Connect with us

Marknadsnyheter

Tellusgruppen genomför spridnings­emission för att utvidga ägarbasen samt genomför emission av teck­ningsoptioner

Published

on

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har idag, den 25 januari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) till allmänheten i Sverige om högst 1 250 000 units om cirka 7,5 MSEK (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därmed även skapa förutsättningar för en högre likviditet i aktien. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 sek per aktie, teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Styrelsen i Bolaget har vidare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad emission av 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 till Bolaget som sedan vederlagsfritt ska överlåta dessa till aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 20 januari 2024 (”TO-Emissionen”). Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 1 250 000 nyemitterade aktier och högst 1 250 000 teckningsoptioner, och riktar sig till allmänheten i Sverige.
 • Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej.
 • Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för Erbjudandet, kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper mellan den 29 januari 2024 och den 16 februari 2024.
 • Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed skapa förutsättningar för en för­bättrad likviditet i handeln med aktien.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Mangold Fondkommission AB (”Mangold”). Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare. Tilldelning kan helt, eller delvis, utebli.
 • Anmälan om förvärv av aktier sker genom Mangold https://emission.mangold.se/ och Nordnets internettjänst. Minsta teckningspost uppgår till 800 units, motsvaran­de 4 800 SEK, därefter sker förvärv av valfritt antal units.
 • Styrelsen äger rätt att återkalla Erbjudandet om styrelsen bedömer att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Därutöver har styrelsen rätt att förlänga anmälningsperioden.
 • Innan teckningsperiodens start den 29 januari 2024 kommer Bolaget att offentlig­göra ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet. Infor­mationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Mangolds hemsida.

Bakgrund och motiv för det förestående Erbjudandet:

Tellusgruppen är ett svenskt företag som erbjuder tjänster inom barnomsorg och utbild­ning. Bolaget är en fristående aktör och har sedan starten 2012, grundat och förvaltat fler­talet lönsamma dotterbolag inom dessa sektorer. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor och sju grundskolor, och tillhandahåller även utbildningsresurser och barn­passning. Tellusgruppens målsättning är att vara en långsiktig ägare av välskötta och lön­samma bolag inom sektorerna Bolaget verkar inom. Utbildningssektorn omfattar Bolagets grundskoleverksamhet och utbildningsresurser medan barnomsorgssektorn omfattar Bola­gets förskoleverksamhet och barnpassning.

Bolaget har under flera år uppvisat positiv tillväxt och visade på en god motståndskraft un­der de senaste årens utmaningar med pandemin, inflationen och svagt barnunderlag. Per tredje kvartalet 2023 rapporterade Tellusgruppen intäkter om 313,7 MSEK, en ökning på 25 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA ökade med 37 procent till 15,4 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 429 procent till 9,1 MSEK. Bolagets tillväxt, om genomsnittligt 39 procent per år sedan 2019, har skett både organiskt och genom förvärv.

I syfte att utvidga aktieägarbasen avser Tellusgruppen genomföra en spridningsemission. Vidare önskar Bolaget öka kännedomen om, och intresset för, Tellusgruppen.

Erbjudandet

Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av units, varje unit ger en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Erbjudandet omfattar om högst 1 250 000 nyemitterade ak­tier och högst 1 250 000 teckningsoptioner. Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Cour­tage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med Mangold Fond­kommission genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal potentiella investera­re utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Teckningskursen bedöms vara marknadsmässig.

Vid full teckning i Erbjudandet erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 7,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga teck­ningsoptioner av serie TO2 inom ramen för Erbjudandet kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,4 MSEK. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper mellan den 29 januari 2024 och den 16 februari 2024.

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra innan teckningsperiodens början den 29 januari 2024.

Styrelsen i Tellusgruppen har också, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännan­de, beslutat om TO-Emissionen, varigenom 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 emitteras till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget som veder­lagsfritt kommer överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare innehar på avstämningsdagen för TO-Emissionen den 20 februa­ri 2024.

Innehav av tio (10) aktier på avstämningsdagen medför att aktieägare tilldelas en (1) teck­ningsoption av serie TO2. Slutlig fördelning och tilldelning vid överlåtelse av teckningsop­tionerna av serie TO2 till Tellusgruppens aktieägare kommer ske genom styrelsens tilldel­ningsbeslut. TO-Emissionen kan maximalt tillföra Tellusgruppen cirka 10,7 MSEK för det fall samtliga i TO-Emissionen emitterade teckningsoptioner av TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Huvudsakliga villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Tecknings­kursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO2 uppgår till 80 pro­cent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 april 2024 till och med den 8 maj 2024, dock lägst 6,0 SEK och högst 7,50 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 27 maj 2024. Totalt kan maximalt 2 677 594 teck­ningsoptioner av serie TO2 emitteras inom ramen för Erbjudandet och TO-Emissionen.

Vid full teckning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units i Erbjudandet och TO-Emissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 20,1 MSEK.

Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 emitterade i Erbjudandet och i TO-Emissionen innebär en ytterligare utspädning om cirka 14,7 procent. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

Givet full teckning medför de emitterade aktierna i Erbjudandet initialt en sammanlagd ut­spädningseffekt om 8,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Erbjudandet kan antalet utestående aktier öka med 1 250 000 aktier, från 14 275 947 aktier till 15 525 947 aktier. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med 62 300,02 SEK, från 711 513,39 SEK till 773 813,40 SEK.

Vid full teckning i Erbjudandet, och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units i Erbjudandet och TO-Emissionen, kommer antalet ute­stående aktier öka med ytterligare 2 677 594 aktier, från 15 525 947 aktier till 18 203 541 ak­tier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 133 451,32 SEK, från 773 813,40 till 907 264,72 SEK, innebärande en tillkommande utspädningseffekt om 14,7 procent av anta­let aktier och röster i Bolaget.

Indikativ tidplan

 • Informationsmemorandum kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början den 29 januari 2024, och kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 29 januari 2024 och den 16 februari 2024. An­mälan om förvärv ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 16 februari 2024.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 20 februari 2024.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 20 februari 2024. Tilldelnings­besked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som er­hållit tilldelning i Erbjudandet.
 • Likviddag för Erbjudandet beräknas vara den 22 februari 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och TO-Emissionen. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och TO-Emissionen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offen­tliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 10.50 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidta­gits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar att offentliggöra innan teckningsperiodens början.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepappers­lagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en trans­aktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydaf­rika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.