Connect with us

Marknadsnyheter

Stille kallar till extra bolagsstämma

Published

on

Styrelsen för Stille AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma fredagen den 29 december 2023. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagstämma nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STILLE AB

Stille AB håller extra bolagsstämma fredagen den 29 december 2023 klockan 09:00 i bolagets lokaler på Ekbacken 11, 644 30 Torshälla. Registreringen börjar klockan 08:30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska: 
(i)    vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 19 december 2023, 
(ii)    anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 21 december 2023.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till arsstamma@stille.se, per post till Stille AB, Att: ”Extra bolagsstämma 2023”, Ekbacken 11, 644 30 Torshälla eller per telefon +46 858 858 000. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 december 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 21 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.stille.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på Ekbacken 11, 644 30 Torshälla. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas med post till Stille AB, Att: ”Extra bolagsstämma 2023”, Ekbacken 11, 644 30 Torshälla, eller via e-post till arsstamma@stille.se, i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antal styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamot
 9. Beslut om styrelsearvode
 10. Beslut om ändring av bolagsordningen
 11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Lars Kvarnhem, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter
Aktieägaren Linc AB föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. 

Beslutet är villkorat av, och träder i kraft i samband med, att Goldcup 34183 AB under namnändring till Impilo Surgical Products AB, tillträder de nyemitterade aktierna enligt punkt 11 på dagordningen.

Punkt 8 – Val av styrelseledamot
Aktieägaren Linc AB föreslår att Victor Steien väljs till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Victor Steien är Partner på Impilo och styrelseledamot i Impilo AB, VaccinDirekt och Pelago Bioscience samt styrelseobservatör i Scantox och Lowenco.

Valet är villkorat av, och träder i kraft i samband med, att Goldcup 34183 AB under namnändring till Impilo Surgical Products AB tillträder de nyemitterade aktierna enligt punkt 11 på dagordningen.

Punkt 9 – Beslut om styrelsearvode
Aktieägaren Linc AB föreslår att Victor Steien, i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2023, ska erhålla 135 000 kronor i styrelsearvode per år, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

Beslutet är villkorat av, och träder i kraft i samband med, att Goldcup 34183 AB under namnändring till Impilo Surgical Products AB tillträder de nyemitterade aktierna enligt punkt 11 på dagordningen.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt i huvudsak följande.

Befintlig lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 6 Aktier 
Bolaget skall kunna utge lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier.

Föreslagen ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 33 000 000 kronor och högst 132 000 000 kronor.

§ 6 Aktier 
Bolaget skall kunna utge lägst 6 700 000 aktier och högst 26 800 000 aktier.

Därutöver föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 11 på dagordningen och att beslutet registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 11 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Bakgrund
Styrelsen för Stille AB (publ) (”Stille” eller ”Bolaget”) har den 29 november 2023 beslutat att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare omfattande totalt 3 971 963 nya aktier till en teckningskurs om 107 kronor per aktie, villkorad av godkännande från förevarande extra bolagsstämma (den ”Riktade Emissionen”).  Deltagande investerare inkluderar befintliga aktieägare Linc AB, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, ShapeQ, Aktia Fund Management Company Ltd, Healthinvest Partners AB, Ramhill AB, Schroders och Odin Fonder såväl som nya investerare bestående av Impilo AB och fonder som förvaltas av Berenberg AM, varav Impilo AB, genom det helägda dotterbolaget Goldcup 34183 AB under namnändring till Impilo Surgical Products AB (”Impilo”), har lämnat ett teckningsåtagande under förutsättning av uppfyllandet av vissa villkor. Impilos åtagande om teckning av aktier i den Riktade Emissionen, vilket totalt uppgår till cirka 220 miljoner kronor, är huvudsakligen villkorat av (i) att den extra bolagsstämman godkänner den Riktade Emissionen, (ii) att Victor Steien, som representant för Impilo, väljs som ny styrelseledamot vid den extra bolagsstämman (styrelseinvalet är villkorat av att, och ska träda i kraft först när, samtliga villkor för Impilos teckningsåtagande har uppfyllts) och (iii) att Impilo erhåller alla nödvändiga godkännanden och beslut för investeringen i Stille i enlighet med tillämpliga regelverk för utländska direktinvesteringar, däribland att investeringen godkänns av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Impilo kommer att teckna sig och erlägga betalning för de nya aktierna när samtliga villkor har uppfyllts.

Beslut om godkännande

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 19 859 815 kronor genom nyemission av högst 3 971 963 aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Linc AB, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, ShapeQ, Aktia Fund Management Company Ltd, Healthinvest Partners AB, Ramhill AB, Schroders, Odin Fonder, Impilo och fonder som förvaltas av Berenberg AM. 
 3. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission ta in erforderligt kapital och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom den Riktade Emissionen. Bolagets styrelse har vidare, med stöd av Pareto Securities (”Pareto”), sonderat marknaden inom ramen för den Riktade Emissionen där kontakt har tagits med potentiella långsiktiga institutionella investerare varav vissa redan var befintliga aktieägare i Bolaget. Investerarna i den Riktade Emissionen har valts ut på objektiva grunder för att säkerställa att den Riktade Emissionen kan genomföras på förmånliga villkor för Bolaget. En företrädesemission skulle medföra en avsevärt längre genomförandetid och ökade kostnader jämfört med den Riktade Emissionen. Likviden från den Riktade Emissionen avses användas för att finansiera förvärvet av Fehling Instruments GmbH & CO. KG. och Fehling Verwaltungs GmbH (tillsammans ”Fehling” och ”Förvärvet”). Bolaget förväntar sig att Förvärvet kommer medföra fördelar relaterade till koncernens globala konkurrensposition inom marknaden för kirurgiska instrument. Genom Impilos investering får Bolaget dessutom en ny och långsiktig institutionell ägare, vilket stärker Bolagets ägarbas ytterligare. Om Bolaget hade valt att ta in kapital genom en företrädesemission, bedömer styrelsen att det finns en risk att Bolaget inte kan uppfylla de nödvändiga tidsramarna för att slutföra Förvärvet. Med tanke på den volatilitet som har präglat marknaden under både år 2022 och 2023 har styrelsen bedömt att en företrädesemission vidare skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium. Detta skulle innebära merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden.  Med beaktande av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i Bolagets aktieägares bästa intresse.
 4. För varje tecknad aktie ska erläggas 107 kronor. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har beslutats av Bolagets styrelse i samråd med Pareto baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, med utgångspunkt i det nuvarande priset på Stilles aktier och bedöms därför, med beaktande av den återkoppling Bolaget har fått från investerare vid genomförd marknadssondering, motsvara aktiernas marknadsvärde. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2 procent i förhållande till stängningskursen om 105 kronor per aktie den 28 november 2023 på Nasdaq First North Growth Market. Betalning ska ske kontant.
 5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 29 november 2023. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 1 december 2023.
 6. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
 7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket styrelsen avser göra i det fall en tecknare behöver invänta prövning av investeringen enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar 
 8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 10 på dagordningen och att beslutet registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 ska förslaget biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________
Eskilstuna i november 2023 
Stille AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Torbjörn Sköld
VD och koncernchef

+46 (0)70 316 63 91 | torbjorn.skold@stille.se

Niklas Carlén
CFO

+46 (0)73 087 49 70 | niklas.carlen@stille.se 

Om Stille AB (publ)

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.