Connect with us

Marknadsnyheter

Øresundsbron förbättrar resultatet – åtta av tio kunder tillbaka

Published

on

Øresundsbrons resultat förbättrades till 204 miljoner DKK före värdeförändring under det första kvartalet i år – och vägtrafiken har fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol. 
Resultatet ökade med 73 miljoner DKK jämfört med samma period i fjol, men blev 67 miljoner DKK lägre än det första kvartalet 2019 – som inte kantades av reserestriktioner.

Vägintäkterna på Øresundsbron ökade med 105 miljoner DKK till 260 miljoner DKK under årets första kvartal jämfört med motsvarande period förra året.

– Åtta av tio kunder från 2019 är tillbaka. Frakt är numera vår största kundgrupp eftersom företags-, pendlings- och fritidsresandet inte har återhämtats helt. Höjda bränslepriser, ökat hemarbete, valutaskillnader och färre flygresor är några av orsakerna, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Godstrafiken fortsätter att vara rekordstark över Øresundsbron och steg med 11,5 procent under det första kvartalet jämfört med samma tidpunkt 2019. Men pendlings- och företagstrafiken på Øresundsbron minskade med 20,7 respektive 39,1 procent under perioden, vilket bland annat beror på att det fanns coronarestriktioner på bron fram till den 9 februari.

Sedan mitten av februari – i samband med vinterlov och slopade restriktioner – har danskarnas fritidstrafik återhämtats till nivåerna före pandemin. Men en svagare svensk fritidstrafik bidrog under det första kvartalet till att den totala fritidstrafiken är 24,2 procent lägre än samma period 2019. Det kan dock jämföras med att fritidsresandet i början av året låg 40 procent lägre än 2019.

– Vi förväntar oss ett uppsving i fritidstrafiken under sommaren eftersom upplevelserna bara är en bro bort och coronarestriktionerna är slopade. Under vinterns lov märkte vi tydligt den uppbyggda reslusten över bron eftersom fritidstrafiken steg kraftigt. Det lär nu förstärkas av att resandet till och från Kastrup tar mer fart, säger Linus Eriksson.

Konsortiets räntekostnader ökade med 40 miljoner DKK som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Driftskostnaderna minskade med 8 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol. 

Årets resultat före värdeförändring väntas fortsatt landa något högre än resultatet för 2021. Konsortiet bedömer att resultatet ligger i den över delen av intervallet 1.000-1.250 miljoner DKK.

– Coronarestriktionerna är äntligen borta. Men gränskontrollen finns kvar och ett förslag om id-kontroller har ju vädrats, även om förslaget pausats för tillfället. Sådant gör att tilliten att kunna bygga ett enkelt liv på båda sidorna av bron får sig en törn. Oförutsägbarheten drabbar återhämtningen och resvanorna, säger Linus Eriksson.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

 

 

Jan – mar 2022

Jan – mar 2021

Utveckling

Intäkter väg

260

155

105

Intäkter järnväg

135

130

5

Övriga intäkter

4

6

-2

Summa intäkter

399

291

108

Driftskostnader

-56

-64

8

Övriga rörelsekostnader

-2

-2

Avskrivningar

-69

-68

-1

Rörelseresultat

272

159

113

Finansiella poster

-68

-28

-40

Resultat före värdeförändring

204

131

73

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto*

501

330

 

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*

9

23

 

Periodens resultat

714

484

 

 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

 

Vägtrafikutvecklingen under 2022

 

Trafik per dag
2022
jan-mar

Trafik per dag 
2021

jan-mar

Utveckling trafik (%) 

Utveckling trafik (antal)

Trafik per dag 
2019

jan-mar

Utveckling trafik (%) 

Utveckling
trafik (antal)

Personbilar

11.784

5.016

134,9 %

6.769

15.420

-23,6 %

-3.636

BroPass Fritid

3.821

955

300,1 %

2.865

5.039

-24,2 %

-1.218

BroPass Business

1.715

733

134,0 %

982

2.817

-39,1 %

-1.102

BroPass Pendlare

4.506

2.947

52,9 %

1.559

5.685

-20,7 %

-1.179

Kontant

1.742

381

357,2 %

1.363

1.879

-7,3 %

-137

Godstrafik** 

1.797

1.647

9,1 %

150

1.611

11,5 %

186

Lastbilar > 9 m.

1.603

1.466

9,3 %

137

1.397

14,7 %

206

Varubilar 6-9 m.

194

181

7,2 %

13

214

-9,3 %

-20

Bussar

61

21

190,5 %

40

117

-47,9 %

-56

Totalt

13.642

6.684

104,1 %

6.959

17.148

-20,4 %

-3.506

 

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar. 

** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.

För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla press@oresundsbron.com.

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sensys Gatso erhåller femårig förlängning av TRaaS-kontrakt till ett värde av 10 miljoner kronor för rödljusövervakning i Homewood, Illinois

Published

on

By

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat en femårig förlängning av TRaaS-kontraktet (trafikövervakning som en tjänst) med Homewood, IL till ett värde av cirka 950 000 USD under avtalsperioden, motsvarande cirka 10 miljoner kronor.

Denna förlängning visar det värdefulla partnerskapet mellan Sensys Gatso och Homewood som startade 2008. På grund av effektiviseringar förväntas programmet ge högre avkastning. Uppgraderingen i effektivisering har en positiv inverkan på antalet överträdelser med cirka 10 %, vilket är inräknat i det aviserade beloppet på 10 miljoner kronor under avtalsperioden.

Det nyligen överenskomna TRaaS-avtalet ger också möjligheten att utöka säkerhetsprogrammet och eventuellt lägga till nya platser under åren. Effekten av expansionen är inte inkluderad i det annonserade kontraktsvärdet.

Sensys Gatso förser sina partners med en komplett och nyckelfärdig lösning för trafikövervakning genom en sömlös integrering av alla nödvändiga element för ett framgångsrikt automatiserat trafikövervakningsprogram inklusive bildtagning, kundservice och insamling av böter. Grunden för vår hastighets- och rödljuskamerateknologi är Sensys Gatsos marknadsledande mjukvaruplattformar för PULS och Xilium.

”Homewood är ett av våra äldsta program i USA. Vi har uppskattat möjligheten att arbeta med deras samhälle under de senaste femton åren. Inom en snar framtid kommer vi att installera nya system för att främja vårt engagemang och fortsätta vårt mål att hjälpa till att förbättra körbeteendet.” sa Bill Braden, President för Sensys Gatso USA.

För mer information:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E investors@sensysgatso.com

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 mars, 2023 kl. 12.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.