Connect with us

Marknadsnyheter

Regionfullmäktige gav grönt ljus till första etappen av Nya CSK

Published

on

I dagarna beslutade regionfullmäktige att godkänna den första etappen av till- och ombyggnaden av Nya Centralsjukhuset i Karlstad (Nya CSK). White Arkitekter gestaltar på uppdrag av Skanska och i samarbete med Region Värmland det högteknologiska sjukhuset inklusive landskap. Vårdbyggnadsprojektet har höga hållbarhetsambitioner och ett av delprojekten, Mottagningshuset, blir Sveriges första sjukvårdsbyggnad med trästomme. Projektet Nya CSK Etapp 1 förväntas kosta 5,2 miljarder kronor och stå klart 2033.

Redan i januari 2019 fick White uppdraget av Region Värmland att ta fram programhandling för omstruktureringen av CSK och i fjol stod det klart att arkitektkontoret fick uppdraget att utveckla systemhandling för till- och ombyggnaden. Sjukhuset kommer vara specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutvård och läkande vårdmiljöer. Hållbarhet spelar också en central roll i gestaltningen. Nu har regionfullmäktige beslutat att godkänna den första etappen av två. För Region Värmland är nu nästa steg att lämna in en ansökan om bygglov för Etapp 1.

– För oss på White Arkitekter är det en fantastik ära att vi har fått vara en del av teamet sedan 2019. Vi gläds åt denna milstolpe i projektet och tillsammans med Region Värmland, Skanska och alla samarbetspartner ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete som bygger på öppenhet, dialog och ansvarstagande, säger Cristiana Caira, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Projektet är regionens största sjukhusinvestering någonsin och omfattar ett nytt akuthus, mottagningshus, teknikförsörjningscentral och parkeringshus. Mottagningshuset som blir det första delprojektet i etappen kommer förutom trästomme även ha en fasad av återbrukat tegel. Byggstart är planerad 2024.

Akuthuset blir det andra delprojektet, byggnaden på drygt 80 000 kvadratmeter blir kärnan för högteknologisk vård i det framtida sjukhuset. Byggnaden som bland annat kommer bestå av helikopterplatta, ambulansgarage och en entré planeras att börja byggas 2026. Samtidigt kommer befintliga delar av sjukhuset att bevaras och utvecklas.

För mer information:
Louise Lundberg, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 73 722 51 69
louise.lundberg@white.se

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Alzinova – Ny Alzheimerkandidat stormar fram – Mangold Insight Analys

Published

on

By

För Alzinova stundar en spännande period då ny interimdata från Alzheimer-projektet ALZ-101 ska läsas av i vår. Under det andra halvåret 2023 kommer bolaget även att få tillgång till all data i fas 1b-studien i så kallade topline-data. Bolagets vaccinkandidat har hittills visat sig vara både säker och tolererbar, vilket studien avser komma fram till. Således finns det goda utsikter för Alzinova att ta projektet vidare till fas 2. För fortsatta studier krävs kapital, bolaget kan i april ta in ytterligare cirka 40 miljoner kronor (TO3) vilket kan ta bolaget fram till fas 2-studier. 

För Alzheimer-patienter finns nu fler läkemedel att tillgå. Två nya läkemedel har blivit godkända på senare tid vilket skapat ett stort intresse för nya läkemedelskandidater som kan användas för behandling av Alzheimers sjukdom. Dessa läkemedel är baserade på en antikropp riktad mot amyloidbeta vilket även Alzinovas ALZ-101 är. Den stora skillnaden mot Biogen och Eisais kandidater (Aduhelm och Leqembi) är att ALZ-101 är mer specifik och ett vaccin. Det ger flera fördelar då det är mer effektivt, lättare att använda i vården samt väntas ge färre biverkningar. 

Mangold ser att Alzinova har goda chanser att utmana med ALZ-101. Intresset för vaccinkandidater mot Alzheimers sjukdom har ökat och ett flertal har attraherat välrenommerade partners. Efter genomförda fas 1b-studier ökar chanserna att knyta till sig en partner. Mangold har tagit fram ett motiverat värde genom SOTP-värdering som visar att aktien värderas konservativt. Mangold väljer att upprepa riktkurs 9,00 kronor per aktie vilket visar på en stor uppsida i aktien på över 200 procent.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

VibroSense Dynamics AB beslutar om riktad emission av B-aktier till garanter i samband med avslutad företrädesemission

Published

on

By

VibroSense Dynamics AB (publ) (”VibroSense” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 9 februari 2023 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av B-aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättnings-emissionen är, genom förhandlingar med garanterna, fastställd till 5,76 SEK per B-aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen lämnade ett antal externa investerare garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattades till cirka 45 procent av bottengarantier samt till cirka 15 procent av toppgarantier. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts hade garanterna möjlighet att välja mellan att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter, motsvarande 11 procent på utställd bottengaranti respektive 15 procent på utställd toppgaranti, eller i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget, motsvarande 14 procent på utställd bottengaranti respektive 18 procent på utställd toppgaranti. 

Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 6 oktober 2022, beslutat om Ersättningsemissionen. Sammanlagt har 15 623 nya B-aktier tecknats av och tilldelats de garanter som valt att erhålla del av garantiersättningen i B-aktier. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 5,76 SEK per B-aktie genom förhandlingar med garanterna. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt kvittas 89 988,48 SEK till två garanter. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av B-aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 11 procent av det garanterade beloppet till respektive garantiåtagande som ställts ut inom ramen för bottengarantin, samt 15 procent av det garanterade beloppet till respektive garantiåtagande som ställts ut inom ramen för toppgarantin. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 1,2 MSEK.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av B-aktier i stället för genom kontant utbetalning.    

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar aktiekapitalet med 1 562,30 SEK, från 1 736 730,90 SEK till 1 738 293,20 SEK. Antalet aktier ökar med 15 623 B-aktier, från totalt 17 367 309 aktier varav 448 840 A-aktier och 16 918 469 B-aktier, till totalt 17 382 932 aktier varav 448 840 A-aktier och 16 934 092 B-aktier. Antalet röster ökar med 15 623 röster från 21 406 869 röster till 21 442 492 röster. Ersättningsemissionen medför en utspädningseffekt uppgående till cirka 0,07 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,09 procent av rösterna (beräknat som antalet nya aktier och röster till följd av Ersättningsemissionen dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen).

Rådgivare
In samband med Ersättningsemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepappers-lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kartläggning: här är länen som näthandlar mest i landet

Published

on

By

Läs original

Stockholm är det län som handlat mest online per capita i hela landet 2022, enligt nya siffror från Klarna. Tvåa och trea på listan är Norrbotten och Uppsala, sist är Västernorrland. Favoritkategorin för stockholmarna är smycken och accessoarer. Men det är i en annan kategori som svenska folket sticker ut internationellt.

I den senaste Shopping Pulse-rapporten summerar Klarna, som hanterar omkring hälften av alla onlineköp i Sverige, e-handelsåret 2022. Rapporten visar att nästan en av tre svenskar (31%) handlar på nätet varje vecka, och att söndagskvällar kl 21 är den tidpunkt då flest handlar online. De produkter som flest föredrar att köpa online i stället för i fysiska produkter finns inom underhållning (43%), elektronik (42%) och apoteksprodukter (42%).

”Sverige sticker ut internationellt när det gäller just apoteksprodukter. Under fjärde kvartalet köpte dubbelt så många svenskar apoteksvaror på nätet, jämfört med det globala snittet”, säger Jesper Eriksson, Sverigechef på Klarna.

Stockholm störst på näthandel
Rapporten för 2022 visar att stockholmarna är de som handlar mest online per capita, tätt följt av Norrbotten och Uppsala. Stockholm ligger hela 15 procent över rikssnittet. Dessutom finns stockholmskommunen Nykvarn på topp-10-listan med kommunerna som hade störst onlineförsäljning per capita. Kronoberg, Kalmar och Västernorrland är de län som handlat minst på nätet. 

Vad svenskarna handlar mest online skiljer sig från region till region. Stockholm är ett av bara två län där smycken och accessoarer är favoritkategorin, som handlas mer än rikssnittet. I många andra län är det snarare nöje och underhållning eller kläder och skor som flest handlar online, medan sport-, hobby- och fritidsprodukter dominerar i länen som hör till norra halvan av landet.

Prisjämförelse lockar
Rapporten visar att de främsta anledningarna till att svenskarna handlar på nätet är lägre priser (80%), att det är lättare att jämföra priser (78%) och större utbud av produkter (76%).  

”Omvärldsläget gör att vi blir mer prismedvetna så det är inte förvånande att pris prioriteras högst när vi väljer var vi shoppar. På nätet finns bra verktyg för att ta bättre köpbeslut, inte minst via Klarna-appen, där det går snabbt och enkelt att jämföra priser, säger Jesper Eriksson. 

Topplista län – total onlineförsäljning per capita och favoritkategorier per region under 2022 (Klarnas shoppingindex) 
  Rankning    Region  Index (100)*  Favoritkategori**  
Stockholms län  115  Smycken & Accessoarer 
Norrbottens län  107  Sport, Hobby & Fritid 
Uppsala län  105  Nöje/underhållning 
Region Gotland  102  Nöje/underhållning 
Södermanlands län  100  Elektronik 
Region Halland  99  Smycken & Accessoarer 
Västerbottens län  98  Sport, Hobby & Fritid 
Gävleborgs län  97  Sport, Hobby & Fritid 
Jämtlands län  97  Sport, Hobby & Fritid 
10  Dalarnas län  96  Sport, Hobby & Fritid 
11  Örebro län  96  Hälsa & Skönhet 
12  Östergötlands län  96  Nöje/underhållning 
13  Jönköpings län  95  Kläder & Skor 
14  Region Skåne  95  Kläder & Skor 
15  Västra Götalandsregionen  95  Kläder & Skor 
16  Värmlands län  93  Sport, Hobby & Fritid 
17  Västmanlands län  92  Hälsa & Skönhet 
18  Blekinge län  91  Elektronik 
19  Kalmar län  90  Hem & Trädgård 
20  Kronobergs län  90  Barnprodukter 
21  Västernorrlands län  84  Sport, Hobby & Fritid 

*‎Indexet (100) representerar riksgenomsnittet av antal onlineköp gjorda av svenska konsumenter. Ett högre eller lägre värde anger om man har gjort fler eller färre köp per person än riksgenomsnittet. Indexet justeras efter befolkningens storlek.

** Indexet för ”Favoritprodukter” är beräknat i förhållande till riksgenomsnittet och speglar inte nödvändigtvis de produkter som oftast köps totalt – utan oftast i jämförelse med andra regioner i samma land.

Topplista kommuner – onlineförsäljning under 2022 (Klarnas shoppingindex) 
Rankning  Ort  Index (100)* 
Aneby (Jönköpings län)  186 
Boxholm (Östergötlands län)  185 
Storfors (Värmlands län)  184 
Knivsta (Uppsala län)  161 
Nykvarn (Stockholms län)  160 
Övertorneå (Norrbottens län)  159 
Gnesta (Södermanlands län)  159 
Essunga (Västra Götalandsregionen)  159 
Åre (Jämtlands län)  157 
10  Sorsele (Västerbottens län)  157 

* ‎Indexet (100) representerar riksgenomsnittet av antal onlineköp gjorda av svenska konsumenter. Ett högre eller lägre värde anger om man har gjort fler eller färre köp per person än riksgenomsnittet. Indexet justeras efter befolkningens storlek.

Topplista län – Onlinehandelns ökning under Q4 2022 jämfört med Q4 2022 (Klarnas Shoppingindex) 
Rankning  Index (100)* 
Gävleborgs län  102 
Jönköpings län  102 
Kronobergs län  101 
Region Gotland  101 
Region Halland  101 
Region Skåne  101 
Södermanlands län  101 
Västmanlands län  101 
Örebro län  101 
Blekinge län  100 
Dalarnas län  100 
Kalmar län  100 
Värmlands län  100 
Västerbottens län  100 
Västra Götalandsregionen  100 
Östergötlands län  100 
Norrbottens län  99 
Stockholms län  99 
Uppsala län  99 
Västernorrlands län  98 
Jämtlands län  95 

* ‎Indexet (100) representerar riksgenomsnittet av antal onlineköp gjorda av svenska konsumenter. Ett högre eller lägre värde anger om man har gjort fler eller färre köp per person än riksgenomsnittet. Indexet justeras efter befolkningens storlek.

För mer information, vänligen kontakta: press@klarna.com

Om Klarna
Sedan 2005 har Klarna verkat för att revolutionera bankbranschen. Med fler än 150 miljoner aktiva användare globalt och 2 miljoner dagliga transaktioner möter Klarna konsumenters snabbt förändrade behov genom att hjälpa dem spara tid och pengar och samtidigt ta informerade beslut och få kontroll över sin ekonomi. Fler än  500 000 globala detaljhandelspartners, inklusive H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group och Nike, har integrerat Klarnas innovativa teknologi för att leverera en sömlös shoppingupplevelse både online och i butik. Klarna har fler än 5000 anställda och ett aktivt tjänsteutbud på 45 marknader. För mer information, besök Klarna.com. 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.