Connect with us

Marknadsnyheter

Rottneros bokslutskommuniké januari-december 2023

Published

on

Planerat underhållsstopp påverkar resultatet

 • NETTOOMSÄTTNINGEN sjönk med 13 procent till 637 (730) MSEK. Exklusive slipmassa sjönk omsättningen med 1 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2023 sjönk omsättningen på grund av lägre leveransvolym.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa var 19 procent lägre i både USD och SEK jämfört med fjärde kvartalet 2022. Jämfört med tredje kvartalet 2023 steg listpriset i USD med 1 procent men var oförändrat i SEK.
   
 • PRODUCERAD VOLYM exklusive slipmassa uppgick till 80,1 (76,6) tusen ton, en ökning med 5 procent. Under kvartalet har Vallviks Bruk haft sitt årliga underhållsstopp.
   
 • SÅLD VOLYM av sulfatmassa och CTMP uppgick till 84,5 (74,6) tusen ton.
   
 • EBIT (rörelseresultat) var -100 (1) MSEK. Jämfört med samma kvartal 2022 var massapriserna lägre medan vedkostnaden var högre. Resultatet påverkades också av underhållsstoppet i Vallviks Bruk.
   
 • NETTORESULTATET för kvartalet uppgick till -64 (9) MSEK och för helåret till 121 (565) MSEK. Resultat per aktie för 2023 var 0,79 (3,70) SEK.
   
 • BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (66) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 528 (747) MSEK. Nettokassan uppgick till 105 MSEK.
   
 • UTDELNING Baserat på årets resultat och den solida balansräkningen föreslår styrelsen en utdelning på 0,50 SEK/aktie.

Vd-ord: Resultatet i Q4 tyngdes av låga massapriser och planerat underhållsstopp

Resultatet i fjärde kvartalet på -100 MSEK var en besvikelse och tyngdes av lägre massapriser i USD, högre rörliga kost­nader samt det årliga underhållsstoppet i Vallvik. För helåret­ 2023 levererade vi ett tillfredsställande resultat trots en utmanande omvärld, främst tack vare en stark volymutveckling och god kostnadskontroll. Detta bekräftar att vårt systematiska arbete med att utveckla och förbättra verksamheten steg för steg ger effekt. Vårt fokus på löpande effektiviseringar, kundernas behov och långsiktigt växande nischer tillsammans med våra solida finanser ger oss trygghet att fortsätta utveckla Rottneros i högt tempo under 2024, trots den osäkra omvärlden.

2023 var händelserikt där Rottneros långsiktiga förändringsresa med fokus på hållbar och lönsam tillväxt i kombination med finansiell stabilitet fortsatte i högt tempo. Resultatet bekräftar också att vårt systematiska arbete med att varje dag jobba proaktivt för en ökad tillgänglighet i våra fabriker ger effekt. Vår långsiktiga ansats för att skapa nära relationer med såväl kunder som leverantörer har också stor betydelse för vår affär och lönsamhet. Att ständigt öka effektiviteten är ytterligare en hörnsten i vår strategi.

Under det fjärde kvartalet fortsatte resultatet att tyngas av de lägre massapriserna i USD och högre rörliga kostnader samtidigt som det årliga underhållsstoppet i Vallvik påverkade lönsamheten enligt det normala säsongsmönstret. Nettoomsättningen minskade 1 procent för jämförbara enheter jämfört med samma kvartal ifjol, till 637 MSEK. EBIT var -100 MSEK vilket innebar att EBIT för helåret 2023 kunde summeras till 139 MSEK, motsvarande en marginal om 5,0 procent. Resultatet bekräftar att vårt långsiktiga arbete med att utveckla Rottneros ger effekt och motverkar den kraftiga kostnadsinflationen, inte minst på vår viktigaste insatsvara, ved.

Stabila råvaruflöden

Våra flöden av vedråvara var stabila under kvartalet, mycket tack vare långa och nära relationer med våra leverantörer. Genom förvärvet av Nykvist Skogs har vi sedan några år fördjupat relationerna med ett antal sågverk vilket gynnat tillgången till flis. Tillgången på vedråvara inom våra närområden var därmed god under det fjärde kvartalet vilket höll importvolymerna från Baltikum nere och gynnade våra marginaler.

Produktionen utvecklades väl under kvartalet med en tillväxt om 5 procent exklusive slipmassa. Det är uppenbart att renodlingen mot CTMP i Rottneros Bruk har inneburit en stark kraftsamling. CTMP-produktionen växte med hela 23 procent i kvartalet.

Koncernens totala leveranser ökade samtidigt med goda 12 procent för jämförbara enheter, mycket som en följd av vårt starka fokus på att avsätta volymer inom våra utvalda nischer och även hitta nya kunder trots en tydlig motvind på vår huvudmarknad, Europa. Vår strategiska inriktning på special­produkter anpassade till våra kunders behov, tillsammans med bästa möjliga service, har stor betydelse i ett tufft marknadsläge.

Relativt stabil massamarknad

Massamarknaden var relativt stabil under kvartalet även om den fortsatte att präglas av stor osäkerhet. Under det tredje kvartalet skedde ett uppsving i efterfrågan drivet av lägre priser samt en minskning av utbudet. Den trenden avstannade dock i stort sett under det fjärde kvartalet med undantag av listpriserna som fortsatte att stiga. Våra kunder återvände med bättre efterfrågan och avropade i större utsträckning massa enligt sina kontrakt jämfört med tidigare under 2023. Listpriset i Europa för NBSK bottnade på 1 145 USD i början av tredje kvartalet och har stärkts till 1 300 USD i januari 2024.

Ny vd för Rottneros Packaging

Under kvartalet utsågs Anna Jonhed till vd för Rottneros ­Packaging. Hon tillträder den 1 mars 2024 och kommer ingå i Rottneros koncernledning. Med sin breda kompetens kommer hon att leda Rottneros Packaging in i nästa fas som den ledande leverantören av högkvalitativa fiberbaserade förpackningar. Det innebär ett ökat fokus på att utveckla marknadspositionen och att med full kraft nå de rätta kunderna samt att öka produktionskapaciteten.

Arbetet med Rottneros Packagings investering i Polen tillsammans med Arctic Paper löper på. Tidplanen påverkas dock av långa leveranstider på utrustningen och vi räknar därför med produktionsstart under det tredje kvartalet 2024.

I december gick vi in som delägare i Blue Ocean Closures, ett svenskt startup-bolag som utvecklar egna fiberbaserade förpackningsmaterial. De är ledande inom ett spännande nytt område; torrformerade, fiberbaserade förslutningar så som korkar eller kapsyler. Målet är att ersätta förslutningar i plast med fiberbaserade. Tekniken och materialet kan potentiellt även användas inom många fler användningsområden där fossila material utgör grunden idag. Vi ser detta som ett möjligt komplement till vårt starka erbjudande inom våtformade fibertråg.

Våra starka finanser avgörande för koncernens långsiktiga utveckling

Vår starka balansräkning ger oss förutsättningar och arbetsro att jobba långsiktigt med utvecklingen av Rottneros och skapa värde på olika plan. Soliditeten uppgick vid utgången av kvartalet till 66 procent. Den tillgängliga likviditeten uppgick till betryggande 528 MSEK.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla kollegor för deras stora engagemang för Rottneros och våra kunder under året, samt till våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett givande och ­
nära samarbete.

Lennart Eberleh

Vd och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de tvåska den svenska versionen gälla.

__________________________________________________________________________________

Påminnelse: Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q4 2023

Alla deltagare kan följa presentationen via länken:

Rottneros – Q4 presentation 2023 – Finwire

Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller
webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska.

__________________________________________________________________________________
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
monica.pasanen@rottneros.com

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB, specialist inom formpressad fiber, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen omsätter cirka 2,8 miljarder kronor och har cirka 290 anställda.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.