Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse av dag för anmälan efter tryckfel, nytt datum 2023-03-24 gäller.                          KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I Josab Water Solutions AB (publ).

Published

on

Aktieägarna i Josab Water Solutions AB (publ), org.nr 556549-1114, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 30 mars 2023 kl. 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25, 111 45 Stockholm. Inregistrering startar kl. 09:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid extra bolagsstämma har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den
24 mars 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@josab.com eller per post till Josab Water Solutions AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.josab.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
 7. Beslut om
  1. antagande av ny bolagsordning, och
  2. kvittningsemission
 8. Beslut om instruktion till styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 1) samt revisorns yttrande över KBR 1 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, punkt 6

Styrelsen i Bolaget har per den 24 februari 2023 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över den samma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska bolagsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav lämnar styrelsen följande förslag till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Aktieägaren VIMAB HOLDING AB, org.nr 559123-9313, (”Vimab”) har tagit fram en åtgärdsplan som syftar till att återställa Bolagets egna kapital. Åtgärdsplanen innebär att Vimab erbjudit sig att kvitta befintliga fordringar på Bolaget genom nyemission (enligt punkt 7 nedan), i syfte att återställa Bolagets egna kapital, alternativt att Bolaget ansöker om företagsrekonstruktion (enligt punkt 8 nedan).

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Med anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 24 februari 2023.

För den händelse bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att Bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för Bolaget. Dagen för skifte av Bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under tredje kvartalet 2023. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslag från aktieägaren VIMAB HOLDING AB, punkterna 7 och 8

Bolaget har skulder till Vimab om 42 585 000 kronor (”Lånet”) inklusive upplupen ränta. Lånet upptogs i samband med förvärvet av Bolagets dotterbolag Clear Industry Company Limited. Lånet inklusive upplupen ränta har förfallit till betalning och Vimab har begärt återbetalning av Lånet inklusive upplupen ränta. Mot bakgrund därav har Vimab föreslagit bolagsstämman att antingen:

 1. Besluta om (a) antagande av en ny bolagsordning, och (b) kvittningsemission. Genom kvittningsemissionen kvittas samtliga Vimabs fordringar på Bolaget mot nya aktier i Bolaget. VIMABS beslutsförslag om antagande av en ny bolagsordning enligt punkt 7 (a) är en förutsättning för kvittningsemissionen.

eller
 

 1. Besluta om att instruera Bolagets styrelse att ansöka om företagsrekonstruktion enligt punkt 8.

Kommentar från bolagets styrelse: ”Styrelsen bedömer att Bolaget befinner sig i en finansiellt ansträngd situation och att en riktad nyemission enligt Vimabs beslutsförslag nedan är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om företagsrekonstruktion. Om bolagsstämman avslår Vimabs förslag och en företagsrekonstruktion inte genomförs är det sannolikt att Bolaget hamnar på obestånd, vilket enligt styrelsens bedömning sannolikt leder till konkurs.”

Beslut om (a) antagande av ny bolagsordning, och (b) kvittningsemission, punkt 7

Besluten i punkt 7 läggs fram som ett enhetligt förslag. Bolagsstämman ska alltså ta ställning till punkterna 7 (a) och 7 (b) gemensamt.

Beslut om antagande av ny bolagsordning, punkt 7 (a)

Vimab föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning. Den föreslagna förändringen från existerande bolagsordning är som följer:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier
Antalet aktier är lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Antalet aktier är lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.

Beslut om kvittningsemission, punkt 7 (b)

Vimab föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 425 850 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 42 585 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor huvudsakligen gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Vimab. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital.
 2. Teckningskursen ska uppgå till 10 öre per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiernas kvotvärde. Betalning ska ske genom kvittning av Vimabs fordran om 42 585 000 kronor på Bolaget.
 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast en vecka från dagen för emissionsbeslutet av bolagsstämman. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning i samband med teckning genom undertecknande av teckningslistan, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar Vimabs fordringar om sammanlagt 42 585 000 kronor.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och upptagits i den av Euroclear förda aktieboken.
 6. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med Vimabs beslutsförslag i punkt 7 och avslår Vimabs beslutsförslag i punkt 8.

Beslut om instruktion till styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion, punkt 8

Vimab föreslår att bolagsstämman beslutar om att instruera styrelsen att ansöka till Stockholms tingsrätt om företagsrekonstruktion i enlighet med 2 kap. 1 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman avslår Vimabs beslutsförslag i punkt 7.

Val av styrelseledamöter, punkt 9

Vimab föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter.

Peter Fredell och Gunnar Jardelöv föreslås till omval som styrelseledamöter. Anna Bonde föreslås till nyval som styrelseledamot. Peter Fredell föreslås till omval som styrelseordförande.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman godkänner Vimabs beslutsförslag i punkt 7.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 7 respektive 8 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 108 058 642. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, och vad avser fullmaktsformulär, tre veckor före stämman. De fullständiga förslagen framgår även av denna kallelse. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den 1 mars 2023

Josab Water Solutions AB (publ)

Styrelsen

Continue Reading

Marknadsnyheter

Truecallers styrelse inför utdelningspolicy, föreslår utdelning och söker nytt mandat för återköp

Published

on

By

Truecallers styrelse har idag beslutat att införa en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av det årliga resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna i Truecaller. Till bolagsstämman den 23 maj föreslår Truecallers styrelse därför en utdelning om 0,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Därutöver föreslår styrelsen en engångsutdelning om 1,30 kronor per aktie. Den totala utdelningen föreslås bli 1,70 kronor per aktie. Utöver utdelningen föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman att makulera 28,6 miljoner återköpta B-aktier vilket motsvarar drygt 7,5% av de utestående aktiekapitalet, samt att bolagsstämman ska ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att efter bolagsstämman ha möjligheten att återköpa upp till 10% av de utestående aktierna.

Sedan Truecallers börsnotering i oktober 2021 har Truecaller redovisat en stabil lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Detta har använts till att återköpa aktier, i enlighet med de bemyndiganden som styrelsen har fått från bolagsstämmorna 2022 och 2023, samt till att göra mindre tilläggsförvärv. Truecaller har sedan återköpsprogrammet inleddes i september 2022 återköpt drygt 28,6 miljoner B-aktier för cirka 940 miljoner kronor, motsvarande drygt 7,5 procent av det utestående aktiekapitalet. Återköpen har finansierats helt av Truecallers operativa kassaflöden. Per 31 december 2023 hade Truecaller likvida medel och tillgångar i kortfristiga räntefonder om cirka 1 573 miljoner svenska kronor. Detta är ungefär motsvarande nivå som Truecaller hade per 30 september 2023. Bolaget har inga finansiella skulder.

 

Givet Truecallers stabila lönsamhet har Truecallers styrelse fattat beslut om att inrätta en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna. För räkenskapsåret 2023 motsvarar detta cirka 0,40 kronor per aktie. Därutöver föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman en extra utdelning om 1,30 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att bolaget även efter en sådan utdelning har en finansiell styrka som väl motsvarar de behov av stabilitet och handlingsfrihet som bolaget kan förväntas ha framöver. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till knappt 590 miljoner kronor.

 

Som tidigare kommunicerats har Truecallers styrelse också föreslagit bolagsstämman att makulera de återköpta B-aktierna, samt att ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att ha möjligheten att återköpa upp till 10 procent av de utestående aktierna.

 

“Styrelsen är eniga i att vi vill fortsätta återbäringen till aktieägarna i form av såväl återköp och utdelning. Sedan september 2022 har det gjorts genom aktieåterköp och vi anser nu att tiden är mogen att komplettera återköpen med en årlig utdelning om 25 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna. Med anledning av Truecallers starka finansiella ställning, lönsamhet och kassaflöde har vi detta år föreslagit en större utdelning för att uppnå en mer kapitaleffektiv finansiell struktur. Vår lönsamhet ger oss möjlighet att både finansiera såväl fortsatt tillväxt som distribution av vinstmedel till våra aktieägare, i form av både återköp och utdelningar, kommenterar Nami Zarringhalam, styrelseordförande för Truecaller.

 

Kallelse och övriga förslag till bolagsstämman den 23 maj kommer publiceras på Truecallers webbplats.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

 1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

 2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

 1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

 2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.