Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse: MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022

Published

on

Rättelsen avser nettoomsättning, resultat och kassaflöde för perioden januari-september 2022.

Åtgärderna för att få upp tempot i patientrekryteringen har gett resultat. Fostrox-studien löper nu framåt som förväntat.

Juli – September
Finansiell sammanfattning för kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (0,8) MSEK.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,9 (-11,7) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,24) SEK respektive -0,27 (-0,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,7 (-20,0) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 142,2 (225,9) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Fostroxacitabine bralpamide – det namn som MIV-818 erhållit av World Health Organization (WHO) – erhöll formellt godkännande som läkemedelsnamn i USA av United States Adopted Names (USAN) Council.

Januari – September
Finansiell sammanfattning för perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 (11,6) MSEK.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -66,9 (-36,0) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,27 (-0,75) SEK respektive -1,27 (-0,75) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -77,1 (-43,3) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 142,2 (225,9) MSEK.

Händelser efter perioden

 • I oktober utsågs Medivirs valberedning inför årsstämman 2023. Valberedningen består av Karl Tobieson (ordförande), utsedd av Linc AB, Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds, Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners och Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för januari – september 2022 kommer att presenteras av Medivirs vd Jens Lindberg.

Tid: Torsdagen den 3 november 2022, kl. 15.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Europa +44 33 3300 9269
USA +1 631 913 1422, pinkod: 19436682#
Sverige 08-505 583 65

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

Vd har ordet

Våra åtgärder för att få upp farten i patientrekryteringen har gett resultat och fostrox-studien löper nu framåt som förväntat.  

Medivirs absoluta fokus ligger på den fortsatta kliniska utvecklingen av vårt spjutspetsprojekt fostroxacitabine bralpamide (fostrox), för behandling av hepatocellulärt karcinom (HCC).

Jag beskrev i vår Q2-rapport att vi under det andra kvartalet sett en långsammare rekrytering till studien än förväntat, främst i Europa. För att öka rekryterings-hastigheten beslöt vi bl.a. att aktivera ytterligare studiecentra samt öka vår närvaro på redan aktiverade studiecentra.

Det är mycket glädjande att nu konstatera att de åtgärder vi initierade, för att få upp farten i patientrekryteringen till studien har burit frukt. I dag är totalt 14 centra aktiverade i Storbritannien, Spanien och Sydkorea och vi har under Q3 sett en accelererad rekryteringshastighet.

Fostrox har potentialen att bli det första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa patienter med olika cancerformer i levern. Dess unika verkningsmekanism inom levercancer möjliggör attraktiva kombinationsbehandlingar med andra läkemedel vid HCC.

Medivirs strategi, att kombinera fostrox med andra behandlingar, ligger väl i linje med utvecklingen inom HCC. En utveckling där förbättrad klinisk effekt erhållits genom att kombinera olika typer av läkemedel.

De medicinska behoven är trots dessa framsteg fortsatt mycket stora inom levercancer. Befintliga terapi-alternativ har bara effekt på en begränsad del av patienterna och därför pågår många kombinationsstudier med HCC-läkemedel för att hitta behandlingar som man hoppas kan ge ännu bättre effekt.

Vi har goda förhoppningar om att fostrox med sin leverriktade verkningsmekanism är ett nyskapande kombinationskoncept som kan bidra till kraftfullare behandlingar och vi har valt att arbeta parallellt med två kombinationer. I slutändan kommer vi välja den mest attraktiva kombinationen att gå vidare med till fas 2b baserat på såväl de kliniska resultaten i studien som hur behandlingarna i cancervården faktiskt tillämpas.

Arbetet med att öppna en IND (Investigational New Drug) i USA under 2023 fortskrider planenligt.

Vår affärsutveckling fokuserar fortsatt på våra två kliniska projekt för partnerskap, remetinostat och MIV-711. Datapaketen för dessa två projekt har förstärkts under 2021–2022 och vi för fortsatt dialog med externa parter med ambition om att hitta bästa möjliga lösning för respektive substans.

Vad gäller våra utlicensierade projekt fortskrider IGM Biosciences kliniska utvecklingsarbete med den kliniska fas I-studien i solida tumörer med birinapant i kombination med IGMs egen DR5-agonist antikropp IGM-8444. Tre doseskaleringskohorter är slutförda utan att någon dosbegränsande toxicitet eller kliniskt signifikant levertoxicitet hittills observerats. Patientrekryteringen till den fjärde doseskaleringskohorten i studien pågår.

Sammanfattningsvis ser vi att de åtgärder vi vidtagit givit resultat i patientrekryteringen till vår pågående kombinationsstudie med fostrox. Vi arbetar oförtrutet vidare för att fostrox ska kunna bli ett verkningsfullt läkemedel mot levercancer som gör verklig skillnad för patienterna och för vården och därmed också för våra aktieägare. Jag ser fram emot att hålla er informerade om Medivirs fortsatta utveckling.

Jens Lindberg
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Christensen, CFO
Tel +46 (0)8 5468 3100.
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

Denna rapport är översiktligt granskad av företagets revisorer.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022, klockan 08.30 CET.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hemsö accelererar samarbete med proptechbolaget Vyer: “Digitala tvillingar blir navet för att arbeta datadrivet i drift och förvaltning”

Published

on

By

Efter ett pilotprojekt med Vyer satsar Hemsö på att införa digitala tvillingar för drift och förvaltning i hela beståndet. Hittills har ritningar för nära 200 byggnader moderniserats och ett omfattande arbete för att koppla ihop tvillingarna med data från andra system pågår. 

– Nu har vi kommit upp i en kritisk massa där vi kan börja jobba med kraften av en digital tvilling på riktigt, säger Fredrik Hörnsten, CDO på fastighetsbolaget.

Hemsö, som har en uhyrningsbar area på 2,2 miljoner kvm, har flera pågående digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering. Under det senaste året har de valt att skala upp sitt samarbete med proptechbolaget Vyer gällande digitala tvillingar.

Digitala tvillingar för nära 200 byggnader finns tillgängliga och omkring 400 drifttekniker och förvaltare har åtkomst till Vyers plattform, där de får tillgång till korrekta ritningar, såväl som uppdaterad och relevant byggnadsinformation. 

– Vi tar ett helhetsgrepp för att i högre grad kunna förvalta på distans och övergå till mer datadrivna arbetssätt för att effektivisera drift och förvaltning, säger Fredrik Hörnsten.

Tvillingarna fungerar nu som nav för att samordna, strukturera och dela information som är viktig för drift och förvaltning. Insamlingen av data sker dels genom importer och integrationer mot andra system, men även genom att medarbetarna själva bidrar med kunskap genom så kallad “crowdsourcing av data”.

Kollektiv kartläggning av fastighetsdata (crowdsourcing)

Metoden gör att lokala förvaltare, med hög kännedom om  Hemsös  fastigheter och prioriterad information, snabbt kan samla in stora mängder data och hålla den uppdaterad. 

De digitala tvillingarna hjälper mig att bli en mer digital förvaltare. För vissa fastigheter kan jag spara upp till 4 timmar på att slippa köra fram och tillbaka om rätt data finns i tvillingen och det har vi själva möjlighet att påverka nu, säger Johan Tollbom, teknisk förvaltare på Hemsö. 

Det löser bland annat utmaningar som tidigare funnits kring tidskrävande och kostsam ajourhållning av ritningar och dokumentation av annan byggnadsdata, såsom utrymmen och utrustning, planerat underhåll med mera. 

–  De digitala tvillingarna bidrar med en visuell kontext som både gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information och  vara delaktiga i kartläggningen, säger Fredrik Hörnsten. 

Sammankoppling av system skapar nya värden

Projekt pågår även för att koppla samman tvillingarna med andra system. Bland annat har data för tusentals hyresobjekt hämtats från Hemsös system för hyresadministration. Förvaltningsorganisationen får därmed en visuell överblick över vilken hyresgäst som sitter var, hur stort antal kvadratmeter de nyttjar och betalar för, samt vilka ytor som är vakanta.

Tvillingarna används även för att ge kartstöd till Hemsös befintliga system för felanmälan, för snabbare felsökning och åtgärd. Insamlingen av platsdata gör över tid att det går att se trender i vilken utrustning som går sönder ofta, för att kunna arbeta förebyggande och fatta bättre beslut inköp. 

– Styrkan ligger i ekosystemet där den spatiala databasen, tvillingens geografiska detaljer, binds samman med harmoniserad data från andra system. Det gör att vi kan förändra hur vi arbetar med driften, den tekniska och ekonomiska förvaltningen, säger Fredrik Hörnsten. 
 

Hemsös digitala tvillingar i siffror

 • 800 000 kvm digitalt tillgängliga (BTA)
 • 100 byggnader med komponenter (teknik, sensorer m.m.) kartlagda av medarbetare
 • 3300 hyresobjekt 
 • 700 felanmälningar i karta från hyresgäst
 • 600 ritningsändringar (uppdaterad av arkitekt inom en vecka)
 • 375 användare

Om Hemsö
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med en uthyrbar area på 2,2 miljoner kvm. Bolaget äger förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. 

Om Vyer.com
Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från TEXEL

Published

on

By

TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) har den 19 mars 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ) (“Swedish Stirling eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Swedish Stirling till TEXEL (“Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 april 2023 och avslutas omkring den 2 juli 2023. Styrelsen noterar den indikativa tidplanen och bedömer att Bolagets finansiella situation för närvarande inte medger att Bolaget fortsätter verksamheten under en sådan utdragen period. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande, Swedish Stirling AB, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Published

on

By

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Resursbegränsningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar tvingar samhällen att gå över till mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla lösningar. Detsamma gäller för byggbranschen, som måste hitta nya lösningar genom att modernisera sina metoder.

Kombination av byggnadsmaterial för att skapa bästa möjliga resultat
Beroendet av fossila bränslen kan minskas genom att använda byggmaterial mer effektivt och genom att öka användningen av träprodukter i byggandet. Detta har många fördelar, till exempel att träprodukter lagrar kol, minskar koldioxidutsläppen och är materialeffektiva. Allt trä som Metsä Wood använder är spårbart och kommer från ansvarsfullt förvaltade Nordiska skogar. När träden växer absorberar de koldioxid från atmosfären och binder kol. För varje träd som avverkas planteras fyra nya plantor under återbeskogningsprocessen, vilket skapar framtida kolsänkor. Kolet lagras i trädet under hela dess livstid. När trämaterialet återvinns, t.ex. för energiändamål, frigörs det lagrade kolet tillbaka till atmosfären, där det åter tas upp av träden genom fotosyntesen.

”Trä är ett material med låga utsläpp som gör att det kan bidra till byggbranschens hållbarhetsmål. Det är viktigt att använda trämaterialet där det lämpar sig som bäst. Alla byggmaterial har sina egna fördelar, men en ökad användning av trä spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna”, säger Henrik Söderström, försäljnings- och marknadsdirektör på Metsä Wood.

Träbaserade material skapar mer hållbara lösningar
Trä är ett förnybart material som ger upphov till mindre utsläpp än andra material som till exempel betong eller stål. Träbaserade produkter som Kerto® LVL är lätta, materialeffektiva och hjälper till att göra byggandet mer effektivt.

Kerto LVL-produkter är väl lämpade för prefabricerade konstruktioner och kan ge materialbesparingar på upp till 50 procent. Kerto LVL-baserade skivor är tunnare, vilket förbättrareffektiviteten av ytan, samt flexibiliteten i användningen. Med en bra utformning kan byggnader som byggts med Kerto LVL-element flyttas och återanvändas för andra ändamål senare.

”Ett bra exempel på återanvändning av byggnader är den tillfälliga saluhallen på Östermalm i Stockholm. Takkonstruktionen tillverkades av Kerto LVL där den cirkulära ekonomin togs i beaktande, och efter att ha haft funktionen som saluhall i några år flyttades byggnaden 50 mil, till Mölnlycke, och blev padelhall. I det här projektet visade Kerto LVL sin utmärkta lämplighet som material för återanvändbara element, fortsätter Söderström.

Läs mer
För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/wVSK8XFTxsrB

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com

Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.