Connect with us

Marknadsnyheter

Stora Ensos delårsrapport januari–mars 2022: Enastående resultat i en turbulent omvärld

Published

on

STORA ENSO OYJ INTERIMSRAPPORT 2022-04-28 kl. 8.30 EEST

Enastående resultat i en turbulent omvärld

Q1/2022 (jämfört med Q1/2021)

 • Omsättningen ökade med 23 % till 2 798 (2 276) MEUR.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 53 % till 503 (328) MEUR.
 • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 18,0 % (14,4 %)
 • Rörelseresultatet (enligt IFRS) ökade till 394 (161) MEUR.
 • Resultat per aktie var 0,37 (0,18) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var 0,35 (0,22) EUR.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till starka 403 (185) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 224 (-9) MEUR.
 • Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,1 (2,3). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest, nästan fördubblades till 23,6 % (12,0 %), vilket är väsentligt bättre än det långsiktiga målet (> 13 %).

 

Viktigaste höjdpunkter

 • Försäljningsprocess inledd för fyra av fem enheter för papperstillverkning. Fokus är på tillväxt i de strategiska segmenten förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.
 • Förstudie för konvertering av en outnyttjad pappersmaskin vid anläggningen i Uleåborg, Finland. Förstudien utvärderar en expandering av tillverkning av förnybar förpackningskartong som skulle ge ny kapacitet på 750 000 ton.
 • Lignode: förstudie inledd vid anläggningen i Sunila, Finland för att utvärdera möjligheten till Europas första tillverkningsenhet för fossilfritt hårt kol. En studie av möjligheterna att utvinna lignin vid anläggningen i Skutskär har påbörjats.
 • All import och export från och till Ryssland har pausats och sågverk och virkesanskaffning har stoppats. Logistiska åtgärder har vidtagits för att hantera utbud och begränsa risker. I april meddelade Stora Enso att man avyttrar sina två sågverk i Ryssland till lokal ledning. Försäljningen inkluderar den ryska skogsverksamheten som levererar virke till sågverken. Försäljningen i Ryssland stod för cirka 3 % av koncernens totala intäkter (2021). Effekten på Stora Ensos omsättning och operativt rörelseresultat är inte väsentlig.
 • Utdelning för helåret 2021 betalades med 0,55 euro per aktie den 24 mars.

 

Utsikter

Globala megatrender som ökad miljömedvetenhet, digitalisering och allt större fokus på att bekämpa klimatförändringarna styrker Stora Ensos affärsstrategi och efterfrågan på miljövänliga produkter, på både kort och lång sikt.

 

Det allmänna makroekonomiska klimatet och pandemin fortsätter att skapa osäkerhet. Med Rysslands invasion av Ukraina har riskerna runtom i världen ökat. Efterfrågan på Stora Ensos produkter i samtliga divisioner bidrar till en fortsatt positiv trend. För att hantera volatilitet finns åtgärder på plats för prissättning, inköp och transporter, i tillägg till säkringar.

 

Vägledning förblir oförändrade

Prognosen för 2022 är oförändrad: det operativa rörelseresultatet kommer att ligga i linje med resultatet för 2021 (1 528 MEUR).

Nyckeltal

 

MEUR

Q1/22

Q1/21

Förändring % Q1/22-Q1/21

Q4/21

Förändring % Q1/22-Q4/21

2021

Omsättning

2 798

2 276

23,0 %

2 719

2,9 %

10 164

Operativt EBITDA

662

488

35,7 %

602

10,0 %

2 184

Operativt rörelseresultat

503

328

53,4 %

426

17,9 %

1 528

Operativ rörelsemarginal

18,0 %

14,4 %

 

15,7 %

 

15,0 %

Rörelseresultat (IFRS)

394

161

144,2 %

839

-53,1 %

1 568

Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster

484

292

65,5 %

381

27,0 %

1 380

Resultat före skatt (IFRS)

374

125

198,5 %

793

-52,8 %

1 419

Periodens nettoresultat (IFRS)

287

145

97,2 %

616

-53,5 %

1 268

Räntebärande nettoskuld

2 593

3 236

-19,9 %

2 309

12,3 %

2 309

Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest %

23,6 %

12,0 %

 

20,4 %

 

17,8 %

Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR

0,35

0,22

54,7 %

0,32

8,8 %

1,19

Resultat per aktie (EPS), EUR

0,37

0,18

101,1 %

0,78

-53,1 %

1,61

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna

1,1

2,3

 

1,1

 

1,1

Medelantal anställda

22 211

23 068

-3,7 %

22 369

-0,7 %

23 071

 

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för första kvartalet 2022:
– Året har börjat mycket starkt för Stora Enso. Vår lönsamhet har varit rekordhög och vi har, i en mycket turbulent omvärld, behållit tillväxttakten från förra året. Omsättningen blev nästan 2,8 MEUR, en ökning med 29 % exklusive divisionen Paper. Vi har sett en stark efterfrågan på våra produkter med höga priser och stabila volymer i alla segment och regioner. Vår strategiska positionering och investeringar i tillväxt inom förnybara material lönar sig. Det är också inom våra fokusområden som vi gör bäst ifrån oss. Detta har lett till vårt högsta operativa rörelseresultat på runt 20 år, en ökning med 53 % jämfört med för ett år sedan och en rekordhög rörelsemarginal på 18 %.

 

Det har tveklöst varit ett kvartal med nya geopolitiska utmaningar, och utöver det kvarvarande effekter av pandemin och störningar i leveranskedjan. Vi tog tidigt ställning för att stödja Ukraina genom att stoppa våra ryska verksamheter. Säkerheten för våra 1 100 medarbetare i Ryssland har varit, och är fortfarande, vår högsta prioritet. Samtidigt arbetar vi med att försöka minimera störningarna för våra kunder. Vårt direkta och indirekta ägande av skog i Sverige och Finland har gett oss värdefull tillgång till träråvara som kompenserar för de uteblivna ryska volymerna. I stort är påverkan på omsättning och resultat ringa, då Ryssland stod för 3 % av koncernens omsättning 2021.

 

Som nästa steg i implementeringen av vår strategi har vi beslutat oss för att ännu mer inrikta verksamheten på att gynna tillväxt i våra viktigaste fokusområden. Papper är inte ett strategiskt tillväxtområde för oss. Vi har därför inlett en försäljningsprocess för fyra av våra fem pappersanläggningar, medan vi behåller anläggningen i Belgien för en eventuell framtida konvertering. Sedan 2006 har vi minskat vår exponering i detta segment från 70 % av omsättningen till ungefär 15 %. Anläggningarna som är till salu är konkurrenskraftiga och verksamma inom attraktiva papperssegment med allt bättre marknadsvillkor. Vi har ingen deadline för när avyttringarna ska vara genomförda. Jag är dock övertygad om att vi kommer att hitta ansvarsfulla nya ägare som kan fortsätta att utveckla verksamheten.

 

För att accelerera tillväxten i förpackningssegmentet undersöker vi en expansion inom förnybar konsumentkartong. Vi har inlett en förstudie om möjligheten att konvertera en outnyttjad pappersmaskin till storskalig produktion av konsumentkartong. På denna marknad riktar vi in oss på kundsegment där vi redan har en ledande, global marknadsposition.

 

Vår nyligen förändrade affärsmodell har redan visat sig framgångsrik efter att ha testats under detta kvartal. Den mer decentraliserade strukturen möjliggör smidigare beslutsfattande och för oss närmare kunderna. Det gör också att vi snabbare kan agera på de många händelser vi nu ser i världen. Vi väntar oss en ökad regionalisering av varor, något vi tror kommer att gynna våra möjligheter att växa ytterligare på de marknader där vi är aktiva.

 

Våra orderböcker är fulla, vi ser ingen avmattning på marknaderna och vi arbetar kontinuerligt för att dämpa effekten av stigande insatskostnader. Förutom att hållbarhetstrenden är gynnsam för oss, är många av våra produkter vardagsvaror som används oavsett recession, geopolitisk osäkerhet och andra störningar. Mot bakgrund av detta ser vi just nu inga potentiella negativa följdeffekter och tror på vår prognos för helåret. Vi har också fortsatt att stärka vår balansräkning och säkerställa en god likviditet, vilket tryggar vår position i händelse av en eventuell makroekonomisk nedgång.

 

Nyckeln till att kunna leverera hållbar och lönsam tillväxt är att ha rätt ekosystem av kunder, partners och engagerade medarbetare. Kvartal för kvartal är det vårt syfte som ligger till grund för våra beslut: att göra vad som är rätt för människorna och planeten genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ. Vi fortsätter arbetet med att hjälpa våra kunder att bli helt klimatpositiva och cirkulära, för att på så sätt skapa värde för alla våra intressenter på lång sikt.

 

Den förnybara framtiden växer i skogen.

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsänd telefonkonferens idag klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Resultatet kommer att presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky och finanschef Seppo Parvi och kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/jvrf8zpz.

Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

 

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan).

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens
 

Storbritannien

+44 3333 000 804

Finland

+358 (0) 981 710 310

Sverige

+46 856 642 651

USA

+1 6319 131422

Inloggningskod

43094260#

Inspelning

 

Storbritannien

+44 (0)333 300 0819

Inloggningskod

425020333#

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till den 5 maj 2022.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.

 

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari-mars 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors

Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2410349

Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 2107691
 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Viaplay Group justerar ned målen för 2023 och tillsätter ny VD

Published

on

By

Viaplay Group (Koncernen”) offentliggör idag en nedjustering av de kortsiktiga målen för 2023 som en följd av en tilltagande försämring på de marknader där bolaget verkar och att genomförandet av bolagets kostnadsbesparingsprogram har tagit längre tid än förväntat. Koncernen drar även tillbaka sina långsiktiga operativa och finansiella mål. Uppdaterade mål på medellång sikt förväntas att lämnas i samband med offentliggörandet av Koncernens Kv2-resultat den 20 juli 2023. Anders Jensen har idag erbjudit styrelsen att frånträda sin roll som VD och Koncernchef. Styrelsen har accepterat Anders avgång och är nöjda över att kunna meddela att Jørgen Madsen Lindemann har utsetts till ny VD för Viaplay Group med omedelbar verkan.

Koncernen förväntas vid utgången av det andra kvartalet uppvisa en abonnentbas om 7,7 miljoner, en försäljning under det andra kvartalet uppgående till 4,5–4,6 miljarder kronor och ett rörelseresultat före jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag under det andra kvartalet på mellan -250 och -300 miljoner kronor. Reklamintäkterna förväntas minska organiskt med totalt 12%-16% under andra kvartalet som en följd av den kraftiga och snabba nedgången på TV- och radioreklammarknaderna. De stigande levnadskostnaderna bidrar även till en sjunkande försäljning av både streaming (direkt-till-konsument) och linjära abonnemang via distributörer, i kombination med högre nivåer på churn som en följd av prishöjningar.

En extrapolering av den nuvarande marknadsutvecklingen skulle medföra en nedjustering av de kortsiktiga målen för helåret 2023 enligt nedanstående tabell.

Tidigare kortsiktiga mål (presenterade den 9 november 2022) Reviderade kortsiktiga mål (baserat på nuvarande marknadstrend)
Koncernens organiska försäljningstillväxt 2023 ~24-26% (exklusive valutadifferenser och Premier Sports) ~16,0-17,5% (exklusive valutadifferenser och Premier Sports)
Organisk försäljningstillväxt, Nordics 2023 ~12-15% ~7,0-8,0%
Rörelseresultat (EBIT före jämförelsestörande poster och resultat från intressebolag), 2023
 
Nordics: Vinst ~1,2-1,35 miljarder kronor Nordics: Vinst ~ 0,8-1,0 miljarder kronor
International: Förlust ~ 1,0-1,1 miljarder kronor International: Förlust ~ 1,4-1,5 miljarder kronor
Förändring i rörelsekapital 2023 Negativt ~ 2,0 miljarder kronor Oförändrat

Nedrevideringen av de kortsiktiga målen för 2023 är en följd av flera samverkande faktorer. För det första, den minskande efterfrågan på de nordiska och internationella streamingmarknaderna för abonnenter och lägre linjär abonnemangsförsäljning från distributionspartners. För det andra, den tilltagande försämringen av de skandinaviska TV- och radioreklammarknaderna. För det tredje, att genomförandet av kostnadsbesparingsprogram tagit längre tid än väntat. Dessutom har Koncernen påverkats negativt av valutaeffekter, vilka väntas återhämtas först mot slutet av året.

Till följd av det utmanande och osäkra makroekonomiska läget samt tillsättandet av ny VD har styrelsen också beslutat att dra tillbaka sina operativa och finansiella mål för 2025.

Jørgen Madsen Lindemann har varit VD för MTG, tidigare moderbolag till Viaplay Group och noterat på Nasdaq Stockholm. Innan rollen som VD för MTG hade Jørgen flera ledande befattningar inom MTG under 26 år, bland annat som chef för den nordiska verksamheten och internationella verksamheten samt chef för förvärv av sporträttigheter och produktion.

Pernille Erenbjerg, styrelseordförande: Utsikterna på de marknader där vi är verksamma har förändrats avsevärt och i mycket snabb takt samtidigt som genomförandet av kostnadsbesparingsprogram inte har mildrat effekterna av dessa utsikter i en tillräcklig utsträckning. Det makroekonomiska läget och dess konsekvenser för Koncernen kräver ett annat sätt att agera för att kunna leverera på vår strategi. Med över 30 års erfarenhet från underhållningsbranschen och från ledande nordiska och internationella företag är vi övertygade om att Jørgen har rätt profil för att leda detta arbete. Koncernens övergripande strategiska inriktning är oförändrad och Jørgen kommer tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen att utvärdera behovet av förbättringar avseende struktur, verksamheten och kapitalallokering för att leverera enligt strategin.”

Anders Jensen: “Det har varit ett privilegium och en ära att få vara med om att utveckla Viaplay Group till det framåtlutade och framtidsfokuserade företag som det är idag. Jag är fortsatt övertygad om bolagets goda framtidsutsikter. Men givet nuvarande utmaningar bedömer jag att bolaget är bäst betjänt av att jag lämnar och jag har därför beslutat att göra det. Jag önskar företaget och teamet det allra bästa i framtiden.”

Jørgen Madsen Lindemann: Jag känner Viaplay Group väl och har naturligtvis följt bolagets resa på nära håll under åren och jag ser positivt på den potential som finns i Koncernen. Jag ser fram emot möjligheten att vara med och leda Viaplay Group genom dessa utmanande tider och leverera på nästa fas av dess utveckling.”

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Viaplay Group AB (publ) är den internationella underhållningsleverantören. Vår streamingtjänst Viaplay finns på direkt-till-konsument-basis i alla nordiska och baltiska länder, Polen, Nederländerna, Storbritannien, USA och Kanada. Varje dag underhåller vi miljoner av kunder med vårt unika innehållserbjudande, vilket inkluderar hyllade Viaplay Series, Films och mer, samt en unik uppsättning av premium direktsänd sport. Dessutom blir Viaplays berättande tillgängligt till partners runt om i världen genom det innovativa brandade innehållskonceptet Viaplay Select. Från streaming till TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag, är vårt syfte att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Viaplay Group är noterat på Nasdaq Stockholm (‘VPLAY B’).

Denna information är sådan information som Viaplay Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2023 kl. 02:00 CEST.

Kontakta oss:
press@viaplaygroup.com (eller: +46 70 812 86 39)
investors@viaplaygroup.com (eller: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss:
viaplaygroup.com / LinkedIn / Twitter / Instagram / Facebook

Dataskydd:
För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, klicka här

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tagrisso achieved unprecedented survival in early-stage EGFR-mutated lung cancer, with 88% of patients alive at five yearsin ADAURA Phase III trial

Published

on

By

Treatment with adjuvant Tagrisso reduced the risk of death by more than half.

Positive results from the ADAURA Phase III trial showed AstraZeneca’s Tagrisso (osimertinib) demonstrated a statistically significant and clinically meaningful improvement in overall survival (OS), compared to placebo in the adjuvant treatment of patients with early-stage (IB, II and IIIA) epidermal growth factor receptor-mutated (EGFRm) non-small cell lung cancer (NSCLC) after complete tumour resection with curative intent.

These results will be presented today in an oral presentation during the Plenary Session at the 2023 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting (abstract #LBA3).

Tagrisso reduced the risk of death by 51% compared to placebo in both the primary analysis population (Stages II-IIIA) (21% data maturity, OS hazard ratio [HR] of 0.49; 95.03% confidence interval [CI] 0.33-0.73; p=0.0004), and in the overall trial population (Stages IB-IIIA) (18% data maturity, OS HR of 0.49; 95.03% CI 0.34-0.70; p<0.0001).

In the primary analysis population, an estimated 85% of patients treated with Tagrisso were alive at five years compared to 73% on placebo. In the overall trial population, an estimated 88% of patients treated with Tagrisso were alive at five years compared to 78% on placebo. Median OS was not yet reached in either population or treatment group. Patients on placebo that recurred with metastatic disease had the opportunity to receive Tagrisso as a subsequent treatment.

Roy S. Herbst, MD, PhD, Deputy Director and Chief of Medical Oncology at Yale Cancer Center and Smilow Cancer Hospital, New Haven, Connecticut, US, and principal investigator in the trial, said: “These highly anticipated overall survival results, with 88 per cent of patients alive at five years, are a momentous achievement in the treatment of early-stage EGFR-mutated lung cancer. These data underscore that adjuvant treatment with osimertinib provides patients with the best chance of long-term survival.”

Susan Galbraith, Executive Vice President, Oncology R&D, AstraZeneca, said: “Tagrisso cut the risk of death by more than half in the adjuvant setting, further establishing this transformative medicine as the backbone treatment for EGFR-mutated lung cancer. These results emphasise the importance of diagnosing patients with lung cancer early, testing for EGFR mutations and treating all those with an EGFR mutation with Tagrisso.”

Summary of OS results: ADAURAi

Tagrisso Placebo
Stages II-IIIA (primary population) (n=233) (n=237)
Median OS (in months) Not reached Not reached
Hazard ratio (95.03% CI) 0.49 (0.33-0.73)
p-value 0.0004
OS rate (%) (five years) (95% CI) 85 (79-89) 73 (66-78)
Stage IB-IIIA (overall population) (n=339) (n=343)
Median OS (in months) Not reached Not reached
Hazard ratio (95.03% CI) 0.49 (0.34-0.70)
p-value <0.0001
OS rate (%) (five years) (95% CI) 88 (83-91) 78 (73-82)
i The data cut-off date was 27 January, 2023. 

At the previously reported disease-free survival analysis, all patients had completed or discontinued treatment. The safety and tolerability of Tagrisso with extended follow-up were consistent with its established profile and previous analyses with no new safety concerns reported. Adverse events at Grade 3 or higher from all causes occurred in 23% of patients in the Tagrisso arm versus 14% in the placebo arm.

Notes

Lung cancer

Lung cancer is the leading cause of cancer death among both men and women, accounting for about one-fifth of all cancer deaths.1 Lung cancer is broadly split into NSCLC and small cell lung cancer.2 Each year there are an estimated 2.2 million people diagnosed with lung cancer globally with 80-85% of patients diagnosed with NSCLC, the most common form of lung cancer.1-3 The majority of all NSCLC patients are diagnosed with advanced disease while approximately 25-30% present with resectable disease at diagnosis.4-5 Early-stage lung cancer diagnoses are often only made when the cancer is found on imaging for an unrelated condition.6-7

For patients with resectable tumours, the majority eventually develop recurrence despite complete tumour resection and adjuvant chemotherapy.8 Further, 73% of patients with Stage IB and 56-65% of patients with Stage II disease will survive for five years.9 This decreases to 41% for patients with Stage IIIA, reflecting a high unmet medical need.9 Approximately 10-15% of NSCLC patients in the US and Europe, and 30-40% of patients in Asia have EGFRm NSCLC.10-12 These patients are particularly sensitive to treatment with an EGFR-tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) which block the cell-signalling pathways that drive the growth of tumour cells.13

ADAURA

ADAURA was a randomised, double-blind, placebo-controlled, global Phase III trial in the adjuvant treatment of 682 patients with Stage IB, II, IIIA EGFRm NSCLC following complete tumour resection and, at physicians’ and patients’ discretion, adjuvant chemotherapy. Patients were treated with Tagrisso 80mg once-daily oral tablets or placebo for three years or until disease recurrence.

The trial was enrolled in more than 200 centres across more than 20 countries, including the US, Europe, South America, Asia and the Middle East. The primary endpoint was DFS in Stage II and IIIA patients and key secondary endpoints included DFS in Stage IB, II and IIIA patients, and OS in both the primary and overall populations.

Though the primary data readout was originally anticipated in 2022, data from the trial were reported early following a recommendation from an Independent Data Monitoring Committee based on its determination of overwhelming efficacy.

In May 2020, AstraZeneca announced Tagrisso demonstrated a statistically significant and clinically meaningful improvement in DFS in this setting. In September 2022, updated results demonstrated a median DFS of nearly five and a half years.

Tagrisso

Tagrisso (osimertinib) is a third-generation, irreversible EGFR-TKI with proven clinical activity in NSCLC, including against central nervous system metastases. Tagrisso (40mg and 80mg once-daily oral tablets) has been used to treat nearly 700,000 patients across its indications worldwide and AstraZeneca continues to explore Tagrisso as a treatment for patients across multiple stages of EGFRm NSCLC.

Tagrisso is approved as monotherapy in more than 100 countries including in the US, EU, China and Japan. These include for 1st-line treatment of patients with locally advanced or metastatic EGFRm NSCLC, locally advanced or metastatic EGFR T790M mutation-positive NSCLC, and adjuvant treatment of early-stage (IB, II and IIIA) EGFRm NSCLC.

In May, Tagrisso demonstrated clinical benefit in combination with chemotherapy in the FLAURA2 Phase III trial in advanced EGFRm NSCLC.

In Phase III trials, Tagrisso is being tested in the neoadjuvant resectable setting (NeoADAURA), in the Stage IA2-IA3 adjuvant resectable setting (ADAURA2) and in the Stage III locally advanced unresectable setting (LAURA). AstraZeneca is also researching ways to address tumour mechanisms of resistance through the SAVANNAH and ORCHARD Phase II trials, and the SAFFRON Phase III trial, which test Tagrisso given concomitantly with savolitinib, an oral, potent and highly selective MET-TKI, as well as other potential new medicines.

AstraZeneca in lung cancer

AstraZeneca is working to bring patients with lung cancer closer to cure through the detection and treatment of early-stage disease, while also pushing the boundaries of science to improve outcomes in the resistant and advanced settings. By defining new therapeutic targets and investigating innovative approaches, the Company aims to match medicines to the patients who can benefit most.

The Company’s comprehensive portfolio includes leading lung cancer medicines and the next wave of innovations, including Tagrisso and Iressa (gefitinib); Imfinzi (durvalumab) and Imjudo (tremelimumab); Enhertu (trastuzumab deruxtecan) and datopotamab deruxtecan in collaboration with Daiichi Sankyo; Orpathys (savolitinib) in collaboration with HUTCHMED; as well as a pipeline of potential new medicines and combinations across diverse mechanisms of action.

AstraZeneca is a founding member of the Lung Ambition Alliance, a global coalition working to accelerate innovation and deliver meaningful improvements for people with lung cancer, including and beyond treatment.

AstraZeneca in oncology

AstraZeneca is leading a revolution in oncology with the ambition to provide cures for cancer in every form, following the science to understand cancer and all its complexities to discover, develop and deliver life-changing medicines to patients.

The Company’s focus is on some of the most challenging cancers. It is through persistent innovation that AstraZeneca has built one of the most diverse portfolios and pipelines in the industry, with the potential to catalyse changes in the practice of medicine and transform the patient experience.

AstraZeneca has the vision to redefine cancer care and, one day, eliminate cancer as a cause of death.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development, and commercialisation of prescription medicines in Oncology, Rare Diseases, and BioPharmaceuticals, including Cardiovascular, Renal & Metabolism, and Respiratory & Immunology. Based in Cambridge, UK, AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. Please visit astrazeneca.com and follow the Company on Twitter @AstraZeneca. 

Contacts

For details on how to contact the Investor Relations Team, please click here. For Media contacts, click here.

References

 1. World Health Organisation. International Agency for Research on Cancer. Lung Fact Sheet. Available at https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Accessed May 2023.
 2. LUNGevity Foundation. Types of Lung Cancer. Available at https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/types-of-lung-cancer. Accessed May 2023.
 3. Cheema PK, et al. Perspectives on treatment advances for stage III locally advanced unresectable non-small-cell lung cancer. Curr Oncol. 2019;26(1):37-42.
 4. Cagle P, et al. Lung Cancer Biomarkers: Present Status and Future Developments. Archives Pathology Lab Med. 2013;137:1191-1198.
 5. Le Chevalier T, et al. Adjuvant Chemotherapy for Resectable Non-Small-Cell Lung Cancer: Where is it Going? Ann Oncol. 2010;21:vii196-vii198.
 6. Sethi S, et al. Incidental Nodule Management – Should There Be a Formal Process? J Thorac Oncol. 2016:8;S494-S497.
 7. LUNGevity Foundation. Screening and Early Detection. Available at https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/screening-early-detection. Accessed March 2023.
 8. Pignon JP, et al. Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation: A Pooled Analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol. 2008;26:3552-3559.
 9. Goldstraw P, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2016;11(1):39-51.
 10. Szumera-Ciećkiewicz A, et al. EGFR Mutation Testing on Cytological and Histological Samples in Non-Small Cell Lung Cancer: a Polish, Single Institution Study and Systematic Review of European Incidence. Int J Clin Exp Pathol. 2013:6;2800-12.
 11. Keedy VL, et al. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: Epidermal
  Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation Testing for Patients with Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer Considering First-Line EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Therapy. J Clin Oncol. 2011:29;2121-27.
 12. Ellison G, et al. EGFR Mutation Testing in Lung Cancer: a Review of Available Methods and Their Use for Analysis of Tumour Tissue and Cytology Samples. J Clin Pathol. 2013:66;79-89.
 13. Cross DA, et al. AZD9291, an Irreversible EGFR TKI, Overcomes T790M-Mediated Resistance to EGFR Inhibitors in Lung Cancer. Cancer Discov. 2014;4(9):1046-1061.
Continue Reading

Marknadsnyheter

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har kommit överens med bolagets huvudägare om konvertering av skuld och ränteanstånd

Published

on

By

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har idag träffat en överenskommelse med Bolagets huvudägare, Lennart Hero, avseende det låneavtal som tidigare ingåtts med Lennart Hero. Genom överenskommelsen så får Mackmyra anstånd med räntebetalningar under perioden juli-december 2023 och Mackmyra får möjlighet att konvertera 30 MSEK av det lån som Bolaget har hos Lennart Hero till eget kapital. Överenskommelsen med Lennart Hero är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner densamma samt att Lennart Hero erhåller dispens från budplikt.

Mackmyra har idag träffat en överenskommelse med Bolagets huvudägare Lennart Hero och de huvudsakliga villkoren för överenskommelsen är att:

 • Lennart Hero bekräftar att det under hösten 2022 ingångna avtalet om 4,5% fast ränta gäller.
 • Bolaget får anstånd med att betala räntor om cirka 2,5 MSEK som uppkommer med anledning av det lån som Bolaget har hos Lennart Hero under perioden juli till december 2023.
 • Lånets förfallodag förlängs med ett år, från fem år efter avtalsdagen till sex år efter avtalsdagen.
 • 30 MSEK av Mackmyras lån hos Lennart Hero konverteras till eget kapital och kvittas mot aktier i en riktad emission.
 • Som ersättning för beviljat anstånd med räntan och förlängning av lånets förfallodag erhåller Lennart Hero cirka 7,5 MSEK. Denna ersättning samt räntan för vilken Bolaget fått anstånd med ska kvittas mot aktier i ovan nämnda riktade nyemission om totalt cirka 40 MSEK.

Överenskommelsen är villkorad av att en extra bolagsstämma senast den 31 augusti 2023, fattar beslut om att godkänna överenskommelsen samt om den riktade emissionen samt tillhörande nödvändiga följdbeslut samt att Lennart Hero erhåller dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.

Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den riktade emissionen till Lennart Hero. Den riktade emissionen innebär att högst 3 000 000 A-aktier och högst 17 000 000 B-aktier, totalt högst 20 000 000 aktier med en teckningskurs om 2 kronor per aktie, emitteras till Lennart Hero. Om stämman beslutar om den riktade emissionen kommer det innehav som Lennart Hero representerar att öka till totalt 49,9 procent av kapitalet och 67,9 procent av rösterna i Mackmyra. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer uppgå till totalt 35,5 procent av kapitalet och 51,8 procent av rösterna i Mackmyra.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-04 16:00 CET.

För ytterligare inforamtion vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.