Connect with us

Marknadsnyheter

Stadshypoteks bokslutskommuniké Januari–december 2023

Published

on

JANUARI DECEMBER 2023 JÄMFÖRT MED JANUARI DECEMBER 2022
Stadshypoteks rörelseresultat minskade med 3 589 mkr eller 28% till
9 298 mkr (12 887). Räntenettot minskade med 2 767 mkr till 12 212 mkr (14 979), vilket främst beror högre upplåningskostnader till följd av stigande marknadsräntor och minskade marginaler främst grund av stor konkurrens på bolånemarknaden i både Sverige och Norge. I Sverige minskar räntenettot med 2 020 mkr och i den norska filialen minskar räntenettot med 164 mkr.
   Av räntenettot avsåg 688 mkr (852) filialen i Norge och 469 mkr (557) filialen i Finland. Exklusive den avyttrade danska filialen och den finska filialen, som är under avyttring, minskade räntenettot med 2 184 mkr till 11 726 mkr (13 910). Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 702 mkr och uppgick till 690 mkr (-12). Övriga intäkter minskar med 1 189 mkr som i sin helhet förklaras av en realisationsvinst för avyttring av Stadshypoteks danska filial under 2022.
   Kostnaderna ökade med 365 mkr till -2 400 mkr (-2 035). Ökningen förklaras främst av ökade ersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån.
   Kreditförlusterna uppgick netto till -95 mkr (-63). Kreditförlustnivån upp- gick till 0,01% av utlåningen (0,00).

 
UTLÅNING
Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande period föregående år, med 1% eller 15 mdkr till 1 581 mdkr (1 566).
I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 1% eller 19 mdkr till 1 395 mdkr (1 376).

 
FINANSIERING
Emitterad volym av säkerställda obligationer i svenska kronor har under perioden uppgått till nominellt 143,8 mdkr (120,7). Under perioden har en nominell volym om totalt 89,8 mdkr (89,2) förfallit eller återköpts. Det bokförda värdet av utestående obligationslån i svenska kronor uppgick vid periodens slut till 619,6 mdkr (544,3).
    Emission av obligationer i utländsk valuta under EMTCN-programmet uppgick till totalt motsvarande 1,0 mdr EUR (1,0).
Utestående volym var vid periodens slut nominellt 8,7 mdr EUR (8,9) och mdr GBP (0,7).
   Utestående volym i det amerikanska programmet uppgick vid periodens slut till mdr USD (–). I NOK emitterades nominellt 8,0 mdr NOK (–).
Den utestående volymen uppgick vid periodens slut nominellt till 27,0 mdr NOK (24,0).

 
KAPITALTÄCKNING

Enligt CRR 575/2013 uppgick den totala kapitalrelationen till 16,6% (18,5%) och kärnprimärkapitalrelationen till 11,6% (12,9%). Stadshypotek AB emitterade ett primärkapitalinstrument i december 2023 4,5 miljarder kronor. Ytterligare information om kapitaltäckning lämnas i not 19 Kapitaltäckning.

 
RATING
Ratingen var under hela perioden oförändrad.

Stadshypotek   Säkerställda
obligationer  
Långfristig   Kortfristig  A
Moody’s Aaa P-1
Standard & Poor’s AA- A-1+
Fitch AA F1+

 

ÖVRIGT
Under andra kvartalet 2023 slöt Handelsbanken ett avtal om att avyttra delar av den finska verksamheten under förutsättning att godkännande erhålls från berörda myndigheter. Stadshypoteks finska filial omfattas av avtalet. Transaktionen förväntas vara avslutad under andra halvåret 2024.
 

Stockholm 7 februari 2024

 
Cecilia Hasselbo
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Stadshypotek är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl 11.00 CET.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.handelsbanken.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.