Connect with us

Marknadsnyheter

Metsä Group minskar betydligt på sin användning av fossila kemikalier i virkesdrivningen

Published

on

Från och med maj kommer Metsä Groups avtalsentreprenörer att använda pergamentsvamp för stubbehandling och biologiskt nedbrytbara oljor för smörjning av kedjorna. Förändringarna stöder målen för förnyande skogsbruk som Metsä Group har fastställt och de minskar de fossila koldioxidutsläppen från virkesdrivningen.

Skördarna har liknande svärd och kedja som motorsågar har. Kedjan fordrar smörjning.  Från och med maj kommer Metsä Groups avtalsentreprenörer att uteslutande använda sig av växtoljebaserade eller syntetiska, biologiskt nedbrytbara kedoljor i stället för nuvarande fossila oljor.

Skördaren sprider under avverkningen substanser på den färska stubben, vilka förhindrar att rötsvampar sprider sig via stubben och rötterna till jordmånen och närliggande, levande träd. För detta ändamål använder man sig ofta av urea som tillverkas av naturgas. Det bildas växthusgaser då urean sönderfaller. Stubbehandlingen är obligatorisk då dygnets medeltemperatur är på plussidan.

Metsä Groups avtalsentreprenörer kommer från maj att använda sig av det biologiska och organiska preparatet Rotstop för stubbehandling. Preparatet innehåller pergamentsvamp (Phlebiopsis gigantea) som börjar växa i stubben och förhindrar röta från att sprida sig till stubben. Pergamentsvampens effekt som biologiskt bekämpningsmedel grundar sig på konkurrens mellan arter och en övergång till pergamentsvamp för bekämpning av röta främjar levnadsbetingelserna för arter som förekommer i stubbar. Användningen av urea begränsas till köldnätter under senhösten för att undvika frysningsskador på stubbehandlingsapparaturen.

Övergången till växtbaserade oljor och biologiska bekämpningsmetoder främjar de miljömål som Metsä Group har ställt upp. Målet för förnybart skogsbruk är att stärka naturens biologiska mångfald. Metsä Group har också ställt som mål att minska virkesanskaffningens fossila utsläpp med 30 procent till 2030.

”Vi vill förbättra miljöns tillstånd genom att använda miljövänligare produkter och samtidigt minska vårt utsläpp av fossil koldioxid. Enligt en uppskattning som utgår från våra drivningsvolymer, kommer upphörandet av ureaanvändning att minska koldioxidutsläppen från vår virkesdrivning motsvarande 1 100 dieselpersonbilars årliga utsläpp. Dessutom minskar användningen av fossil kedolja med 0,5 miljoner liter per år”, säger Metsä Groups produktionsdirektör Hannu Alarautalahti.

Metsä Group har tillsammans med tillverkaren av preparatet Rotstop försäkrat sig om att det finns tillräckligt mycket av preparatet för Metsä Groups entreprenörers behov. Växtoljebaserade och syntetiska biologiskt nedbrytbara kedoljor finns allmänt till försäljning och deras funktion har kontrollerats genom tester.

För mera information, kontakta:

Hannu Alarautalahti, produktionsdirektör, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tel.+358  50 598 7145

Ilkka Köntti, projektchef, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tel. +358 40 663 1417

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster, tfn 050 346 0350

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar tjänster för medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta. Företaget anskaffar all det virke som används i Metsä Groups bruk. Andelslaget består av mer än 90 000 skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privatägda skogar. Vi strävar efter regenerativt skogsbruk som på ett mätbart sätt stärker naturens tillstånd. Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. 

2023 uppgick vår totala försäljning till 2,2 miljarder euro och vi har cirka 700 medarbetare. Försäljningen för hela Metsä Group var 6,1 miljarder euro.

Följ Metsä palvelee på X | Facebook

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.