Erbjudandepriset i Hemnets börsnotering fastställs till 115 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Stockholm, 26 april 2021: Hemnet Group AB (publ) (”Hemnet” eller ”Bolaget”), Sveriges ledande bostadsplattform, offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Hemnets notering på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”). Erbjudandet har genererat ett mycket stort intresse  bland svenska och internationella investerare samt bland allmänheten i Sverige och blev kraftigt övertecknat. Handel på Nasdaq Stockholm inleds imorgon den 27 april 2021.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 115 kronor per stamaktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga noterade stamaktier i Bolaget om 11 630 miljoner kronor.1
  • Erbjudandet bestod av 17 890 403 stamaktier, vilket motsvarar cirka 17,7 procent av Bolagets totala antal stamaktier efter att Erbjudandet har fullgjorts, som erbjuds av General Atlantic RR B.V. (tillsammans med relaterade bolag, ”General Atlantic”), Sprints Euphrasia S.à r.l. (”Sprints Capital”) och Care of Hemnet AB (publ) (”Care of Hemnet”) samt ett antal andra aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
  • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har General Atlantic och Sprints Capital åtagit sig att sälja upp till 1 789 040 stamaktier, vilket motsvarar maximalt 10 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att utgöra 19 679 443 stamaktier, vilka utgör cirka 19,5 procent av aktierna och rösterna i Hemnet efter att Erbjudandet har fullgjorts.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 2 263 miljoner kronor förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • General Atlantic och Sprints Capital kommer omedelbart efter Erbjudandet och förutsatt att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kvarstå som Hemnets största aktieägare med cirka 41,1 och 11,8 procent av det totala antalet noterade stamaktier.
  • Handel i Hemnets stamaktie på Nasdaq Stockholm inleds imorgon, den 27 april 2021, under kortnamnet (ticker) ”HEM”.
  • Förväntad likviddag är den 29 april 2021.

5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget kommer att konverteras till aktier av serie A1 och ägas av Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB.

Stabilisering
I samband med Erbjudandet kommer Morgan Stanley & Co. International plc (”Morgan Stanley”) att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på Hemnets aktie (inkluderat att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden) under upp till 30 dagar från den dag då priset i Erbjudandet offentliggörs. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt.

Morgan Stanley är inte skyldigt att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Morgan Stanley kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Morgan Stanley offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Morgan Stanley kommer att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden.

Hemnet är den bostadsplattform i Sverige som samlar flest antal besökare och störst utbud av bostadsannonser på ett och samma ställe. Med oöverträffad trafik och ledande varumärkeskännedom är Hemnet en av Sveriges mest erkända och trovärdiga medievarumärken med en stor och lojal bas av besökare med ett genomsnittligt besöksantal per månad om 62,5 miljoner besök. Under 2020 spenderades 64,6 miljoner timmar på Hemnet, vilket motsvarar ett genomsnitt per capita om 38 minuter per månad.

Om General Atlantic
General Atlantic är ett ledande globalt investeringsbolag som tillhandahåller kapital och strategiskt stöd till tillväxtföretag. General Atlantic grundades 1980 och kombinerar en gemensam global approach, sektorsspecifik expertis, en långsiktig investeringshorisont och en djup förståelse för tillväxtfaktorer för att samarbeta med entreprenörer och ledningsgrupper och för att bygga marknadsledande företag över hela världen. General Atlantic har mer än 175 professionella investerare baserade i New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexico City, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai och Singapore.

Om Sprints Capital
Sprints Capital är ett investeringsbolag som tillhandahåller tillväxtkapital och samarbetar med digitala tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller, hållbara marknadspositioner och drivna företagsledare. Teamet bakom Sprints har investerat över två miljarder euro i fler än 50 företag under de senaste 20 åren och bidragit till att skapa några av de största digitala företagen i Europa. Med kontor i London och Stockholm omfattar dess nuvarande portfölj bland annat Hemnet, Vivino, Revolut, Vinted, Bokadirekt och Chrono24.

Rådgivare
Morgan Stanley & Co. International plc, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Citigroup Global Markets Europe AG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i börsintroduktionen (tillsammans definierade som ”Joint Global Coordinators”). Barclays Bank Ireland PLC och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunners (tillsammans med Joint Global Coordinators definierade som ”Managers”). Roschier Advokatbyrå och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP är legala rådgivare till Bolaget och General Atlantic. Linklaters Advokatbyrå AB & Linklaters LLP är legala rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Pressförfrågningar

Jessica Sjöberg, Chief Communication & People Officer
M: +46 730 68 99 33
E:
[email protected]  

Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

IR-förfrågningar

Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E:
[email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E:
[email protected]             

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin/ Instagram
 

Denna information är sådan som Hemnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 klockan 23:55.

 

Viktig information

Denna kommunikation är inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i någon jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt någon jurisdiktion, inklusive enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I samband med Erbjudandet har ett prospekt upprättats och publicerats av Bolaget på Bolagets hemsida. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i denna kommunikation med stöd av annat än information i tidigare nämnda prospekt.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Uttalanden i denna kommunikation vilka inte utgör historiska fakta (inklusive uttalanden om investeringsmålsättningar, andra planer och målsättningar avseende framtida ledning av verksamheten eller ekonomisk utveckling, antaganden eller prognoser relaterade till dessa) är, eller kan anses vara, ”framåtriktade uttalanden”. Sådana uttalanden kan identifieras via uttryck som ”tror”, ”uppskattar”, ”planerar” ”förväntar”, ”avser”, “siktar”, “inriktar”, ”kan” eller ”kommer” eller andra liknande uttryck och, i varje fall, negationer därav, eller andra variationer eller jämförbar terminologi, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtriktade uttalanden kan vara och är många gånger väsentligt avvikande från faktiska resultat. Framåtriktade uttalanden återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker relaterade till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Bolagets verksamhet, verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtriktade uttalanden gäller enbart per dagen för denna kommunikation och kan förändras utan att detta meddelas, och det görs inte anspråk på att dessa innehåller all information som kan vara nödvändig för att utvärdera Bolaget. Informationen i denna kommunikation kan komma att uppdateras, revideras och ändras, samt komma att ändras väsentligt. Det föreligger ingen skyldighet att uppdatera eller hålla informationen i denna kommunikation uppdaterad, och åsikter som uttrycks i samband med kommunikationen kan förändras utan att det meddelas.

Denna kommunikation och informationen häri får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA och Columbiadistriktet (”USA”), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där en publicering, distribution eller ett offentliggörande skulle vara olaglig. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva värdepapper utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig.

Denna kommunikation utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa, Aktierna och / eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation i USA inklusive dess territorier och ägor samt delstater i USA. Aktierna och / eller andra värdepapper som hänvisas till i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act. Försäljning av Aktierna och / eller andra värdepapper i USA som det hänvisas till i denna kommunikation kommer endast att ske till ”kvalificerade institutionella köpare” enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act. Erbjudandet och försäljningen av de värdepapper som avses häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Med förbehåll för vissa undantag får de värdepapper som hänvisas till häri inte erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är medborgare, eller bosatt i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande om värdepapper i Australien, Japan, Kanada, USA, eller Sydafrika.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras (vilka tillsammans benämns som ”Relevanta personer”). En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer i Storbritannien bör inte agera på eller förlita sig på denna kommunikation.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *