Connect with us

Marknadsnyheter

Smoltek har tekniken för att göra produktion av grön vätgas lönsam och söker kapitalstarka partners för att skala upp tillverkning av bolagets nanomaterial

Published

on

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (“Smoltek”) har utvecklat ett nytt material som löser den stora tekniska utmaning som hotar stoppa den snabbväxande industrin för grön vätgas producerad av intermittenta energikällor, som sol- och vindkraft. Med bolagets nanomaterial kan användningen av iridium (katalysatorer) i PEM-elektrolysörer reduceras till nivåer som gör storskalig vätgasproduktion lönsam. Bolaget söker nu kapitalstarka partners för att realisera en del av värdet i sitt dotterbolag Smoltek Hydrogen och skapa förutsättningar för att nå målsättningen om 30% marknadsandel, motsvarande ca 20 miljarder SEK i omsättning år 2030.

Grön vätgas, producerad av fossilfri el betraktas, såväl inom EU som globalt, kan vara en nyckelteknologi för att klara den gröna omställningen. För närvarande finns inga andra fossilfria alternativ för många industri- och fraktområden. Grön vätgas har potential att bli den ledande lösningen för fossilfri ståltillverkning och tung sjöfart.

 

Vid produktion av grön vätgas i stora solcells- eller vindkraftparker är det avgörande att snabbt kunna starta och stoppa produktionen. Denna process kräver den speciella PEM-elektrolystekniken, där den dyra och sällsynta metallen iridium klyver vatten till vätgas och syrgas. Dessvärre riskerar bristen på tillgängligt iridium göra att massproduktion av PEM-elektrolysörer inte bli lönsam. Det beror främst på grund av dagens överanvändning av iridium, samt att iridiumpriset prognostiseras att stiga markant de kommande åren.

 

Smolteks nanomaterial – bevisat teknikförsprång och tydlig väg till kommersiell tillverkning

Smoltek Hydrogen har utvecklat ett nanomaterial som bevisats fungera väl i långtidsstudier, och bolaget har en tydlig väg till att nå målet om 0,1 mg iridium per kvadratcentimeter, vilket Smoltek liksom det ledande institutet Fraunhofer anser vara den nivå då storskalig tillverkning av PEM-elektrolysörer blir kommersiellt lönsam. Bolaget känner inte till någon annan industriellt verifierad lösning som klarar av att nå denna brytpunkt.

 

För att dra nytta av detta försprång söker Smoltek Hydrogen nu kapitalstarka partners för att finansiera återstående utveckling och kommersialisering av nanomaterialet, inklusive uppskalning av produktionskapacitet. Denna process har konkretiserats i och med Smolteks pågående anbudsprocess för Smoltek Hydrogen, samt även dotterbolaget Smoltek Semi, som förväntas ta 6–12 månader. Bolaget ser denna process som avgörande för att kunna realisera värdet i Smoltek Hydrogen på både kort och lång sikt:
 

  • En avyttring av hela eller delar av Smoltek Hydrogen förväntas på kort tid synliggöra det stora underliggande värdet i hela bolaget och dess teknikplattform.
     
  • Erhållandet av en eller flera kapitalstarka partners som kan finansiera bolaget fram till att det börjar genererar intäkter gör att utveckling tillsammans med kunder samt uppskalning av produktion kan fortgå i högt tempo

 

  • Den stora långsiktiga affären för Smoltek och dess aktieägare är avyttring av dotterbolaget Smoltek Hydrogen, som förväntas ha stigit avsevärt i värde när bolaget har börjat generera intäkter.

 

  • Vidare skall licensintäkter från delar av Smolteks patentportfölj generera intäkter dvs när Smoltek Hydrogen säljer material till sina kunder får Smoltek en viss andel av det – vilket sker även efter att Smoltek eventuellt sålt av hela dotterbolaget Smoltek Hydrogen

 

  • Med större finansiella resurser ser Smoltek Hydrogen möjlighet att bättre integrera cellmaterialet med de övriga delarna i en PEM-elektrolysör och därmed erbjuda en mer optimerad helhetslösning till sina kunder. Vidare skapar finansiell styrka trovärdighet som motpart gentemot industriella partners.
     

Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen kommenerar:

– Vi har höga ambitioner eftersom vi idag är ensamma om att tillhandahålla en lösning på ett kritiskt problem. Efter utmärkta långtidsresultat har vi på allvar påbörjat arbetet med att bli elektrolysörtillverkarnas samarbetspartner för nästa generations elektrolysörer. Intresset från ledande aktörer är stort redan innan vi aktivt börjat bearbeta marknaden, och diskussioner och tester är redan i gång med ett antal ledande bolag. Målet är att år 2030 tillsammans med partner nå 30 procents marknadsandel, vilket skulle resultera i en omsättning om ca 20 miljarder kronor. Och även om den beräknade försäljningsvolymen är stor krävs inte en gigantisk fabriksanläggning. Men det är bråttom att börja bygga pilotanläggning, för tiden är knapp. Av den anledningen är den pågående anbudsprocessen ett viktigt steg på vägen dit.

 

Industriell produktion

Under nästa år planerar Smoltek Hydrogen att etablera en pilotanläggning för småskalig industriell produktion för att, tillsammans med kunder, tillverka prototyper av nya elektrolysörer samt att, tillsammans med maskinleverantörer, kunna specificera den första storskaliga anläggningen. Det finns flera vägar att gå avseende volymproduktion, men i en så pass snabbväxande bransch är det inte ovanligt att bygga upp verksamheten som ett självständigt bolag, som ett alternativ till att uppgå i en större industristruktur.

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje Automatiskt genererad beskrivning

Smoltek Hydrogen – roapmap 2030

För ytterligare upplysningar: 
Ellinor Ehrnberg, vd Smoltek Hydrogen AB
Mail:
ellinor.ehrnberg@smoltek.com   
Telefon: 031 701 03 05

Webb: https://www.smoltek.com/investors/sv  

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer och är idag verksamt inom två affärsområden: halvledare och vätgas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj bestående av ett 110-tal sökta patent, varav 89 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.