Connect with us

Marknadsnyheter

Sparbanken fortsätter starkt – förståelsen för kundernas behov är den bästa inom banksektorn

Published

on

Det går bra för Sparbanksgruppen. Gruppens halvårsresultat, som tillkännagavs i augusti, var det högsta i historien, och under samma månad meddelade Sparbanksgruppen att den skulle investera över 100 miljoner euro i ett affärsutvecklingsprojekt för digitalisering. I EPSI Ratings nu publicerade kundundersökning för banker och finanser 2023 är Sparbankens kundnöjdhet långt över branschgenomsnittet i alla kategorier. Det skedde också en tydlig ökning i varje kategori jämfört med året innan.

Sparbanksgruppen fortsätter starkt efter sitt bästa resultat någonsin under hösten. Resultaten från EPSI Ratings undersökning av banker och finanser 2023 har publicerats. Sparbankens kundnöjdhet går hand i hand med det starka resultatet och är 77,2, då branschgenomsnittet ligger på 71,3. Resultaten var långt över branschgenomsnittet överlag. Det finns också en tydlig ökning av privatkundernas kundnöjdhet jämfört med året innan, då värdet var 74,9.

”Våra styrkor är bland annat lokal anknytning och tillgänglighet. I tider av osäkerhet uppskattar människor en partner som tar hand om sina kunder. I över 200 år har vi tagit hand om finländarnas ekonomiska välfärd och hjälpt dem att bli rikare. Vår uppgift är kanske mer aktuell än någonsin just nu”, säger Karri Alameri, Sparbanksförbundets verkställande direktör.

Sparbankens kunder är lojala. Även kundlojaliteten har stigit till 80,3 (77,5) under det gångna året. Detta är också långt över branschgenomsnittet (73,5). I synnerhet har kundernas vilja att rekommendera Sparbanken ökat avsevärt. Även vad gäller anseende ligger Sparbanken kvar på toppositionerna, och banken har förbättrat sitt anseende mer än någon annan bank under det senaste året (+3,8) och ligger på svindlande 82,6. Jämfört med andra aktörer är upplevelsen av att banken tar väl hand om sina kunder (80,4) klart högre än branschgenomsnittet (71,2). Både kundernas upplevelse av kvaliteten på Sparbankens rådgivning 81,3 (branschgenomsnittet 73,4) och upplevelsen av den mottagna kundservicen 80,3 (branschen 72,5) är högre jämfört med andra aktörer. Tillförlitligheten ligger på en mycket hög nivå, 86,6. Enligt undersökningen är Sparbankens förståelse för kundernas behov den bästa i branschen.

Martti Hakala, chef för Sparbanksgruppens privatkundsverksamhet, sammanfattar: ”De senaste åren har varit en berg-och dalbana inom ekonomin. Därför måste bankerna vara aktiva och ta hand om sina kunder. När inflationen och räntorna stiger behöver kunderna ännu mer experthjälp för att säkra sin egen finansiella balans. Jag upplever att vi har lyckats med detta. Våra kunder uppskattar personlig service, oavsett om det sker ansikte mot ansikte på kontoret, via telefonen eller i våra digitala kanaler.”

Vikten av ansvar som stöd för företagens image betonas mer år efter år. I EPSI Ratings undersökning ligger Sparbankens samhällsansvar på en utmärkt nivå jämfört med branschen, 79,8 (branschen 72,3) enligt kundernas åsikter. Hållbarhetsindexet, som beskriver att vi gör hållbarhetsarbete med tanke på framtiden, har också ökat jämfört med föregående år och är nu 77,2 (+6,9).

”Jag är mycket nöjd med de senaste resultaten. Investeringarna i ansvar på koncernnivå bär frukt, även om vi naturligtvis fortfarande har mycket kvar att göra. Ansvarsfullhet är konkreta åtgärder. Vi stöttade ungdomarnas och seniorernas ekonomiska och digitala kompetenser lokalt i Sparbankernas sammanslutningar tillsammans med våra partner och lanserade en guide för föräldrar om barns och ungas användning av pengar. Vi valde barn och ungdomar som huvudtemat för vår Goda gärningar-välgörenhetskampanj för 2023. Under våren lanserade vi en låneprodukt som uppmuntrar till energieffektivitet, med en marginal på 0 % under kampanjen, och vi tog i allmänt bruk hållbarhetskriterier för utlåning till objekt som främjar hållbarhet. Dessutom har vi gjort ett enormt arbete för att identifiera och uppfylla de regulatoriska kraven för hållbar finansiering och företagsansvar”, säger Virve Valonen, Sparbanksgruppens hållbarhetschef.

Sparbanksgruppen är också på rätt väg på företagssidan. Det finns en avsevärd ökning av företagskundtillfredsställelse och kundlojalitet, om än lite mer måttlig jämfört med privatkunderna. Företagskundernas kundnöjdhet var 72,0 och kundlojaliteten 75,9. Positiv utveckling har skett särskilt i rådgivningens kvalitet 75,3 (71,2 förra året), översikten över ekonomin som Sparbankens produkter och tjänster ger 75,4 (71,4 år 2022) och lämpligheten av bankens produkter för kundernas behov 78,1 (75,5 år 2022). Företagskunderna känner också att de får den hjälp de behöver 74,8 (73,3 år 2022) och är nöjda med den kundservice de har fått 76,8 (73,6 år 2022).

”Det är väldigt roligt att se att våra företagskunder värdesätter vår kunniga, personliga och lokala service. Det är tack vare dessa styrkor som marknadsandelen för Sparbanksgruppens banker har vuxit klart snabbare än marknaden de senaste åren”, säger Manu Kauppila, som svarar för Sparbanksgruppens företagskundverksamhet.

Undersökningen genomfördes så här:
EPSI Data Collection Services intervjuade för undersökningen Bank och finans 2023 sammanlagt ca.1500 i Finland bosatta privatkunder över 18 år samt ca. 1000 företagskunder. Telefonintervjuerna gjordes 8.8.–31.8.2023. Indexet produceras på skalan 0–100, där 0–60 avser missnöjd, 60–75 avser nöjd och över 75 avser mycket nöjd. En felmarginal kring +/- 2–3 kan förekomma.

Mer information:

Martti Hakala
Affärsverksamhetsdirektör, privatkunder
martti.hakala@saastopankki.fi
+358 50 3952439

Manu Kauppila
Affärsverksamhetsdirektör, företagskunder
manu.kauppila@saastopankki.fi
+358 50 571 0936

Sparbanksgruppen har främjat individens och samhällets ekonomiska välstånd i redan 200 år. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.