Connect with us

Marknadsnyheter

Telges koncernchef går vidare till nytt uppdrag

Published

on

Telge AB:s tillförordnade vd och koncernchef Jörgen Austler meddelar att han lämnar koncernen för att ta över som vd för Sollentuna Energi & Miljö. Jörgen har arbetat på ledningsgruppsnivå inom koncernen sedan 2012. Han blir kvar i sin nuvarande roll fram till augusti.  

– Jag är glad över min tid här i Södertälje och jag tar med mig många fina minnen och positiva upplevelser. Nu är det dags för nya utmaningar och en mer verksamhetsnära roll igen. Jag ser fram emot att få fortsätta mitt fokus på energi- och miljöfrågor som varit väldigt givande att arbeta med här på Telge, säger Jörgen Austler.  

Jörgen tog över som tillförordnad vd på Telge AB efter Juan Copovi-Mena som lämnade posten i juni 2022. Under sina elva år inom Telgekoncernen har Jörgen haft en rad ledande befattningar. Bland annat som COO, CFO och ekonomi- och finansdirektör på Telge AB och som CFO på Telge Energi. Vid flera tillfällen har han också täckt upp i tillförordnad roller på ledningsgruppnivå; bland annat som vd på Telge Nät, Telge Återvinning och nu senaste på moderbolaget Telge AB.  

– Under elva år har Jörgen Austler varit en stor tillgång för Telgekoncernen och hela kommunen. Han har tagit sig an den ena ansvarsfyllda rollen efter den andra och hela tiden drivit på Telges övergripande förändringsagenda. Till Jörgen vill jag rikta ett varmt tack och lycka till framåt, säger Alexander Rosenberg (M), styrelseordförande, Telge AB.  

I augusti i år börjar Jörgen sitt nya arbete som vd på det kommunägda bolaget Sollentuna Energi & Miljö. Fram till dess blir han kvar i sin nuvarande roll. Arbetet med att rekrytera Telges nästa koncernchef påbörjas nu.  

Presskontakt

Alexander Rosenberg, styrelseordförande Telge AB, 08-550 563 50 

Jörgen Austler, tf vd Telge AB och koncernchef, 08-550 225 44 

Pressjouren, 08-550 220 50 

Om Telge 

Telge har till uppdrag att leverera tjänster och service som förbättrar Södertäljebornas vardag och bidrar till ett attraktivare Södertälje. Koncernen ägs av Södertälje kommun och består av moderbolaget Telge AB och ett antal helägda och delägda dotterbolag. Bostäder, elnät, lokaler, hamn, värme, vatten och avlopp, stadsnät, science center samt arbetsförmedling och bemanning ingår i erbjudandet. Tillsammans har koncernens helägda bolag cirka 1 000 medarbetare. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Så installeras solceller bäst – expertens tips och varning

Published

on

By

Inför sommaren varnar solcellsexperterna på Hitta-Solceller.se villaägare för att installationerna kan bli misslyckade. Den som bara utgår från olika tester av produkterna, men glömmer bort själva installationen, riskerar att bli väldigt besviken med resultatet.

–Att det finns flera oberoende tester av själva solcellerna är jättebra, men de tar bara hänsyn till tekniken i sig. Varje villaägare har sina egna förutsättningar och sina egna skäl som installationen också måste ta hänsyn till. Lösningarna ser olika ut för den som vill göra den mest lönsamma installationen och för den som främst vill hjälpa till i klimatomställningen, säger Gustav Haag, VD för Hitta-Solceller.se.

 

Hitta-Solceller.se har hjälp tiotusentals användare att hitta rätt installatör av solceller. Nu publicerar tjänsten råd om just hur villaägare ska hitta både rätt solceller – och rätt installatör – utifrån de enskilda behoven. Råden finns på https://www.hitta-solceller.se/bast-i-test/

 

–Tyvärr finns det många fallgropar när man ska installera solceller, allt från att kunna finansiera själva installationen till att hitta rätt solceller och en seriös installatör. Vår funktion är att hjälpa vanliga människor att hitta rätt i solcellsdjungeln så fler kan hjälpa till med den nödvändiga klimatomställningen samtidigt som de kan spara pengar, säger Gustav Haag.

 

Hitta-Solceller.se skapades efter att Gustav Haag själv bestämt sig för att installera solceller och insåg att det fanns många problem – och ingen samlad lösning. Med enkla råd och tjänster kan användarna, som namnet antyder, hitta rätt installatör för solceller till bostaden och undvika kritiska misstag. Priset är långt ifrån den enda faktorn som påverkar, och att välja fel leverantör kan bli en dyr affär. Hitta-Solceller.se lanserade också nyligen Huspriskollen, som visar hur stor värdeökningen blir på en villa när den försetts med solceller. Alla tjänster återfinns på https://www.hitta-solceller.se/

 

För mer information, kontakta:

Hitta-Solceller.se (Omtago AB)

Gustav Haag, VD

E-post: gustav.haag@wilara.se

Telefon: 0737 – 096 953

 

Hitta-Solceller.se är en onlinetjänst som hjälper villaägare och andra fastighetsägare att finna sin väg genom solcellsdjungeln. Med hjälp av ett enkelt frågeformulär rekommenderar tjänsten seriösa installatörer som passar kundens specifika behov och tar in offerter åt dem. Bolaget grundades 2018 som Omtago AB och fick sin nuvarande inriktning 2020. Bolaget planerar att lansera flera ytterligare onlinetjänster inom solceller under 2023.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN BEVILJAR STÖRRE AKTIEÄGARE I AUGEO GROUP DISPENS FRÅN BUDPLIKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Published

on

By

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnatgarantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.
Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor
kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få
genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social
Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av
nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av
Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar
ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri
och Aleksov. Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med
närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i
Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för
garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter
Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst
1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom
indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier
genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.
Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri
och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i
Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av
emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive
garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas
vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir
tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna
säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka
2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro
rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units
utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på
Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).Rådgivare
Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2023-06-08 , 08:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frindberg, VD Augeo Group, +46 70-530 31 23, kalle@vaxxa.se

 

Om Augeo Group AB
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina
dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital
auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har
sitt huvudkontor i Stockholm

Continue Reading

Marknadsnyheter

Optimizely utökar samarbetet med Contentsquare

Published

on

By

Stärker marknadsförares förmåga att maximera värdet av digitala upplevelser.

Optimizely, den ledande plattformen för digitala upplevelser (DXP), meddelade idag att de har utökat sitt samarbete med Contentsquare, den digitala plattformen för upplevelseanalyser. Samarbetet innebär att marknadsförare kan förbättra möjligheter till experimentering genom omfattande analys av kundernas agerande online.

Genom att använda Contentsquares zonbaserade värmekartor (Zone-Based Heatmaps) kan man visualisera data på ett sätt som underlättar förståelsen och tolkningen av mönster och trender. Det kan i sin tur leda till bättre informerade beslut och handlingsplaner. Användare av Optimizely Web Experimentation får insikter om kunders beteende på webbplatsen och en djupare förståelse för orsakerna till vilka experiment som fungerar för att skapa personaliserade upplevelser i stor skala.

– Utan en bättre överblick över webbplatsinteraktioner har de flesta organisationer svårt att förstå vad som får kunder att konvertera och var på webbplatsen de tappar bort sig, säger Mårten Bokedal, produktstrateg på Optimizely. Med zonbaserade värmekartor får kunder som använder experimentering ett bättre svar på frågan ”varför” bakom kundbeteenden och sedan prioritera sin testvägkarta för att leverera den bästa möjliga användarupplevelsen.

Värmekartorna använder färgkodning för att visa intensiteten av den parameter som studeras i olika områden. Oftast representeras högre intensitet med varmare färger som rött eller orange, medan lägre intensitet representeras med kallare färger som grönt eller blått. Tillsammans med Optimizely kan marknadsförare göra djupare utvärderingar av pågående och avslutade experiment och upptäcka nya, intäktsdrivande experiment att utföra.

– Vi är glada att fortsätta vårt samarbete för att hjälpa team att vara innovativa med och självförtroende, säger Jonathan Cherki, vd för Contentsquare. Det utökade samarbetet visar hur båda organisationerna kontinuerligt strävar efter att göra digitala upplevelser ännu bättre.

För mer information:

Mårten Bokedal | 0704-106909 | marten.bokedal@optimizely.com

Om Optimizely

På Optimizely har vi ett uppdrag – att hjälpa människor att frigöra sin digitala potential. Det gör vi genom att återuppfinna hur marknadsförings- och produktteam arbetar för att skapa och optimera digitala upplevelser över alla kanaler. Med vår ledande digitala upplevelseplattform (DXP) hjälper vi företag runt om i världen att orkestrera hela sin innehållslivscykel, skapa intäkter för varje digital upplevelse och experimentera med alla typer av kundkontaktpunkter. Optimizely har 700+ partners och nästan 1500 anställda fördelade på våra 21 kontor runt om i världen. Vi är stolta över att kunna hjälpa över 10 000 företag, inklusive H&M, PayPal, Zoom, Toyota KLM, Mazda, Electrolux, 1177 Vårdguiden, LYKO och Röda Korset, att berika sina kunders livstidsvärde, öka intäkterna och växa sina varumärken. På Optimizely lever vi varje dag med en enkel filosofi: stor nog att tjäna, liten nog att bry sig. optimizely.com/se

Om Contentsquare

Contentsquare ger kraft för att göra den digitala världen mer mänsklig. Deras AI-drivna plattform ger rika och kontextuella insikter om kundbeteenden, känslor och avsikter – vid varje interaktionspunkt i deras resa – vilket möjliggör för företag att bygga empati och skapa varaktig påverkan. Som den globala ledaren inom digitala upplevelseanalyser hjälper Contentsquare varumärken överallt att förändra sättet de bedriver sin verksamhet på, vilket gör att de kan agera i stor skala och bygga kundförtroende genom säkerhet, integritet och tillgänglighet. Över 1000 ledande varumärken använder Contentsquare för att växa sin verksamhet, leverera mer kundglädje och röra sig med större smidighet i en ständigt föränderlig värld. Deras insikter driver kundupplevelsen på över 1 miljon webbplatser över hela världen. Grundat i Paris och med kontor runt om i världen har Contentsquare samlat in 1,4 miljarder dollar i investeringar från ledande investerare, inklusive fonder och konton förvaltade av BlackRock, Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, LionTree, Sixth Street och SoftBank Vision Fund 2. www.contentsquare.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.