Connect with us

Marknadsnyheter

SENS offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2022

Published

on

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för perioden januari – september 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på SENS hemsida (www.sens.se) samt som bifogad fil.

Kommentar från Henrik Boman:
Omvärlden sätter sitt tydliga spår och vi ser att diskussionerna om Europas energisituation blir alltmer omfattande inför den stundande vintern. Vi befinner oss i en utmanade period där behovet av hållbara lösningar är brådskande, för att inte säga akut, för att möta väderberoende elproduktion och erbjuda en kontinuerlig och stabil energiförsörjning. Omställningen är nödvändig globalt och SENS är redo att möta marknadens behov av effektiva energilagringslösningar i utlandet men självklart även i Sverige.

SENS lösningar har fått ett positivt genomslag, både i Sverige och internationellt. Utöver att våra lösningar möter åtskilliga kunders behov ser vi även regenerativa fördelar. Förutom de hållbara fördelarna med våra lösningar, ser vi flera sociala och ekonomiska fördelar med att återanvända nedlagda gruvor. Allt fler gruvägare och företag ser fördelarna med att ge verksamheten ett nytt liv i takt med att energilagring blir mer efterfrågat. Kompetens inom gruvverksamheten tillåts att återanvändas, energilagringen ger ett betydande ekonomiskt bidrag till omställningsprocessen, energilagring och energiutvinning sker utan nya omfattande ingrepp i naturen, regioner, kommuner och inte minst företag ges en reell möjlighet att göra skillnad.

SENS lösningar skapar även ett cirkulärt system med tydligt minskad påfrestning på närmiljö samtidigt som det möjliggörs ett nytt liv för nedlagda gruvor vid produktion av el; i Värmlandsbergsgruvan 20 MW vid full produktion. SENS konceptuella lösningarna ger en mobilitet, där vi även har möjlighet att erbjuda enskilda lösningar i form av exempelvis batterilagring eller kombinerade lösningar i form av batterilagring och solparksanläggningar på mark och på industritak. 

Finansiell data

Jul-sep 2022    Jul-sep 2021 Jan-sep 2022 Jan-sep 2021                   Helår 2021
Nettoomsättning (Mkr)  1,4 6,1 12,9 24,7 32,2
EBITDA (Mkr) -1,8 -8,0 -9,2 -19,6 -23,0
Rörelseresultat (Mkr)  -4,9 -12,9 -20,4 -27,9 -37,7
Resultat efter skatt (Mkr)  -5,3 -13,1 -22,6 -30,0 -40,0
Resultat per aktie (kr) -0,02 -0,06 -0,10 -0,14 -0,18
Eget kapital (Mkr)  25,5 58,2 25,5 58,2 43,7
Eget kapital per aktie (kr) 0,11 0,28 0,11 0,28 0,20
Totalt antal aktier 235 151 657 208 412 444 235 151 657 208 412 444 220 402 725

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli – september 2022)

  • Den 8 juli meddelade SENS att Bolaget har erhållit en beställning om förstudie från Erikshester Vindpark AB för att utvärdera de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att installera ett batteri till vindparken. SENS uppdrag är att analysera vindparkens produktionsdata för att räkna på den potentiella vinsten med optimerad energiförsäljning och ställa det mot investeringskostnaden, samt dimensionera en optimal storlek för ett batteri för vindparken.
  • Den 22 augusti meddelade SENS att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Kracht Alpha (”KA”). Samarbetet avser att KA kommer agera projektutvecklingspartner nere i Sydafrika. KA, som också är en projektutvecklare av förnyelsebar energi, har lång erfarenhet och lokal kännedom av att utveckla komplexa projekt i den Sydafrikanska marknaden. Genom partnerskapet får KA möjligheten att använda sig av SENS tekniska kompetens och kapacitet vad gäller hållbara energilösningar och SENS får både en starkare lokal kännedom och extra resurser som kan hitta affärsmöjligheter på den Sydafrikanska marknaden.
  • Den 14 september meddelade SENS att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och BayWa r.e. Nordic AB. Tillsammans kommer parterna samverka för att utvärdera möjligheterna att bygga en solcellspark i Filipstad med uppskattad effekt om cirka 20 MW.
  • Den 26 september meddelade SENS att Bolaget ingår ett avtal tillsammans med gruvbolaget DIAMO från Tjeckien. Överenskommelsen avser en förstudie i den tjeckiska gruvan Rožná som syftar till att undersöka möjligheterna för att bygga en pumpkraftsanläggning och utveckla långtidsenergilagring.
  • Den 30 september kallades aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB till extra bolagsstämma den 14 oktober 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 oktober publicerade SENS en sammanfattning av de första 150 dagarna med Henrik Boman som VD. Utöver signerade avtal har SENS fortsatt att fokusera på transformationen av Bolaget med mer fokus mot energilagring och förnyelsebar energi i form av storskaliga projekt i Sverige och utomlands.
  • Den 14 oktober publicerade SENS kommuniké från den extra bolagsstämman. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget om en riktad emission av högst 14 000 000 teckningsoptioner avseende, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 1 394 749,31 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: 070-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 16:00.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)(”SENS”), tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS har utvecklat ett energilagringskoncept som möjliggör långtidslagring av energi på ett teknologiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, s.k. underjordisk pumpkraftslagring (UPHS). SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologi med energiproduktion från sol- och vindkraft. Bolaget bedriver även konsultverksamhet inom hållbara energisystem och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.