Connect with us

Marknadsnyheter

Så kan lågproducerande mark användas till solcellsparker

Published

on

Sommarens växlande väder har påverkat skörden för många bönder. När torka, skyfall och oförutsägbara väderlekar blir allt vanligare ser sig många om efter extra inkomstkällor. En stor del av Sveriges jordbruksmark är lågproducerande varav många hektar skulle kunna användas till att producera förnyelsebar energi. Många markägare vet dock inte om att deras mark skulle kunna användas för att producera solenergi. Solenergibolaget Turn Energy bygger, äger och förvaltar solparksanläggningar. Nu vill Turn Energy bygga solcellsparker runt om i landet.

Sommaren 2023 har för många markägare varit tuff, med växlande väder där försommarens torka byttes mot skyfall. Många ser sig därför om efter extra inkomstkällor som kan säkra gården även under sämre skördeår. Solenergibolaget Turn Energy bygger, äger och förvaltar solparksanläggningar på lågproducerande mark och säljer vidare energin till svenska bolag. Marken kan då arrenderas ut till Turn Energy som sedan ersätter markägaren.

– Det finns ett växande intresse att arrendera ut mark till oss. Tyvärr verkar kraftiga väderväxlingar med utdragna perioder av torka ligga i framtiden, något som påverkar produktionsförmågan för våra bönder. Många sitter på mark som inte går att odla på och ser en ytterligare intäktsmöjlighet, samtidigt som de vill bidra till energiomställningen. Vårt uppdrag är att nå ut till ännu fler markägare för att kunna producera mer förnyelsebar energi på lågproducerande mark, säger Kenny Fogel, VD på Turn Energy.

Turn Energy arbetar just nu med att bygga solcellsparker och parallellt hitta fler markägare som vill arrendera ut sin mark. Målet är att bygga solcellsparker i Sverige med kapacitet för 250 till 350 megawatt om året, med målet om att sätta 1,500MW i drift till 2028. Detta motsvarar solcellsparker på en yta av cirka 3000 fotbollsplaner.

Markägare som arrenderar ut till Turn Energy varierar från gods med enorma ägor, företag med outnyttjade marker, till små familjegårdar med bara några hektar att avvara. Det kan dock vara svårt att hitta information om hur processen går till och vad som krävs för att kunna arrendera ut sin mark till att anlägga en solpark.

– Vi får ofta frågor från markägare vi kommer i kontakt med som upplever att det är svårt att hitta information om vad som gäller för att arrendera ut sin mark till solenergiproduktion. Processen kan kännas överväldigande för den som inte är insatt, när det i själva verket är rätt enkelt och vi som arrendator drar det tunga lasset. Därför har vi sammanställt information så att markägare enklare ska få överblick över vad som krävs, säger Kenny Fogel.

Det här krävs för att arrendera ut din mark till att producera solenergi:

1.  Rätt markförutsättningar

Marken ska gärna vara torr och relativt platt. Den får inte heller vara för stenig eftersom man pålar marken med solcellerna. Därför är lågproducerande åkermark den yta som ofta används men även torvmosse, industrimark eller skogsmark kan fungera. Växtlighet på marken är inget hinder, det kan till och med ha en positiv inverkan på solcellerna. Fullt solläge är det optimala men det kan även fungera med en viss skuggning beroende på ytans storlek och läge.

2.  Anslutning till elnät

En förutsättning för solcellsparker är att det finns möjlighet att ansluta till elnätet. Turn Energy undersöker förutsättningar och skickar en förfrågan till nätägaren om vilken kapacitet som finns tillgänglig.

3.  Tillräckligt antal hektar

För att arrendera ut till Turn Energy behöver ytan vara cirka 10 hektar eller mer, vilket motsvarar ungefär 20 fotbollsplaner. Marken ska gärna, men måste inte, vara sammanhängande.

4. Geografiskt läge

En vanlig uppfattning är att det inte är lönsamt att anlägga solceller i landets norra delar. Detta stämmer dock inte. Strålningen från solen är tillräckligt stark för att solcellerna ska generera el. I och med att norra Sverige får fler soltimmar än resten av landet under sommarhalvåret kompenserar det i viss mån för de minskade timmarna under vintern.

5. Goda möjligheter till bygglov

Solenergibolaget hanterar i regel alla tillstånd som behövs för att anlägga solcellsparken. Om det finns möjlighet att ansluta till elnätet skickas ett samråd in till Länsstyrelsen och därefter en bygglovsansökan till kommunen. Hela processen från första kontakt till byggstart tar ungefär 18 månader.

6. Ett långsiktigt perspektiv på att arrendera ut marken

Precis som många andra arrenden är en solcellspark ett relativt långsiktigt åtagande. Fördelen med solcellsparker är att återställande av marken är enkel då solcellerna inte innebär något ingrepp på vare sig marken eller miljön omkring. Tack vare att marken under arrendet får vila kan den biologiska mångfalden och brukbarheten till och med ha ökat under parkens livstid.

För mer information, kontakta:

press@turnenergy.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.