För ytterligare information se:
www.metacon.com | X: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ledamöter i kommittén En svensk kulturkanon förordnade

Published

on

By

Ledamöter i kommittén En svensk kulturkanon (Dir. 2023: 180) har nu förordnats av kulturminister Parisa Liljestrand.

–Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Kommittén ska bland annat

• utse konst- och kulturområden som ska ingå i en svensk kulturkanon,

• fastställa vilka kriterier som ska gälla vid valet av verk till en svensk kulturkanon,

• utse deltagare i expertgrupper utifrån sakkompetens inom respektive område,

• uppdra åt varje expertgrupp att självständigt, enligt de kriterier som kommittén fastställt, avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon inom det område som gruppen svarar för,

• sammanställa en svensk kulturkanon av de verk som väljs ut av expertgrupperna,

• skapa en öppen och inkluderande process vid framtagandet av en svensk
kulturkanon där allmänheten ges möjlighet att komma med förslag, och

• föreslå hur en svensk kulturkanon ska kunna hållas relevant över tid.

Som ledamöter i kommittén förordnas:

Marlen Eskander, verksamhetsledare Läsfrämjarinstitutet                                         
Gunilla Kindstrand, journalist
PJ Anders Linder, chefredaktör Axess
Peter Luthersson, docent
i litteraturvetenskap

Bakgrund

Regeringen beslutade den 21 december 2023 om direktiv till den kommitté som ska ta fram en svensk kulturkanon. Ordförande i kommittén är professorn och historikern Lars Trägårdh. Kommittén inleder sitt arbete den 1 mars 2023 och uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Sara Persson
Pressekreterare åt kulturminister Parisa Liljestrand
Mobil: 076-112 78 19
sara.e.persson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FX International AB (publ) avlämnar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2023

Published

on

By

Sammanfattning av perioden

Januari – december 2023

Rörelseresultat: -8 348 KSEK (-1 565 KSEK)

Finansiella intäkter och kostnader: 0 KSEK (185 KSEK)

Resultat före skatt: -11 975KSEK (-1 380 KSEK)

Resultat per aktie efter skatt: -0,21 SEK (-0,024 SEK)

Oktober – december 2023

Rörelseresultat: -3 477 KSEK (288 KSEK)

Finansiella intäkter och kostnader: -24 KSEK (42 KSEK)

Resultat före skatt: -3 501 KSEK (330 KSEK)

Resultat per aktie efter skatt: -0,61 SEK (0,006 SEK)

Kommande finansell kalender

Delårsrapport 31 maj 2024
Halvårsrapport 30 augusti 2024
Delårsrapport 29 november 2024
Bokslutskommuniké (Q4) 28 februari 2025

VD kommentar

Vi lämnar bakom oss ett minst sagt utmanande år med inflation och geopolitiska konflikter som bidragit till ett svårt ekonomiskt klimat för oss och många andra. För oss inom SME-segmentet med fortsatt tillväxtresa framför oss har det ekonomiska klimatet inneburit svårigheter att hålla i den uppåttrend som vi efter förra årsbokslutet såg framför oss. Jag och styrelsen har under 2023 fortsatt att arbeta utefter strategin som vi startade hösten 2020 och som vi sedan dess följt.

Vi har sedan 2020 genomgått en större omorganisation och tagit steget mot att utöka vår verksamhet med ytterligare investeringsprodukter samt förändrat bolagsstrukturen genom förvärv. Trots att turbulenta globala händelser utom vår kontroll avlöst varandra har vi fortsatt utveckla FXI med målsättning att skapa goda investeringsmöjligheter inom vårt fondbolag, AI2 SICAV plc, samt adderat ytterligare affärsmodeller till vår verksamhet genom förvärv. Vårt förvärv, och kommande förvärv, genomförs för att bredda vår verksamhet till att omfatta fler områden där olika affärsinriktningar bidrar till att skapa synergier och främja samarbete inom marknadssektorer, affärssegment och teknologi med syfte att skapa förutsättningarna för både organisk och förvärvad tillväxt.

Under 2023 initierade FXI förvärvet av ett danskt finansbolag som lyder under danska Finanstilsynet (Finansinspektionen), Villand Capital ApS. FXI har genom förvärvet nu möjlighet att agera rådgivare till institutioner, vilket skapar synergier med AI2 SICAV plc. Utöver ovan har Villand Capital ApS även en Corporate Finance verksamhet och försäljningsorganisation där nära samarbetsmöjligheter och synergieffekter med Genova Nordic SME Fund föreligger.

Det gångna året har för vår fortsatta tillväxtresa varit oerhört positivt. Nya affärsmöjligheter har tillförts och förberedelser för fortsatta strukturaffärer har initierats och när vi går in i 2024 gör vi det med fler affärsinriktningar och med förutsättningar att utveckla de affärsmodeller som FXI har.

Även om vi ser ytterst positivt på det gångna året så går det inte att bortse från att vi har varit tvungna att hantera negativa utspel och påståenden från företrädare från Tikspac AB, påståenden som varit osanna och grundlösa. Styrelse och ledning har tillsammans fått ägna allt för mycket tid på att hantera dessa utspel, vilket tagit fokus från vårt arbete med vår verksamhet och hindrat oss i vår affärsutveckling under 2023.

Framöver är det vår affärsfilosofi att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten genom ytterligare förvärv där synergier mellan affärsmodeller skapar förutsättningar för internationell marknadspositionering, bidrar till affärsutveckling, kompletterar nuvarande affärsområden och medverkar till ett långsiktigt hållbart värdeskapande för FXI, investerare och aktieägare.

Våra driftkostnader under 2023 har ökat till följd av inflation och affärsutveckling, vi ser inte en fortsatt ökning av fasta kostnader under 2024. Den negativa utvecklingen i SME-marknaden har även påverkat våra investeringar. Vi har dock tillförsikt inför 2024 och en comeback för SME-marknaden. Framöver hoppas vi, som så många andra, att marknaden för små- och medelstora bolag vänder uppåt och att även de får större intresse under 2024.

Under 2024 förväntar vi oss en positiv påverkan på vårt resultat genom vårt nyförvärv Villand Capital ApS. Dessutom blir 2024 ett intressant utvecklingsår med fler möjliga förvärv inom den finansiella sektorn.

Vi tackar alla de som stöttat oss under det gångna året!

Sofie Danielsson, verkställande direktör

FX International AB (publ)

Sofie DanielssonCEO+46 (0) 708 901097sofie.danielsson@fxi.se

FX international AB (publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsprodukter till professionella och instutionella investerare genom sitt fondbolag, AI2 SICAV plc. Bolaget innehar även en egenutvecklade valutahandelsplattform, Genova FX. Handeln sker genom statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens.

Continue Reading

Marknadsnyheter

NSW Ambulance service i Australien rapporterar om goda resultat från ambulansstudie med MD100 Strokefinder

Published

on

By

Medfield Diagnostics meddelar att New South Wales Ambulance Service rapporterar i en mediarelease om goda erfarenheter från användningen av MD100 Strokefinder i en ambulansstudie.

John Hunter Hospital, New South Wales Ambulance Service och Stroke Alliance genomför en ambulansstudie med MD100 Strokefinder. Paramedic Immediate Care Units (PICU) från New South Wales Ambulance Service har med hjälp av MD100 Strokefinder bedömt cirka 100 patienter i samband med larm om en misstänkt stroke.

Media release:” NSW Ambulance first in the world to trial new stroke care technology” Länk : NSW Ambulance first in the world to trial new stroke care technology –

A world-first collaborative trial will see cutting-edge technology used by NSW Ambulance as part of the rapid assessment and triage of stroke patients as they are transported to hospital.

A revolutionary new brain scanner, the Medfield Diagnostics Strokefinder MD100 helmet, is currently being piloted by NSW Ambulance paramedics in the Hunter region, the first time the Strokefinder helmet technology is being utilised on the frontline and outside of hospital.

Minister for Regional Health Ryan Park said this innovative trial could enable even faster stroke diagnosis and treatment, meaning more patients stand to benefit from timely stroke interventions in the vital ‘golden hour’.

“Stroke is a time critical emergency and is one of Australia’s biggest killers, so the earlier our paramedics and neurologists can assess and treat patients, the better the outcome,” Mr Park said.

“I am really proud our NSW Ambulance paramedics are the first in the world to use this device in the pre-hospital setting.

“This is a wonderful example of some of the truly collaborative projects taking place across the health system right now, where cutting-edge technology and our highly skilled hospital clinicians and frontline paramedics work together.”

NSW Ambulance Commissioner Dr Dominic Morgan said the technology is fast to operate and performs multiple brain measurements in 60 seconds.

“This exciting study brings together NSW Ambulance intensive care paramedics and John Hunter Hospital neurologists, and the Hunter Medical Research Institute, to evaluate the feasibility of the Strokefinder MD100 helmet in pre-hospital care,” Dr Morgan said. “When combined with an innovative telehealth app, our paramedics on the ground are able to consult with the neurology team in the hospital to optimise the care and overall outcome for the stroke patient.”

Acute Stroke Services Neurologist at John Hunter Hospital and study lead, neurologist Professor Chris Levi, said clinicians and researchers will work together closely to evaluate and refine how the stroke detection system and telehealth app can optimise frontline care.

“When a stroke occurs, rapid and accurate diagnosis is vital to speed up the delivery of treatment interventions and improve clinical outcomes for the patient,” Professor Levi said.

Preliminary data from the trial shows almost all patients were scanned within an hour of the Triple Zero call being made.

Minister for Medical Research David Harris said these results of the trial have been remarkable considering less than five per cent of stroke patients in Australia undergo a hospital CT scan within an hour of suffering a stroke.

“Although still in the research phase, this innovation allows paramedics to rapidly scan the brain, hopefully within what’s known as the ‘golden hour’ after a stroke occurs which is when we can optimise treatment outcomes for the patient,” Mr Harris said.Jack Di Tommaso, a 27-year-old gym owner and personal trainer from Newcastle, recently completed a marathon when an ischaemic stroke gave him and his family the shock of their lives. Jack didn’t know what to make of his sudden symptoms, which included slurred speech and reduced consciousness.

Thanks to this trial, the Strokefinder MD100 scan was performed on Jack within the ‘golden hour’ after suffering a stroke and his clinical information was captured in the telehealth app.

Jack said he felt lucky to be treated so quickly thanks in part to this ground-breaking trial.

“I’m grateful my mate called Triple Zero straight away, the paramedics arrived minutes later and were amazing from start to finish,” Jack said.

“I was scanned by the Strokefinder helmet and examined on a video call direct to the neurologist at hospital This collaboration and quick response was a major factor in making a full recovery.”

Minister for the Hunter Yasmin Catley said regional Australians are 17 percent more likely to suffer a stroke than those in metropolitan areas.

”In the Hunter New England Health District, around 1,500 residents experience a stroke each year, so it makes sense a trial like this would take place here,” Ms Catley said.

Member for Wallsend Sonia Hornery said she was proud clinicians from John Hunter Hospital are involved in the trial.

“Some of our best and brightest work at John Hunter Hospital, and for them to be involved this frontline research which is improving outcomes for people suffering a stroke is really fantastic,” Ms Hornery said.

NSW Ambulance in partnership with Hunter New England Local Health District, Medfield Diagnostics, Hunter Medical Research Institute, and Titan Neuroscience Research Australia, anticipate reporting trial results later this year.

För mer information kontakta:
Björn Larsson CEO, Medfield Diagnostics AB, tel+46 766 201 725

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.