Spherio Group beslutar om riktade emissioner av konvertibla skuldebrev om 8,9 MSEK i syfte att finansiera fortsatt satsning inom SaaS-lösning

| 22 juli, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen i Spherio Group AB (publ) (”Spherio” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2022, beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om högst 7 570 000 SEK till ett fåtal investerare, däribland Provider Investment, Thoren Tillväxt, Gainbridge Novus Nordic och First Venture Sweden. Styrelsen har även beslutat om en riktad emission av konvertibla skuldebrev till styrelseledamöter i Bolaget. Totalt tillförs Spherio högst 8 920 000 SEK före transaktionskostnader.

Med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 13 maj 2022 har styrelsen i Spherio beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till en grupp investerare (”Konvertibelemission 1”). Konvertibelemission 1 uppgår till högst 7 570 000 SEK och kommer vid full konvertering öka antalet aktier i Spherio med högst 15 140 000, vilket innebär en utspädning om 36,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 757 000 SEK. Styrelsen har även beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibla skuldebrev till styrelseledamöter i Bolaget (”Konvertibelemission 2”). Konvertibelemission 2 uppgår till högst 1 350 000 SEK och kommer vid full konvertering öka antalet aktier i Spherio med högst 2 700 000, vilket innebär en utspädning om 6,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 135 000 SEK.

Tecknare i Konvertibelemission 2, som riktas till styrelseledamöter, anges nedan:

Namn                                                                             Nominellt belopp (SEK)

David Knape                                                                                         350 000
Oscar Salén                                                                                          500 000
Stefan Alvarsson                                                                                   500 000

Konvertibelemission 1 och Konvertibelemission 2 löper med en månatlig ränta beräknat på det fulla lånebeloppet om 2,0 procent i det fall räntan erläggs kontant och 3,0 procent i det fall lånet och räntan konverteras. Bägge lån kan konverteras till nya aktier till en kurs om 0,50 SEK från och med den 20 juli 2022 till och med den 30 december 2022.

Totalt kommer Spherio tillföras 8 920 000 SEK före transaktionskostnader som uppgår till cirka 356 800 SEK. Konvertibelemission 2 riktas till styrelseledamöter och förutsätter extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande och innehåller styrelsens fullständiga beslut.

Bakgrund och motiv
Under 2022 har Spherio ställt om verksamheten mot att intensifiera fokuset på Bolagets SaaS-plattform Spherio Solutions, vilket i kombination med signifikanta kostnadsbesparingar utgör Bolagets nya strategi och målsättning – att nå kassaflödespositivitet och positivt EBITDA-resultat så skyndsamt som möjligt. Bolaget har redan signerat avtal med flertalet kunder för sin SaaS-plattform Spherio Solutions, som innebär ett nytt intäktsben med en helt ny intäktsmodell. Genom en månatlig återkommande intäkt samt en hanteringsintäkt per produkt skapas lönsamhet genom hela produkthanteringsflödet. Detta möjliggör den omställning Bolaget avser att genomföra, som innebär en helt annan finansiell styrka och skalbarhet än tidigare. Styrelsen i Bolaget har nu beslutat om två riktade emissioner av konvertibla skuldebrev i syfte att utöka satsningarna på Bolagets SaaS-verksamhet. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för fortsatta satsningar i linje med styrelsens och ledningens strategiplaner för att möta marknadens efterfrågan framgent.

Skälet till att emissionerna genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och bedöms vara marknadsmässig. Styrelsen i Bolaget har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än vad som följer av emissionerna, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att emissionerna, av ovan angivna skäl, ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Spherio i samband med emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mikael Wiborgh, tf. VD Spherio Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)73 462 29 57

Denna information är sådan som Spherio Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.