Connect with us

Marknadsnyheter

Spherio Group AB (publ) delårsrapport januari–mars 2023

Published

on

Kvartalet januari–mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 581 Tkr (1 712) motsvarande en minskning med 8 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 30 procent (41).
 • Bruttomarginalen exklusive jämförelsestörande poster1 uppgick till 56 procent (41).
 • EBITDA uppgick till -3 134Tkr (-7 093).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 815 Tkr (-8 291).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 899 Tkr (-8 297).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,32).
   
 1. I kvartalet såldes en större volym av äldre kvarvarande lager från Yaytrade-plattformen. Denna försäljning skedde till ett kraftigt rabatterat pris i syfte att möjliggöra kassaflöde, vilket innebär att produkterna såldes till en negativ marginal som påverkar bruttoresultatet negativt med -250 Tkr i det första kvartalet 2023.
   

Händelser under och efter kvartalet

 • I februari ingick Spherio Group AB (publ):s dotterbolag Spherio AB avtal om konvertibla lån uppgående till 4 miljoner kronor i syfte att finansiera fortsatt satsning inom SaaS-lösningen Spherio Solutions.
   
 • I februari meddelade tidigare styrelseledamot Flora Palmstierna eget utträde ur styrelsen. Det egna utträdet gjordes på eget initiativ av Flora Palmstierna och av personliga skäl, mot bakgrund av att Flora ämnar fokusera huvudsakliga delen av sin tid på sin familj och andra åtaganden.
   
 • I februari meddelande Spherio Group AB (publ) tidigareläggning av publicering av årsredovisning, som sedan publicerades i mars.
   
 • I mars förlängdes avtalet med street- och resortvarumärket Nikben för SaaS-plattformen Spherio Solutions.
   
 • I april kommunicerades en uppdatering om Spherios omvända förvärv. Uppdateringen innebar i korthet en ändring som innebär att genomförandet av de omvända förvärven planeras att göras utan att den nuvarande verksamheten, vilken avses överföras till dotterbolaget Spherio AB, delas ut till Spherios aktieägare. Därtill kommunicerades även att Spherio Group AB ingåt avtal med ägare till 99,62 procent av aktierna i Refine Group AB (publ), org.nr 556642-0989 (”Refine”), om att omstrukturera tidigare kommunicerad transaktion i syfte att möjliggöra uppskjuten beskattning för ägarna i Refine. För ytterligare information hänvisas till offentliggjort pressmeddelande från den 5:e april 2023.
   
 • I maj erhölls villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och bolagsbeskrivning avseende den nya verksamheten offentliggjordes.
   
 • I maj hölls årsstämma för Spherio Group AB (publ). Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet bland annat beslut om godkännande av omvända förvärv av Ecomm Holding AB och Refine Group AB (publ), att nyvälja ordinarie styrelseledamöter Peder Ramel, Therese Angel, Simon Petrén och Ali Ghoce. Peder Ramel nyvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor nyvaldes Andreas Folke. Mot bakgrund av de omvända förvärven, beslutade årsstämman om två apportemissioner för att erlägga köpeskilling för de omvända förvärven. Mot bakgrund av de omvända förvärven, beslutade årsstämman om två kvittningsemissioner som båda är del av överenskommelser inom ramen för det omvända förvärvet av Ecomm.
   

VD-kommentar

Under det första kvartalet 2023 har vi fortsatt att leverera mot vår utsatta strategi där vi ser positiva signaler genom stärkt bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster, halverad EBITDA-förlust och framför allt ökade intäkter för Spherio Solutions med över 40 procent jämfört mot det fjärde kvartalet 2022, parallellt med att Re/Way fortsätter sin tillväxtresa och dessutom med stärkt bruttomarginal.
 

Stärkt utväxling från intensifierat fokus på Spherio Solutions
Under det första kvartalet minskar nettoomsättningen med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år, samtidigt som vi återigen mer än halverar EBITDA-förlusten jämfört med motsvarande period föregående år, vilken också förbättras även jämfört mot det fjärde kvartalet 2022 med 30 procent.

Utvecklingen möjliggörs av att vi under det första kvartalet haft flertalet aktiva kunder i vår plattform sedan tidigare, vilket gjort att de månatliga fast avtalade intäkterna har ökat med 24 procent samtidigt som hanteringsintäkterna ökat med 64 procent jämfört mot det fjärde kvartalet 2022. Nettomsättningen från Spherio Solutions utgör nu drygt 25% av total nettoomsättning, vilken med sin underliggande starkare bruttomarginal bidrar till att stärka vår totala bruttomarginal exklusive jämförelsestörande poster signifikant. Starkt bidragande till förbättringen är även Re/Way som fortsätter att leverera konsekvent tillväxt med stärkt bruttomarginal i det första kvartalet 2023.

EBITDA i rätt riktning
Att den underliggande businessen genererar allt starkare bruttomarginal kombineras i det första kvartalet med att vi fortsätter se planerade kostnadsbesparingar utvecklas enligt plan. Övriga externa kostnader halveras jämfört mot motsvarande period föregående år och förbättras även med 30 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2022. Sammantaget leder detta till att vi återigen för det tredje kvartalet i rad mer än halverar vår EBITDA-förlust.

Hög kundaktivitet med tidskrävande beslutsfattande
Vi ser en hög intressenivå i våra kunddialoger och upplever att det finns en ökande medvetenhet och engagemang i branschen, där insikten om att konsumtionsmönster och efterfrågan hos varumärkenas konsumenter är i ett snabbt skiftande skede som i sin tur ställer stora krav på omställning till cirkulära affärsmodeller hos varumärkena, där Spherio Solutions är en komplett lösning för att kunna lansera en egen digital second-hand butik. Samtidigt upplever vi att rådande marknadsläge gör att beslutsfattandet hos våra potentiella kunder tar betydligt längre tid och där det är en vanlig missuppfattning att det är ytterst kapitalintensivt, komplext och krävande att operera en digital second-hand butik – vilket är något som vi på alla tre punkter eliminerar åt våra kunder genom att lansera via Spherio Solutions.

Inte bara det generella marknadsläget gör att konsumenter tiltar mot lägre prispunkter och cirkulär shopping, utan underliggande behovs- och efterfråganstrender är drivande krafter, där framförallt Gen Z sticker ut som ledande. Svensk Handel kommenterar i sin rapport Läget i Handeln 2023 detta och konstaterar att 85% av Gen Z har handlat second hand och att 79% har sålt second hand. I takt med att köpkraften återkommer till samhället i stort och att densamma ökar över tid för Gen Z, bedömer vi talar för en fortsatt stark efterfrågan på att köpa och sälja second-hand produkter.

Omvända förvärv – en varumärkesgrupp inom den digitala handeln bildas
I maj erhölls villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market samtidigt som bolagsbeskrivningen för den nya verksamheten publicerades. I maj hölls även vår årsstämma, där våra aktieägare med erforderlig majoritet fattade beslut om att godkänna omvända förvärven med Ecomm Holding AB samt Refine Group AB (publ). Detta innebär att vid transaktionens färdigställande skapas en stark och diversifierad bolagsgrupp som äger, bygger och förädlar varumärken inom den digitala handeln. Detta markerar starten på ett nytt spännande kapitel för Spherio (under namnändring till Refine Group AB (publ)) och för våra aktieägare.

Med detta vill jag rikta ett stort tack till våra befintliga aktieägare, vår styrelse och hela vårt team på Spherio – och välkomnar samtidigt alla nya aktieägare och den nya ledningen för Refine Group framåt. Det är med tillförsikt, spänning och positivitet vi blickar framåt mot den fortsatta resan!

Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ)

Delårsrapporten bifogas och länkas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://www.spheriogroup.com/financial-reports

Rapporten kan även i sin helhet laddas ner här
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ)
E-post:
mikael.wiborgh@spheriogroup.com
Telefon: +46 (0) 73 462 29 57

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Spherio Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2023 kl 08.00 CEST.

Om Spherio
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se.

För mer information, se www.spheriogroup.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.