Connect with us

Marknadsnyheter

Stor framgång för Corepart, en del av Nordic LEVEL Group, genom säkerhetstjänster för obemannade butiker

Published

on

Corepart AB levererar, genom sitt affärsben Securified Access, säkerhetslösningar för obemannade butiker – framtidens butikslösning!

Corepart är idag genom sitt affärsben Securified Access, den enda helhetsleverantören av kompletta lösningar för hybrid/obemannade butiker. Helhetserbjudandet omfattar allt från låssmed, passersystem, säkerhetssystem (kamera, larm) och POS-system. Coreparts har idag, tillsammans med teknikleverantören Honestbox, ca 450 kunder runt om i landet och är därmed marknadsledande inom segmentet hybrid/obemannade butiker. Lösningarna når samtidigt stor framgång inom andra branscher så som spa-bad och showrooms. Lösningarna inom affärsbenet Securified Access genererar samhällsnytta för många orter som genom obemannade butiker får större möjligheter till en förenklad vardag.

”Senaste fyra månaderna har Securified Access tecknat 50 stycken nya kundavtal. Vi är samtidigt inne i slutfasen för tecknande av flertalet rikstäckande ramavtal inom säkerhet med berörda butikskedjor. Med vårt helhetskoncept tar vi ansvar från första samtal till leverans, utbildning och utveckling av kundens verksamhet. Kombinerat med vårt affärsupplägg Security as a Service gör det oss unika. För att stödja vår pågående expansion, fokuserar vi nu på att rekrytera nya medarbetare för att möta den kraftigt ökande efterfrågan,” säger Araz Bahdjat, Affärsområdeschef Securified Access.

”Vi ser väldigt positivt på tillväxten inom vårt affärsben Securified Access. Dels kopplat till samhällsfrågan, där vi på Corepart och i synnerhet Securified Access, är med och bidrar till att möjliggöra handel oavsett när på dygnet, och framför allt genom att hjälpa företagarna att med små medel utveckla sin verksamhet. Våra lösningar och helhetskoncept har tagits emot väl av kommunerna som i större utsträckning vill bevara handeln i glesbygden.

Genom vårt upplägg Security as a Service möjliggör vi för handlarna att konvertera sina butiker/verksamheter till hybrid och/eller helt obemannat utan större investeringar. Affärsmodellen ligger rätt i tid och har tagits emot väl av både handlarna såväl som av de stora kedjorna.

Vi har en tydlig strategi för vår fortsatta tillväxt i affärsbenet Securified Access, och vi ser stor potential i att dubbla vår tillväxt inom segmentet under 2023,” säger Jalal Anabtawi, VD Corepart AB.

För ytterligare information:

Jalal Anabtawi
VD, Corepart AB 

Tel: 08-509 067 05
E-post: jalal.anabtawi@corepart.se

Nordic LEVEL Group – Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har ca. 400 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 450 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Så installeras solceller bäst – expertens tips och varning

Published

on

By

Inför sommaren varnar solcellsexperterna på Hitta-Solceller.se villaägare för att installationerna kan bli misslyckade. Den som bara utgår från olika tester av produkterna, men glömmer bort själva installationen, riskerar att bli väldigt besviken med resultatet.

–Att det finns flera oberoende tester av själva solcellerna är jättebra, men de tar bara hänsyn till tekniken i sig. Varje villaägare har sina egna förutsättningar och sina egna skäl som installationen också måste ta hänsyn till. Lösningarna ser olika ut för den som vill göra den mest lönsamma installationen och för den som främst vill hjälpa till i klimatomställningen, säger Gustav Haag, VD för Hitta-Solceller.se.

 

Hitta-Solceller.se har hjälp tiotusentals användare att hitta rätt installatör av solceller. Nu publicerar tjänsten råd om just hur villaägare ska hitta både rätt solceller – och rätt installatör – utifrån de enskilda behoven. Råden finns på https://www.hitta-solceller.se/bast-i-test/

 

–Tyvärr finns det många fallgropar när man ska installera solceller, allt från att kunna finansiera själva installationen till att hitta rätt solceller och en seriös installatör. Vår funktion är att hjälpa vanliga människor att hitta rätt i solcellsdjungeln så fler kan hjälpa till med den nödvändiga klimatomställningen samtidigt som de kan spara pengar, säger Gustav Haag.

 

Hitta-Solceller.se skapades efter att Gustav Haag själv bestämt sig för att installera solceller och insåg att det fanns många problem – och ingen samlad lösning. Med enkla råd och tjänster kan användarna, som namnet antyder, hitta rätt installatör för solceller till bostaden och undvika kritiska misstag. Priset är långt ifrån den enda faktorn som påverkar, och att välja fel leverantör kan bli en dyr affär. Hitta-Solceller.se lanserade också nyligen Huspriskollen, som visar hur stor värdeökningen blir på en villa när den försetts med solceller. Alla tjänster återfinns på https://www.hitta-solceller.se/

 

För mer information, kontakta:

Hitta-Solceller.se (Omtago AB)

Gustav Haag, VD

E-post: gustav.haag@wilara.se

Telefon: 0737 – 096 953

 

Hitta-Solceller.se är en onlinetjänst som hjälper villaägare och andra fastighetsägare att finna sin väg genom solcellsdjungeln. Med hjälp av ett enkelt frågeformulär rekommenderar tjänsten seriösa installatörer som passar kundens specifika behov och tar in offerter åt dem. Bolaget grundades 2018 som Omtago AB och fick sin nuvarande inriktning 2020. Bolaget planerar att lansera flera ytterligare onlinetjänster inom solceller under 2023.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN BEVILJAR STÖRRE AKTIEÄGARE I AUGEO GROUP DISPENS FRÅN BUDPLIKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Published

on

By

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnatgarantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.
Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor
kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få
genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social
Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av
nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av
Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar
ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri
och Aleksov. Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med
närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i
Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för
garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter
Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst
1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom
indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier
genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.
Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri
och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i
Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av
emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive
garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas
vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir
tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna
säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka
2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro
rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units
utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på
Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).Rådgivare
Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2023-06-08 , 08:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frindberg, VD Augeo Group, +46 70-530 31 23, kalle@vaxxa.se

 

Om Augeo Group AB
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina
dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital
auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har
sitt huvudkontor i Stockholm

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké maj 2022 – april 2023: FORTSATT BOLAGSUTVECKLING

Published

on

By

Fjärde kvartalet 2022/23 (februari – april)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (18,3) MSEK, vilket är en minskning med 1,1 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (3,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om 0,35 (0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -6,4 (-0,0) MSEK. Likvida medel uppgick per 30 april 2023 till 41,9 (75,3) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Företaget fortsätter att utveckla och utöka verksamheten. Under perioden välkomnade företaget fyra nya anställda: tre vid Integrum AB och en vid Integrum Inc.
 • Arbetet med att övergå till certifiering enligt MDR fortsatte, om än i något lugnare tempo och med färre utgifter, eftersom certifieringen blev klar under perioden. Under kvartalet balanserades kostnader på 1,4 MSEK som immateriella tillgångar. Kostnaderna avser externa kostnader samt internt upparbetad tid.
 • Shirley Ryan AbilityLab erhöll ett bidrag på 1,5 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet. Bidraget ska finansiera en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med Integrums e-OPRATM -implantat jämfört med traditionella hylsproteser.

1 MAJ 2022 – 31 APRIL 2023 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 74,3 (55,7) MSEK, en ökning med 33,3 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,7 (1,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 (21,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,2 (1,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -26,2 (2,5) MSEK för perioden.

Väsentliga händelser under året

 • Styrelsen utsåg Rickard Brånemark till ny VD för bolaget. I samband med detta avgick Rickard Brånemark som ordförande för styrelsen och Bengt Sjöholm utsågs till styrelsens ordförande.
 • Integrum erhöll MDR-certifikatet för sitt implantatsystem OPRATM under perioden.
 • USA:s patent- och varumärkesmyndighet har godkänt patentet för implantatsystemet OPRATM. Systemet är nu patentskyddat i USA fram till 2044.
 • Bolaget erhöll ISO 13485-certifiering under året. Detta utgör en del av investeringarna i MDR-projektet. Det är nu bekräftat att Integrums kvalitetsledningssystem är lämpligt och uppfyller de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter.

VD har ordet

Fortsatt bolagsuppbyggnad. Integrums intäkter uppgick till 18,1 MSEK under fjärde kvartalet (februari-april), vilket var i linje med förra årets fjärde kvartal och innevarande räkenskapsårs tredje kvartal. Vi är övertygade om att den nedgången i tillväxt är tillfällig, och att de byggstenar som vi nu jobbar på att få på plats kommer att ge fortsatt tillväxt på lång sikt. Dessa byggstenar består bland annat av myndighetsgodkännanden, en stärkt IP-portfölj, rekrytering av nyckelmedarbetare, informationskampanjer och forskningsbidrag. Omsättningen för hela verksamhetsåret ökade med hela 33 %, och vi fortsätter vårt engagerade arbete med att bygga ett globalt ortopediföretag.

Informationskampanjer för framtida tillväxt

Under de senaste månaderna har vi investerat för att öka medvetenheten om våra implantatsystem genom kampanjer i sociala medier i USA, exempelvis Instagram, Facebook och LinkedIn. Målet är att öka medvetenheten bland patienter i målgruppen – som krigsveteraner, trauma- och bencancerpatienter – och utbilda dem om vårt överlägsna alternativ till hylsproteser. För att öka medvetenheten om Integrum och implantatsystemet OPRATM bland professionella yrkesutövare har vi dessutom riktat oss mot ortopediska kirurger, traumakirurger, rehabiliteringsspecialister och ortopedingenjörer. Tack vare dessa kampanjer har räckvidden och antalet följare på sociala medier redan ökat markant mätt i totalt antal visningar och engagemang. Planen är att även framöver ha en stark närvaro i sociala mediekanaler, både mot patienter och professionella. Genom det ökade intresset förväntas fler patienter få OPRATM  inopererat. Mer än 50 sjukhus använder våra implantat, så vi kan nu fokusera på att öka antalet patienter som behandlas på dessa sjukhus.

MDR-certifikat underlättar framtida uppskalning i Europa

I början av mars fick vi äntligen EU:s MDR-certifikat (Medical Device Regulation) för vårt implantatsystem OPRATM. Certifieringen återspeglar att vår produkt och vårt kvalitetsledningssystem uppfyller alla krav i den nya EU-förordningen för medicintekniska produkter. Den visar också att vi ligger i framkant när det gäller kvalitetssäkring och regulatoriska krav vilket ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter inom osseointegration. Certifikatet utgör också slutpunkten på en mycket intensiv och likviditetskrävande process. Vi kan nu fullt ut fokusera på att skala upp verksamheten på den europeiska marknaden.

e-OPRA tar emot prestigefyllda forskningsanslag

I mars erhöll det topprankade medicin- och rehabiliteringssjukhuset Shirley Ryan AbilityLab i Chicago ett bidrag på 1,5 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet. Bidraget ska finansiera en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med Integrums implantat e-OPRATM jämfört med traditionella hylsproteser på amputerade ovanför knät.

Styrelsen förstärks med strategiskt kunnande

I maj meddelade styrelsen att Scott Flora utnämnts till adjungerad styrelseledamot. Scott Flora har stor erfarenhet från strategiska och ledande befattningar inom hälso- och sjukvården och en god förståelse för hur ortopedibranschen fungerar, särskilt i USA. Han har redan tidigare bidragit till Integrums affärsutveckling i egenskap av strategisk rådgivare, och vi är nu mycket glada över att han valt att utöka sitt engagemang i bolaget. Vi har stärkt ledningsgruppen med en Chief Operating Officer, en ny chef för QARA och en ny Supply Chain Manager, och vi har nyligen flyttat till ett nytt kontor i GoCo House strax söder om Göteborg. Vi är därmed väl förberedda för att verksamheten ska kunna fortsatta expandera.

Kvartalet kan sammanfattas med att vi är i full gång med att stärka vår verksamhet ytterligare på flera områden. Rekrytering av nyckelmedarbetare, en stark plattform för IP och myndighetsgodkännanden samt MDR-certifieringen ger oss en fantastisk möjlighet att utöka vår verksamhet i Europa. Informationskampanjen i USA kommer att driva på tillväxten ytterligare, inte bara i USA utan även i Europa. och våra egna investeringar i FOU samt forskningsbidrag ger oss stöd åt vidareutvecklingen av nästa generation av vårt implantatsystem e-OPRATM. Jag är övertygad om att vi är på god väg att bli en global ledare inom vårt område.

Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-08 08:30 CET.

For mer information kontakta:

Rickard Brånemark, CEO. Phone: +46 708 461061, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Phone: +46 (0) 70 734 96 60, E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRATM Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.