Resultat första kvartalet 2021

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Stark inledning på året

 • Order 7,8 miljarder dollar, +6%; på jämförbar basis1 +1%
 • Intäkter 6,9 miljarder dollar, +11%; på jämförbar basis +7%
 • Rörelseresultat 797 miljoner dollar; marginal 11,5%
 • Operativt EBITA1 959 miljoner dollar; marginal1 13,8%
 • Resultat per aktie 0,25 dollar; +41%2
 • Kassaflöde från rörelsen 543 miljoner dollar; kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet 523 miljoner dollar

”Efter ett händelserikt år då vi skapat rätt förutsättningar för koncernen börjar vi nu se den verkliga potentialen i våra underliggande verksamheter. Genom större ansvarstagande, transparens och snabbhet skapar vi allt mer värde för våra intressenter.”

Björn Rosengren, VD

 

VDs sammanfattning

Marknadsaktiviteten fortsatte att återhämta sig från sin lägsta nivå under sommaren 2020. Efterfrågan var särskilt stark inom kortcykliska affärer, över förväntan. Den högre kundaktiviteten, tillsammans med effekterna från tidigare implementerade besparingsåtgärder, resulterade i en tvåsiffrig tillväxt i operativt EBITA, liksom en mycket hög marginal för första kvartalet på 13,8 procent. Jag är också nöjd med utvecklingen av kassaflödet, vilket var starkt för ett första kvartal, och uppgick till 523 miljoner dollar. Även om vi inte såg någon betydande påverkan på resultatet under perioden, är det progressivt allt knappare utbudet av vissa komponenter, t.ex. halvledare och plast, ett orosmoment.  Vi förutser längre leveranstider till kund i vissa delar av vår verksamhet under kommande kvartal. För att övergå till något annat, under kvartalet så genomförde vi den viktiga lanseringen av vår nya portfölj med kollaborativa robotar. I och med detta utökade sortiment siktar vi på att nå ut till kundgrupper som i nuläget har en låg nivå av automation.

Totalt sett, rapporterade vi en ordertillväxt på 6 procent (1 procent på jämförbar basis), hjälpt av en bred återhämtning inom flertalet av våra kortcykliska verksamheter. I viss utsträckning drevs sannolikt efterfrågan av en lageruppbyggnad till följd av osäkerhet inom försörjningskedjan. På nedsidan ser vi att tillväxten hämmades av en svag utveckling inom segmenten för kryssningsfartyg samt olja & gas – även om vi noterade initiala tecken på stabilisering. Totalt sett ökade orderingången något i Europa och AMEA, där det senare hjälptes av en kraftig tillväxt i Kina. Den underliggande affärsaktiviteten förbättrades i Nord- och Sydamerika, drivet av USA, även om regionen ställdes inför höga jämförelsetal från föregående period, vilket satte press på tillväxttalen.

Jag är nöjd med framstegen mot vårt marginalmål för 2023. Alla affärsområden ökade sin operativa EBITA marginal med mer än 100 punkter. Vi vidtar dock åtgärder för att ytterligare förbättra våra operationella resultat inom Process Automation, vilka dessutom borde gynnas av förväntade förbättringar i slutmarknaderna under senare delen av året.

Vi har gjort goda framsteg med avyttringsprocessen för de tre tidigare tillkännagivna divisionerna, och jag förväntar mig att vi kommer att underteckna det första avtalet under andra halvåret. Dessutom har vi omvandlat vår e-mobilitetsverksamhet till en egen division och inlett en avknoppning till en separat juridisk struktur. Dessa steg innebär att vi kan förbereda oss för en eventuell börsnotering och skapa en plattform för accelererad tillväxt och värdeskapande i denna verksamhet.

Vi höll bolagsstämma där den föreslagna utdelningen på 0,80 CHF godkändes. Vi tillkännagav också ett ytterligare aktieåterköpsprogram på upp till 4,3 miljarder dollar, och återbekräftar därigenom vår avsikt att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar.

Utsikter

Baserat på nuvarande marknadssituation, förutser ABB att tillväxttalen för det andra kvartalet 2021 kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under andra kvartalet 2020. Jämförbara order och intäkter förväntas växa med mer än 10 procent; order ökar mer än intäkterna.

Den operativa EBITA-marginalen för koncernen förväntas förbättras avsevärt jämfört med föregående år till cirka 14 procent.

Såsom tillkännagetts i den senaste marknads-uppdateringen förväntar sig ABB en tillväxt för jämförbara intäkter på cirka 5 procent eller högre för helåret 2021, och att den processindustrirelaterade delen av verksamheten förväntas återhämta sig under andra halvåret.

Under 2021 förväntar sig ABB en stabil förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att vara i den övre halvan av intervallet 13–16 procent. Detta exkluderar den kombinerade negativa påverkan från Kusile-projektet och icke återvinningsbara kostnader, vilka tyngde marginalen 2020.

Order och intäkter

Den övergripande efterfrågan på ABB:s produkter och tjänster förbättrades både jämfört med föregående år och sekventiellt, vilket speglar styrkan i de kortcykliska verksamheterna samt en positiv utveckling i de flesta kundsegment. Efterfrågan relaterad till processindu-strierna var dämpad. Totalt sett uppgick orderingången för ABB-koncernen till 7 756 miljoner dollar, en ökning med 6 procent (1 procent på jämförbar basis).

På sekventiell basis var den allmänna underliggande affärsmiljön positiv i alla tre regioner. Jämfört med motsvarande period föregående år var tillväxten i Nord- och Sydamerika stabil då perioden året innan inte hade medfört någon betydande negativ påverkan från covid-19, och dessutom gynnades av en högre ingång av stora order. Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) förbättrades med 8 procent (2 procent på jämförbar basis), drivet av en stor ökning med 34 procent (24 procent på jämförbar basis) i Kina. Orderingången i Europa ökade 10 procent (3 procent på jämförbar basis) med motståndskraftiga utveckling i Tyskland.

Orderingången ökade starkt inom segment som maskinkonstruktion, konsumentelektronik och livsmedel liksom inom generell industri. Bilindustrisegmentet minskade då den negativa utvecklingen i den relativt sett större OEM-verksamheten mer än motverkade den tillväxt som noterats i det primära kundsegmentet.

I de processindustrirelaterade verksamheterna minskade olja och gas, även om det fanns tecken på en förbättrad kundaktivitet. En i stort sett stabil utveckling har noterats inom massa och papper, gruvor och kraftgenerering. Kundaktiviteten inom områdena kemikalier liksom vatten och avlopp var dock stark.

Inom transport och infrastruktur fanns en mycket stark orderutveckling i segmenten förnybara energikällor, datacenter och e-mobilitet. Byggsektorn förbättrades också; bostadsmarknaden presterade bättre än kommersiella fastigheter. Inom det marina segmentet minskade dock orderingången till följd av en svag efterfrågan inom segmentet kryssningsfartyg.

Intäkterna uppgick till 6 901 miljoner dollar, en ökning med 11 procent (7 procent på jämförbar basis). Tre av fyra affärsområden redovisade intäktsökningar och enbart Process Automation minskade.

Vinst

Bruttovinst

Bruttomarginalen ökade till 32,9 procent, upp 220 punkter jämfört med föregående år, hjälpt av intäktstillväxten samt strukturella förbättringar. Bruttomarginalen ökade i tre av fyra affärsområden. Bruttovinsten förbättrades med 19 procent och uppgick till 2 268 miljoner dollar.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 797 miljoner dollar och mer än fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år drivet av en starkare rörelsevinst, mindre negativ påverkan från skillnader i tidpunkten för valutasäkring samt lägre kostnader förknippade med avyttringen av Power Grids. Resultaten inkluderar omstruktureringsaktiviteter som fortskridit enligt plan; omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader uppgick till 35 miljoner dollar under perioden, primärt hänförligt till Electrification.

Operativt EBITA

Operativt EBITA visade en kraftig förbättring på 51 procent (40 procent i konstant valuta) jämfört med föregående år, och marginalen ökade med 360 punkter till 13,8 procent. De starkare resultaten drevs av ökade intäkter i kombination med den förbättrade bruttomarginalen, effekter från tidigare implementerade besparingsåtgärder och en strikt kostnadskontroll rent generellt, samt ett visst bidrag från påverkan av förändringar i valutakurser. Försäljnings- och administrationskostnaderna var i stort sett stabila, men nivån minskade i förhållande till intäkterna till 18,3 procent, från 20,1 procent under motsvarande period föregående år. Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade med 1 procent (‑4 procent i konstant valuta), delvis beroende på den onormalt låga nivån på resor och säljaktiviteter mot bakgrund av covid-19-restriktionerna. FoU-kostnaderna ökade med 13 procent (6 procent i konstant valuta).

Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt har förbättrats med 14 miljoner dollar till -101 miljoner dollar, medan underliggande EBITA för koncerngemensamt låg i stort sett stabilt på -79 miljoner dollar.

Finansnetto

Finansiella nettokostnader uppgick till 44 miljoner dollar, en ökning från 4 miljoner dollar 2020. Räntekostnaderna var avsevärt lägre, dock innefattade 2020 minskade räntekostnader på grund av förändrade skatteskulder. Finansiella nettokostnader för 2021 uppskattas fortfarande uppgå till 130 miljoner dollar.

Inkomstskatt

Kostnaderna för inkomstskatt uppgick till 252 miljoner dollar med en skattesats på 31,4 procent jämfört med 19,5 procent under föregående år, huvudsakligen beroende på att 2020 innefattade påverkan från en gynnsam upplösning av en skatteskuld. Skattesatsen för 2021 uppskattas fortfarande ligga på 26 procent.

Nettovinst och rörelseresultat per aktie

Nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 502 miljoner dollar och ökade med 34 procent jämfört med föregående år. Resultatet per aktie uppgick till 0,25 dollar, en ökning med 41 procent jämfört med föregående år, inklusive en negativ påverkan på 0,01 dollar från avyttrad verksamhet.

Balansräkning och kassaflöde
 

Rörelsekapital

Nettorörelsekapitalet uppgick till 2 904 miljoner dollar och minskade med 12 procent jämfört med föregående år, medan det ökade från 2 718 miljoner dollar under föregående kvartal, främst på grund av högre avtalsenliga tillgångar och lager liksom lägre upplupna kostnader för personalbonusar. Nettorörelsekapitalet som andel av i intäkterna uppgick till 10,8 procent, jämfört med 12,3 procent under motsvarande period föregående år.

Investeringar

Inköp av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar uppgick under kvartalet till 142 miljoner dollar.

Nettoskuld

Nettoskulden uppgick till 1 233 miljoner dollar, en betydande minskning jämfört med föregående års nivå på 6 221 miljoner dollar och en sekventiell ökning från 112 miljoner dollar. Den sekventiella ökningen speglar påverkan från aktieåterköp under kvartalet liksom den initiala vinstutdelningen under perioden. Nettoskulden i förhållande till EBITDA minskade till 0,4 från 2,3 som redovisades för motsvarande period föregående år, samtidigt som den ökade sekventiellt från 0,04.

Kassaflöde

Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamheter låg på 523 miljoner dollar, vilket är mycket starkt för ett första kvartal som normalt är säsongsmässigt svagt, och en betydande förbättring med 919 miljoner dollar jämfört med motsvarande period föregående år. Alla affärsområden bidrog till ökningen som primärt hänfördes till bidrag från ett högre rörelseresultat, en lägre uppbyggnad av rörelsekapital och gynnsammare tidpunkt för skatteinbetalningar.

Aktieåterköpsprogram

Som tidigare meddelats avser ABB att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar genom aktieåterköp. Efter att det första programmet avslutats lanserades ytterligare ett aktieåterköpsprogram på upp till 4,3 miljarder dollar den 9 april. Det genomförs i en s.k. second trading line på SIX Swiss Exchange och planeras löpa fram till företagets årsstämma 2022. ABB avser att begära att aktieägarna godkänner annulleringen av de återstående aktierna som köpts in men inte godkänts för annullering under det första aktieåterköpsprogrammet liksom de som köpts in under det nya programmet vid årsstämman 2022.

Electrification

Order och intäkter

Orderingången nådde en hög nivå på 3 531 miljoner dollar, vilket är en robust ökning med 13 procent (9 procent på jämförbar basis). Intäkterna på 3 140 miljoner dollar ökade med 13 procent (11 procent på jämförbar basis) och utveckling var god i de flesta segment.

 • Den starka efterfrågan drevs ytterligare av att kunder byggde lager för att hantera den allt mer begränsade tillgången på komponenter. Om än i mindre utsträckning, hjälptes efterfrågan även av att kunder accelererade order till följd av förväntade prishöjningar på grund av ökande råvarupriser.

 • Efterfrågan förbättrades för byggsektorn, där bostadsmarknaden överträffade kommersiella fastigheter. Kundaktiviteten var också stark för segmenten datacenter, livsmedel, järnväg och e-mobilitet. Aktiviteten inom olja och gas var dämpad, även om de första tecknen på en uppgång för servicemarknaden noterades. 
 • Tillväxten i AMEA stöttades av en utomordentlig tillväxt i Kina. Orderingången var stark i både Europa och Nord- och Sydamerika.

Vinst

Alla större divisioner förbättrade både operativt EBITA och marginal, och följaktligen förbättrades affärsområdet med 61 procent medan marginalen ökade med 480 punkter till 16,2 procent.

 

 • Det starka resultatet speglar påverkan från högre utnyttjande av fasta tillgångar genom ökade volymer, förbättrade priser, tidigare implementerade besparingsåtgärder liksom en strikt generell kostnadskontroll och begränsade resekostnader.

 • Trots att den negativa påverkan från ökande råvarukostnader var mycket begränsad under perioden kommer detta att ge en ökad negativ påverkan under kommande kvartal i och med att råvaror som köpts in till högre pris flyttas från lager.

Motion
 

Order och intäkter

Totalt sett låg orderingången på en hög nivå och uppgick till 1 917 miljoner dollar, en ökning med 1 procent (-4 procent på jämförbar basis), även om de höga jämförbara siffrorna från föregående period satte press på tillväxttalen. Intäkterna uppgick till 1 667 miljoner dollar, vilket speglar en tillväxt på 10 procent (6 procent på jämförbar basis).

 • Kundaktiviteten var hög inom alla segment förutom olja och gas, där aktiviteten minskade. Orderingången drevs av de kortcykliska verksamheterna, även om det fanns initiala tecken på en ökad efterfrågan på projekt.

 • Medan orderingången minskade i både AMEA och Europa beroende på höga jämförelsetal, ökade den i Nord- och Sydamerika.

Konceptet ”Energy Efficiency Movement” lanserades där man uppmanar regeringar och industrier att påskynda införandet av högeffektiva motorer och frekvensomriktare för att bekämpa klimatförändringarna. Detta sätter teknikledarskapet i fokus och stöttar Motions långsiktiga tillväxtmöjligheter.

Vinst

Den operativa EBITA-marginalen på 17,1 procent är en mycket hög nivå för första kvartalet och operativt EBITA ökade med 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

 • Operativt EBITA och marginal stöttades av högre säljvolymer, en bättre mix mellan divisionerna, en strikt kostnadskontroll samt kostnader för insatsvaror som fortfarande täcks av en gynnsam valutasäkring.

 • Även om en minskning av utbudet av halvledare noterades i industrin innebar detta inte någon betydande påverkan på kundleveranser eller resultat.

Process Automation

Order och intäkter

Kundaktiviteten i processrelaterade segment var låg och order och intäkter minskade jämfört med föregående år. Orderingången uppgick till 1 656 miljoner dollar, en minskning med 6 procent (11 procent på jämförbar basis). Intäkterna uppgick till 1 407 miljoner dollar, en minskning med 4 procent (9 procent på jämförbar basis).

 • Till följd av en lägre efterfrågan på produkter, system och tjänster var det segmenten marint samt olja och gas som tyngde ned den totala tillväxten för affärsområdet. Detta mer än motverkade den något positiva utvecklingen för massa och papper, hamnar, kemikalier samt vatten och avlopp.

 • Orderingången minskade i alla divisioner förutom en liten tillväxt inom de kortcykliska verksamheterna hos Measurement & Analytics.
 • Intäkterna minskade, något som huvudsakligen speglar en dämpad servicemarknad, tidpunkten för leveranser ur orderstocken och kryssningsoperatörer som hade en verksamhet som var avsevärt lägre än normalt.

Vinst

Trots intäktsminskningen förbättrades marginalen med 130 punkter jämfört med föregående år till 11,0 procent till följd av förbättrad operativ prestanda och operativt EBITA ökade med 8 procent.

 • Den negativa volymutvecklingen tyngde på operativt EBITA, vilket dock uppvägdes av positiv påverkan från tidigare implementerade besparingsåtgärder, ett starkare operativt utförande och positiv påverkan från valutarörelser. 

 • Det var ingen betydande påverkan från de ökande begränsningarna i utbudet av halvledare.
 • För att ta de operationella resultaten till nästa nivå gjordes en ledningsförändring i divisionen Measurement & Analytics.

Robotics & Discrete Automation

Order och intäkter

Totalt sett uppgick orderingången till 841 miljoner dollar, 4 procent högre jämfört med föregående år (-3 procent på jämförbar basis). Intäkterna växte starkt och ökade med 27 procent (19 procent på jämförbar basis) och uppgick till 853 miljoner dollar, stöttat av ett starkt genomförande av leveranser från orderstocken liksom en generellt stark utveckling i de kortcykliska verksamheterna.

 • Efterfrågan från maskinbyggare var stark, vilket ledde till en stor orderökning inom Machine Automation, delvis på grund av viss lageruppbyggnad. Robotics orderingång förbättrades inom de flesta kundsegmenten, förutom inom bilindustrin där tillväxttalen också pressades av påverkan från den pågående strategiska selektiva orderstrategin som syftar till att förbättra den långsiktiga lönsamheten.

 • Orderingången växte i AMEA-regionen och presterade bättre än både Nord- och Sydamerika samt Europa, som hade nedgångar.

Portföljen med kollaborativa robotar utökades med två nya cobotfamiljer som erbjuder högre nyttolaster och hastigheter. Viktigt att notera är att de är intuitivt utformade så att kunder inte behöver förlita sig på specialiserade robotprogrammerare. Lanseringen siktar på att nå ut till kundgrupper som i nuläget har en låg nivå av automation.

Vinst

Operativt EBITA ökade med 78 procent jämfört med föregående år och marginalen ökade med 360 punkter till 12,4 procent med liknande förbättringar inom både Robotics och Machine Automation.

 • Marginalförbättringen berodde främst på bättre kostnadsabsorbering på grund av högre volymer, positiv mix från divisionerna, förbättrade resultat i serviceverksamheten och påverkan från tidigare implementerade besparingsåtgärder.

Hållbarhet

ABB tog viktiga steg under första kvartalet 2021 för att etablera styrningen av den nya ambitiösa hållbarhetsstrategin för 2030, som lanserades i november 2020. Det finns ett tydligt fokus på de områden som har störst påverkan – områden som möjliggör ett koldioxidsnålt samhälle genom att minska utsläppen, bevara resurserna och främja sociala framsteg, något som underbyggs av ett starkt engagemang för integritet och transparens.

Kvartalet i korthet

 • ABB registrerade en minskning av koldioxidutsläpp med 22 procent jämfört med föregående år i den egna verksamheten, huvudsakligen på grund av ökad användning av förnybar elektricitet. Detta underströks av ett nytt solenergibaserat system för integrering av förnybar energi på tillverkningsanläggningen för lågspänningsprodukter i Beijing.

 • En minskning i LTIFR, som definieras nedan, med 31 procent jämfört med föregående år delvis beroende på de extra covid-19-relaterade åtgärderna som satts in utöver vårt fokus på säkerheten generellt vid våra anläggningar. ABB engagerar sig också i flera olika projekt som adresserar mental ohälsa, inklusive utrullning av verksamhets drivna program för mentalt välbefinnande, som ”Are you OK?”
 • ABB Schweiz tilldelades ”Swiss LGBTI-Label” för de tre kommande åren baserat på kriterier som strategi, HR‑policy och kvalitetsledning. Dessutom har ABB satt upp målet att öka andelen kvinnor i den högre ledningen globalt till 25 procent per 2030.
 • ABB publicerade hållbarhetsrapporten för 2020, där flertalet mål uppnåddes och utsläppen av växthusgaser har minskat med 58 procent sedan 2013.
 • ABB har utsetts till ett av världens mest hållbara företag av Corporate Knights, en internationell medie- och undersökningsorganisation. ABB, som nu rankas 33, förbättrade avsevärt sin rankning jämfört med föregående år.

Aktuellt under kvartalet

I början av mars uppmanade ABB:s affärsområde Motion regeringar och industrier att snabba upp införandet av högeffektiva motorer och frekvensomriktare för att bekämpa klimatförändringarna. Motorer och frekvensomriktare har haft en exceptionellt snabb utveckling det senaste decenniet. Men ett betydande antal industriella eldrivna system som är i drift idag – i storleksordningen 300 miljoner globalt – är ineffektiva eller drar mycket mer ström än de behöver, vilket leder till ett enormt slöseri med energi. Oberoende forskning uppskattar att om dessa system ersattes av optimerad, högeffektiv utrustning skulle effekten kunna bli att minska den globala elförbrukningen med upp till 10 procent. Läs mer på https://www.energyefficiencymovement.com

Betydande händelser

Under första kvartalet 2021

 • Den 24 februari tillkännagav ABB en utvidgning av portföljen med kollaborativa robotar (cobotar) i och med de nya cobotfamiljerna GoFa och SWIFTI som erbjuder högre nyttolaster och hastigheter och kompletterar YuMi® och Single Arm YuMi® i ABB:s cobot-serie. Dessa starkare, snabbare och kraftfullare cobotar kommer att accelerera företagets expansion inom segment med hög tillväxt, inklusive bland andra elektronik, hälsovård, konsumentvaror, logistik och livsmedel, som tillgodoser den ökande efterfrågan på automation inom många industrier.

 • Den 25 mars tillkännagavs att ABB har slutfört det första aktieåterköpsprogrammet som lanserades i juli 2020 som en del av företagets plan att ge aktieägarna likviden från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar. Under första aktieåterköpsprogrammet köpte ABB tillbaka totalt 128 620 589 aktier motsvarande 5,93 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet för totalt cirka 3,5 miljarder dollar.
 • Vid årsstämman godkände aktieägarna annulleringen av 115 miljoner aktier som köpts in under det första aktieåterköpsprogrammet.
 • I enlighet med ABB:s program för optimering av kapitalstrukturen godkände ABB:s styrelse ytterligare ett aktieåterköpsprogram på upp till 4,3 miljarder dollar.
 • Den 25 mars, under 2021 års bolagsstämma, utnämndes Peter Voser till ordförande för bolagets styrelse med 92,9 procent av rösterna. Med undantag av Matti Alahuhta, som redan tidigare tillkännagett att han inte skulle ställa upp för omval, omvaldes alla övriga styrelseledamöter för ytterligare en period: Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline och Satish Pai.

Efter första kvartalet 2021

 • Den 9 april tillkännagav ABB lanseringen av det tidigare meddelade uppföljande aktieåterköpsprogrammet på upp till 4,3 miljarder dollar. Beroende på aktiekursen vid lanseringen av programmet motsvarar detta maximalt ungefär 137 miljoner aktier. Max antal aktier som kan återköpas enligt det nya programmet en viss handelsdag är 1 543 644 stycken.

 • Den 15 april offentliggjorde ABB en marknadsuppdatering efter bättre resultat än förväntat under första kvartalet. Dessutom höjde ABB sin intäktsprognos för helåret 2021 och räknar nu med en jämförbar intäktstillväxt på cirka 5% eller högre (tidigare: jämförbar omsättningstillväxt i stort sett i linje med det långsiktiga målintervallet), inklusive en förväntad återhämtning i den processindustrirelaterade delen av verksamheten under andra halvåret.
 • Den 27 april tillkännagav ABB att man omvandlat sin e-mobilitetsverksamhet till en egen division och inlett en avknoppning till en separat juridisk struktur. Dessa steg kommer att innebära en förberedelse på en eventuell börsnotering och skapar en plattform för accelererad tillväxt och värdeskapande i denna verksamhet.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten ”Utsikter”, ” VDs sammanfattning”, ”aktieåterköpsprogram” och ”Hållbarhet”. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.
 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 april 2021, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Resultat för första kvartalet presenteras den 27 april 2021

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2021 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:00.

Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations.

Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

Finansiell kalender

2021

22 juli Resultat andra kvartalet
21 oktober Resultat tredje kvartalet

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *