Connect with us

Marknadsnyheter

Securitas AB Helårsrapport 2023 | Januari–december

Published

on

OKTOBER-DECEMBER

 • Försäljning 39 542 MSEK (38 091)
 • Organisk försäljningstillväxt 6 procent (9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 2 683 MSEK (2 491)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (6,5)
 • Jämförelsestörande poster –404 MSEK (–312), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformations­program­men och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,11 SEK (2,47)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 2,44 SEK (2,63)*
 • Rörelsens kassaflöde 166 procent (83)

JANUARI–DECEMBER 2023

 • Försäljning 157 249 MSEK (133 237)
 • Organisk försäljningstillväxt 9 procent (7) 
 • Rörelseresultat före avskrivningar 10 247 MSEK (8 033)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (6,0)
 • Jämförelsestörande ­poster –4 669 MSEK (–1 086), ­hänförliga till ­realisations­förlusten från ­avyttringen av Securitas Argentina om
  –3 321 MSEK, de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av STANLEY Security
 • Vinst per aktie före och efter utspädning 2,24 SEK (9,20)*
 • Vinst per aktie före och efter utspädning, före jämförelsestörande poster, 9,59 SEK (10,77)*
 • Rapporterad nettoskuld i relation till EBITDA 4,1 (4,0), nettoskuld i relation till EBITDA före jämförelsestörande poster 2,7 (3,3)**
 • Rörelsens kassaflöde 80 procent (71)
 • Föreslagen utdelning för 2023 3,80 SEK (3,45) per aktie, uppdelad i två utbetalningar

*    Antalet utestående aktier har justerats för företrädesemissionen som slutfördes den 11 oktober 2022. 
För ytterligare information se Data per aktie på sidan 19.
**    Jämförelsetalet är justerat för erhållen likvid från företrädesemissionen i oktober 2022 och inklusive STANLEY Securitys 12-månaders justerad uppskattad EBITDA.

Koncernchefens kommentarer 
 
”Starkt kassaflöde i det fjärde kvartalet och marginalförbättringar från teknik och säkerhetslösningar”

Rörelsemarginalen på 6,8 procent (6,5) i det fjärde kvartalet var hjälpt av samtliga affärssegment drivet av verksamheten inom teknik och säkerhetslösningar, främst av ett starkt kvartal inom teknik. Teknik och säkerhetslösningar utgjorde 55 procent av koncernens rörelseresultat med en rörelsemarginal på 11,4 ­procent.

Organisk försäljningstillväxt uppgick till 6 procent i det fjärde kvartalet och valutajusterad försäljningstillväxt inom verksamheten för teknik och säkerhetslösningar var 6 procent. Valutajusterad försäljningstillväxt inom säkerhetstjänster drevs av prishöjningar och volymtillväxt i vår flygplatsverksamhet men dämpad av avyttringen av Securitas Argentina i juli samt av aktiv hantering av kontraktsportföljen.

Integrationen av STANLEY Security framskred bra och vi uppnåddde flera viktiga milstolpar. Vi är fortsatt i en ­period av viktigt arbete avseende ­integration av system- och supporttjänster, vilket fortgår under 2024. Under kvartalet uppnådde vi målet om kostnads­synergier om 50 MUSD från förvärvet av STANLEY Security, vilket främst påverkar Nordamerika. Vi har identifierat ytterligare kostnads­synergier att realisera under 2024, men de kommer delvis att motverkas av ökade omkostnader för den pågående system- och support­integrationen. Realiserandet av kommersiella synergier börjar få genomslag, vilket bekräftar styrkan i vårt kombinerade erbjudande och vår marknads­position.

Inom säkerhetstjänster är vår främsta prioritet att förbättra lönsamheten i kontraktsportföljen. Resultaten var blandade i det fjärde kvartalet med ­positiv påverkan från aktiv hantering i kontraktsportföljen, balans mellan pris och lönekostnadsökningar och något förbättrade arbetsmarknader under det andra halvåret. Lönsamheten var främst dämpad av negativ resultat­utveckling i verksamheten Kritisk infrastruktur och något sämre ut-veckling i Europa.

Kassaflödet i koncernen uppgick till 4 465 MSEK, motsvarande 166 procent (83) av rörelseresultatet i det fjärde kvartalet med en fortsatt sänkning av nettolåneskuld i relation till EBITDA före jämförelsestörande poster till 2,7.

TRANSFORMATION I LINJE MED VÅR STRATEGI

Kärnan i genomförandet av vår strategi är ledarskap inom teknik och säkerhetslösningar och digitala förmågor. Vi har gjort omfattande investeringar inom teknik genom förvärvet av STANLEY Security och vårt kombinerade lösningserbjudande är unikt. Transformationsprogrammet som vi har implementerat i Nord­amerika ­stöttar den operativa effektiviteten i den dagliga verksamheten och de pågående programmen i Europa och Ibero-Amerika fortskrider enligt plan. Dessa investeringar kommer att fundamentalt förändra våra digitala möjlig­heter och förstärker vår position som det ledande säkerhetsföretaget. 

En annan hörnsten i vår strategi är att kontinuerligt utvärdera vår affärsmix och närvaro för att ytterligare stärka vår position som det ledande företaget inom teknik och säkerhetslösningar. Till följd av detta avyttrade vi Securitas Argentina under 2023 vilket ger positiva ­marginal- och kassaflödes­effekter framgent.

Den strategiska transformationen av Securitas är på rätt väg, vilket ­bekräftas av vår utveckling under 2023. Med vårt starka erbjudande hanterar vi en ­osäker makroekonomisk miljö och vi är fast beslutna att nå våra finansiella mål.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV HELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 7 ­februari 2024 kl. 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida, www.securitas.com/sv

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta: Micaela Sjökvist, IR-chef, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas är en världsledande partner inom säkerhetslösningar som bidrar till att göra världen till en tryggare plats. Med nästan 90 års gedigen erfarenhet ser vi vad andra missar. I partnerskap med våra kunder nyttjar vi teknik och i kombination med vårt innovativa, holistiska tillvägagångssätt transformerar vi säkerhetsbranschen. Tillsammans med våra omkring 358 000 medarbetare på 44 marknader ser vi en annorlunda värld, och skapar hållbart värde för våra kunder genom att skydda det som är viktigast för dem – deras medarbetare och tillgångar. 

Koncernens finansiella mål

Securitas har fyra finansiella mål:

 • 8–10 procents genomsnittlig årlig valutajusterad försäljningstillväxt inom ­teknik och säkerhetslösningar
 • 8 procents rörelsemarginal för koncernen till utgången av 2025 med en ambition om >10 procents rörelse-marginal på lång sikt
 • En nettoskuld i relation till EBITDA under 3,0x
 • Rörelsens operativa kassaflöde ska vara 70–80 procent av rörelseresultatet före avskrivningar

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se www.securitas.com/sv/

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.00 onsdagen den 7 februari 2024.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.