Connect with us

Marknadsnyheter

Q3 Lohilo Foods AB (publ): Kostnadsbesparingar leder till förbättrat rörelseresultat

Published

on

Juli – September 2022

 • Nettoomsättningen minskade med -7,2 procent till 55 991 TSEK (60 346). Omsättningen har påverkats negativt av den återkallelse av Häagen-Dazs produkter som har gjort under sommaren beroende på felaktiga produkter.
 • Till följd av fortsatt ökade produkt- och fraktkostnader samt valutaförändringar försämrades bruttomarginalen till 33,1 procent (35,1) jämfört med tredje kvartalet 2021
 • Omsättningsminskning på egna glassvarumärken uppgick till -7,0 procent. Nedgången beror dels på prishöjningar i Svensk dagligvaruhandel som påverkar försäljningen ut till konsument men också på färre leveranser till Finland under kvartalet.
 • Genom beslutat besparingsprogram minskade övriga externa kostnader med 17,7 procent och uppgick till 16 510 TSEK (20 062) och personalkostnader minskade med 35,0 procent och uppgick till 8 052 TSEK (12 383)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 355 TSEK (-9 236)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 570 TSEK (-11 856)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 066 TSEK (-9 801)               
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,66)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -3 395 TSEK (-1 682)

Januari – September 2022

 • Nettoomsättningen minskade med -5,4 procent till 181 778 TSEK (192 168). Förändringen rensat för effekten av det avslutade Nick’s avtalet är -0,4 procent.
 • Bruttomarginalen försämrades något till följd av ökade råvarukostnader jämfört med januari-september 2021 och uppgick till 32,8 procent (33,8). Jämfört med helåret 2021 var det dock en förbättring med 2,7 procentenheter från 30,1 procent.
 • Tillväxten för Lohilos egna glassvarumärken uppgick till 2,2 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 487 TSEK (-24 696)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 140 TSEK (-31 175)
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 007 TSEK (-25 565)       
 • Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-1,71)
 • Jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 6 250 TSEK. Posten avser förlikning med Nick’s och är bokförd under övriga intäkter. Ersättningen betalades ut i slutet av mars.
 • Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under perioden till -20 353 TSEK (-24 696)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -142 TSEK (-2 627)
 • Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 5 904 TSEK (11 764)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Under perioden har kostnadsökningar med anledning av ökade råvarukostnader och fraktkostnader samt kronans utveckling mot EUR och USD.
 • Under juli har bolaget genomfört prisjusteringar på flertalet produkter, en process som även fortsätter under augusti månad och som väntas påverka produkternas marginal positivt.
 • Lohilo utser Daniel Broman till ny CFO fr o m 2023-01-01.
 • Bolaget förlänger inte distributionsavtalet med General Mills. Avtalet avslutas 2022-12-31.
 • Listningarna i Nederländerna för 2022 utökas från 600 butiker till 830 butiker inom dagligvarukedjan Albert Heijn.
 • Lohilo ingår sälj- och distributionssamarbete med Sproud International

Händelser efter balansdagens utgång

 • Distributions- och samarbetsavtalet med Fuud AB avslutas i mitten av oktober då FUUD koncernen har gått i konkurs. Konkursen påverkar inte Lohilos försäljning nämnvärt eftersom verksamheten inte hunnit byggas upp. Risken för kundförlust uppgår maximalt till 230 tkr.
 • Lohilo ställer om bolagets fokus till egna produkter. Ledningen startar under fjärde kvartalet ett omställningsprogram med ytterligare kostnadsneddragningar för att anpassa bolaget till detta.

Förbättrat resultat och ljusglimtar på exportmarknaden

Kvartalet har bjudit på både utmaningar kopplat till den ökade inflationen men även på ljusglimtar då vi ser att våra genomförda förändringar inom bolaget redan ger effekt och att vi är på rätt väg.

Tack vare den effektivisering vi implementerat av både vår distribution och vår organisation har vi under perioden lyckats sänka våra externa kostnader med 18 procent och våra personal-kostnader med 35 procent. Vi har inte bara dragit ner på kostnaderna utan justerat även hur vi vill och ska arbeta framgent vilket gör att vi har goda förhoppningar på att se fler positiva effekter av våra genomförda besparingar. Därtill har vi vidtagit ytterligare åtgärder i fjärde kvartalet för vidare att minska våra kostnader.

För att effektivisera och förbättra vår distribution har vi även avvecklat flertalet lagerdepåer. Förutom att den stora minskningen av lager minskar våra kostnader så innebär denna förändring även att vi binder mindre kapital kopplat just till lagerhållningen.

Förbättrat resultat

Konjunkturnedgången och de ökade energi- och räntekostnaderna har påverkat konsumentbeteendet i våra livsmedelsbutiker och efterfrågan på premiumprodukter som LOHILO-glass. Utöver detta medför ökade världs­marknadspriser på råvaror samt den svagare kronan kostnadsökningar för produkter och transporter. De högre energipriserna ökar också kostnaderna för vår produktion, lager och distribution. Detta gör att vi inte når hela vägen till ett positivt resultat under kvartalet även om vi är glada över att vi går i rätt riktning och det står klart att vi förbättrar resultatet väsentligt under det tredje kvartalet.

Fokus på egna varumärken

I samband med avslutet av samarbetena med General Mills och FUUD har ledning och styrelse gjort bedömningen att vi framåt ska satsa på våra egna produkter i större utsträckning för att öka våra marginaler och höja bolagsvärdet.

Våra egna glassvarumärken har under årets första nio månader en tillväxt på 2,2 procent. Den svagare utvecklingen under tredje kvartalet beror ovan nämnda faktorer med de drastiskt höjda priserna i svensk dagligvaruhandel kombinerat med en osäkerhet hos konsumenter gällande hög inflation, höjda räntor och elpriser.

Under september och oktober kan vi dock se den positiva effekten på våra marginaler av de prishöjningar vi genomfört mot kunderna. I linje med den övriga konsumentmarknaden genomför vi ytterligare prishöjningar vid årsskiftet för att stärka marginalerna på våra egna varumärken framåt.

Nya produkter

I september gjorde vi vår senaste stora lansering av den nya glassprodukten LOHILO Everyday Slacker. Glassen med tillhörande koncept är specifikt framtagen för att förtydliga storheten i vår kärnprodukt: Den nyttigare versionen av din favoritglass. Glassen som påminner om en annan global favorit med jordnötter och choklad har fått ett varmt mottagande på marknaden och har redan hunnit lanseras på fler marknader utanför Sverige.

En annan spännande nyhet är att vi genom vår gedigna produktutveckling nu även har kunnat öppna upp en helt ny försäljningskanal mot en helt ny målgrupp i och med lanseringen av en proteinglass som möter behovet av en proteinberikad kost hos patienter och vårdtagare. Utvecklingen av denna LOHILO-glass har skett i samarbete med en av Sveriges regioner, där dietister har utvärderat näring och ingredienser i glassen men också smak.

Exporten fortsätter öka

Framgångarna i Nederländerna har inte heller låtit vänta på sig. Efter fem månader på den holländska marknaden har vi redan kunnat utöka försäljningen av våra produkter i,  från 600 till 830 butiker hos den ledande dagligvarukedjan Albert Heijn.

Förberedelserna för lansering av LOHILO-glass i Norge och Danmark är långt framskridna och förväntas ske under 2023. Dessutom pågår förhandlingar med ny partner i Kina för licensiering av produktion av LOHILO-glass för den marknaden.

Finansiering och likviditet

Genomförda förändringar med både kostnadsbesparingar, effektivisering av organisationen samt distributionen samt prisökningarna har medfört en positiv kassaflödespåverkan. Avslutet av distributionsavtalet med General Mills innebär ytterligare volymtapp, vilket kommer att synas i vår försäljning under 2023. För att anpassa verksamheten, genomför ledningen nu ytterligare åtgärder under fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023. Åtgärderna bedöms ge full effekt på kort tid avseende både kostnadsnivå och rörelsekapital. Styrelsen fortsätter att aktivt arbeta med koncernens finansieringsfrågor.

Framåt

Det gångna året har präglats av stor förändring och många utmaningar, såväl externa som interna. Jag är övertygad om att hela organisationen kommer ur denna förändringsresa med stärkt fokus och en stor glädje inför att få fortsätta erbjuda Lohilos fantastiska produkter till fler konsumenter i Sverige och många andra länder.

Jag är stolt över kollegorna och våra produkter som blir alltmer uppskattade både i Sverige och på våra exportmarknader. Jag ser fram emot att följa framtiden och de trender vi arbetar nära med som vi inte tror kommer att påverkas i grunden, konjunkturläget till trots.    

Växjö, november 2022

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: [email protected], tel: +46 70 88 69 444

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 07.30 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.  

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, [email protected] respektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified Adviser.

Lohilo Foods AB (publ) Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: [email protected]

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: [email protected], tel: +46 70 88 69 444

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.