Connect with us

Marknadsnyheter

RightBridge Ventures beslutar om att genomföra en riktad unitemission samt upptar lån och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Published

on

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

RightBridge Ventures Group AB (“RightBridge” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad emission innehållande 6 172 844 units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen’’). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent. Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av US – baserad Grago Capital Ltd. och iCandy Interactive Ltd. (”Investerarna”). I samband med den Riktade Emissionen upptar även RightBridge lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från största ägaren Abelco Investment Group AB (”Abelco”) samt 2 MSEK från fonden Exelity AB (”Exelity”). Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Emissionen till befintliga aktieägare och till Exelity. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1.

Sammanfattning

 

        Styrelsen i RightBridge har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om (i) den Riktade Emissionen till Investerarna och (ii) emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

 

        Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO1 erhålls vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

        För att kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen erhåller befintliga aktieägare vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

 

        Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

 

        Bolaget har även upptagit lån motsvarande 3 MSEK, varav 1 MSEK från Abelco och 2 MSEK från Exelity.

 

        Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

 

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattar 6 172 844 units till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt, och Bolaget tillförs härigenom cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom erforderlig tid. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från emissionsgaranter givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

 

Sammantaget är styrelsens bedömning ur aktieägarnas perspektiv att den Riktade Emissionen är det bästa alternativet och att villkoren, efter förhandling på armlängds avstånd, är marknadsmässiga.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,81 procent för befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

Emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som Investerarna och Exelity erhåller). Teckningsoptionerna emitteras av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Totalt emitteras 15 594 340 teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare för att kompensera för den utspädningseffekt som teckningsoptionerna som emitterats till Investeraren och Exelity innebär.

 

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart som möjligt genom ett separat pressmeddelande.

 

Teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 27 940 028 teckningsoptioner av serie TO1, varav 6 172 844 till Investerarna i den Riktade Emissionen, 6 172 844 till Exelity och 15 594 340 till befintliga aktieägare i Bolaget.

 

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 13,97 MSEK före emissionskostnader. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser övriga tecknare är att styrelsen har förhandlat med Investerarna och Exelity på armlängds avstånd om Bolagets fortsatta finansiering och med beaktande av samtliga omständigheter bedömt att föreslagen struktur är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för teckningsoptioner av serie TO1

Vid full teckning av teckningsoptioner från Investerarna kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst 6 172 844 och aktiekapitalet med högst cirka  740 396,38 SEK. Vid full teckning av Exelity kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst cirka 6 172 844 samt aktiekapitalet med 740 396,38 SEK och vid full teckning av teckningsoptionerna från befintliga aktieägare, kommer Bolaget att tillföras högst cirka 7,78 MSEK där antal aktier ökar med högst 15 594 340 samt aktiekapitalet med högst cirka 1 870 449,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,97 MSEK där antalet aktier ökar med 27 940 028 och aktiekapitalet ökar med högst  cirka 3 351 242,24 SEK, från 19 444 891,32 SEK till 22 796 133,56 SEK.

 

Upptagande av lån

Bolaget har beslutat om att uppta lån om totalt 3 MSEK, där 2 MSEK finansieras av Exelity, samt 1 MSEK från Bolagets aktieägare, Abelco. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet från Exelity och löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren Exelity har även erhållit 6 172 844 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som delas ut till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen. Lånet löper till och med 25 december 2023. Abelco erhåller inga vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i samband med lånet. Abelcos lån löper med 1 procent årlig ränta och kan förlängas årligen, samt är efterställt lånet från Exelity.

 

Bolaget har säkrat ny finansiering för att stödja leveransen av tidigare kommunicerade aktiviteter, dvs. MENA-regionen. Att Bolaget har lyckats avsluta denna finansieringsrunda på rekordtid trots rådande makroekonomiska förhållanden är extra roligt. Finansieringen ger oss stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera den plan vi har presenterat för marknaden och därmed RightBridge tillväxtpotential. Vi har en spännande framtid med både skalbarhet och lönsamhet i fokus.” säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Om RightBridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Edison Investment Research publicerar sin första analys av Cereno Scientific

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett bolag som utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att aktieanalysföretaget Edison Investment Research har publicerat sin första fördjupade analys om bolaget.

Analysen av Cereno Scientific är tillgänglig på Edisons hemsida.

 

Läs den fulla analysen här.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 708-17 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är CS1 tillgängligt under FDA:s ’Expanded Access Program’ (“compassionate use”) som möjliggör fortsatt CS1-behandling hos patienter som har genomfört Fas II-studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning hos människor. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Folksam granskar nya bilar – ”Förvånansvärt många uppfyller inte kraven”

Published

on

By

Nybilslistan syftar till att guida bilköpare till att göra ett bra och säkert val, både för sin och andras säkerhet, men också för miljön. Årets granskning visar att 23 bilmodeller, varav 15 nyutvecklade, har brister i krocksäkerheten. Allra sämst är Dacia Jogger, Dacia Sandero, Fiat 500 Hybrid, Hyundai I10, Jeep Wrangler, Renault Zoe, med vuxenskydd 70 procent eller lägre enligt Euro NCAP


Kraven för att komma med på listan är att uppfylla Folksams säkerhets- och utsläppskrav. Förutom en rad säkerhetssystem ska modellen ha minst fem stjärnor i Euro NCAP. Stjärnbetyget består av fyra delmoment (vuxenskydd, barnsäkerhet, oskyddade trafikanter och assistanssystem). Folksams granskning visar att hela 23 bilmodeller inte uppfyller kraven på tillräckligt krockskydd, 15 av dessa kom ut på marknaden så sent som 2020 eller senare.

– Det är viktigt att vi kan guida privatpersoner och företag som har en viktig roll att spela kring valet av bil, då dessa ger avtryck under hela tiden som bilen rullar – i genomsnitt 17 år. Även om flertalet granskade modeller har godkänt krockskydd är det förvånande att så många av de senaste modellerna inte uppfyller kraven för grundläggande krocksäkerhet, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.

Årets lista innehåller 130 godkända modeller där merparten är laddhybrider och elbilar. Av dessa modeller finns 68 laddhybrider och 60 eldrivna på listan. För fem år sedan (2019) godkändes endast 12 laddhybrider och sex elbilar. Årets utbud av godkända bilar drivna av etanol (2st), fordonsgas (4st) och vätgas (1st) har alla blivit färre sedan förra granskningen. 

Viktiga säkerhetssystem blir allt vanligare och mer avancerade där de effektivaste är autobroms med detektering av fotgängare och cyklister samt filhållningssystem som minskar risken för avåkning och ofrivilligt filbyte. I Folksams nuvarande krav måste dessa system vara standardutrustning. 

– I och med vår årliga översyn av säkerhets- och utsläppskrav så är det endast 20-25 procent av bilflottan som uppfyller våra krav. Att vi över tid ställer tuffare krav bidrar till att hjälpa bilköpare till ett mer säkert och hållbart köp, avslutar Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.

Nybilslistan har på senare tid fyllts på med helt nya, kinesiska bilmärken som introducerats på svenska marknaden. För många är det helt okända bilmärken. Bland de 36 bilmärken som har godkända modeller finns sju kinesiska; BYD, Lynk&Co, Maxus, MG, Nio, Ora och Xpeng. För fem år sedan fanns inget av dessa bilmärken på listan. Från dessa sju kinesiska bilmärken finns det i år 14 godkända modeller. De kinesiska modellerna har med enstaka undantag hög krocksäkerhet och en grundutrustning med viktiga säkerhetssystem som standard. Sedan 2019 är det två kinesiska bilmodeller (Aiways U5, MG Marvel R) som inte klarat våra krav baserat på Euro NCAPs krocktest.

Se hela listan här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Markskruvar – banbrytande hållbara fundament i modern konstruktion

Published

on

By

När världen alltmer dras mot hållbar utveckling befinner sig byggbranschen i en avgörande tidpunkt. Kravet på miljömässigt ansvarsfulla byggmetoder har aldrig varit starkare, med en global tonvikt på att minska koldioxidavtryck och anamma miljövänlig teknik. I hjärtat av denna gröna revolution är markskruvar, en ny grundlösning som lovar inte bara hållbarhet utan också oöverträffad kvalitet och tillförlitlighet. Dessa innovativa skruvar omdefinierar själva grunden för konstruktion, erbjuder ett effektivt alternativ till traditionella metoder och banar väg för en mer hållbar framtid.

Ett hållbart skifte

Byggbranschen måste anamma en ny era av hållbarhet, och innovativa lösningar som markskruvar dyker upp som centrala element i denna omvandling. Traditionellt har byggande varit en betydande bidragande orsak till miljöförstöring, men tidvattnet håller på att förändras. Markskruvar representerar denna förändring och erbjuder ett hållbart, pålitligt och miljövänligt alternativ till konventionella grundläggningsmetoder. Deras antagande understryker ett engagemang för miljövård samtidigt som de säkerställer strukturell integritet och hållbarhet. Den här artikeln fördjupar sig i markskruvarnas värld och utforskar deras roll i att omforma byggmetoder mot en grönare och mer hållbar framtid.

Uppkomsten av hållbart byggande

Rörelsen för hållbart byggande är ett svar på det akuta behovet av miljövård inom byggbranschen. Traditionella byggmetoder har bidragit avsevärt till koldioxidutsläpp och resursutarmning, vilket har lett till en global efterlysning av mer miljövänliga tillvägagångssätt. Denna förändring drivs av både etiska överväganden och praktiska imperativ, eftersom klimatförändringarnas effekter blir alltmer påtagliga. Hållbart byggande innebär att använda förnybara material, minimera avfall och minska energiförbrukningen under en byggnads livscykel. Det är inte bara ett miljökrav; det är även ekonomiskt eftersom hållbara byggnader ofta ger lägre driftskostnader. Framväxten av hållbart byggande speglar en bredare samhällelig förändring mot att värdesätta miljöhälsa och resurseffektivitet, vilket markerar en betydande förändring i hur vi närmar oss byggnad och stadsutveckling.

Förstå markskruvar

Markskruvar, en modern lösning inom hållbart byggande, erbjuder ett innovativt sätt att bygga grunder. Till skillnad från traditionella betongfundament är markskruvar metallstänger som skruvas i marken, vilket ger en stabil och robust bas för olika strukturer. Deras installation är mindre invasiv och orsakar minimal miljöstörning. Dessa skruvar är anpassningsbara till olika jordtyper och kan enkelt tas bort och återanvändas, vilket framhäver deras hållbarhet. Dessutom minskar markskruvar avsevärt koldioxidavtrycket i samband med grundkonstruktion, eftersom de eliminerar behovet av betong – en viktig källa till CO2-utsläpp. Denna teknik stöder inte bara miljömål utan ger också praktiska, tidsbesparande och kostnadseffektiva fördelar, vilket gör den till ett attraktivt val för moderna byggare.

Kvalitet och pålitlighet – två kännetecknen för markskruv

Kvaliteten och tillförlitligheten hos markskruvar är avgörande för deras ökande popularitet inom hållbart byggande. Dessa skruvar är noggrant testade och tillverkade enligt höga standarder, vilket säkerställer att de tål olika miljöförhållanden och belastningar. Deras hållbarhet är ett resultat av avancerad ingenjörskonst och högkvalitativa material, vilket gör dem till ett robust alternativ till traditionella fundament. Tillförlitligheten hos markskruvar är uppenbar i deras långa livslängd och minimala underhållskrav, och erbjuder en pålitlig grundlösning för ett brett utbud av byggprojekt. Deras konsekventa prestanda under olika jordtyper och miljöförhållanden befäster ytterligare deras rykte som ett kvalitetsdrivet, pålitligt alternativ i modern byggpraxis.

Markskruv som ett strategiskt val i konstruktion

Det är uppenbart att markskruvar representerar ett strategiskt och framåtsträvande val inom byggbranschen. De erbjuder påtagliga fördelar: markskruvar är ett hållbart alternativ till traditionella fundament, minskar miljöpåverkan och är kostnadseffektiva. Deras antagande återspeglar branschens växande betoning på innovativa, miljöeffektiva lösningar. När byggsektorn fortsätter att utvecklas kommer markskruvar sannolikt att spela en nyckelroll för att forma ett mer hållbart och effektivt landskap.

Elisabeth Lodin
Press kontakt
elisabeth.lodin@stopdigging.se

Sluta Gräv är Sveriges största leverantör av kostnadseffektiv markförankring via markskruvar. Sluta Grävs egenutvecklade markskruvar är en modern och kostnadseffektiv markförankring som snabbt och hållbart skapar ett stabilt markfundament för stora och små byggprojekt. Sluta Gräv grundades år 2012 med säte i Helsingborg. Företaget verkar globalt på den europeiska marknaden, i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Företaget har över 130 partners, som är auktoriserade installatörer av Sluta Grävs markskruv.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.