Connect with us

Marknadsnyheter

Skolon publicerar delårsrapport per 30 september 2022

Published

on

Skolon AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Under perioden 1 juli – 30 september steg nettoomsättningen med 159% till 21 mkr och EBITDA-resultat för perioden uppgick till 872 tkr. Delårsrapporten visar därmed på den starkaste tillväxten hittills för bolaget.

Under det tredje kvartalet växte antalet betalande användare med 10% och uppgick per den 30 september till 495 064 stycken, samtidigt som snittintäkten per användare (ARPPU) uppgick till 100 kr, beräknat på intäkterna för de senaste 12 månaderna.

Skolons vd Oliver Lundgren kommenterar:

– Vi har en stark period bakom oss med ökad tillväxt som vi lyckats realisera på ett effektivt sätt. Vi ser också en ökad användning i plattformen, vilken har slagit nya rekordnivåer efter skolstarten i augusti med anledning av att fler skolhuvudmän kommit igång med att förenkla sitt digitala lärande genom vår plattform. Detta är möjligt tack vare en gemensam insats av hela team Skolon, där utfallet med ökad tillväxt och ökad användning tar oss ett steg närmare vår vision om att möjliggöra digitalt lärande för alla.

 

Delårsrapporten visar för perioden 1 januari – 30 september 2022 på en samlad tillväxt om 80% med en omsättning på 42,7 mkr och ett EBITDA-resultat på -5,3. Tillväxten under året består till 100% av organisk tillväxt.

 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 

Tredje kvartalet 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 21 (8,1) Mkr, en ökning med 12,9 Mkr eller 159%, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till 872 (-537) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 47 Tkr (-1,4 Mkr).

         Resultat per aktie uppgick till 0,0018 kr för årets tredje kvartal.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 1,1 (-1,2) Mkr. Nettokassan uppgick till 27,3 (3,3) Mkr vid periodens slut.

 

Januari – september 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 42,7 (23,7) Mkr, en ökning med 19,0 Mkr eller 80%, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till -5,3 (-2,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (-4,5) Mkr.

         Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr för årets nio månader.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -6,5 (-2,4) Mkr. Nettokassan uppgick till 27,3 (3,3) Mkr vid periodens slut.

         Antalet betalande användare uppgick till 495 064 vid perioden slut, en ökning med 10% sedan föregående rapport.

         Snittintäkt per användare (ARPPU) uppgick till 100 kr, beräknat på intäkterna för de senaste 12 månaderna.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

         Under början av augusti meddelades att Skolon tilldelas kontrakt i en norsk upphandling för Stavanger, Sandnes, Sola och Randaberg kommun. Avtalet omfattar 36 000 användarlicenser, samt möjlighet att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

         Senare i augusti meddelade bolaget att man har ingått ett samarbete med Spotify-ägda Soundtrap for Education. Samarbetet ger elever och lärare som använder Skolons digitala plattform möjlighet att utforska och lära sig använda olika former av professionella ljudinspelningar via Soundtrap for Educations verktyg.

         I slutet av augusti meddelade bolaget att man hade meddelats tilldelningsbeslut i en upphandling genomförd av de två norska kommunerna Fredrikstad och Hvaler. Avtalet omfattar 10 500 användarlicenser för lärare och elever i Skolonplattformen, samt möjligheten att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

         I oktober meddelade bolaget att ett samarbetsavtal tecknats med Our Learning Cloud, även kallat OLC, ett engelskt edtech-bolag som levererar IT-tjänster till engelska skolor och skolhuvudmän. Skolon kommer lanseras som en samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel för OLC:s befintliga kunder, vilket idag rör cirka 50 000 användare. Samarbetet innebär att Skolon avser att inleda en etablering på den engelska marknaden.

         I oktober meddelade bolaget även att det som en av tre leverantörer getts tilldelningsbeslut i Adda:s nationella ramavtal “Digitala läromedel 2022”, vilket innebär att en stor del av Sveriges skolhuvudmän ges legala förutsättningar att göra inköp av digitala läromedel direkt via Skolons plattform, utan att behöva göra enskilda upphandlingar. Av Skolons befintliga svenska kunder som idag använder Skolons plattform för att samla sina digitala läromedel, är cirka 65% anslutna till Addas ramavtal.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på https://skolon.com/rapporter.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CET den 11 november 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

 

[email protected]

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.