Styrelsen beslutar om nedskrivning av patentvärden efter patentutredning och beslutar att upprätta kontrollbalansräkning

| 12 januari, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen har efter utredning av bolagets patentportfölj beslutat att skriva ned värdet av dotterbolaget Scandinavian Technology Group, som äger samtliga patent, från 37 104 065 kr till 0 kr. Styrelsen finner därmed skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har beslutat att genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Eventuell första kontrollstämma blir kommande årsstämma som planeras hållas före utgången av februari 2022, eller en separat extra bolagsstämma.

Styrelse och ledning i Taurus Energy har tillsammans med bolagets patentombud genomfört en grundlig analys och utvärdering av bolagets patentportfölj till följd av de genetiska avvikelser som upptäckts i bolagets jäststammar XyloFerm®, vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 14 oktober 2021. Utfallet visar att de patent som skyddar de specifika jäststammarna, p.g.a. skiljaktigheter mellan beskrivning och produkt, med stor sannolikhet inte skulle hålla i en patenttvist och risken är mycket stor att patenten i både Europa och USA skulle anses vara ogiltiga. Det betyder att samtliga patent i XyloFerm-familjen förlorar sitt skyddsvärde. Styrelsens bedömning är att kommersialisering av XyloFerm inte är möjlig då patentskydd saknas.

Vidare visar utredningen att övriga patent i bolagets portfölj nu saknar plattform för värdeskapande då de var avsedda att komplementera XyloFerm-stammarna vid vidare utveckling eller tillämpning. Dessa komplementerande patent är giltiga men styrelse och ledning kan inte se någon realistisk möjlighet för Taurus Energy att exploatera dem utan XyloFerm som grund.

Med anledning av ovan har styrelsen beslutat att skriva ned värdet av dotterbolaget Scandinavian Technology Group, som äger samtliga patent, från 37 104 065 kr till 0 kr. Även koncernens goodwill-post om 10 982 892 kr skrivs ned till 0 kr.

Då patentens värdering utgjort en betydande del av moderbolagets balansräkning ger en pro forma översyn av moderbolagets balansräkning skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. En kontrollbalansräkning kommer därför genast att upprättas och underställas bolagets revisor för granskning.

Om kontrollbalansräkningen skulle utvisa att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att snarast kalla till en kontrollstämma för att besluta om bolaget ska gå i likvidation eller besluta om fortsatt drift. Styrelsen planerar i så fall att framlägga förslag för fortsatt drift med ny verksamhet vid kommande årsstämma som planeras hållas innan utgången av februari 2022, eller vid separat extra bolagsstämma. Styrelse och ledning utvärderar ett antal affärsförslag för ny verksamhet i bolaget.

Som en åtgärd planerar Styrelsen att föreslå en minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier. Styrelsen har ålagt VD att omgående se över möjligheterna att minska bolagets kostnader till ett minimum. Enligt en preliminär likviditetsplan förväntas bolagets kassa efter kostnadsnedskärningar räcka in på 2023.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, [email protected]

Denna information är sådan information som Taurus Energy Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.