Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse avseende pressmeddelande, avsaknad MAR stämpel: RightBridge Ventures beslutar om att genomföra en riktad unitemission samt upptar lån och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Published

on

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

RightBridge Ventures Group AB (“RightBridge” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad emission innehållande 6 172 844 units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen’’). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent. Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av US – baserad Grago Capital Ltd. och iCandy Interactive Ltd. (”Investerarna”). I samband med den Riktade Emissionen upptar även RightBridge lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från största ägaren Abelco Investment Group AB (”Abelco”) samt 2 MSEK från fonden Exelity AB (”Exelity”). Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Emissionen till befintliga aktieägare och till Exelity. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1.

Sammanfattning

 

        Styrelsen i RightBridge har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om (i) den Riktade Emissionen till Investerarna och (ii) emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

 

        Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO1 erhålls vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

        För att kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen erhåller befintliga aktieägare vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

 

        Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

 

        Bolaget har även upptagit lån motsvarande 3 MSEK, varav 1 MSEK från Abelco och 2 MSEK från Exelity.

 

        Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

 

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattar 6 172 844 units till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt, och Bolaget tillförs härigenom cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom erforderlig tid. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från emissionsgaranter givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

 

Sammantaget är styrelsens bedömning ur aktieägarnas perspektiv att den Riktade Emissionen är det bästa alternativet och att villkoren, efter förhandling på armlängds avstånd, är marknadsmässiga.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,81 procent för befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

Emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som Investerarna och Exelity erhåller). Teckningsoptionerna emitteras av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Totalt emitteras 15 594 340 teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare för att kompensera för den utspädningseffekt som teckningsoptionerna som emitterats till Investeraren och Exelity innebär.

 

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart som möjligt genom ett separat pressmeddelande.

 

Teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 27 940 028 teckningsoptioner av serie TO1, varav 6 172 844 till Investerarna i den Riktade Emissionen, 6 172 844 till Exelity och 15 594 340 till befintliga aktieägare i Bolaget.

 

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 13,97 MSEK före emissionskostnader. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser övriga tecknare är att styrelsen har förhandlat med Investerarna och Exelity på armlängds avstånd om Bolagets fortsatta finansiering och med beaktande av samtliga omständigheter bedömt att föreslagen struktur är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för teckningsoptioner av serie TO1

Vid full teckning av teckningsoptioner från Investerarna kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst 6 172 844 och aktiekapitalet med högst cirka  740 396,38 SEK. Vid full teckning av Exelity kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst cirka 6 172 844 samt aktiekapitalet med 740 396,38 SEK och vid full teckning av teckningsoptionerna från befintliga aktieägare, kommer Bolaget att tillföras högst cirka 7,78 MSEK där antal aktier ökar med högst 15 594 340 samt aktiekapitalet med högst cirka 1 870 449,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,97 MSEK där antalet aktier ökar med 27 940 028 och aktiekapitalet ökar med högst  cirka 3 351 242,24 SEK, från 19 444 891,32 SEK till 22 796 133,56 SEK.

 

Upptagande av lån

Bolaget har beslutat om att uppta lån om totalt 3 MSEK, där 2 MSEK finansieras av Exelity, samt 1 MSEK från Bolagets aktieägare, Abelco. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet från Exelity och löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren Exelity har även erhållit 6 172 844 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som delas ut till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen. Lånet löper till och med 25 december 2023. Abelco erhåller inga vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i samband med lånet. Abelcos lån löper med 1 procent årlig ränta och kan förlängas årligen, samt är efterställt lånet från Exelity.

 

Bolaget har säkrat ny finansiering för att stödja leveransen av tidigare kommunicerade aktiviteter, dvs. MENA-regionen. Att Bolaget har lyckats avsluta denna finansieringsrunda på rekordtid trots rådande makroekonomiska förhållanden är extra roligt. Finansieringen ger oss stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera den plan vi har presenterat för marknaden och därmed RightBridge tillväxtpotential. Vi har en spännande framtid med både skalbarhet och lönsamhet i fokus.” säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Denna information är insiderinformation som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 mars 2023 kl. 22:40.

Om RightBridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.