Connect with us

Marknadsnyheter

Sivers Semiconductors rapporterar rekordresultat för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2023

Published

on

Ett rekordstarkt år och kvartal, leder till lönsamt fjärde kvartal 2023

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 73 882 TSEK (49 771), en ökning med 48%.

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 236 334 TSEK (132 607), motsvarande en ökning med 78%.

 • Justerad EBITDA uppgick till 21 032 TSEK (-16 943).

 • Bolaget håller på att slutföra en utökning av lånefaciliteten om 50 miljoner kronor med befintliga långivare, vilket eliminerar behovet av kapitaltillskott från aktieägarna.

Kista, Sverige // Februari 8, 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE)

 

Fjärde kvartalet oktober-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 882 TSEK (49 771), motsvarande en ökning med 48%. Nettoomsättningen ökade med 42% i oförändrade valutakurser.

 • Justerad EBITDA uppgick till 21 032 TSEK (-16 943).

 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 515 TSEK (-16 112).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33 784 TSEK (-41 842).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -46 382 TSEK (38 153).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,20 (0,18).

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,10 (5,80).

Januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 236 334 TSEK (132 607), motsvarande en ökning med 78%. Nettoomsättningen ökade med 71% i          oförändrade valutakurser.

 • Justerad EBITDA uppgick till -19 827 TSEK (-75 277).

 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -33 654 TSEK (-73 693).

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -158 623 TSEK (-185 096).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -157 384 TSEK (-86 384).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK -0,68 (-0,41).

 • Eget kapital per aktie uppgick till SEK 5,10 (5,80).
   

Nyckeltal

TSEK  2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Nettoomsättning  73 882  49 771  236 334  132 607
Nettoomsättningstillväxt % 48%  113%  78%  46%
Nettoomsättningstillväxt, valutajusterad % 42%  80% 71%  30%
Justerad EBITDA 21 032 -16 943 -19 827 -75 277
EBITDA 13 515 -16 112 -33 654  -73 693
EBIT       -33 784  -41 842 -158 623 -185 096
Periodens resultat -46 382 38 153 -157 384  -86 384
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,20 0,18 -0,68  -0,41
Eget kapital per aktie, SEK 5,10  5,80 5,10  5,80

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 29 november – Sivers Photonics erhåller ordrar på totalt 1 miljon USD (ca 10 MSEK) för avancerad optisk avkänning till LiDAR, medicinsk och industriell sektor.
 6 december – Sivers Photonics, LioniX International och Chilas B.V. samarbetar för att utveckla avstämbar tunable laser med smal linjebredd för marknader för optisk kommunikation och optisk avkänning.
 15 december – Sivers Semiconductors beviljas € 1,2 M (ca 14 MSEK) EU-bidrag för design av 6G-chip.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 22 januari – Sivers Photonics får uppföljningsorder från US Fortune 100-kund.
 30 januari – Sivers Semiconductors beviljas € 0,6M (ca 6,7 MSEK) i bidrag från European Space Agency.
 1 februari – Sivers Semiconductors Utökar Samarbetet med Thorium Space S.A,

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.10.00 torsdagen den 8:e februari.
Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4798746368595461983

VD-kommentar

Kraftigt förbättrad lönsamhet och rekordår lägger grunden för framtiden  

2023 blev ett rekordår. Omsättningen passerade för första gången 200 MSEK och var 236 MSEK. Det är en ökning av nettoomsättningen med 13 gånger sedan 2016, och motsvarar en nettoomsättningstillväxt på 78 procent år över år. Fjärde kvartalet var också ett rekordkvartal för bolaget med en omsättning på 74 MSEK, motsvarande en tillväxt om 48 procent.

Vi levererar också för första gången ett positivt justerat EBITDA såväl som EBITDA resultat, som för fjärde kvartalet var 21 MSEK respektive 13,5 MSEK, vilket innebar en mycket positiv avslutning på året och med råge uppfyllde vår outlook om positivt justerat EBITDA-resultat. Det var också en mycket kraftig förbättring jämfört med föregående år på motsvarande 38 MSEK, drivet främst av den fina tillväxten men också tack vare lönsamhetsförbättrande åtgärder.

Den starka försäljningen var ett resultat av stark tillväxt inom Wireless som ökade med 110 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Photonics försäljningscykel under fjärde kvartalet var tillfälligt längre än väntat, men vi märker nu en ökad orderingång och efterfrågan på våra produkter från kunder som levererar nästa generations chip till AI-marknaden, självkörande fordon och smarta sensorer. Efter kvartalets slut har vi erhållit ytterligare en order från vår US Fortune 100-kund, detta är mycket glädjande och denna order på nya chip gör att vi känner oss trygga med att projektet framskrider på ett bra sätt. Många av dessa order ska levereras under 2024 och vi ser även en stark pipeline inför 2025. 

Wireless tillväxt fortsätter mycket starkt och adderar konsekvent nya projekt. Under kvartalet erhöll vi ett EU-bidrag från HORIZON Europe om 1,2 miljoner euro (ca 14 MSEK) för att designa byggstenar inom millimetervåg för nästa generations 6G-teknologi. Projektet är en bekräftelse på att Sivers ligger i absolut framkant när det gäller teknikutvecklingen inom Wireless och ger oss en fantastisk möjlighet att ta en ledarroll i 6G-loppet inom ett starkt europeiskt ekosystem. I januari 2024 fick vi dessutom 6,7 MSEK i bidrag från European Space Agency. 

I januari erhöll vi även en order på ca 30 miljoner kronor från Thorium Space, där vi fortsätter vårt fina samarbete. Med cirka 50 miljoner kronor i nya affärer på kort tid och många intressanta projekt i pipeline, framför allt inom satellitkommunikation, går Wireless en ljus framtid till mötes.
 
I november höll vi för fjärde året i rad en kapitalmarknadsdag. Syftet var att öka förståelsen för verksamheten och hur Sivers bidrar till 
branchtrender genom innovativa och konkurrenskraftiga produkter som möter behovet av uppgraderad teknik och infrastruktur. Jag är mycket stolt över att vi har kunder som ser ett värde i att medverka. I år medverkade Pawel Rymaszewski, vd på Thorium Space och Charlie Wuischpard, vd på Ayar Labs, samt vår mycket viktiga partner GlobalFoundries. Dagen gav en bra bild av hur våra produkter integreras i flera megatrender och hur vi stärkt vår position på snabbt växande marknader som optisk kommunikation och satellitkommunikation. Eventet finns fortfarande att se på vår hemsida. 

2023 var ett exceptionellt år av tillväxt och vi förutser fortsatt tillväxt under många år framöver. Under de senaste 12 månaderna rapporterade vi nya order om 330 miljoner kronor vilket bådar gott inför framtiden.

Tillsammans med en fortsatt optimering av kostnader, investeringar och kapitalstruktur förväntar vi oss att vår organiska tillväxt tar oss till lönsamhet. Vi förhandlar om en utökad lånefacilitet om 50 miljoner kronor om från befintliga långivare. Bolaget förväntar sig att denna finansiering kommer täcka 2024, utan några behov av kapitaltillskott från våra aktieägare.

Jag ser fram emot 2024 och framför allt i närtid då våra absolut viktigaste mässor MWC och OFC kommer gå av stapeln. Jag ser fram emot att återkomma till er kring hur dessa går och dela framtida framgångar vi ser skall komma under året. 

Anders Storm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef
E-post: anders.storm@sivers-semiconductors.com
Tel: +46 (0)70 262 63 90

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 februari 2024, kl 08:00.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade chip och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com   

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.