Connect with us

Marknadsnyheter

RightBridge Ventures beslutar om att genomföra en riktad unitemission samt upptar lån och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Published

on

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

RightBridge Ventures Group AB (“RightBridge” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad emission innehållande 6 172 844 units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen’’). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent. Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av US – baserad Grago Capital Ltd. och iCandy Interactive Ltd. (”Investerarna”). I samband med den Riktade Emissionen upptar även RightBridge lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från största ägaren Abelco Investment Group AB (”Abelco”) samt 2 MSEK från fonden Exelity AB (”Exelity”). Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Emissionen till befintliga aktieägare och till Exelity. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1.

Sammanfattning

 

        Styrelsen i RightBridge har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om (i) den Riktade Emissionen till Investerarna och (ii) emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

 

        Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO1 erhålls vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

        För att kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen erhåller befintliga aktieägare vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

 

        Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

 

        Bolaget har även upptagit lån motsvarande 3 MSEK, varav 1 MSEK från Abelco och 2 MSEK från Exelity.

 

        Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

 

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattar 6 172 844 units till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt, och Bolaget tillförs härigenom cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom erforderlig tid. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från emissionsgaranter givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

 

Sammantaget är styrelsens bedömning ur aktieägarnas perspektiv att den Riktade Emissionen är det bästa alternativet och att villkoren, efter förhandling på armlängds avstånd, är marknadsmässiga.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,81 procent för befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

Emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som Investerarna och Exelity erhåller). Teckningsoptionerna emitteras av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Totalt emitteras 15 594 340 teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare för att kompensera för den utspädningseffekt som teckningsoptionerna som emitterats till Investeraren och Exelity innebär.

 

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart som möjligt genom ett separat pressmeddelande.

 

Teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 27 940 028 teckningsoptioner av serie TO1, varav 6 172 844 till Investerarna i den Riktade Emissionen, 6 172 844 till Exelity och 15 594 340 till befintliga aktieägare i Bolaget.

 

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 13,97 MSEK före emissionskostnader. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser övriga tecknare är att styrelsen har förhandlat med Investerarna och Exelity på armlängds avstånd om Bolagets fortsatta finansiering och med beaktande av samtliga omständigheter bedömt att föreslagen struktur är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för teckningsoptioner av serie TO1

Vid full teckning av teckningsoptioner från Investerarna kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst 6 172 844 och aktiekapitalet med högst cirka  740 396,38 SEK. Vid full teckning av Exelity kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst cirka 6 172 844 samt aktiekapitalet med 740 396,38 SEK och vid full teckning av teckningsoptionerna från befintliga aktieägare, kommer Bolaget att tillföras högst cirka 7,78 MSEK där antal aktier ökar med högst 15 594 340 samt aktiekapitalet med högst cirka 1 870 449,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,97 MSEK där antalet aktier ökar med 27 940 028 och aktiekapitalet ökar med högst  cirka 3 351 242,24 SEK, från 19 444 891,32 SEK till 22 796 133,56 SEK.

 

Upptagande av lån

Bolaget har beslutat om att uppta lån om totalt 3 MSEK, där 2 MSEK finansieras av Exelity, samt 1 MSEK från Bolagets aktieägare, Abelco. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet från Exelity och löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren Exelity har även erhållit 6 172 844 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som delas ut till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen. Lånet löper till och med 25 december 2023. Abelco erhåller inga vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i samband med lånet. Abelcos lån löper med 1 procent årlig ränta och kan förlängas årligen, samt är efterställt lånet från Exelity.

 

Bolaget har säkrat ny finansiering för att stödja leveransen av tidigare kommunicerade aktiviteter, dvs. MENA-regionen. Att Bolaget har lyckats avsluta denna finansieringsrunda på rekordtid trots rådande makroekonomiska förhållanden är extra roligt. Finansieringen ger oss stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera den plan vi har presenterat för marknaden och därmed RightBridge tillväxtpotential. Vi har en spännande framtid med både skalbarhet och lönsamhet i fokus.” säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Om RightBridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bostadsministern besökte K2A:s studentbostäder

Published

on

By

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) besökte idag K2A Knaust & Andersson Fastigheters studentbostäder i Barkarbystaden i Järfälla. Ministern träffade studenter som tack vare bygget av nya studentbostäder kunnat flytta till Stockholmsregionen för att studera och fick även se konkreta exempel på K2A:s prisbelönta hållbarhetsarbete.

– Att kunna hitta en bostad på den ort där man får en studieplats är en förutsättning för att kunna börja en ny utbildning. Det är oerhört viktigt för Sverige som kunskapsnation att det finns tillräckligt med tillgängliga studentbostäder, säger Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD).

K2A är ett av få rikstäckande studentbostadsföretag och har studentbostäder från Lund i söder till Kiruna i norr med en gemensam kö för samtliga orter, som alla som fyllt 16 år kan ställa sig i – oavsett var de sedan kommer att studera.

– När man är ung är det väldigt svårt att på förhand veta vad eller var man kommer att plugga efter gymnasiet. Det kan också vara så att man vill byta lärosäte när man väl börjar läsa på universitet eller högskola. Vi ser att det finns en väldigt stark poäng med att det finns ett studentbostadsföretag som har bostäder i alla delar av landet, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Mer från ministerbesöket går att lyssna på i kommande avsnitt av K2A:s egen podd Den gröna fastighetspodden.

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Pontus Ekerljung, pr-chef, 073-024 36 00, pontus.ekerljung@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navian inleder samarbete med Propstreet

Published

on

By

Navian och Propstreet är glada över att meddela att bolagen inleder ett strategiskt partnerskap med syfte att skapa en mer transparent och effektiv marknad för bostadsfastighetsutveckling.

Som två prisbelönta företag vid årets Nordic PropTech Awards, för med sig detta partnerskap toppmodern teknologi och djup branschkunskap för att erbjuda fastighetsinvesterare och utvecklare innovativa lösningar för fastighetsutveckling.

 ”Vi är mycket nöjda över att samarbeta med Propstreet. Deras rykte som ett ledande PropTech-företag och engagemang för att skapa en mer transparent fastighetsmarknad gör dem till den perfekta partnern för oss. Detta partnerskap kommer att möjliggöra att vi kan erbjuda nya och spännande projekt för våra kunder, vilket resulterar i en bättre fastighetsupplevelse för alla”, säger Sergey Kazachenko, VD på Navian.

”Det gläder oss att kunna samarbeta med Navian i vårt gemensamma mål att skapa en mer transparent och effektiv marknad för kommersiella fastigheter. Navians internationella nätverk och expertis inom branschen gör dem till den perfekta partnern för oss. Tillsammans är vi engagerade i att öka likviditeten på marknaden och tillhandahålla innovativa lösningar som gynnar fastighetsinvesterare och utvecklare”, säger Henrik Olofsson, VD på Propstreet.

Genom detta partnerskap är Navian och Propstreet engagerade i att driva positiv förändring och göra fastighetsmarknaden mer tillgänglig och effektiv. Som ett resultat kan fastighetsinvesterare och utvecklare förvänta sig en omfattande och effektiv upplevelse som kommer att förändra deras tillvägagångssätt för bostadsfastighetsutveckling.

Matias Rodriguez
Head of Marketing
E-post:matias.rodriguez@naviangroup.com

Tel: +46 705 65 44 55

Navian Tech är den första digitala plattformen på marknaden som kopplar samman alla faserna i fastighetsutvecklings– och investeringsresan. Plattformen erbjuder de tjänster du behöver för att göra fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling enklare, mer effektivt och mer tillgängligt för alla. 

Företagets vision är att öppna dörren till nya sätt att utveckla och investera i fastigheter för privata och institutionella investerare, små och mellanstora utvecklare samt andra inom fastighetstjänster och teknikleverantörer. Navian Tech grundades i Sverige och är numera också verksamt i Storbritannien. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BELLPAL med Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America

Published

on

By

BELLPAL med  Motorola, Moto Watch har fått förfrågan av Connect America om att leverera lösningar som ska ta över den traditionella “larmknappen”. Projektet startade i början av mars.  Idag har bolaget drygt 1,1 miljoner trygghets-larmknapp kunder. Connect America är Nordamerikas största bolag inom Connective Care, med ca $359 miljoner i omsättning (2022). Bolaget har i sin helhet ca 4,5 miljoner kunder.Connect America äger flera bolag som är anses vara  Best in Class på marknaden. Projektet är i steg, där delmålen är tydliga.

“Deras egna ambitioner är att med de produkter och lösningar vi redan har, och potentiellt  kommer leverera, ska penetrera marknaden ytterligare med fokus målgruppen 70-80 år, som idag inte väljer det traditionella trygghetslarmet av alla kända och uttalade faktorer målgruppen uttrycker. Till det vill Connect America i sin helhet inom koncernen att halva den befintliga kundbasen ska gå över till den nya produkten i steg, över en 24 månadersperiod. Det är ett stort strategiskt beslutat fattat av dem, där Motorola BELLPAL är deras val för att gå vidare i processen. 

Det är givetvis hedrande att bli utvald, de är noggranna och seriösa. Det är ett bevis på att vårt samarbete med Motorola skapar möjligheter med aktörer som annars inte vänder sig till små bolag som oss. En validering helt enkelt på att vi har något riktigt bra som fungerar. 

Jag ser fram emot att i närtid delge marknaden mer information om status avseende detta projekt.” Säger David Ziemsky VD och grundare. 

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.