Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse – Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023/2024

Published

on

Rättelse till tidigare pressmeddelande, då delårsrapporten inte var bifogad tidigare.
Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines) publicerar härmed delårsrapport för juli till september 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines
hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2023-07-01– 2023-09-30 (första kvartalet)

  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -2 022 Tkr (-5 880 Tkr)
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 0 Tkr (2 Tkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,039 kr (-0,339 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

Eurocine Vaccines höll en extra bolagsstämma för att besluta om företrädesemission

Den 26 juli höll Eurocine Vaccines en extra bolagsstämma där samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständig stämmokommuniké finns på bolagets hemsida, Kommuniké från Extra Bolagsstämma.

Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission om 9,7 MSEK

Eurocine Vaccines offentliggjorde i juli ett informationsmemorandum gällande företrädesemissionen av aktier som uppgår till cirka 9,7 MSEK. Teckningsperioden inleddes den 2 augusti och avslutades den 16 augusti. Under emissionen meddelade bolaget att de har erhållit toppgaranti samt tagit upp ett brygglån om 1 MSEK. Bolaget offentliggjorde ett tilläggsmemorandum som följd av toppgarantiåtagandet och brygglånet.

Eurocine Vaccines offentliggjorde utfall i genomförd företrädesemission

Den 17 augusti 2023 offentliggjorde Eurocine Vaccines utfallet i företrädesemissionen som genomfördes mellan den 2 och 16 augusti. Företrädesemissionen tecknades till totalt 59,8 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebar att garantiåtagande om cirka 10 procent aktiverades för en total teckning om 69,8 procent. Eurocine Vaccines tillfördes därmed cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader.

Eurocine Vaccines meddelade förändring i styrelsen

Den 24 augusti meddelade Eurocine Vaccines att styrelseledamoten Carlos von Bonhorst, på egen begäran valt att utträda ur Eurocine Vaccines styrelse på grund av personliga skäl. Utträdet trädde i kraft med omedelbar verkan.

Eurocine Vaccines publicerade bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022/2023

Den 30 augusti publicerade Eurocine Vaccines bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022/2023. Den finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/investors/).

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Den 31 augusti meddelade Eurocine Vacines att Flerie Invest AB har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine Vaccines genomförde under augusti 2023. Med anledning av Företrädesemissionen har Flerie passerat flaggningsgränsen om 10 procent av röster och kapital i bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines beslutar om en ny strategisk inriktning, fokus på HSV-2

Styrelsen har beslutat, mot bakgrund av den strategiska översyn som pågått sedan juni 2023, att fokusera Bolagets resurser på att accelerera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, och temporärt avbryta de egna investeringarna i utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Genom detta strategiska beslut kan Eurocine Vaccines fördjupa sin expertis och dedikera mer tid och resurser till utvecklingen av HSV-2-projektet och på så sätt öka chanserna till framgång inom detta område.

Eurocine Vaccines förbereder nya patentansökningar för att ytterligare stärka patentskyddet inom HSV-2

Den 23 oktober meddelade Eurocine Vaccines att bolaget förbereder ytterligare patentansökningar för att stärka patentskyddet internationellt för sitt vaccinprogram inom Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Eurocine Vaccines ansöker om förstärkt internationellt patentskydd för vaccinkandidat mot HSV-2

Eurocine Vaccines meddelade den 21 november att bolaget har lämnat in två nya patentansökningar för att ytterligare stärka IP-skyddet inom HSV-2, både internationellt och i USA. Eurocine Vaccines har redan förvärvat rättigheterna till ett godkänt patentskydd inom det aktuella området och nu lämnade bolaget in två nya patentansökningar. Tillsammans leder de båda ansökningarna till att skyddet för vaccinkandidaten stärks och förlängs, givet godkännande av respektive patentmyndigheter.

Styrelsen i Eurocine Vaccines beslutar om företrädesemission av units om initialt cirka 7,5 MSEK för att säkerställa rörelsekapital och finansiera den fortsatta utvecklingen av HSV-2-projektet

Den 28 november 2023 meddelade styrelsen för Eurocine Vaccines att man beslutat om nyemission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om initialt högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, följt av ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader hänförligt till TO 5 under maj 2024. Styrelsens beslut om företrädesemissionen är föremål för godkännande av bolagets årsstämma den 29 december 2023.

VD Hans Arwidsson

Det är mycket som händer i Eurocine Vaccines. Under kvartalet har vi meddelat beslut om prioritering av utvecklingen av vår HSV-2 vaccinkandidat. För att möjliggöra detta har vi temporärt pausat utvecklingen av vår klamydiavaccinkandidat till förmån för HSV-2 projektet och bolagets verksamhetseffektivitet.

Fullt fokus på vår HSV-2 vaccinkandidat

Med de lovande resultaten vi har erhållit från tidigare pre-kliniska studier med HSV-2-vaccinkandidaten ser vi stort värde i att fullt ut prioritera och accelerera utvecklingen av projektet. Vi har kunnat konstatera att både mRNA- och proteinvaccinerna var väl tolererade och framkallade starka T-cells- och antikroppssvar i mus. Båda vaccinerna resulterade i exceptionellt höga nivåer av antikroppar vid alla testade doser. Resultaten för den mRNA-baserade kandidaten visade ett överlägset T-cellsvar, jämförbart med T-cellsvar som kan återfinnas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion.

Resultaten har övertygat oss om den stora potential vår vaccinkandidat har. Det finns för närvarande inget effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden och behovet blir allt större, vilket innebär stora kommersiella möjligheter för oss. Initiativet med den nya inriktningen är således att på ett snabbare och mer effektivt sätt ta vara på den potential som vår HSV-2 vaccinkandidat har.

Stort behov av bättre behandling av HSV-2

Här vill jag också dela med mig av de många kontakter jag har tagit emot från HSV-2-smittade personer sedan vi informerade om vår utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot HSV-2-infektion. Många patienter hör av sig via mail och telefon för att uttrycka sitt stöd för utvecklingen och för att veta när en produkt kan finnas tillgänglig. Det är förstås flera år till dess men det stärker oss i vetskapen om att det behövs bättre behandling av HSV-2-infektion och att många söker efter effektivare och bekvämare hjälp än dagens antivirala medel kan erbjuda.

Ytterligare stärkning av patentskyddet

När vi i förra året ingick utvecklingssamarbetet med Redbiotec, erhöll de vi de exklusiva, globala rättigheterna för samtliga av deras vaccinkandidater mot HSV-2. Som en naturlig del i all läkemedelsutveckling, har vi sedan dess arbetat med att vidareutveckla patentskyddet för vaccinkandidaten. Nyligen lämnade vi in två nya patentansökningar, med ambitionen att stärka och förlänga IP-skyddet i USA såväl internationellt. De nya patentansökningarna är ett resultat av vår nya strategi, vilken möjliggör snabbare framsteg inom vaccinutvecklingen.

Vägen framåt

För att påskynda utvecklingen av vår HSV-2-vaccinkandidat har vi nyligen beslutat om en emission. Vi planerar nu prekliniska studier inom mRNA-inriktningen som kommer att bygga vidare på våra lovande resultat och fördjupa vår förståelse för immunsvarets potential att kontrollera HSV-2-infektion. Vårt mål är att utöka vår kunskap och studera effekten i den etablerade djurmodellen, HSV-2-smittade marsvin, vilket kommer att vara värdefullt inför kommande utvecklingssteg i kliniska studier på HSV-smittade patienter. Vi ser fram emot de kommande utvecklingsstegen och att kunna delge mer information kring resultaten under utvecklingen.

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studentstaden Flemingsberg växer sig starkare

Published

on

By

I Flemingsberg ligger ett av Sveriges största campus med fem universitet och högskolor med nästan 20 000 studenter. Här pågår också ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Utvecklingsplanerna för Flemingsberg innefattar samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att stärka studentstaden Flemingsberg.

Campus Flemingsberg är ett levande och mångvetenskapligt campus med en spännande mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård i en expansiv miljö.

                 Mixen av och möten mellan Karolinska Institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Södertörns högskola gör Campus Flemingsberg helt unikt i sitt slag med oändliga möjligheter, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.

I Flemingsberg finns utöver lärosätena Widerströmska gymnasiet, Konstskolan Idun Lovén och Karolinska universitetssjukhuset.

                      I Flemingsberg har vi möjlighet att bygga en komplett studentstad med närhet, och symbios, mellan studier, boende, service och kultur. Campus Flemingsberg integreras i den framväxande regionala stadskärnan vilket möjliggör helt nya förutsättningar för samverkan och reella möjligheter för ett riktigt studentliv, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

            Det är människor som gör en stad och vi bygger för människor. Med den unika mixen mellan akademi, näringsliv och nya kulturella upplevelser i ett attraktivt läge  har vi potential att bygga en dynamisk, unik och attraktiv stad som stärker hela Stockholmsregionen, säger Stefan Dahlbo, vd och koncernchef Fabege.

Utvecklingen av studentstaden Flemingsberg kräver samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Den 21 februari bjuder Campus Flemingsberg och Fabege in till den årliga konferensen Regulatordagen som i år har temat ”Studentstaden Flemingsberg”.

Campus Flemingsberg i Huddinge kommun består av: Karolinska Institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Södertörns högskola samt Konstskolan Idun Lovén och Widerströmska gymnasiet.

Arrangörer för Regulatordagen 2024 är Campus Flemingsberg och Fabege.

Fabege AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Ericsson, Markandsstrateg, +73 397 33 35, christina.ericsson@fabege.se
Oskar M Wiik, +72 002 59 64, oskar.m.wiik@soders.nu

 

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny molnmodell kan hjälpa klimatforskningen

Published

on

By

I gränsen mellan moln och klar himmel avdunstar vattendroppar när de blandas med torr luft. I en ny studie med forskare från Göteborgs universitet har man lyckats fånga skeendet i en modell. I förlängningen kan detta leda till bättre klimatmodeller i framtiden.

Molnen på himlen har stor betydelse för vårt klimat, inte bara för att de avger nederbörd och skuggar solen. Moln fungerar också som stora reflektorer som hindrar utstrålningen av värme från jorden, det som populärt kallas för växthuseffekten.

– Trots att man har studerat moln länge, så är de en av de största osäkerheterna i klimatmodeller. Det beror på att det är så många faktorer som bestämmer hur molnen påverkar solstrålningen. Och turbulensen i atmosfären gör att allt är i ständig rörelse. Det gör det ännu svårare att räkna på, säger Bernhard Mehlig, professor i komplexa system vid Göteborgs universitet.

Molnkanten i fokus för studien

I en vetenskaplig artikel i Physical Review Letters redovisas en ny statistisk modell som beskriver hur antalet vattendroppar, deras storlekar och vattenångan vid den turbulenta molnkanten interagerar. Fördelningen av vattendropparna är viktig eftersom den påverkar hur molnen reflekterar strålning och även hur molnet utvecklar sig när luften blandas om.

– Modellen beskriver hur dropparna krymper och växer i molnkanten när turbulensen blandar in torrare luft, säger Johan Fries, tidigare doktorand och medförfattare till studien.

Forskarna har identifierat de viktigaste parametrarna och byggt sin modell därefter. Kort beskrivet så beaktar den framtagna modellen termodynamikens lagar samt dropparnas turbulenta rörelse. Modellen stämmer väl med numeriska datorsimuleringar som gjorts tidigare, och förklarar deras resultat.

Avdunstningen en viktig process

– Men vi är långt ifrån i mål. Vår modell kan beskriva vad som händer i en kubikmeter av molnet i dagsläget. För cirka femton år sedan var det en kubikcentimeter, så det går framåt, säger Bernhard Mehlig.

Det läggs stor vikt vid IPCC:s klimatmodeller när beslutsfattare diskuterar klimatförändringarna. Och enligt IPCC är de mikrofysiska egenskaperna hos moln bland de minst förstådda inom klimatvetenskapen.

– Dessutom är avdunstningen av droppar en viktig process, inte bara i samband med atmosfäriska moln, utan också inom infektionsmedicinen. Små droppar som uppstår när vi nyser kan innehålla viruspartiklar. Om dropparna avdunstar, kan viruspartiklarna stanna kvar i luften och smitta andra människor, säger Bernhard Mehlig.

Bernhard Mehlig har även varit medförfattare till en annan studie som beskriver hur fasta partiklar, som exempelvis iskristaller, rör sig i molnen.

– Iskristallerna och vattendropparna påverkar varandra. Men hur vet vi inte än, säger Bernhard Mehlig.

Vetenskapliga artiklar i Physical Review Letters: Lagrangian Supersaturation Fluctuations at the Cloud Edge

Inertia Induces Strong Orientation Fluctuations of Nonspherical Atmospheric Particles

Kontakt: Bernhard Mehlig, professor i komplexa system på Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-22 91 70, e-post: bernhard.mehlig@physics.gu.se

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70

e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fonus och Familjens Jurist ingår avtal med Tele2 för internet och SD-WAN-lösningar

Published

on

By

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2”) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B): Fonus, som är Nordens mest anlitade begravningsbyrå, och Sveriges största juristbyrå – Familjens Jurist – väljer Tele2 som leverantör för internet och SD-WAN-lösningar för sina verksamheter.

Fonus och Familjens Jurist, som båda ingår i Fonus ekonomiska förening, väljer Tele2 som helhetsleverantör av internet och SD-WAN-lösningar. Byråerna, som tillhör de mest anlitade i Sverige och Norden inom begravnings- respektive familjejuridisk verksamhet, sökte moderna och skalbara lösningar med SD-WAN-teknik för att öka säkerheten, flexibiliteten och skalbarheten för sina många kontor.

Genom säkerhetslösningar och moderniserad design så möjliggör Tele2 snabbare och bättre uppkoppling ända ut till de lokala kontoren. Detta förväntas förbättra verksamheternas interna processer och erbjuda smidigare upplevelser för deras kunder.

          Vi är stolta över att stödja Fonus och Familjens Jurist i deras digitala transformation. Genom att erbjuda innovativa lösningar och säkra leveranser kommer vi att vara en pålitlig partner till deras verksamheter, och vi ser fram emot att skapa värde för dem under de kommande åren, säger Sofia Ahlmark Hyvärinen, försäljningsdirektör på Tele2 Företag.
 

Fonus och Familjens Jurist sökte en partner som kan hantera helheten, vilket inte minst sparar både tid och pengar. Genom att välja Tele2 ser de fram emot flexibla lösningar som möjliggör snabba internethastigheter och smidig hantering vid exempelvis lokalflyttar. Tele2s fokus på hållbarhet och bolagets ISO-certifieringar spelade också en avgörande roll i valet av leverantör, enligt verksamheterna.

          Fonus och Familjens Jurist ser fram emot att dra nytta av Tele2s helhetserbjudande, goda service och proaktivitet i leveranserna, säger Anders Eskilsson, IT-chef på Fonus ekonomisk förening.

 

Om Fonus ekonomisk förening

Fonus är Nordens mest anlitade begravningsbyrå och finns i både Sverige och Norge. Verksamheten verkar idag inom två huvudområden nämligen begravningsverksamhet och juridik, samt en miljöcertifierad kistfabrik i Falköping. Dessa drivs som en ekonomisk förening. Familjens Jurist är Sveriges största Juristbyrå inom familjejuridik.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Hjälmered, Senior Communication Manager, Tele2, +46 (0)8 121 47 400, jessica.hjalmered@tele2.com

 

Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media

 

 

 

Om Tele2
Tele2 är ett ledande telekombolag med syfte att möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Genom våra nätverk och tjänster — som sträcker sig från bredband, datanät, mobil- och fast telefoni till TV, streaming och globala IoT-tjänster — är vi djupt sammankopplade med alla delar av dagens digitala livsstil. Genom att göra vår infrastruktur mer kraftfull, säker och hållbar möjliggör vi samma slags utveckling av samhället. Tele2 grundades 1993 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2023 omsatte bolaget 29 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida
www.tele2.com.
 

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.