Connect with us

Marknadsnyheter

Midsona – Bokslutskommuniké 2023

Published

on

Rekordstarkt fritt kassaflöde och fortsatt förbättrade marginaler

Oktober–december 2023 (fjärde kvartalet)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 003 Mkr (1 027). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 47 Mkr i jämförelseperioden.
 • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 60 Mkr (45), motsvarande en marginal på 6,0 procent (4,4) och EBITDA uppgick till 57 Mkr (39).
 • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 22 Mkr (5), motsvarande en marginal på 2,2 procent (0,5) och rörelseresultat uppgick till 19 Mkr (–6). Jämförelsestörande poster ingick i rörelseresultatet med –3 Mkr (–11) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 3 Mkr (–15), motsvarande ett resultat per aktie på 0,03 kr (–0,19) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157 Mkr (128).

Januari–december 2023 (helår)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 793 Mkr (3 899). Avslutade distributionsavtal bidrog till en nettoomsättning på 191 Mkr i jämförelseperioden.
 • EBITDA, före jämförelsestörande poster uppgick till 217 Mkr (191), motsvarande en marginal på 5,7 procent (4,9) och EBITDA uppgick till 186 Mkr (176).
 • Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster uppgick till 60 Mkr (30), motsvarande en marginal på 1,6 procent (0,8) och rörelseresultat uppgick till 29 Mkr (–465). Jämförelsestörande poster ingick i rörelseresultatet med –31 Mkr (–495) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till –53 Mkr (–501), motsvarande ett resultat per aktie på –0,36 kr (–6,73) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 343 Mkr (203).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023.

Koncernchefens kommentar

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att ta viktiga steg i rätt riktning och kunde se tydliga resultat av vårt arbete, framför allt i förbättrade marginaler och ett rekordstarkt fritt kassaflöde. Därför går vi stärkta in i 2024.

Friggs utvecklades starkt och ekologiskt ökade

Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 1 003 Mkr (1 027), men justerat för avslutade distributionsavtal och avyttrade varumärken, som tillsammans hade en nettoomsättning på 50 Mkr i jämförelseperioden, ökade nettoomsättningen med 2 procent. Flera av våra större varumärken, så som Davert, Friggs och Helios fortsatte att utvecklas väl och uppvisade en tvåsiffrig tillväxt. För kategorin ekologiska produkter såg vi en försäljningstillväxt på 5 procent.

Optimerad produktportfölj stärkte bruttomarginalen

Bruttomarginalen, före jämförelsestörande poster, förbättrades till 25,4 procent (22,6) efter genomförda prishöjningar och produktportföljsrationaliseringar. Arbetet med att optimera och förenkla produktportföljen fortsatte där olönsamma produkter avvecklades och vissa ogynnsamma kontraktstillverkningsavtal avslutades. Dessutom avyttrades två mindre icke-strategiska varumärken. Den positiva marginalutvecklingen motverkades dock delvis av en fortsatt svag valutakursutveckling för den svenska kronan och den norska kronan mot de viktiga valutorna EUR och USD under merparten av perioden. Både den svenska kronan och norska kronan började under december stärkas mot både EUR och USD men hann inte få någon effekt på marginalen under kvartalet. För flertalet insatsvaror och färdigvaror var prisbilden stabil, men på fortsatt höga prisnivåer. Sammantaget har vi idag en robustare affär och arbetet med att optimera produktportföljen fortsätter.

Nordics fortsatt ett draglok

Nordics fortsatte att uppvisa god lönsamhet med en mycket stark förbättring i Danmark efter ett framgångsrikt förändringsarbete. Vårt nya marknadsföringskoncept för våra ekologiska varumärken i Norden togs emot väl av både kunder och konsumenter, med en positiv effekt på försäljningen. Hittills har konceptet lanserats för Kung Markatta och Urtekram. Utmaningen med ogynnsam valuta kvarstod och påverkade resultatet negativt, framför allt i Sverige.

    Under kvartalet fortsatte vårt arbete med de utmaningar vi har för North Europe och South Europe där vi i viss mån lyckades förbättra resultaten. För North Europe ökade försäljningen med 9 procent framför allt till följd av en stark tillväxt för det egna varumärket Davert som ökade med 17 procent, som en konsekvens av nya listningar. Genomförda åtgärder i verksamheten gav bra effekt och resultatet förbättrades.

    För South Europe förbättrades situationen under perioden avseende utmaningar relaterade till produktionsanläggningen i Spanien. Samtidigt omförhandlades ett större kontraktstillverkningsuppdrag till en bättre prisbild, vilket gör att utsikterna ser betydligt ljusare ut för kommande kvartal. I Frankrike såg vi en fortsatt stabilisering av lönsamheten.

    För koncernen förbättrades EBITDA, före jämförelsestörande poster, till 60 Mkr (45).

Rekordstarkt fritt kassaflöde

Aktiva åtgärder för att minska rörelsekapitalet och förbättra kassaflödet gav effekt under kvartalet. Kapitalbindningen i varulager minskade med 88 Mkr under det fjärde kvartalet och bidrog till ett fritt kassaflöde om 151 Mkr (120). Fritt kassaflöde förbättrades till 315 Mkr (180) på helårsbasis, vilket medfört att vi successivt har kunnat minska nettoskulden med 278 Mkr till 496 Mkr under året.

Försiktigt positiv inför 2024

För att ytterligare stärka vår position kommer vi att fortsätta att harmonisera sortimentet genom ett minskat antal artiklar, omförhandling av olönsamma avtal och avyttring av icke strategiska varumärken. Vi har redan sett positiva effekter av genomförda sortimentsförändringar vilket gör att vi har en stabil bas att utgå från. Dessutom har råvarupriserna stabiliserats och valutan börjat gå i fördelaktig riktning. Flera studier visar på att människor vill äta hälsosamt och hållbart. Med en strategi och affärsidé som bygger på en passion för hälsosam, naturlig och hållbar mat är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. I takt med inflationen avtar och att eventuella räntesänkningar implementeras ser jag med tillförsikt fram emot en köpstarkare konsument som kan betala för hållbara alternativ. Sammantaget är jag försiktigt positiv till det generella marknadsläget och Midsonas utsikter under 2024.

Peter Åsberg

VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 8:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.