Connect with us

Marknadsnyheter

Ny Novus-undersökning: Väljarna om äldreomsorg och sjukvård i valdebatten

Published

on

En ny undersökning med över 1 000 svenskar visar att sjukvården och äldreomsorgen är de valfrågor som kommit mest i skymundan i den politiska debatten, näst efter miljö- och klimatfrågan. 38 procent av befolkningen anser att hälso- och sjukvården har lyfts i ganska liten eller mycket liten utsträckning under valrörelsen. Bristen på personal i form av sjuksköterskor och läkare är vårdens absolut största problem enligt befolkningen, då 61 procent av de svarande uppger det. Därefter ses väntetiderna på akuten (33 procent) och köerna till specialistvården (32 procent) som de stora problemen.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Vårdförbundet under 18-23 augusti med 53 procents svarsfrekvens. Resultaten visar att befolkningen upplever att de största utmaningarna finns inom psykiatrin (48 procent), primärvården/vårdcentralerna (40 procent) och äldreomsorgen/vård av äldre (35 procent).

– Vården rankas ofta som väljarnas viktigaste fråga, var är de politiska reformerna i årets valrörelse? Partierna har lyft hälso- och sjukvårdsfrågorna på olika sätt och Vårdförbundet har fått gehör för det långsiktiga fokus på medlemmarnas arbetsmiljö som krävs. Många politiker nämner till exempel bristen på bland annat sjuksköterskor och barnmorskor och att den måste lösas genom bättre arbetsvillkor och ökade resurser.

– Men ord räcker inte – nu behövs politisk handlingskraft! Hälso- och sjukvårdsfrågorna och äldreomsorgen behöver lyftas ännu mer i valrörelsen, inte minst efter IVOs senaste hårda kritik mot hur kommunerna driver äldreomsorgen. Eftersom politikerna inte följt coronakommissionens skarpa rekommendationer ser vi nu längre vårdköer och risk för fler vårdskador. Som vi föreslår i Vårdförbundets valplattform ”Hela landet, hela livet” så behövs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens kompetensförsörjning och personalens arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Vårdförbundets ordförande på Aftonbladet debatt idag: Varför pratar ni inte om vården i valrörelsen?

Undersökningen bifogas som PDF. Bifogad finns även Vårdförbundets valplattform ”Hela landet, hela livet – jämlik hälsa för invånarna och hållbart yrkesliv för professionerna”.

Fler Novus-resultat, i korthet:

 • Endast en av tio (11 procent) upplever att de politiska partierna generellt har dragit lärdomar av pandemin. 59 procent anser att partierna inte dragit lärdomar och extra kritiska är de i åldersgruppen 50-64 år (65 procent).
   
 • Sju av tio (69 procent) anser att staten ska ha det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige. 22 procent ser att det bör vara regionerna som har det övergripande ansvaret. Män, pensionärer och äldre är i högre utsträckning för ett statligt ansvar. Resultaten visar också att det finns en koppling mellan missnöje med den egna regionens hantering av pandemin och krav på ökad statligt ansvar för vården.
   
 • Nära hälften (47 procent) anser att den egna regionen har hanterat hälso- och sjukvården bra under coronapandemin. 18 procent anser att det har hanterats mindre bra eller inte alls bra och mest missnöjda är stockholmarna, där 25 procent är missnöjda med Region Stockholms hantering.
   
 • Hälften (53 procent) anser att styrande politiker ska prioritera att anställa mer utbildad personal och 51 procent att det behövs satsningar på att fler utbildar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Socialdemokraterna (24 procent) och Kristdemokraterna (13 procent) anses ha högst trovärdighet i vårdfrågor, följt av Vänsterpartiet (11 procent). På frågan om vilka som har lägst trovärdighet anses Sverigedemokraterna (23 procent) ha lägst trovärdighet, följda av Miljöpartiet (17 procent) och Moderaterna (12 procent).

Om undersökningen

 • Genomförd av Novus på uppdrag av Vårdförbundet
 • Antal intervjuer: 1 062
 • Fältperiod: 18-23 augusti 2022
 • Deltagarfrekvens: 53 procent
 • Metod: Webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat (Resultaten är representativa för ”svenskarna”, ”Sveriges befolkning”)

För ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks lanserar AT452 Satellite Tracker för GPS-positioneringsdata för tillgångsspårning

Published

on

By

Wyld Connect AT452 Satellite Tracker är en omfattande lösning för platsbaserad spårning som utnyttjar fördelarna hos satelliter på låg höjd för att erbjuda global nätverkstäckning. Som en världsnyhet, efter framgångsrika tester i Sydamerika av denna unika lösning, påbörjar Wyld nu distributionen, med start i Brasilien.

 

Om ditt företag behöver veta var tillgångar i rörelse befinner sig kan AT452 Satellite Tracker med låg strömförbrukning leverera din tillgångs positioneringsdata till din slutapplikation.

 

Här är lösningens viktigaste nyckelfunktioner och fördelar:

 

Ingen ytterligare markbaserat infrastruktur behövs: Den data som överförs via AT452 Satellite Tracker tas emot direkt genom satellitkonstellationen, vilket eliminerar behovet av extra markbaserad infrastruktur.

Förenklade globala distributioner: Genom att utnyttja satellitnätverk kan stora områden av annars oåtkomlig mark och hav nås, vilket tar bort komplexiteten i att hantera flera landskontrakt och roamingavgifter och erbjuder en enkel, enhetlig lösning.

 

Kostnadseffektiv IoT-anslutning: Genom att använda Wyld Networks IoT-satellitnätverk erbjuder AT452 Satellite Tracker en lågkostnads, pålitlig envägsdata-kommunikationslösning som är idealisk för marknaden för tillgångsspårning.

 

AT452 Satellite Tracker förenklar processen vid påkoppling till satellitbaserad IoT GPS-datakapacitet till tillgångar i avlägsna platser, och erbjuder en pålitlig, kostnadseffektiv och globalt tillämpbar lösning för tillgångsspårning. Användningsområdena är mångfaldiga och inkluderar bland annat distributioner med containrar, pallar, obemannade flytande plattformar, bojar, jordbruksutrustning och mer därtill.

 

”Den nya AT452 Satellite Tracker löser en stor känd affärsutmaning inom flera vertikala marknader – hur man samlar in GPS-data från de 85 % av jordens yta som saknar mobiltäckning,” sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. ”Denna lösning löser detta problem och kommer att möjliggöra att andra sensordata som temperatur, tryck och luftfuktighet kan relateras till plats.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Idag inleds teckningsperioden i Gabathers företrädesemission av units

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 24 juli 2024, inleds teckningsperioden i Gabather AB (publ):s (”Gabather” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6, vilken beslutades av styrelsen den 12 juli 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 28 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 12 augusti 2024. Observera dock att banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 12 augusti 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt tillföras cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för verksamhetsutveckling, för att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002 samt vidareutveckling av nya läkemedelskandidater.

Villkor för Företrädesemissionen

 • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad Teckningsoption. Detta innebär att totalt högst 18 885 270 nya aktier samt 9 442 635 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • Teckningskursen har fastställts till 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,7 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Genom Företrädesemissionen kan Gabather initialt som högst tillföras cirka 13,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 2,3 – 9,9 MSEK.
 • Teckningsperioden löper från och med den 24 juli 2024 till och med den 12 augusti 2024.
 • Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juli 2024 till och med den 7 augusti 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 juli 2024 till och med omkring den 30 augusti 2024.
 • Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om 50 procent. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande 20 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. Tillsammans uppgår utspädningen maximalt till cirka 60 procent.
 • Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 21 januari 2025 till och med den 4 februari 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025. Teckningskursen får dock inte understiga aktiens kvotvärde (cirka 0,24 SEK) och inte överstiga 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen (1,05 SEK).
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen var den 22 juli 2024. Sista handelsdag i Gabathers aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 18 juli 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 19 juli 2024.
 • Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget lämnas i det informationsmemorandum som offentliggjordes på Bolagets hemsida den 19 juli 2024.

 

Informationsmemorandum samt villkor och anvisningar

För fullständiga villkor och anvisningar samt information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 19 juli 2024. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive webbplatser (www.gabather.com och www.vatorsec.se).

 

Tidplan för Företrädesemissionen

24 juli – 7 augusti 2024  Handel i uniträtter

24 juli – 12 augusti 2024  Teckningsperiod

24 juli – 30 augusti 2024  Beräknad period för handel i BTU (betald tecknad unit)

14 augusti 2024 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Vator Securities är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen.

 

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Gabather. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Gabather kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Gabather offentliggjorde den 19 juli 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Gabather för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather

Gabather är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med målet att förändra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Företaget grundades som ett svar på det betydande behovet och bristen på terapier inom neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan. Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Vårt mål är att utveckla nya banbrytande läkemedel för behandling av ett brett spektrum av neuropsykiatriska sjukdomar.

För mer information, besök: www.gabather.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Landshypotek Banks halvårsrapport för januari – juni 2024: Bra resultat på avvaktande marknad

Published

on

By

Blsippa blommar p vren foto Mikael Svensson

De senaste årens tillväxt har gjort Landshypotek till en starkare, bättre och tryggare bank. Med större resultatmotor genererar banken ett gott resultat även i en marknad som präglas av marginalpress och utebliven tillväxt. Det visar halvårsrapporten som presenteras idag.

 

Räntenettot för första halvåret uppgår till 548 miljoner kronor (629) och resultatet till 243 miljoner kronor (334). Det är en försämring jämfört med förra året, men en förbättring om man ser bortanför det exceptionella 2023 och jämfört med tidigare år, såsom första halvåret 2022.

 

– Det är aldrig kul att uppleva ett sämre resultat jämfört med föregående år, men över en längre period är resultattrenden tveklöst positiv och i linje med att fortsätta bygga en stabil bottenlånebank med låg risk. Vi håller vår position på marknaden och fortsätter växa utlåningen till lantbruksföretagare. Det bekräftar vår styrka på marknaden och förtroendet från kunderna, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Bankens utlåning uppgick första halvåret till 105,6 (104,8) miljarder kronor och sparande från allmänheten till 28,5 (28,4) miljarder kronor. Kostnaderna på 310 (301) miljoner kronor är under kontroll och kreditförlustreserveringarna påverkade resultatet positivt.

 

Landshypoteks kapitalsituation är också stark. Kapitalbasen är solid och ger utrymme till såväl tillväxt som utveckling. Även S&P Global Ratings anser att banken har stärkt kapitalet, bland annat efter en framgångsrik AT1-emission under våren. S&P bekräftade i början av juli bankens långsiktiga A-rating, och förbättrar också utsikterna från negativa till stabila.

 

– Vår långsiktiga tillväxtambition ligger fast. Det är en styrka att i denna tid kunna jobba både här och nu, och för framtiden. Vi utvecklas för att långsiktigt ännu bättre kunna möta kundernas förväntan och agerar samtidigt för att vara både aktiva på marknaden och närvarande för kunderna nu. I den strategiska utvecklingen fokuserar vi på att bredda banken så att vi kan möta och vara relevanta för många fler kunder, konstaterar Per Lindblad.

 

I halvårsrapporten finns mer om resultatet, VD-kommentar, makrobelysningar av utvecklingen inom jord- och skogsnäringarna och på de finansiella marknaderna, samt summering om annat som hänt på banken.

 

Hela rapporten bifogas.

 

Delårsrapporten i korthet:

 

Januari – juni 2024
(jämfört med januari – juni 2023)

 • Rörelseresultatet uppgår till 243 (334) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 548 (629) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 310 (301) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 3 (8) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 105,6 (104,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 28,5 (28,4) mdkr.

 

April – juni 2024
(jämfört med januari – mars 2024)

 • Rörelseresultatet uppgår till 112 (131) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 270 (277) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 156 (154) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 3 (0) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 105,6 (105,1) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 28,5 (28,5) mdkr.

 

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2024 kl. 08.00 CEST.

 

För ytterligare kommentarer och information:

 

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

 

Om Landshypotek Bank

 

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Banken växer snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande, och fortsätter vara ledande bank i finansieringen av jord- och skogsbruksfastigheter. Landshypotek Bank ägs av 34 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.