Connect with us

Marknadsnyheter

Resultat för första kvartalet 2022

Published

on

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
28 april 2022, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet1:

Motståndskraftigt resultat och fortsatt utlåningstillväxt. Bolånevolymerna steg med 7 procent på årsbasis, understött av ökade marknadsandelar i hela Norden. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent och utlåningen till stora företag ökade med 11 procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 procent från förra kvartalets rekordnivåer. Detta berodde på turbulens på finansmarknaden och säsongsrelaterade nettoutflöden.

Ökade intäkter och högre rörelseresultat. Rörelseresultatet för första kvartalet ökade med 6 procent på årsbasis och uppgick till 1 114 mn euro, understött av minskade kreditförluster. Intäkterna ökade med 3 procent, trots ett mycket starkt jämförelsekvartal. Räntenettot ökade med 8 procent och avgifts- och provisionsnettot med 5 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 20 procent efter ett exceptionellt starkt första kvartal 2021. Kostnaderna ökade med 5 procent, främst till följd av högre lagstadgade avgifter, inklusive höjda resolutionsavgifter och den nya svenska bankskatten.

Fortsatt stark kreditkvalitet. Kreditförluster och liknande nettoresultat utgjordes av återföringar på 12 mn euro eller 1 punkt under kvartalet, att jämföra med kreditförluster på 7 punkter under första kvartalet 2021. De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga, i nivå med föregående perioder. Bufferten enligt ledningens bedömning behölls oförändrad på 610 mn euro.

K/I-talet var 48 procent och avkastningen på eget kapital var 12,5 procent. Nordeas K/I-tal var 48 procent (48 procent första kvartalet 2021). Avkastning på eget kapital ökade till 12,5 procent från 11,0 procent. Resultatet per aktie ökade med 16 procent till 0,22 euro från 0,19 euro.

Stark kapitalposition möjliggör höga utdelningar och fortsatta återköp av egna aktier. Nordeas kärnprimärkapitalrelation minskade till 16,3 procent, från 17,0 procent förra kvartalet till följd av kapitaloptimeringen i samband med återköpen av egna aktier. Kärnprimärkapitalrelationen är fortsatt mycket stark på 6,1 procentenheter över regelkravet.

Nordeas ordinarie bolagsstämma som hölls den 24 mars godkände en aktieutdelning på 0,69 euro per aktie för 2021, i linje med bankens utdelningspolicy. Nordea har åtagit sig att uppnå en effektiv kapitalstruktur och 14 mars infördes ett nytt aktieåterköpsprogram omfattande 1 md euro. Nordea har även en dialog med Europeiska centralbanken om eventuella uppföljande aktieåterköpsprogram under andra halvåret 2022.

Nedläggning av verksamheten i Ryssland slutförd. I linje med de planer som tidigare kommunicerats, inledde Nordea de slutliga stegen för att likvidera sina dotterbolag i Ryssland. Under kvartalet gjorde Nordea även avsättningar för kreditförluster från direkt finansiell exponering mot ryska motparter. Effekterna av detta redovisas som jämförelsestörande poster.

Oförändrade utsikter. Trots en ökad makroekonomisk osäkerhet står Nordea fast vid utsikterna för 2022: en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent. Under kvartalet presenterades Nordeakoncernens nya huvudprioriteringar i samband med vår kapitalmarknadsdag. Vi är fast beslutna att nå det finansiella målet för 2025: en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För ordlista, se sidan 55 i rapporten för första kvartalet 2022.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv1 2022

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Mn euro

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 308

1 212

8

1 255

4

Avgifts- och provisionsnetto

870

827

5

920

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

295

370

-20

247

19

Övriga rörelseintäkter

17

11

 

16

 

Summa rörelseintäkter

2 490

2 420

3

2 438

2

Summa rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter

-1 132

-1 095

3

-1 101

3

Summa rörelsekostnader

-1 388

-1 319

5

-1 101

26

Rörelseresultat före kreditförluster

1 102

1 101

0

1 337

-18

Kreditförluster och liknande nettoresultat

12

-52

 

-56

 

Rörelseresultat

1 114

1 049

6

1 281

-13

 

 

 

 

 

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

48

 

47

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,5

11,0

 

11,3

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,22

0,19

16 

0,26

-15 

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för första kvartalet 2022 för vidare information.

Vd har ordet

Inledningen på 2022 har präglats av extraordinära händelser. Under årets första månader kom ytterligare en pandemivåg med en kraftig ökning av antalet smittade, varpå restriktionerna drogs tillbaka med kort varsel. I slutet av februari startade sedan det krig som har skakat vårt samhälles grundfundament – fred, säkerhet och stabilitet – och skapat turbulens på finansmarknaderna.

Vi fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina. Våra tankar går till alla dem som lider, fruktar för sina liv och oroar sig för sina nära och kära. Vi axlar vår roll i samhället genom att stödja våra medarbetare och kunder, hjälpa det ukrainska folket och upprätthålla kontinuiteten i vår affärsverksamhet. Vi säkerställer också att vi följer alla införda sanktioner.

Vi beslutade att stänga vår verksamhet i Ryssland 2019 och har sedan dess arbetat med att avveckla vår affärs­verksamhet i landet. Det innebär att vår direkta exponering mot Ryssland är mycket liten. Under första kvartalet utvärderade vi hur stor andel av denna som är återvinningsbar och gjorde avsättningar på 76 mn euro. Vi inledde även de slutliga stegen för att likvidera våra dotterbolag i Ryssland. I enlighet med redovisningskraven överfördes ackumulerade valutakursförluster på 529 mn euro, som tidigare redovisats under ”Övrigt totalresultat”, till resultaträkningen. Detta är en redovisningsteknisk post som inte påverkar kärnprimärkapitalet, det egna kapitalet eller kapaciteten för aktieutdelning och återköp av egna aktier. Dessa två poster, som avser den exceptionella situationen kring Ryssland, betraktas som jämförelsestörande poster. Vidare beslutade Nordea Asset Management att avyttra alla fondinnehav med anknytning till Ryssland.

Nordea är en stark bank som fortsätter att vara en säker och tillförlitlig partner för kunder, medarbetare och aktieägare – och för samhället i stort. I dessa turbulenta tider är det här viktigare än någonsin. Bankens motståndskraft har prövats och bevisats under flertalet kriser och vår starka affärsutveckling fortsätter.

Under första kvartalet fortsatte vi att göra fortlöpande fram­steg genom att bygga vidare på vår starka grund och den goda affärsutvecklingen under 2021. Affärsvolymerna ökade, kundaktiviteten var hög och kreditförlusterna var nära noll. Detta gjorde det möjligt för oss att uppnå en avkastning på eget kapital på 12,5 procent och ett rörelseresultat på 1 114 mn euro.

Bolånevolymerna steg med 7 procent, i linje med den positiva utvecklingen från tidigare kvartal, och vi fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent, främst drivet av ökade volymer i Sverige och Norge. Samtidigt ökade utlåningen till stora företag för andra kvartalet i rad och steg med 11 procent på årsbasis. Det förvaltade kapitalet ökade med 6 procent trots den negativa inverkan från aktiemarknaderna under första kvartalet 2022.

Vårt K/I-tal var 48 procent – oförändrat jämfört med första kvartalet 2021. Intäkterna ökade med 3 procent trots ett ovanligt starkt jämförelsekvartal. Ökningen berodde främst på att räntenettot steg med 8 procent. Räntenettot ökade i alla affärsområden och utlåningen till små, medelstora och stora företag bidrog mest. Rörelsekost­naderna ökade, främst till följd av högre regulatoriska kostnader, inklusive höjda resolutionsavgifter och den nya svenska bankskatten. Bortsett från lagstadgade avgifter steg emellertid kostnaderna med endast 2 procent, trots ökad affärsaktivitet.

Även om vi levererade ett stabilt resultat under kvartalet så har kriget i Ukraina påverkat vår verksamhet. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 procent, på kvartalsbasis, till följd av marknadsturbulens och säsongs­relaterade nettoutflöden. De underliggande nettoflödena från våra interna kanaler var positivt, trots de stora svängningarna på marknaderna. Många förvärvsfinansieringar sköts dessutom på framtiden till följd av den ökade ekonomiska osäkerheten. Kundaktiviteten tar återigen fart, men utan tvekan råder fortsatt stor ekonomisk osäkerhet och förtroendet hos både företag och konsumenter är mer skört jämfört med 2021.

Vår kreditkvalitet är fortsatt stark och kreditförlusterna utgjordes av återföringar på 1 punkt under kvartalet. Det råder fortsatt osäkerhet om konfliktens bredare effekter – inklusive stigande energi-, livsmedels- och råvarupriser. Tack vare de reserveringar enligt ledningens bedömning på 610 mn euro som gjordes med anledning av covid-19-pandemin, är vi fortfarande väl skyddade mot kreditförluster. Vi räknar med att få en tydligare bild av hur våra kunder kan påverkas av de makroekonomiska effekterna under andra kvartalet.

Vår kapitalposition är bland de starkaste i Europa, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,3 procent, vilket är 6,1 pro­cent­enheter över gällande regelkrav.

Sammantaget bibehåller Nordea sin stabilitet och styrka, och fortsätter att ta marknadsandelar trots turbulensen i vår omvärld. För 2022 räknar vi fortsatt med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent.

Den ordinarie bolagsstämman som hölls i mars godkände en utdelning för 2021 på 0,69 euro per aktie. Inklusive återköpen av egna aktier har vi hittills under 2022 distribuerat nära 4 md euro till våra aktieägare. Vi står fast vid vårt åtagande att uppnå en effektiv kapitalstruktur och att fortsätta dela ut överskottskapital till våra aktieägare, senast genom ytterligare ett program för återköp av egna aktier omfattande 1 md euro, vilket infördes i mars. Vi har dessutom en dialog med Europeiska centralbanken om eventuella uppföljande aktieåterköpsprogram under andra halvåret.

Vi har nu gått in i den nya strategiperioden, 2022–2025 och våra planer presenterades på kapitalmarknadsdagen i februari. Vårt nya finansiella mål för 2025 är tydligt – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent – och vi är fast beslutna att uppnå det. För att nå målet har vi justerat våra huvudprioriteringar, som består i att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten. Vi har också två viktiga drivkrafter som omfattar hela banken – att vara en digital föregångare bland jämförbara banker och att integrera hållbarhet i kärnan av vår affärsverksamhet.

Det här är vår utstakade väg – vi vill vara förstahandsvalet för kunder i Norden som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster. I både goda och utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Utsikter (oförändrade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2022

Nordea räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent för 2022.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.
 

Resultaträkning

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Mn euro

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 308

1 212

8

1 255

4

Avgifts- och provisionsnetto

870

827

5

920

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

-242

370

 

247

 

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

0

-14

 

-4

 

Övriga rörelseintäkter

17

25

-32

20

-15

Summa rörelseintäkter

1 953

2 420

-19

2 438

-20

Personalkostnader

-703

-682

3

-670

5

Övriga kostnader

-266

-262

2

-241

10

Lagstadgade avgifter

-273

-224

22

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-146

-151

-3

-190

-23

Summa rörelsekostnader

-1 388

-1 319

5

-1 101

26

Resultat före kreditförluster

565

1 101

-49

1 337

-58

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-64

-52

23

-56

14

Rörelseresultat

501

1 049

-52

1 281

-61

Skatt

-232

-261

-11

-264

-12

Periodens resultat

269

788

-66

1 017

-74

 
Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster
1

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Mn euro

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 308

1 212

8

1 255

4

Avgifts- och provisionsnetto

870

827

5

920

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

295

370

-20

247

19

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

0

-14

 

-4

 

Övriga rörelseintäkter

17

25

-32

20

-15

Summa rörelseintäkter

2 490

2 420

3

2 438

2

Personalkostnader

-703

-682

3

-670

5

Övriga kostnader

-266

-262

2

-241

10

Lagstadgade avgifter

-273

-224

22

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-146

-151

-3

-190

-23

Summa rörelsekostnader

-1  388

-1 319

5

-1 101

26

Resultat före kreditförluster

1 102

1 101

0

1 337

-18

Kreditförluster och liknande nettoresultat

12

-52

 

-56

 

Rörelseresultat

1 114

1 049

6

1 281

-13

Skatt

-246

-261

-6

-264

-7

Periodens resultat

868

788

10

1 017

-15

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Volymer, nyckeluppgifter1

 

31 mar 2022

31 mar 2021

Förändr. %

31 dec 2021

Förändr. %

Md euro

 

 

 

 

 

Utlåning till allmänheten

351,9

333,6

5

345,0

2

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

333,1

314,5

6

328,3

1

In- och upplåning från allmänheten

221,1

198,2

12

205,8

7

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

212,0

191,5

11

203,2

4

Summa tillgångar

624,5

591,1

6

570,4

9

Kapital under förvaltning

389,4

368,9

6

411,3

-5

Eget kapital

30,9

34,5

-10

33,5

-8

1. Vid periodens slut.

Nyckeltal2

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,06

0,19

-68

0,26

-77

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,82

0,64

28

0,95

-14

Aktiekurs1, euro

9,38

8,41

12

10,79

-13

Eget kapital per aktie1, euro

8,04

8,53

-6

8,51

-6

Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner

3 860

4 050

-5

3 966

-3

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 894

4 040

-4

3 978

-2

Avkastning på eget kapital, %

3,3

9,4

 

11,8

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

3,7

10,6

 

13,2

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

0,7

2,0

 

2,7

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

5,1

11,0

 

11,3

 

K/I-tal, %

71

55

 

45

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

61

48

 

47

 

Kreditförlustrelation, inkl.lån värderade till verkligt värde, punkter

7

6

 

7

 

Kärnprimärkapitalrelation1,3, %

16,3

17,5

 

17,0

 

Primärkapitalrelation1,3, %

18,4

19,2

 

19,1

 

Total kapitalrelation1,3, %

20,5

20,9

 

21,2

 

Primärkapital1,3, md euro

28,3

29,6

-4

29,0

-2

Riskexponeringsbelopp1, md euro

154,0

154,0

0

151,9

1

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

4,7

13,6

 

17,3

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

7,2

15,8

 

16,6

 

Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)1

27 076

27 800

-3

26 894

1

Ekonomiskt kapital1, md euro

23,4

23,4

0

23,2

1

1. Vid periodens slut.

2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här. 

3. Inklusive periodens resultat.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,22

0,19

16

0,26

-15

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,98

0,64

53

0,95

3

Avkastning på eget kapital, %

10,7

9,4

 

11,8

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

12,1

10,6

 

13,2

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,2

2,0

 

2,7

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,5

11,0

 

11,3

 

K/I-tal, %

56

55

 

45

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

48

 

47

 

Kreditförlustrelation, inkl.lån värderade till verkligt värde, punkter

-1

6

 

7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

15,1

13,6

 

17,3

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,7

15,8

 

16,6

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för första kvartalet 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2022

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 28 april kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet.

Om du vill följa webbsändningen, använd denna länk eller ring något av dessa nummer:
+44 330 165 3641, +46 8 566 427 54, +358 9 7479 0572, +45 35 15 81 82, bekräftelsekod 383746, senast kl. 10.50 EET (09.50 CET).

Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 28 april 2022.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

OssDsign AB genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 65,6 miljoner kronor

Published

on

By

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

29 NOVEMBER, 2022, 22:40 CET

OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om 14 268 626 aktier till en teckningskurs om 4,60 kronor per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka 65,6 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen genomfördes för att finansiera Bolagets expansionsplaner och tillväxt i linje med Bolagets strategi ”ASCENT25”. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Sole Bookrunner.

Styrelsen för OssDsign har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2022 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag genomfört den Riktade Nyemissionen om 14,268,626 aktier, vilka bland andra tecknades av Adrigo Small & Midcap samt två av bolagets största ägare, Karolinska Development AB (publ) och Lancelot Asset Management.

 

Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 4,60 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförs av Bolagets finansiella rådgivare SEB, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med de senaste 10 dagarnas volymvägda genomsnittskurs. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs OssDsign cirka 65,6 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

 

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att säkerställa finansiering av Bolagets verksamhet och strategiska prioriteringar under tidigare kommunicerade tillväxtstrategin ” ASCENT25”. Tillväxtstrategin innebär bland annat att bygga en global verksamhet för benersättningsprodukter, accelerera tillväxten i USA, expandera Bolagets produktportfölj och accelerera kliniska program. Styrelsen är av bedömningen att den Riktade Nyemissionen är positiv för Bolagets kapitalstruktur och allmänna risknivå. Styrelsen har även övervägt möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen har gjort bedömningen att en företrädesemission skulle varit väsentligt mer tidskrävande att genomföra och därmed inneburit ökad exponering för marknadsrisk jämfört med en riktad emission. Dessutom, givet den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under 2022, och som fortsatt pågår, har styrelsen gjort bedömningen att en företrädesemission skulle krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. Vidare har den Riktade Nyemissionen, till skillnad från en företrädesemission, breddat aktieägarbasen och tillfört Bolaget nya välrenommerade ägare, vilket styrelsen bedömer kommer stärka likviditeten i aktien och vara fördelaktigt för Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var det mest fördelaktiga alternativet för OssDsign och i Bolagets aktieägares bästa intresse. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget (dvs. de nya aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer motsvara 20 procent av aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen). Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster med 14 268 626, från 57 074 504 till 71 343 130. Bolagets aktiekapital ökar med 891 789,125 kronor, från 3 567 156,50 kronor till 4 458 945,62 kronor.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar efter leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter och personer i bolagsledningen, inklusive VD och CFO, har åtagit sig att inte avyttra några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

SEB agerar Sole Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Morten Henneveld, VD 
Telefon: + 46(0)73 382 43 90 
E-post: [email protected]

Anders Svensson, CFO  
Telefon: + 46(0)70 272 96 40 
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som OssDsign AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2022, kl. 22:40 CET.             
 

Om OssDsign   

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

SEB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. SEB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och accepterar inte något ansvar för hur de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande överensstämmer med det faktiska resultatet eller utfallet. Varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets befintliga aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2022

Published

on

By

Tredje KVARTALET – Juli-SEPTEMBER 2022

       Omsättningen uppgick till 14 361 (4 626) TSEK.

       Rörelseresultatet uppgick till -1 487 (-6 787) TSEK.

       Finansnetto uppgick till 53 964 (8 095) TSEK.

       Resultatet före skatt uppgick till 52 477 (-43 684) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 66 442 (-38 832) TSEK, motsvarande 0,14 (-0,08) SEK per aktie.

 

 delårsperioden – JANUARi-september 2022

       Omsättningen uppgick till 33 280 (15 188) TSEK.

       Rörelseresultatet uppgick till -16 758 (-18 558) TSEK.

       Finansnetto uppgick till 101 473 (-6 953) TSEK.

       Resultatet före skatt uppgick till 100 965 (-71 643) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 99 225 (-64 244) TSEK, motsvarande 0,21 (-0,13) SEK per aktie.

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER rapporteringsperioden januari-September 2022

       Den 3 mars 2022 meddelade Crown Energy att joint venture Block 2B offshore i Sydafrika har tecknat ett avtal om en halvt nedsänkbar rigg, Island Innovator, för att borra en brunn vid Gazania-1 senast i oktober 2022.

       Crown Energy meddelade den 21 april 2022 att den andra delbetalningen om USD 8 miljoner betalats till Bolagets konto i enlighet med avtalet om avyttring av majoriteten av dess olje- och gastillgångar som undertecknades den 20 oktober 2021. Det totala belopp som erhållits i enlighet med avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 83 miljoner USD.

       I september 2022 meddelade Bolaget att riggen Island Innovator är mobiliserad och på väg till borrplatsen.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER rapporteringsperioden

       Crown Energy meddelade den 21 oktober 2022 att den tredje delbetalningen om 8 miljoner USD har krediterats Bolagets konto i enlighet med villkoren i Försäljnings- och Köpeavtalet daterat den 20 oktober 2021. Det totala antalet erhållna i enlighet med Avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 91 miljoner USD.

       Efter periodens slut meddelade Bolaget att Island Innovator-riggen hade anlänt till Sydafrika och hade påbörjat borrningsaktiviteter på Gazania-1-brunnen på Block 2 B i oktober. Brunnen stötte inte på kolväten i några kommersiella mängder och pluggas och överges som planerat. Operatören bedömer den tekniska information som och kommer att rapportera till det Joint Ventures partners i sinom tid. Operatören ansökte också i november för det gemensamma företaget om att gå vidare till nästa fas av licensen som är produktion.

       Den 29 november meddelade styrelsen för Crown Energy att den inte längre anser att det är fördelaktigt för företaget ur kommersiell eller miljömässig synvinkel att försöka omförhandla och fortsätta med Madagaskarlicensen, så tillgången kommer att nedskrivas under Q4 2022.

 

 

 

 

 

 

VD har ordet

 

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE, 

Crown Energy har under det tredje kvartalet, jobbat med oförminskad styrka, mot bolagets långsiktiga mål att göra en ansvarsfull, och för våra aktieägare ekonomisk fördelaktig, exit från olje- och gasindustrin. 

Crown har en mycket positiv och stark kassaposition med cirka 870 miljoner USD i fritt kassaflöde, 150 miljoner USD i ränteinvesteringar och en säker inkomst på 16 miljoner USD per år i enlighet med vårt försäljnings- och köpeavtal från oktober 2021. Crown är därför mycket väl positionerat ekonomiskt för att driva nya projekt.

Som tidigare kommunicerats ämnar vi att använda denna likvid för att göra investeringar i snabbväxande segment som medicinteknik, telemedicin och CO2-avskiljning. Vi förväntar oss att en första investering inom något av dessa områden kommer ske inom en nära framtid.

 

 

ASSET DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

 

Efter ett svårt år för kontorsuthyrning i Angola 2021, där nästan alla företag omförhandlade sina hyror och undvek flyttkostnader, finns det några positiva tecken för marknaden 2022. Det förhöjda oljepriset och inträdet av nya riggar i landet är viktiga faktorer som spelar in i utsikterna för en ljusare framtid.

Även om prispressen kvarstår ser vi låga vakansgrader i våra fastigheter och förväntar oss att efterfrågan förblir stabil med tanke på att dessa fastigheter är attraktivt belägna.

 

Energy

 

Under perioden har fokus framförallt legat på att, tillsammans med våra joint venture partners, påbörja borrningen i Gazania-1 brunnen i Block 2B i Sydafrika. Förberedelserna gick enligt plan med undantag för smärre förseningar på grund av dåligt väder och borrningen kunde påbörjas under den första halvan av oktober. 

Tyvärr blev utfallet inte vad projektets joint venture partners hade räknat med och ingen kommersiell gångbar mängd olja kunde hittas. Efter att operatören tillhandahållit råd och mer information avseende borresultatet kommer vi tillsammans med våra partners utvärdera om och i så fall hur vårt engagemang i detta projekt ska fortlöpa.

Vi vill påminna om att Crown Energy inte belastas med kostnader för detta projekt och att resultatet, även om det var en besvikelse, inte påverkar bolaget och dess finansiella position nämnvärt.

När det gäller vår Manja-licens i Block 3108 på Madagaskar har vi beslutat att inte omförhandla licensen eftersom den inte har kommersiell bärkraft för Crown. Detta är ett direkt resultat av de kraftigt ökade kostnaderna relaterade till projektet och det faktum att vi lämnar projekt som vi tror kommer innebära en negativ miljöpåverkan.

 

 

 

Yoav Ben Eli

CEO, Crown Energy

 

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022, kl. 22.00 CET.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Yoav Ben-Eli, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 76 312 97 93

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Familjeföretagaren Kari Andersson är Svealands främsta entreprenör

Published

on

By

Som fjärde generationen familjeföretagare av sågverket AB Hilmer Andersson mottog Kari Andersson utmärkelsen som Svealands främsta entreprenör. Hon fick priset den 29 november vid regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year 2022. Under kvällen delades flera priser ut. Oskar Ståhlberg och Linus Karlsson, Dalarnas Takmontage tog hem priset som ”Årets manliga stjärnskott” och Sophie Wilhelmsson, Equality Line fick ”Årets kvinnliga stjärnskott”. Priset för ”Bästa internationella tillväxt” delades ut till Mohammed Hadad, CDE.

Svealand var sist bland höstens regionfinaler och att utnämna de främsta entreprenörerna. Kari Andersson mottog utmärkelsen och hon är vd för det nästan 100 år gamla sågverket AB Hilmer Andersson. Det var hennes gammelfarfar som startade bolaget och i dag driver hon det tillsammans med två syskon, där hon fortsätter att värna om både skog och bygd. Kari håller fokus på hållbarhet genom samarbeten mellan sågverket och andra lokala verksamheter för återanvändning och därmed minskat spill från produktionen. På anläggningen i Åmotfors finns även ett måleri, ett impregneringsverk och produktion av råspontluckor, vilket särskiljer Hilmer Andersson från många andra sågverk.

– Vilken avslutning vi fick på höstens regionfinaler när det äntligen var dags för oss i Svealand att hylla våra entreprenörer. Jag är imponerad av alla vinnarna och vilken drivkraft de har. Kari Andersson har tagit det värmländska sågverket till nya höjder och jag önskar henne stort lycka till i den nationella finalen i februari, säger Marie Olander, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Svealand.

Den oberoende jury som korade vinnarna i region Svealand leddes av juryordförande Linda Take, vd Mericon AB, Pauline Grindvall, grundare My Perfect Day, Gerald Engström, grundare SystemAir AB, Anders Wall, vd, Dormy Golf samt regionvinnare 2020 och Mårten Åkeson, grundare och VD Proteinbolaget AB.

Juryns motivering löd:
Att både förvalta ett flera generationer gammalt arv, och samtidigt vara nyskapande, är naturligtvis en utmaning. Och för den som inte ser skogen för alla träd är det nog i det närmaste omöjligt. Men så finns det de som vågar bryta normer och tänka i nya banor, utan att lämna den ursprungliga affärsidén, men med produkter som påfallande ofta lämnar landet. Som med modiga och moderna idéer lotsar familjeföretaget in i en fortsatt ljus framtid där det trygga ledarskapet är direkt kopplat till medarbetarnas engagemang och laganda. En lokal och global framgångssaga.

Entreprenörer från Falun, Hammarö och Västerås mottog också utmärkelser
Under kvällen på Elite Stadshotellet i Karlstad delades det även ut pris till Falunentreprenörerna Oskar Ståhlberg och Linus Karlsson, Dalarnas Takmontage AB för ”Årets manliga stjärnskott”, till Hammaröbon Sophie Wilhelmsson, Equality Line AB för ”Årets kvinnliga stjärnskott” och pris för ”Bästa internationella tillväxt” gick till Mohammed Hadad, Commissioning Design Engineering Sweden AB (CDE) från Västerås. Samtliga vinnare går vidare till den nationella finalen i Stockholms stadshus den 9 februari 2023.

Kari Andersson EY Entrepreneur Of The Year Region Svealand

Läs mer om alla finalisterna i region Svealand.

För mer information: www.eoy.se
Pressbilder från kvällen
https://flic.kr/s/aHBqjAhbXV

Jurymotiveringar region Svealand:

EY Entrepreneur Of The Year – Kari Andersson, AB Hilmer Andersson
Att både förvalta ett flera generationer gammalt arv, och samtidigt vara nyskapande, är naturligtvis en utmaning. Och för den som inte ser skogen för alla träd är det nog i det närmaste omöjligt. Men så finns det de som vågar bryta normer och tänka i nya banor, utan att lämna den ursprungliga affärsidén, men med produkter som påfallande ofta lämnar landet. Som med modiga och moderna idéer lotsar familjeföretaget in i en fortsatt ljus framtid där det trygga ledarskapet är direkt kopplat till medarbetarnas engagemang och laganda. En lokal och global framgångssaga.

Årets manliga stjärnskott – Oskar Ståhlberg och Linus Karlsson, Dalarnas Takmontage AB
Här är kvalitet centralt i alla led. I relationer med kunder och i att skapa ett vinnande lag som kompletterar varandras kompetenser. Från att ha arbetat med traditionell uppsökande försäljning, går man allt mer åt att låta det goda ryktet skapa fler affärer. Det här är ett företag som fortsatt är i en tillväxtfas, men det får inte gå fortare än att ett hållbart medarbetarskap bibehålls. Man vill växa med stil och inte gärna slå huvudet i taket.

Årets kvinnliga stjärnskott – Sophie Wilhelmsson, Equality Line AB
Med en hängiven passion kan man komma långt. I de här fallet en passion som driver verksamheten framåt i alla led. Med en lyhördhet för kundens behov utvecklas produkterna i nära samarbete med leverantörerna, så att de synnerligen kräsna kunderna fortsätter att köpa produkterna och dessutom rekommendera dem till andra. Det här företaget har gjort sig ett stort namn inom sin bransch och är nu ett självklart förstahandsval bland elitidrottare i yppersta världsklass. Man sporras med mottot ”Equine Quality for Quality Riders”.

Bästa internationella tillväxt – Mohammed Hadad, Commissioning Design Engineering Sweden AB (CDE Sweden AB)
En entreprenör som tidigt såg ett behov på marknaden; en lucka som han med sin kompetens kunde fylla. Men på en begränsad marknad finns inte utrymme att göra fel. Det betyder att en hög och jämn kvalitet är vad som behövs för att skapa det förtroende som varken konjunktur eller pandemi kan rubba. Med örat mot rälsen skapas erbjudanden, tjänster och utbildningar som fått verksamheten att göra en stark organisk tillväxt i flera år. Och för att kunna leverera är man därför i hög grad aktiv i sin egen kompetensförsörjning. Med sin egen och kollegernas kompetens bidrar den här entreprenören till ökad hållbarhet i Sveriges energisystem. En internationell spelare med en ostoppbar utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Olander, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i region Svealand, 072 183 24 99, [email protected]

Om EY Entrepreneur Of The Year
EY Entrepreneur Of The Year är en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer. Tävlingen startade i USA 1986 och i Sverige började utmärkelsen delas ut 1995. Det är den första internationella utmärkelsen för entreprenörer som med tydliga visioner och goda ledaregenskaper bygger upp framgångsrika företag. Tävlingen genomförs på regional, nationell och internationell nivå i fler än 140 städer i fler än 60 länder. En oberoende jury bedömer entreprenörerna efter kriterierna inflytande, entreprenörsanda, syfte och tillväxt. Vid de regionala finalerna och vid den nationella finalen i Sverige utses även vinnare i kategorierna Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott och Bästa internationella tillväxt.
Den första entreprenören att ta hem den prestigefulla titeln i Sverige 1995 var Karin Henriksson, då vd på Hogia Institutet AB i Stenungssund. Bland vinnarna genom åren finns entreprenörer från företag som Kopparbergs Bryggeri, Meda, Poolia, New Wave Group, Stadium, Klarna och Netonnet group.
För mer information om utmärkelsen, besök gärna
www.eoy.se
Mer information om EY som organisation: www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.