Connect with us

Marknadsnyheter

Q4 2023: Händelserikt avslut på ett år av förändring

Published

on

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 8 % (6 % valutajusterat) till 156 MSEK (144).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 12 % (11) eller 15 % justerat för jämförelsestörande poster.
 • Probi lanserade Probi® Sensia, ett helt nytt produktkoncept inom mental hälsa.
 • Probi lanserade två nya vetenskapligt bevisade synbiotiska koncept tillsammans med Clasado Biosciences på Supply Side West i Las Vegas.
 • Per Lindblad utsågs till CFO den första november.
 • Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 14,8 MSEK, motsvarande 1,30 SEK per aktie, för räkenskapsåret 2023.

Viktiga händelser under helåret 2023

 • Anita Johansen utsågs till VD.
 • Probi etablerade en egen marknadsorganisation och tog över distributionen och försäljningen av Probi®-varumärket i Sverige. Probi expanderade även till Norge.
 • Probi stärkte sin position i Nordamerika genom att ta över all distribution av
 • BLIS K12™ och BLIS M18™ i USA och Kanada.
 • Probi lanserade den sporformande probiotikan Weizmannia coagulans GX-1, en stam med hög stabilitet som lämpar sig för dryckes- och godisliknande format.
 • Probi publicerade resultaten från en tredje klinisk studie om HEAL9™ inom ”gut-brain”-området.
 • Probi beviljades 23 nya patent under 2023.
   

VD kommenterar

Ett år av handlingskraft och förändring

Nu när jag avslutat mitt första år som vd för Probi kan vi konstatera att 2023 präglades av såväl utmaningar som betydande framsteg. Jag är särskilt stolt över lanseringen av vårt nya koncept Probi® Sensia, samt partnerskapet med Clasado Biosciences kring synbiotika, vilka båda utgör historiska milstolpar för Probi.

Som helhet var 2023 ett utmanande år med ett svagt marknadsläge, inte minst i Nordamerika. Vår försäljning uppgick till 628 MSEK, motsvarande en ökning om 1,5 % jämfört med föregående år (-2 % valutajusterat). Under det andra halvåret noterades en stabilisering av marknaden och i fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 156 MSEK, vilket är en ökning om 8,4 % jämfört med motsvarande period förra året (9,1 % valutajusterat). För de enskilda regionerna blev helårsresultatet i Nordamerika i linje med föregående år. I EMEA minskade försäljningen, primärt som en effekt av att vissa av våra B2B-kunder reducerade sina säkerhetslager. APAC uppvisade en fortsatt stark utveckling under året med en tillväxt om 26 % och vi ser fortsatt tillväxtpotential framåt.

Probis EBITDA-marginal för helåret var 17,1 %. Justerat för jämförelsestörande poster blev lönsamheten 20,4 %. Den lägre marginalen beror primärt på det pågående optimeringsprogrammet inom bolagets produktions-verksamhet, där det uppstått tillfälliga kostnader för att hantera oönskad ineffektivitet och säkerställa långsiktiga förbättringar. Programmet fortskrider, och vi är övertygade om att detta är en väl värd investering som gradvis kommer att bidra till ökad lönsamhet över tid.

Fjärde kvartalet präglades i stor utsträckning av ”Probi Reinforced”, vår nya strategiska inriktning tillsammans med reviderade finansiella mål för 2024–2028. Över lag har vi investerat mycket tid och energi på att förstärka vår strategi och organisatoriska förmåga inför de kommande åren. Dessa initiativ förväntas börja visa effekt från och med 2025 där 2024 kommer att vara ett övergångsår.

Vad gäller kommersialisering gjordes flera betydande framsteg under fjärde kvartalet. Bland annat anordnade vi en workshop under två dagar i Thailand för kunder och partners i APAC. Därutöver deltog vi under oktober i den ledande utställningen för kosttillskott; Supply Side West i Las Vegas. Vid båda eventen lanserade bolaget nya innovationer som underbygger vår position som pionjärer inom probiotika.

Vi lanserade Probi® Sensia, ett helt nytt koncept inom mental hälsa, som är baserat på en stark kliniskt bevisad effekt. Vi lanserade också två nya synbiotiska koncept i samarbete med Clasado Biosciences, där vi kombinerar deras vetenskapligt bevisade prebiotika med Probi Defendum® och Probi Digestis®, två av våra mest studerade probiotiska koncept. Dessa nya lanseringar utgör stora milstolpar för bolaget och har betydande kommersiell potential. Den initiala responsen från våra kunder har varit mycket positiv. Försäljningscyklerna för att implementera nya ingredienser i våra kunders varumärken är dock relativt långa och vi kommer att fortsätta understödja dessa nyckellanseringar med aktiviteter under hela 2024.

Vidare genomfördes flera förändringar för att stärka organisationen under året. Under fjärde kvartalet förstärkte vi ledningsgruppen med CFO Per Lindblad. Han har en mycket relevant bakgrund inom finans och affärsutveckling från vårt industrisegment och hans kunskap kommer att spela en viktig roll i bolagets fortsatta utveckling.

Sammantaget har vi lagt en stark grund och förberett organisationen för accelererad tillväxt under de kommande åren. Vårt fokus står fast vid innovation, kundfokus och att uppvisa stark affärsmässighet i den fortsatta resan. Nu när vi går in i ett nytt kapitel känner jag mig optimistisk och ser fram emot att fortsätta utmana gränser och vara en drivande kraft på marknaden för probiotika, med effektiva lösningar som förbättrar människors hälsa.

Anita Johansen
VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis bokslutskommuniké 2023 offentliggjordes den 26 januari 2024 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Anita Johansen, VD och Per Lindblad, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås via länken https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50047274. The presentation is available at www.probi.com and www.financialhearings.com.

Kontakt
Anita Johansen, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 48, E-mail: anita.johansen@probi.com
Per Lindblad, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: per.lindblad@probi.com
 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 26 januari, 2024 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.