Connect with us

Marknadsnyheter

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Published

on

Från och med idag, torsdagen den 16 mars 2023, finns års- och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

– 2022 blev på många sätt ett historiskt och dramatiskt år med krig i Europa, ett försämrat säkerhetsläge i Norden, hög inflation, ett stigande ränteläge och aktiemarknader som tappade i värde. Nordnets affärsmodell borgar dock för höga intäkter och god lönsamhet i olika typer av makroekonomiska miljöer, tack vare bredd i såväl produktutbud som geografisk spridning. Trots det negativa sentimentet under året har vi haft en stark kundtillväxt, ett högt nettosparande och en god finansiell utveckling. Vårt resultat för 2022 uppgår till 2,1 miljarder – det näst bästa i Nordnets historia, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under året

 • Näst bästa helårsresultatet någonsin, vinst före skatt på 2,1 miljarder.
 • Ett högre ränteläge bidrar till ett räntenetto på 1,3 miljarder SEK, en ökning om 76 procent jämfört med 2021.
 • Vår totala kundbas består av över 1,7 miljoner nordiska sparare.
 • Nordnets kunder nettosparar över 36 miljarder SEK och gör 56,2 miljoner affärer.
 • I april erhöll Nordnet tillstånd av Finansinspektionen för nya fondbolaget Nordnet Fonder AB, och totalt sparkapital i fonder under Nordnets varumärke uppgår till 31,7 miljarder kronor vid årets utgång.
 • Lansering av bolån i Norge, elektronisk handel på Londonbörsen, förbättrad inloggning i Danmark, Norge och Finland, samt enklare överföringar via Trustly i Sverige.
 • I Finland nåddes milstolpen med 300 000 aktiesparkonton (”osakesäästötili”) vilket motsvarar en marknadsandel på 69 procent.
 • Nordnet utsågs till ”Årets Bank” av tidningen Privata Affärer.

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2022

 • Rörelseintäkterna minskade med 7 procent och uppgår till 3 382,1 (3 638,5) MSEK.
 • Justerat rörelseresultatet minskade med 14 procent och uppgår till 2 115,3 (2 451,2) MSEK.
 • Sparkapitalet per den 31 december 2022 uppgick till 715 (802) mdr SEK.
 • Kundbasen ökade med 10 procent till 1 707 800 (1 601 000) kunder.
 • Nettosparandet för helåret uppgick till 36,2 (83,4) mdr SEK.

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2022

 • Nordnets största påverkan på klimatet är via våra kunders investeringar. Vi har därför infört ett nytt mått för vår plattforms klimatpåverkan i form av koldioxidavtrycket för våra sparares tillgångar. Vid årets slut var investeringarna på plattformens avtryck mätt i utsläppsintensitet 124 kg CO2e/kSEK.
 • 75 procent av fondkapitalet är investerat i gröna fonder (artikel 8 eller 9 enligt SFDR) och 91 procent av fondkunderna innehar gröna fonder i sina portföljer.
 • 38 procent av nya kunder 2022 är kvinnor, jämfört med 33 procent i kundbasen.
 • Nya nyckeltal fastställda inom området hållbart sparande. I våra delårsrapporter redovisar vi andelen kapital placerat i fonder som antingen klassificeras som ljus- eller mörkgröna, andelen kapital placerat i fonder som enbart klassificeras som mörkgröna (hållbara) fonder, samt andelen kvinnliga kunder i Nordnet.
 • Könsfördelningen bland medarbetare på Nordnet är oförändrat 36 procent kvinnor och 64 procent män. Andelen kvinnor vid nyrekryteringar har minskat med fem procentenheter till 35 procent.
 • Nordnets växthusgasutsläpp uppgick till 163 ton; en ökning med 34 procent jämfört med 2021. Kompensation görs för 110 procent av utsläppen.
 • Genom Re:turn Initiative har vi tillsammans med vår huvudägare Öhman under året donerat 5,6 miljoner kronor till organisationer som arbetar med att lösa utmaningar kopplade till miljö och klimat.

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-16 08:00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Kommentar på utfallet av emissionen

Published

on

By

Utfallet av emissionen var 43,5 miljoner kronor och Absolicon kan därmed fortsätta ett intensivt marknadsföringsarbete riktat till de multinationella bolagen när tonen nu skärps från FN till följd av de senaste rapporterna om klimatutvecklingen.

Utfallet av emissionen var 43,5 miljoner kronor och Absolicon kan därmed fortsätta ett intensivt marknadsföringsarbete riktat till de multinationella bolagen för att skapa en global marknad för koncentrerad solenergi och för att sälja fler produktionslinor.

Absolicon har under emissionsperioden tydliggjort sina koncept kring marknad och teknik och haft mycket välbesökta digitala och fysiska presentationer.

– Det har varit en fantastisk emissionsperiod med en bred marknadsföringskampanj som lyft fram både Absolicon och solvärme, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Absolicon Magasinet har tryckts och distribuerats i 450 000 exemplar genom ibladning i tidningarna DN, SvD, NyTeknik och Dagens Industri, samt i tidskrifter som Placeringsguiden och Aktiespararen.

Kampanjens final hölls under lördagen den 18 mars på Absolicondagen med 235 gäster där över 100 personer också besökte Högslätten Solar Thermal park och den robotiserade produktionslinan.

Tyvärr har bankkrisen påverkat emissionen negativt. Tidigare år har bolagets emissioner alltid varit övertecknade. I år innebar bankfrossan att svenska börsindex föll 6% under emissionsperioden och Absolicons aktiekurs kom att ligga strax över eller strax under emissionskursen. Det är ett styrkebesked att ändå så många valt att vara med i emissionen.

Att emissionen i år inte blev fulltecknad kommer innebära förändringar i Absolicons planer. Bland annat kommer bolaget ha större fokus på att leverera de två sålda produktionslinorna och färre projekt kommer att gå parallellt.

Absolicons mission att ersätta eldandet av bränslen inom industrin med koncentrerad solenergi är fortfarande lika viktig, och den senaste IPCC-rapporten varnar för att plötsliga och abrupta klimatförändringar, så kallade ”tipping points”, blir mer och mer sannolika ju mer koldioxid vi släpper ut.

FN:s generalsekreterare António Guterres konstaterade efter presentationen av IPCC:s syntesrapport måndagen 20 mars att dagens koldioxidhalt i atmosfären är den högsta på 2 miljoner år. Vidare annonserade han en plan för att stoppa all finansiering av ny utvinning av fossila bränslen och uppmanade cheferna på alla olje- och gasbolag att bli en del av lösningen. Han menar att vi aldrig varit bättre rustade att lösa klimatutmaningen, men att vi måste öka hastigheten till ”warp speed”.

Absolicon har verktygen för att ställa om industrins värmeförbrukning. Bolagets lösningar med koncentrerad solvärme och säsongslager som kan lagra värme från sommar till vinter kan ersätta olja, kol och gas i många industrisegment. Installationerna som gjorts under 2022 med två av världens största livsmedelsbolag visar hur värmen från solfångarna integreras i industriprocesserna.

– Värme motsvarar hälften av världens energianvändning, för att uppnå verkliga utsläppsminskningar krävs det att hållbara alternativ som solvärme ersätter de fossila bränslena, säger Joakim Byström.

Försäljningen i december 2022 av produktionslinor till Egypten och Kanada symboliserar energimarknadens gröna utveckling. När det blir alltmer aktuellt att finna lösningar för att ställa om världens energiförsörjning ökar Absolicons konkurrenskraft och betydelse för klimatarbetet.

Genom sitt koncept med robotiserade produktionslinor som kan massproducera koncentrerande solfångare kan Absolicon snabbt bygga upp en global produktionskapacitet som kan leverera till de multinationella storbolagens tiotusentals fabriker.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Absolicons företrädesemission tecknas till drygt 43 miljoner SEK

Published

on

By

Absolicon beslutade våren 2023 att ta in medel för vidare expansion i en företrädesemission. Emissionen har tecknats till 43,4 MSEK.

Absolicons företrädesemission som pågick 23 februari – 20 mars 2023 tecknades till totalt 43,4 miljoner kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 36 procent av det beslutade emissionsbeloppet om ca 120 MSEK.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhölls två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter gav rätten att köpa en (1) ny B-aktie till teckningskursen 90 kr. Totalt har 420 171 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 62 210 aktier utan teckningsrätter.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 482 381 kr, från 3 334 305 kr till 3 816 686 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 482 381 aktier, från 3 334 305 aktier till 3 816 686 st. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 12,6 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer att tillföras ca 39 MSEK efter emissionskostnader om ca 4,4 MSEK. Emissionskostnaderna motsvarar ca 10 procent av totalt tecknat belopp. Ingen del av emissionen tecknades av garanter.

Styrelsen kommer att sammanträda för att besluta om tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 23 mars 2023.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL B) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA B) fram till dess att emissionen registrerats, varvid betalda tecknade aktier omvandlas till ordinarie aktier. Registreringen av emissionen beräknas ta 3 till 4 veckor.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-22 16:47 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hoi Agency skriver omfattande representationsavtal med Annika Widholm

Published

on

By

Hoi Agency har skrivit representationsavtal med författaren Annika Widholm och kommer att arbeta med hennes stora katalog av titlar på global basis.

Annika Widholm har skrivit 16 böcker varav flera har sålts till andra länder, bland annat till Danmark, Norge och Tyskland. Hon är aktuell med spänningsromanen Halvön.

Representationsavtalet med Annika Widholm är det mest omfattande som Hoi Agency har ingått hittills. Annika är sedan tidigare utgiven av Hoi Publishing med några titlar, bland annat den uppmärksammade ungdomsromanen Luftsprång, men hon har även en stor bokkatalog som utkommit på andra förlag. Genom representationen kommer nu Hoi Agency att arbeta med Annikas hela författarskap och de rättigheter som finns tillgängliga, inklusive den aktuella spänningsromanen Halvön.

”Annika Widholm är en mycket populär och produktiv författare som skriver såväl barn- och ungdomsböcker som vuxenlitteratur. De tidigare rättighetsförsäljningarna av hennes böcker till flera länder visar intresset utomlands för hennes författarskap och på Hoi Agency ser vi mycket fram emot att få presentera henne för många fler förlag internationellt”, säger Lars Rambe, VD för Hoi Publishing och ansvarig för Hoi Agency.

”Det känns väldigt roligt att Hoi Agency vill satsa på mig och mitt författarskap. Jag ser mycket fram emot samarbetet”, säger Annika Widholm.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.