Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse avseende pressmeddelande, avsaknad MAR stämpel: RightBridge Ventures beslutar om att genomföra en riktad unitemission samt upptar lån och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Published

on

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

RightBridge Ventures Group AB (“RightBridge” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad emission innehållande 6 172 844 units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen’’). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent. Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av US – baserad Grago Capital Ltd. och iCandy Interactive Ltd. (”Investerarna”). I samband med den Riktade Emissionen upptar även RightBridge lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från största ägaren Abelco Investment Group AB (”Abelco”) samt 2 MSEK från fonden Exelity AB (”Exelity”). Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Emissionen till befintliga aktieägare och till Exelity. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1.

Sammanfattning

 

        Styrelsen i RightBridge har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om (i) den Riktade Emissionen till Investerarna och (ii) emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

 

        Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO1 erhålls vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

        För att kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen erhåller befintliga aktieägare vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

 

        Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

 

        Bolaget har även upptagit lån motsvarande 3 MSEK, varav 1 MSEK från Abelco och 2 MSEK från Exelity.

 

        Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

 

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattar 6 172 844 units till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt, och Bolaget tillförs härigenom cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom erforderlig tid. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från emissionsgaranter givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

 

Sammantaget är styrelsens bedömning ur aktieägarnas perspektiv att den Riktade Emissionen är det bästa alternativet och att villkoren, efter förhandling på armlängds avstånd, är marknadsmässiga.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,81 procent för befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

Emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som Investerarna och Exelity erhåller). Teckningsoptionerna emitteras av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Totalt emitteras 15 594 340 teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare för att kompensera för den utspädningseffekt som teckningsoptionerna som emitterats till Investeraren och Exelity innebär.

 

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart som möjligt genom ett separat pressmeddelande.

 

Teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 27 940 028 teckningsoptioner av serie TO1, varav 6 172 844 till Investerarna i den Riktade Emissionen, 6 172 844 till Exelity och 15 594 340 till befintliga aktieägare i Bolaget.

 

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 13,97 MSEK före emissionskostnader. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser övriga tecknare är att styrelsen har förhandlat med Investerarna och Exelity på armlängds avstånd om Bolagets fortsatta finansiering och med beaktande av samtliga omständigheter bedömt att föreslagen struktur är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för teckningsoptioner av serie TO1

Vid full teckning av teckningsoptioner från Investerarna kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst 6 172 844 och aktiekapitalet med högst cirka  740 396,38 SEK. Vid full teckning av Exelity kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst cirka 6 172 844 samt aktiekapitalet med 740 396,38 SEK och vid full teckning av teckningsoptionerna från befintliga aktieägare, kommer Bolaget att tillföras högst cirka 7,78 MSEK där antal aktier ökar med högst 15 594 340 samt aktiekapitalet med högst cirka 1 870 449,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,97 MSEK där antalet aktier ökar med 27 940 028 och aktiekapitalet ökar med högst  cirka 3 351 242,24 SEK, från 19 444 891,32 SEK till 22 796 133,56 SEK.

 

Upptagande av lån

Bolaget har beslutat om att uppta lån om totalt 3 MSEK, där 2 MSEK finansieras av Exelity, samt 1 MSEK från Bolagets aktieägare, Abelco. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet från Exelity och löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren Exelity har även erhållit 6 172 844 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som delas ut till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen. Lånet löper till och med 25 december 2023. Abelco erhåller inga vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i samband med lånet. Abelcos lån löper med 1 procent årlig ränta och kan förlängas årligen, samt är efterställt lånet från Exelity.

 

Bolaget har säkrat ny finansiering för att stödja leveransen av tidigare kommunicerade aktiviteter, dvs. MENA-regionen. Att Bolaget har lyckats avsluta denna finansieringsrunda på rekordtid trots rådande makroekonomiska förhållanden är extra roligt. Finansieringen ger oss stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera den plan vi har presenterat för marknaden och därmed RightBridge tillväxtpotential. Vi har en spännande framtid med både skalbarhet och lönsamhet i fokus.” säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Denna information är insiderinformation som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 mars 2023 kl. 22:40.

Om RightBridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Truecallers styrelse inför utdelningspolicy, föreslår utdelning och söker nytt mandat för återköp

Published

on

By

Truecallers styrelse har idag beslutat att införa en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av det årliga resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna i Truecaller. Till bolagsstämman den 23 maj föreslår Truecallers styrelse därför en utdelning om 0,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Därutöver föreslår styrelsen en engångsutdelning om 1,30 kronor per aktie. Den totala utdelningen föreslås bli 1,70 kronor per aktie. Utöver utdelningen föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman att makulera 28,6 miljoner återköpta B-aktier vilket motsvarar drygt 7,5% av de utestående aktiekapitalet, samt att bolagsstämman ska ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att efter bolagsstämman ha möjligheten att återköpa upp till 10% av de utestående aktierna.

Sedan Truecallers börsnotering i oktober 2021 har Truecaller redovisat en stabil lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Detta har använts till att återköpa aktier, i enlighet med de bemyndiganden som styrelsen har fått från bolagsstämmorna 2022 och 2023, samt till att göra mindre tilläggsförvärv. Truecaller har sedan återköpsprogrammet inleddes i september 2022 återköpt drygt 28,6 miljoner B-aktier för cirka 940 miljoner kronor, motsvarande drygt 7,5 procent av det utestående aktiekapitalet. Återköpen har finansierats helt av Truecallers operativa kassaflöden. Per 31 december 2023 hade Truecaller likvida medel och tillgångar i kortfristiga räntefonder om cirka 1 573 miljoner svenska kronor. Detta är ungefär motsvarande nivå som Truecaller hade per 30 september 2023. Bolaget har inga finansiella skulder.

 

Givet Truecallers stabila lönsamhet har Truecallers styrelse fattat beslut om att inrätta en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna. För räkenskapsåret 2023 motsvarar detta cirka 0,40 kronor per aktie. Därutöver föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman en extra utdelning om 1,30 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att bolaget även efter en sådan utdelning har en finansiell styrka som väl motsvarar de behov av stabilitet och handlingsfrihet som bolaget kan förväntas ha framöver. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till knappt 590 miljoner kronor.

 

Som tidigare kommunicerats har Truecallers styrelse också föreslagit bolagsstämman att makulera de återköpta B-aktierna, samt att ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att ha möjligheten att återköpa upp till 10 procent av de utestående aktierna.

 

“Styrelsen är eniga i att vi vill fortsätta återbäringen till aktieägarna i form av såväl återköp och utdelning. Sedan september 2022 har det gjorts genom aktieåterköp och vi anser nu att tiden är mogen att komplettera återköpen med en årlig utdelning om 25 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna. Med anledning av Truecallers starka finansiella ställning, lönsamhet och kassaflöde har vi detta år föreslagit en större utdelning för att uppnå en mer kapitaleffektiv finansiell struktur. Vår lönsamhet ger oss möjlighet att både finansiera såväl fortsatt tillväxt som distribution av vinstmedel till våra aktieägare, i form av både återköp och utdelningar, kommenterar Nami Zarringhalam, styrelseordförande för Truecaller.

 

Kallelse och övriga förslag till bolagsstämman den 23 maj kommer publiceras på Truecallers webbplats.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.