Connect with us

Marknadsnyheter

Outokumpus bokslutskommuniké 2023: Stabilt justerat EBITDA-resultat 2023 trots svagare marknad för rostfritt stål

Published

on

Outokumpu Oyj
Pressmeddelande
8 februari 2024 kl. 8.05 CET

Outokumpus bokslutskommuniké 2023: Stabilt justerat EBITDA-resultat 2023 trots svagare marknad för rostfritt stål

Höjdpunkter Q4 2023

 • Leveranserna av rostfritt stål uppgick till 450 000 ton (450 000 ton)*.
 • Justerad EBITDA uppgick till 72 miljoner euro (110 miljoner euro).
 • EBITDA var 15 miljoner euro (103 miljoner euro).
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till -2,1% (22,6%).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 236 miljoner euro (289 miljoner euro inkl. avvecklad verksamhet).
 • Nettoskulden uppgick till -60 miljoner euro (30 september 2023: 29 miljoner euro).
 • Nettoskuldsättningsgraden var -1,6% (30 september 2023: 0,7%).
 • Resultatet per aktie var -0,56 euro (0,69 euro).
 • Aktieåterköpsprogram om 50 miljoner euro och högst 11 miljoner aktier lanserades den 29 november 2023. Outokumpu återköpte totalt 2 642 455 aktier under fjärde kvartalet.
 • Nedskrivningar relaterade till det omförhandlade varmvalsningsavtalet inom affärsområde Americas hade en negativ inverkan på rörelseresultatet och nettoresultatet på 264 miljoner euro.

Höjdpunkter januari–december 2023

 • Leveranserna av rostfritt stål uppgick till 1 906 000 ton (2 106 000 ton).
 • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 517 miljoner euro (1 256 miljoner euro).
 • EBITDA uppgick till 416 miljoner euro (1 248 miljoner euro).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 325 miljoner euro (778 miljoner euro inkl. avvecklad verksamhet).
 • Resultatet per aktie var -0,26 euro (2,40 euro).
 • Utdelning på 152 miljoner euro för 2022 betalades ut i april.
 • Återköp av 13 903 534 egna aktier till ett belopp av 70 miljoner euro.
 • Avyttringen av majoriteten av Long Products-verksamheten slutfördes den 3 januari 2023. Sedan september 2022 har dessa verksamheter klassificerats som tillgångar som innehas för försäljning och redovisats som avvecklad verksamhet. Jämförelsetalen inkluderar avvecklad verksamhet om detta anges separat. Avyttring av resterande enheter slutfördes den 1 augusti 2023.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,26 euro per aktie för år 2023.
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet Q4/23 4/23 Q4/22 4/22 Q3/23 3/23 2023 2022
Försäljning MEUR 1,513 1,895 1,531 6,961 9,494
EBITDA   MEUR 15 103 18 416 1,248
Justerad EBITDA 1) MEUR 72 110 51 517 1,256
EBIT MEUR -314 31 -45 -100 992
Justerad EBIT 1) MEUR 13 48 -12 274 1,010
Resultat före skatt MEUR -320 13 -60 -133 933
Nettoresultat MEUR -242 312 -55 -111 1,086
Vinst per aktie euro -0.56 0.69 -0.13 -0.26 2.40
Resultat per aktie efter utspädning euro -0.51 0.64 -0.11 -0.22 2.22
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader (ROCE) 2) % -2.1 22.6 5.3 -2.1 22.6
Investeringar MEUR 86 60 31 170 158
Leveranser i rostfritt stål 1 000 ton 450 450 449 1,906 2,106
Antal anställda vid periodens slut, omräknat till heltidstjänster 8,469 8,357 8,512 8,469 8,357
Nyckeltal, inklusive avvecklad verksamhet Q4/23 Q4/22 Q3/23 2023 2022
Periodens resultat MEUR -242 315 -56 -106 1,140
Vinst per aktie euro -0.56 0.70 -0.13 -0.24 2.52
Resultat per aktie efter utspädning euro -0.51 0.64 -0.11 -0.21 2.33
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader (ROCE) % -2.0 24.5 5.8 -2.0 24.5
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 236 289 -11 325 778
Nettoskuld vid periodens slut MEUR -60 -10 29 -60 -10
Skuldsättningsgrad vid periodens slut (skuldsättningsgrad) % -1.6 -0.3 0.7 -1.6 -0.3

1)  Justerad EBITDA eller EBIT = EBITDA eller EBIT – Poster klassificerade som justeringar.

2) I balansräkningskomponenten för 2022 ingår egetkapitaldelen av avvecklad verksamhet.

*Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges.

VD och koncernchef Heikki Malinen

Vårt resultat 2023 var stabilt och vår justerade EBITDA uppgick till 517 miljoner euro. Under året såg vi en förändring i marknadsmiljön och andra halvåret var utmanande. Lagerminskningen hos distributörer närmade sig sitt slut under det andra kvartalet, men marknaden för rostfritt stål förblev dämpad under det sista kvartalet. Under 2023 minskade våra leveranser av rostfritt stål med 9 % jämfört med föregående år, vilket återspeglar en svagare marknad. Vi har vidtagit snabba, förebyggande åtgärder för att öka vår lönsamhet i hela företaget.

Nedgången på den europeiska marknaden märktes tydligt under det andra kvartalet och det tredje kvartalet var den lägsta nivån för affärsområde Europe. Sedan dess har återhämtningen på marknaden gått långsamt. För affärsområde Europe uppgick vår årliga justerade EBITDA till 148 miljoner euro och leveranserna av rostfritt stål minskade med 4% jämfört med föregående år. Lönsamheten påverkades negativt av väsentligt lägre priser på rostfritt stål och vårt resultat minskade från de exceptionellt höga nivåerna under 2021 och 2022.

I Amerika var marknadsmiljön fortsatt relativt stark under 2023 och började försvagas först mot slutet av året. Året var stabilt för affärsområde Americas och vi genererade 285 miljoner euro i justerad EBITDA trots att våra leveranser av rostfritt stål minskade med 16% jämfört med året innan. Jag är stolt över att vi har lyckats etablera vår position på den amerikanska marknaden och vår geografiskt diversifierade tillgångsportfölj gör oss mer motståndskraftiga.

För affärsområde Ferrochrome uppgick det årliga justerade EBITDA-resultatet till 96 miljoner euro. Ferrokrommarknaden försvagades under andra halvåret och därför tog vi i januari 2024 beslutet att anpassa vår ferrokromproduktion för att möta den lägre efterfrågan. Vi fortsatte också mot vårt mål för att gruvan i Kemi ska bli koldioxidneutral. Detta är ett viktigt mål för oss eftersom vår egenproducerade ferrokrom gör det möjligt för oss att producera rostfritt stål med det lägsta koldioxidavtrycket i branschen.

Under året genomförde vi beslutsamt vår strategi och tillkännagav fyra viktiga fokusområden för den kommande tredje fasen av strategin: expansion i Amerika, europeisk konkurrenskraft, integration av värdekedjan och hållbarhet, inklusive den möjliga biokoksinvesteringen.

Som en del av expansionen i Amerika utvärderade vi byggandet av ett eget varmvalsverk i Calvert, Alabama, men beslutade att en förlängning av det nuvarande varmvalsningssamarbetet är den bästa lösningen för Outokumpu och dess aktieägare. Vi kommer att fortsätta att utvärdera utbyggnaden av kallvalsningskapaciteten, vilket skulle göra det möjligt för oss att öka våra leveranser på den attraktiva nordamerikanska marknaden, och beslut förväntas inom ett år.

Under 2023 tillkännagav vi flera nya Outokumpu Circle Green®-partnerskap med våra kunder som vill minska sina utsläpp. Koldioxidavtrycket för Outokumpu Circle Green® är upp till 93 % lägre än det globala branschgenomsnittet, vilket är det lägsta koldioxidavtrycket som någonsin uppnåtts inom kommersiell produktion av rostfritt stål. Ett starkt kundintresse för denna produkt är ett bevis på att vi tar vår verksamhet i rätt riktning.

Under 2023 ingick vi nya partnerskap med gruv- och prospekteringsföretaget FPX Nickel, biokolproducenten Envigas och skrotleverantören CRONIMET för att säkerställa en tillräcklig framtida försörjning av kritiska råvaror med lågt koldioxidavtryck.

Det starka fokuset på energieffektivitet fortsatte under hela året. Det står redan nu klart att vi kommer att överträffa vårt mål om en energieffektivisering på 8 procent, men med en längre tidsram än vad som ursprungligen förväntades. Hittills har våra åtgärder resulterat i besparingar på 10 miljoner euro. Under 2023 minskade våra utsläpp framgångsrikt i linje med SBTi:s klimatmål.

År 2023 återspeglar vårt fantastiska samarbete som ett team fyllt av motståndskraft och engagemang. Jag är särskilt stolt över vårt säkerhetsresultat i världsklass där vi uppnådde ett nytt rekord med en olycksfallsfrekvens, TRIFR, på 1,5. Även om marknadsförhållandena förändrades vidtog vi omedelbara åtgärder för att öka vår lönsamhet samtidigt som vi behöll säkerheten som vår högsta prioritet. Under 2023 höll vi företaget nettoskuldfritt och vår verksamhet levererade ett stabilt kassaflöde. Med den starkaste balansräkningen i branschen är vi redo att möta mer utmanande marknadsförhållanden som är en naturlig del av den cykliska rostfria industrin.

Jag är glad att kunna meddela att vår styrelse idag har föreslagit en utdelning på 0,26 euro per aktie för år 2023. Tillsammans med vårt pågående aktieåterköpsprogram återspeglar detta vårt starka engagemang för aktieägarnas avkastning.

Jag vill tacka alla våra medarbetare och intressenter för det goda samarbetet och lagarbetet under 2023. Låt oss fortsätta det goda arbetet även 2024!

Utsikter för Q1 2024

Koncernens leveranser av rostfritt stål under det första kvartalet förväntas öka med 5–15 procent jämfört med det fjärde kvartalet.

Marknadsläget började försvagas i slutet av fjärde kvartalet för affärsområde Americas och i Europa förväntas en långsam återhämtning fortsätta. Dessutom har skrotmarknaden nyligen stramats åt.

Ferrokromproduktionen går på 80 % av sin fulla kapacitet då en av de tre ferrokromugnarna och en av de två sintringsanläggningarna stängdes i januari 2024 på grund av svaga marknadsförhållanden för ferrokrom.

Underhållskostnaderna under första kvartalet förväntas minska med cirka 20 miljoner euro jämfört med fjärde kvartalet.

Med nuvarande råvarupriser förväntas vissa råvarurelaterade lager- och metallderivatförluster realiseras under första kvartalet.

Prognos för Q1 2024:

Justerad EBITDA under första kvartalet 2024 förväntas ligga på en liknande nivå som under fjärde kvartalet.

Resultat

Q4 2023 jämfört med Q4 2022

Outokumpus omsättning under fjärde kvartalet 2023 minskade till 1 513 miljoner euro (1 895 miljoner euro) medan justerad EBITDA uppgick till 72 miljoner euro (110 miljoner euro). Minskningen jämfört med referensperioden drevs främst av ett betydligt mer utmanande marknadsklimat i Europa. Avkastningen på sysselsatt kapital för rullande 12 månader uppgick till -2,1 % (22,6 %), främst på grund av lägre lönsamhet under de senaste 12 månaderna, men även på grund av nedskrivningen på 264 MEUR relaterad till det omförhandlade varmvalsningsavtalet inom affärsområde Americas och andra justeringsposter.

Under fjärde kvartalet 2023 var de totala leveranserna av rostfritt stål stabila (förändring 0 %) jämfört med referensperioden. De realiserade priserna på rostfritt stål var på en betydligt lägre nivå i Europa men sjönk även i Amerika. Lönsamheten inom affärsområde Ferrochrome var bättre jämfört med referensperioden tack vare högre leveranser och lägre fasta kostnader. Underhållskostnaderna för koncernen ökade medan lägre priser på förbrukningsvaror, särskilt för el och ferrokisel, bidrog till lönsamheten. Råvarurelaterade lager- och metallderivatvinster uppgick till 0 miljoner euro (-47 miljoner euro). Justerad EBITDA för övriga verksamheter och koncerninterna poster uppgick till -8 miljoner euro (4 miljoner euro).

Nettoresultatet för fjärde kvartalet 2023 var -242 miljoner euro (312 miljoner euro). Minskningen av nettoresultatet berodde på en svagare EBITDA-utveckling samt de betydande justeringsposterna på totalt -327 miljoner euro och hänförde sig främst till nedskrivningar och omstruktureringar.

Q4 2023 jämfört med Q3 2023

Outokumpus omsättning uppgick till 1 513 miljoner euro under fjärde kvartalet 2023 (Q3/2023: 1 531 miljoner euro) medan justerad EBITDA ökade till 72 miljoner euro (Q3/2023: 51 miljoner euro). Förbättringen av justerad EBITDA jämfört med föregående kvartal berodde främst på en gradvis återhämtning på marknaden i Europa. Som ett resultat av lägre lönsamhet under de senaste 12 månaderna och nedskrivningen på 264 miljoner euro relaterad till det omförhandlade rullande avtalet i affärsområde Americas och andra justeringsposter, uppgick avkastningen på sysselsatt kapital för rullande 12 månader till -2,1% (5,3%).

Under det fjärde kvartalet var de totala leveranserna av rostfritt stål nästan stabila (förändring 0%) jämfört med det tredje kvartalet. De realiserade priserna på rostfritt stål ökade något i Europa, medan de var relativt stabila i Amerika. Kostnaderna var på en högre nivå, främst till följd av ökat underhållsarbete inom affärsområdena Europe och Ferrochrome. Råvarurelaterade lager- och metallderivatvinster uppgick till 0 miljoner euro under fjärde kvartalet (Q3/2023: förluster på 27 miljoner euro). Justerad EBITDA för övriga verksamheter och koncerninterna poster uppgick till -8 miljoner euro (Q3/2023: 5 miljoner euro).

Nettoresultatet för fjärde kvartalet var -242 miljoner euro och påverkades av betydande justeringsposter relaterade främst till nedskrivningar och omstruktureringar (Q3/2023: -55 miljoner euro).

Januari–december 2023 jämfört med januari–december 2022

Under januari–december 2023 minskade Outokumpus omsättning till 6 961 miljoner euro (9 494 miljoner euro) och justerad EBITDA uppgick till 517 miljoner euro (1 256 miljoner euro). Minskningen av justerad EBITDA berodde främst på ett väsentligt svagare marknadsklimat i Europa. Föregående år var exceptionellt starkt och under 2023 förändrades marknaden. Av samma orsak, samt nedskrivningsreserveringen i affärsområde Americas och andra justeringsposter, uppgick avkastningen på sysselsatt kapital för rullande 12 månader till -2,1% (22,6%).

Under januari–december 2023 var de totala leveranserna av rostfritt stål 9 procent lägre jämfört med föregående år. Realiserade priser på rostfritt stål var på en betydligt lägre nivå i Europa, men sjönk även i Amerika. Lägre lönsamhet i affärsområde Ferrochrome påverkade koncernens resultat negativt och kostnaderna i affärsområde Europa ökade jämfört med föregående år. Råvarurelaterade lager- och metallderivatförluster uppgick till 44 miljoner euro i januari–december 2023 (förluster på 131 miljoner euro). Den justerade EBITDA för övrig verksamhet och koncerninterna poster uppgick till -12 miljoner euro (-28 miljoner euro).

EBIT uppgick till -100 miljoner euro (992 miljoner euro) och nettoresultatet minskade till -111 miljoner euro (1 086 miljoner euro) år 2023. Den negativa utvecklingen drevs främst av en lägre lönsamhet samt betydande justeringsposter relaterade främst till nedskrivningar, avyttringar och omstruktureringar.

Webbsändning idag den 8 februari 2024

En direktsänd webbsändning och telefonkonferens för analytiker, investerare och medierepresentanter ordnas den 8 februari 2024 kl. 14.00 CET på https://outokumpu.videosync.fi/2023-q4-results med koncernchef Heikki Malinen och CFO Pia Aaltonen-Forsell som värdar.

För att ställa frågor, vänligen delta i telefonkonferensen genom att registrera dig på http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10011509. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Om du vill ställa en fråga, slå *5 på telefonens knappsats för att komma in i kön.

Allt resultatmaterial, en länk till webbsändningen och senare en inspelning av den kommer att finnas tillgängligt på www.outokumpu.com/en/investors.

För mer information:

Jonas Nordlund, Group Communications, +46 (0)70 088 10 31

 

Outokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Vår position grundar sig på vår förmåga att specialtillverka rostfritt stål i olika former för nästan vilket ändamål som helst. Rostfritt stål är hållbart, tåligt och utformat för att hålla för evigt. Utöver samhällets grundstrukturer och berömda landmärken använder våra kunder rostfritt stål för att tillverka produkter för både hushåll och industri. Outokumpu har cirka 8 500 medarbetare i närmare 30 länder, huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsingfors. www.outokumpu.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Irisity AB (publ) tecknar bindande term sheet för att förvärva Ultinous Zrt, och avser att genomföra en riktad emission på 45 miljoner kronor

Published

on

By

Irisity AB (publ) tecknar bindande term sheet för att förvärva Ultinous Zrt, en svensk-ungersk AI-innovatör, och avser att genomföra en riktad emission på 45 miljoner kronor till tech-investeraren och entreprenören Gustav Andersson genom Stockhorn Capital AB

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har idag undertecknat ett bindande term sheet för att förvärva 100 procent av aktierna i Ultinous Zrt (“Ultinous” och “Förvärvet”) mot en ersättning om 45 MSEK, på kassa- och skuldfri basis och under antagande av normaliserat rörelsekapital, som kommer att betalas genom en apportemission av 9 000 000 nya aktier i Irisity till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie (“Apportemissionen”).

 

I samband med Förvärvet, och som del av term sheet, kommer Stockhorn Capital AB (grundat av Gustav Andersson och Inna Kaushan) (“Stockhorn Capital”) investera 45 MSEK i Irisity genom en riktad nyemission på samma villkor som Apportemissionen, d.v.s., 5,00 SEK per aktie (“Riktade Emissionen”). Förvärvet, Apportemissionen, och den Riktade Emissionen är föremål för nationell FDI-lagstiftning (“Foreign Direct Investments” eller “FDI”) vilket kräver godkännande från svenska och ungerska myndigheter. Kallelse till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen i Irisity att besluta kring Apportemissionen och den Riktade Emissionen kommer att publiceras separat.

 

Ultinous grundades 2014 och är ett svensk-ungerskt bolag med ambitionen att transformera de senaste innovationerna för djupinlärning till lättanvända IT-lösningar som dagligen stöttar företag. Med kontor i Budapest och Malmö som specialiserar sig på Nvidia-baserad AI-videoanalys, är Ultinous i framkant av industriinnovationen. Ultinous erbjuder både kriminalteknisk och realtidsvideoanalys, som är anpassningsbar för programvara på plats eller molntjänster.

 

“Detta förvärv och Gustav Anderssons anslutande till vårt team markerar ett avgörande ögonblick i vår strävan att bli marknadsledande. De synergieffekter som finns mellan Irisitys och Ultinous teknologier, kombinerat med vår gemensamma entreprenörsanda, förväntas stärka vår närvaro på marknaden och öka aktieägarvärdet”, säger Ulf Runmarker, styrelseordförande för Irisity.

 

Gustav Andersson kommer med sin erfarenhet som investerare och med sin entreprenörsarv från familjen Rune Andersson, och med styrelserepresentation vara en viktig del av detta strategiska drag. Hans engagemang förväntas driva lönsam tillväxt och tillföra betydande värde till företagets verksamhet.

 

”Att förena Ultinous banbrytande AI-teknologi med Irisitys omfattande globala försäljningsnätverk är banbrytande. Detta samarbete är katalysatorn för snabb tillväxt och innovation”, säger Gustav Andersson.

 

Ultinous förväntas stärka Irisitys nuvarande plattform och produkterbjudande genom att införliva sofistikerad videoanalys, samt frigöra framtida intäkter och kostnadssynergier.

 

“Vi är glada att välkomna det talangfulla Ultinous-teamet. Deras exceptionella produktportfölj, inklusive det mångsidiga och kraftfulla forensiska söksystemet baserat på generativ AI, stärker vår ledande position inom branschen”, säger Keven Marier, VD för Irisity.

 

Detta förvärv introducerar inte bara ett nytt utvecklingsnav, vilket förbättrar Irisitys tillgång till topptalanger, utan det stärker också vår förmåga att leverera transformativa lösningar till kunder på våra globala marknader.

 

Finansiering och villkor

 

Apportemissionen

Köpeskillingen för samtliga Ultinous aktier kommer, på kassa- och skuldfri basis och under antagande av normaliserat rörelsekapital, att uppgå till 45 MSEK och är avsedd att betalas genom Apportemissionen bestående av 9 000 000 nya aktier i Irisity till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd med säljarna av Ultinous och det är styrelsens bedömning att teckningskursen, motsvarande en premie om cirka 17,9 procent mot stängningskursen av Irisitys aktier på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2024, är på marknadsmässiga villkor. Skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att en förutsättning för att Irisity ska kunna genomföra Förvärvet av Ultinous är att Bolaget betalar köpeskillingen genom att emittera egna aktier till säljarna av Ultinous.

 

Riktade Emissionen

Styrelsen i Irisity avser att besluta om en Riktad Emission av 9 000 000 aktier till Stockhorn Capital med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 17,9 procent mot stängningskursen av Irisitys aktier på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2024. Den Riktade Emissionen kommer att tillföra Irisity 45 MSEK före transaktionskostnader och likviden kommer att användas för rörelsekapital för att stödja Irisitys tillväxt- och lönsamhetsresa.

 

Styrelsen har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Bolagets styrelse anser dock, med hänsyn till de aktuella marknadsförhållandena, att det skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Skälen till att avvika från att ta in kapital genom en företrädesemission är (i) att den Riktade Emissionen kan genomföras på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och med mindre potentiell marknadsvolatilitet, (ii) att med tanke på de aktuella marknadsförhållandena och den rådande marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission sannolikt skulle kräva en betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas för sådana garantiåtaganden, särskilt med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Emissionen, (iii) att det sannolikt skulle gjorts till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, (iv) till skillnad från genomförandet av en företrädesemission innebär den Riktade Emissionen att Bolagets ägarbas kompletteras med en ekonomiskt stark ägare, vilket förväntas stärka Irisitys långsiktiga förmåga att genomföra företagets tillväxtstrategi, och (v) att Stockhorn Capital, en strategisk långsiktig investerare, kommer att bidra med erfarenhet och kunskap. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Styrelsens bedömning är att teckningskursen är på marknadsmässiga villkor med hänsyn till att (i) teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Irisity och Stockhorn Capital, (ii) teckningskursen motsvarar teckningskursen i Apportemissionen, och (iii) teckningskursen motsvarar en premie på cirka 17,9 procent mot stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2024.

 

Finansieringsavtal med Stockhorn Capital på Irisity’s nuvarande lån från DBT Capital

Inom ramen för det bindande term sheetet har Irisity och Stockhorn Capital ingått ett låneavtal. Enligt avtalet har Stockhorn gått med på att tillhandahålla ett lån till Irisity om 15 MSEK (”Lånet”). Lånet kommer att användas för att refinansiera befintlig skuld från DBT Capital på, för Irisity, förmånligare villkor och har en löptid på fem (5) år med en ränta på STIBOR 3 månader + 4,00 procent och kvartalsvisa betalningar. Första året av Lånet är amorteringsfritt, därefter kvartalsvis raka amorteringar fram till full återbetalning. Irisity ska när som helst ha rätt att återbetala Lånet inklusive upplupna räntekostnader.

 

Åtaganden om lock-up

Säljarna av Ultinous har åtagit sig att under en period om två (2) år från slutförandet av Förvärvet inte avyttra några aktier i Irisity.

 

Utspädning

För det första, genom Apportemissionen kommer antalet utestående aktier att öka med 9 000 000 aktier, från 49 229 936 aktier till 58 229 936 aktier. Slutligen, genom den Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier att öka med ytterligare 9 000 000 aktier till 67 229 936 aktier. Således kommer det totala antalet utestående aktier att öka med högst 18 000 000 aktier till 67 229 936 aktier, och Bolagets aktiekapital kan komma att öka med 1 620 000,00 SEK, från 4 430 694,24 SEK till 6 050 694,24 SEK, vilket kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 26,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande för Irisitys styrelse att fatta beslut om Apportemissionen och den Riktade Emissionen kommer att publiceras separat. I enlighet med det bindande term sheet har några av Irisitys befintliga aktieägare (Aktiebolaget Westergyllen, Sun Red Beach Growth Partner ApS, Ulf Runmarker, Hans Andersson Holding AB, Förvaltningsaktiebolaget Brunnen och Anders Trygg, tillsammans ”Aktieägarna”) gått med på att rösta för bemyndigandet.

Ulf Runmarker har uttryckt att han vill avgå som styrelseordförande av personliga skäl men kvarstå som styrelseledamot och Marcus Bäcklund har uttryckt att han är villig att ta över som styrelseordförande. Styrelsen har informerat valberedningen som har meddelat att de föreslår att Marcus Bäcklund väljs till styrelsens ordförande fram till slutet av årsstämman 2024. Valberedningens förslag till beslut kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman ovan.

 

Information angående årsstämman 2024

För att underlätta genomförandet av Förvärvet har Irisitys styrelse beslutat att ändra datumet för årsstämman 2024 från 23 april 2024 till 30 maj 2024.

I enlighet med det bindande term sheetet, och under förutsättning att Förvärvet genomförs, har Aktieägarna åtagit sig att rösta för utnämningen av en styrelseledamot som föreslås av Stockhorn Capital vid nästa årsstämma.

 

Rådgivare

Irisity has anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiella respektive legala rådgivare i samband med de transaktioner som beskrivs häri.

 

För ytterligare information:

Keven Marier, Irisity VD‬‬‬‬‬

Telefon: +46 771 41 11 00

E-mail: keven.marier@irisity.com

https://irisity.com

 

Denna information är sådan som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:45 CET 28 februari, 2024.

 

Om Irisity AB (publ)

Irisity AB (publ) är världsledande inom AI-drivna videoanalyslösningar för ökad trygghet och säkerhet. Från och med den 13 oktober 2021 är Agent Vi en del av Irisity. Irisity grundades 2006 och har kontor I Sverige (HQ), Israel, USA, Singapore, Förenade Arabemiraten, Colombia, Brasilien, Argentina, Australien och Storbritannien. Bolaget betjänar ett nätverk av integrerare, distributörer och teknologipartners globalt. 

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

 

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med transaktionerna som beskrivs häri. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i transaktionerna som beskrivs häri får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av den finansiella rådgivaren. Den finansiella rådgivaren agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Den finansiella rådgivaren är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende transaktionerna som beskrivs häri. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för Emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av transaktionerna som beskrivs häri. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer den finansiella rådgivaren endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.