Connect with us

Marknadsnyheter

Tillväxt i tech-bolagen – VO2 rapporterar bokslutskommuniké för 2023

Published

on

VO2 Cap Holding AB (publ), en ledande nordisk koncern av media- och techbolag, offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari till december 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.vo2cap.se/investor-relations/financial-statement och som bifogad fil.

Publiceringsdatum: Stockholm, 9 februari 2024

”I en av de mest utmanande tider inom media, konstaterar jag att vi under 2023 har gjort ett gediget jobb och att vi fortsatt är lönsamma, har bra kassaflöden och låg nettoskuld. Vi står på en solid grund inför 2024 och är redo att öka farten i takt med bättre konjunktur. Tills dess fortsätter vi att jobba hårt, vi trimmar och finjusterar hela tiden för att öka vår lönsamhet och effektivitet,” säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

KONCERNEN Q4 2023 (jämfört med Q4 2022)

 • Intäkter* uppgick till 98 851 (156 118) KSEK, -36,7%
 • EBITDA uppgick till 22 904 (33 994) KSEK                               
 • Justerad EBITDA** uppgick till 4 339 (13 165) KSEK
 • EBIT uppgick till 1 641 (7 383) KSEK                            
 • EBITDA-marginal till 23,2% (21,8%)
 • Justerad EBITDA**-marginal 4,4% (8,4%) 
 • EBIT-marginal uppgick till 1,7% (4,7%)
 • Periodens resultat uppgick till -421 (5 539) KSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 112 (11 958) KSEK
 • Totalt kassaflöde uppgick till -4 397 (-6 403) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (0,11) kr

KONCERNEN 2023 (jämfört med 2022)

 • Intäkter* uppgick 344 968 (466 717) KSEK, -26,1%
 • EBITDA uppgick till 55 312 (55 300) KSEK                   
 • Justerad EBITDA** uppgick 15 497 (28 208)                                         
 • EBIT uppgick till 8 073 (18 429) KSEK                      
 • EBITDA-marginal till 16,0% (11,8%)
 • Justerad EBITDA**-marginal 4,5% (6,0%)
 • EBIT-marginal uppgick till 2,3% (3,9%)     
 • Periodens resultat uppgick till 5 563 (13 220) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 171 (31 242) KSEK
 • Totalt kassaflöde*** uppgick till -17 594 (18 845) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,27) kr

*Intäkter påverkas av omställningen av dotterbolaget Netrics affärsmodell där Netric från 1 januari 2023 redovisar sin provision av annonsintäkten jämfört med det tidigare samarbetet då Netric redovisade hela annonsintäkten. Se även not 1. Intäkter (exklusive Netric) ökar i Q4 med 3 545 KSEK +3,8% varav justerad organisk tillväxt uppgick till -2 778 KSEK -3,0% och förvärvad tillväxt till 6 324 KSEK +4,1%. Intäkter 2023 (exklusive Netric) ökar med 82 021 KSEK +32,3% varav justerad organisk tillväxt uppgick till +9 894 KSEK +3,9% och förvärvad tillväxt till 72 127 KSEK +15,5%.

**EBITDA är justerad för omvärdering av tilläggsköpeskilling.

***I totalt kassaflöde för året ingår amortering förvärvskredit med -9 876 (-5 500) KSEK, förvärv av dotterbolag med -8 088 (-36 075) KSEK och likvid företrädesemission med 0 (21 100) KSEK.

WEBBPRESENTATION

Idag kl 10:00 håller Bodil Ericsson Torp, VD för VO2, och Douglas Roos, styrelseordförande VO2, under ledning av journalisten Claes de Faire, en direktsänd webbpresentation av VO2s bokslutskommuniké 2023. För deltagande på webbpresentationen, vänligen anmäl dig till info@vo2cap.se. Du kan skicka in dina frågor i förväg till samma mejladress så kommer vi att besvara dessa under sändningen.

Länk till webbsändning:

https://www.youtube.com/watch?v=2jzLCBXnHzU

Webbpresentationen kommer även att sändas live på Linkedin: https://www.linkedin.com/events/livepresentationavvo2capholding7160568774444658688/theater/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

VO2 Cap Holding AB byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank AB. Det nya samarbetet påbörjas den 23 oktober 2023. Fram till övergången kommer Mangold Fondkommission AB fortsatt agera likviditetsgarant åt VO2 Cap Holding AB. Med anledning av Carnegie Investment Bank ABs köp av Erik Penser Bank AB byter VO2 likviditetsgarant den 30 november till Carnegie Investment Bank AB.

VO2s dotterbolag Leeads AB tecknar avtal om exklusivt försäljningsuppdrag med Smart City Charger AB. Uppdraget avser försäljning av reklamytor på Smart City Chargers digitala skärmar i anslutning till laddstationer. Avtalets värde beräknas uppgå till 50-60 MSEK under en femårsperiod. Leeads har varit aktiv inom marknaden för utomhusreklam (Out Of Home, OOH) sedan 2020 och har sedan dess vuxit inom trafikreklam och DOOH (Digital Out Of Home). Avtalet med Smart City Charger avser försäljning av reklam på digitala skärmar i anslutning till laddstationer samt strategisk rådgivning om ytterligare etablering av skärmar, vilket är i linje med Leeads expansion till nya områden inom DOOH.

Ratsits grundare och VD Anders Johansson ökar sitt ägande i VO2 med 350 000 aktier via Ratsave AB. Ratsave ABs innehav efter transaktionerna uppgår till drygt 491 000 aktier.

VO2s styrelse förlänger tidsperioden för bolagets övergripande mål till och med år 2026, från tidigare 2024. Samtliga övriga mål kvarstår. Bolagets övergripande mål är att (I) Koncernen ska omsätta 1 miljard SEK med lägst 8 procent EBITDA under år 2026. (II) Soliditet omkring 40 procent över en konjunkturcykel. Detta kan under perioder variera på grund av investeringars karaktär. (III) Vara den mest attraktiva ägaren för media- och techbolag på den nordiska marknaden. Tillväxtbolag ska sträva efter att få bli en del av VO2-koncernen för att dra nytta av koncernens marknadsposition, management och synergieffekter.

Flera nyckelpersoner i VO2 köper ytterligare aktier i bolaget. Styrelseordförande Douglas Roos, som är största aktieägare och medgrundare till VO2, och Bodil Ericsson Torp, VD VO2 har köpt 45 000 aktier vardera i bolaget. Johanna Stenman, CFO, har köpt 40 000 aktier och styrelseledamot och medgrundare av VO2, Patrik Sandberg, har köpt ytterligare 25 000 aktier i bolaget. Efter transaktionerna äger Douglas Roos, genom bolag, 8 884 193 aktier (16,6%), Bodil Ericsson Torp, genom bolag och privat, 1 308 158 aktier (2,4%), Patrik Sandberg, genom bolag, 4 081 138 aktier (7,6%) och Johanna Stenman, privat, 40 000 aktier (0,1%).

ÖVRIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I februari har VO2 valt att avyttra innehavet av aktier i intressebolaget Zalster. Detta efter utvärdering av bolagets möjlighet till framtida utveckling.

UTDRAG FRÅN VD HAR ORDET

”2023 blev året med stora utmaningar i Sverige och i mediebranschen med en bekräftad lågkonjunktur i hela marknaden. I de tuffaste tider gäller det att jobba hårt i den dagliga affären men också ha modet att ta tuffa beslut som gynnar tillväxt och lönsamhet både på kort och lång sikt. Vi har agerat i samtliga bolag under året med beslut som lägger grunden för ett ännu bättre 2024. Vi har kompetensväxlat och affärsutvecklat med kundernas behov i centrum och förvärvat ytterligare ett fint spjutspetsbolag inom tech, Madington. Vi har bäddat för att stå starka både i mot- och medgång och jag tycker mig ana en ljusning i marknaden under 2024.

VO2s techbolag utvecklas med hög fart och visar sig motståndskraftiga även i en mer utmanande konjunktur. För helåret 2023 har techbolagen Livewrapped och Madington ökat intäkterna med 39% respektive 27% vilket är ett resultat av robusta affärsmodeller som hjälper både publicister och annonsköpare att öka sin lönsamhet. Våra investeringar i DOOH har burit frukt och vuxit rejält och, slutligen, synergier mellan dotterbolagen har gynnat nykundsförsäljning och även i förhandlingar med leverantörer för att hålla nere kostnader

I en tuff marknad levererar VO2 en stadig tillväxt i intäkter under 2023 på 32% motsvarande 82 MSEK där den organiska tillväxten uppgår till 9,9 MSEK och förvärvad tillväxt om 72,1 MSEK, exkluderat Netric som minskar på grund av, som vi tidigare rapporterat om, en strategisk omställning i bolaget.”

Bodil Ericsson Torp, VD

Årsredovisning för 2023 publiceras den 26 april och delårsrapport för perioden januari-mars 2024 publiceras den 3 maj 2024.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 februari 2024.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tableflip Entertainment erhåller uppdragsavtal till ett värde om ca 3,2 miljoner kr

Published

on

By

Tableflip Entertainment har ingått ett uppdragsavtal med ett större spelbolag till ett värde om ca 3,2 miljoner kr. Avtalet avser en remaster av ett klassiskt spel som kommer att relanseras för PC och konsol.

För ytterligare information

Harald Riegler VD, Jumpgate AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post: harald@jumpgategames.se

Om bolaget

Jumpgate AB är en oberoende grupp av spelutvecklingsbolag som grundades 2011 och omfattar fem spelstudios: Nukklear (Hannover), Tivola Games (Hamburg), gameXcite (Hamburg), Funatics (Düsseldorf) samt Tableflip Entertainment (Visby). Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Gruppens bolag har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.jumpgategames.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Se Mikaela Lauréns comeback live och gratis

Published

on

By

Lördagen den 24 februari går 48 åriga Mikaela Laurén upp i ringen igen, fem år efter att hon la handskarna på hyllan och två år efter hon blev mamma. Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport med start klockan 20.45.

2018 la den före detta 7-faldige världsmästaren i boxning, Mikaela Laurén, boxningshandskarna på hyllan för att bli mamma. Lauréns hade 32 vinster och 6 förluster bakom sig när hon slutade och innan boxningen hade hon även en karriär som simmerska med 16 nationella mästerskap, 3 svenska rekord och en sjundeplats vid VM i Rio de Janeiro 1995 i ryggen.

Mikaela kände sig dock aldrig helt klar med boxningen och nu på lördag gör hon, nu som 48 åring småbarnsmamma, comeback i boxningsringen på Danish Fight Night i Köpenhamn. Mikaela kommer att möta den 20 år yngre Rumänsk/Spanskan Ioana Fecioru och Pluto TV sänder matchen live och gratis på Pluto TV Sport.

Se Mikaela Lauren vs. Ioana Fecioru live på Pluto TV Sport den 24 februari med start klockan 20.45.

Se Pluto TV här: www.pluto.tv

För mer information kontakta:

Peter Frantzell
Mail: peter@strandberghaage.se
Tel: 0707-592558

Om Pluto TV
Pluto TV, en del av Paramount, är den ledande gratis streaming-tv-tjänsten och levererar hundratals linjära livekanaler och tusentals titlar on-demand till en global publik. Den Emmy®-belönade tjänsten erbjuder en mängd kurerade kanaler i samarbete med över 400 internationella medieföretag. Pluto TV erbjuder ett brett utbud av genres inom bland annat film, serier, sport, nyheter, livsstil, barnprogram och mycket mer. Pluto TV kan lätt streamas över mobil, webb och anslutna TV-enheter. Från huvudkontoret i Los Angeles sträcker sig Pluto TV:s växande internationella nätverk över tre kontinenter och 35 marknader.

Continue Reading

Marknadsnyheter

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Published

on

By

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en ny global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för hållbara produkter och tjänster, men lika många säger att de inte känner till vilka beteenden och investeringar som behövs för att vara mer hållbar. En majoritet anser att energibolagen har ett huvudansvar i att driva omställningen, och många ser aktörer inom energi som en pålitlig källa till information kring vilka val som är hållbara.

Studier av IPCC (Förenta nationernas klimatpanel) visar att 70 procent av den gröna omställningens effekter är beroende av att konsumenter ställer om sina konsumtionsval, beteenden och sin livsstil. Men enligt en stor undersökning från rådgivnings- och revisionsföretaget EY bland energikonsumenter i Sverige och globalt så är konsumenterna inte redo för den gröna omställningens krav. 60 procent av svenska konsumenter uppger att de redan gör vad de kan för att vara hållbara. På global nivå upplever energikonsumenter ett än mindre handlingsutrymme – 74 procent uppger att de inte kan öka sin hållbarhet. Energikonsumenterna anser i stället att staten och energibolagen har huvudansvaret för den gröna omställningen, och i Sverige anser endast 14 procent att individen bär ett stort ansvar. Detta visar EY Energy transition consumer insightsen undersökning bland 21 000 energikonsumenter i 21 länder varav 1000 respondenter i Sverige.

De flesta energikonsumenter i Sverige vill ändå bidra, och 39 procent är villiga att betala ett prispremium för hållbara tjänster och produkter. Men många har inte möjlighet att betala mer för ökad hållbarhet. Endast 10 procent av svenska energikonsumenter skulle betala över 10 procent mer på sin elräkning för mer förnybara energikällor, vilket är hälften så många som globalt. 57 procent av svenska konsumenter uppger även att deras hushållsbudget inte skulle klara av en 10 procent högre energikostnad. Det återspeglas i att endast en av fyra konsumenter överväger att investera i förnybara energisystem till hemmet, vilket kan jämföras med att en av tre globala energikonsumenter överväger dessa investeringar. I Sverige uppger tre av fyra energikonsumenter att de inte överväger eller saknar möjlighet att investera i ett mer hållbart hem, och dessa är till högre grad låginkomsttagare och boende i hyresrätt.

– Det finns en uppenbar klyfta mellan den roll konsumenter behöver och förväntas spela i den gröna omställningen, och den roll de i nuläget kan och vill ta på sig. För att öka hållbarhetsengagemanget och se verkliga förändringar krävs innovativa lösningar som både underlättar för konsumenter att agera hållbart och samtidigt tar hänsyn till deras ekonomiska situation. Att skapa möjligheter för alla att delta i den gröna omställningen kommer att vara en av många nycklar till framgång, säger Anna Hed, ansvarig för Customer och Business transformation och rådgivare till energisektorn på EY Sverige.

Energiaktörer med större kundfokus kan visa vägen
Även om konsumenter vill och försöker göra rätt, kan bristande kunskap begränsa de positiva effekterna. EY:s undersökning visar att 39 procent av svenska konsumenter uppger att de inte har tillräcklig kunskap om vilka beteenden och investeringar som skulle göra deras hushåll mer hållbart, och färre än en fjärdedel har god förståelse för de nyckeltermer som används för att kommunicera kring hållbarhet. Det är exempelvis endast 12 procent som har god förståelse för ”koldioxidneutral” och än färre förstår vad ”netto-noll” betyder. Av de som uppnått positiva beteendeförändringar och gjort hållbara investeringar, uppger 66 procent att negativa beteenden som ökad användning av en billigare lösning till viss del kompenserat för den positiva effekten. Vanor och bekvämlighet är även en faktor, och endast en tiondel av de med gasdriven värmepanna, spis eller grill överväger att byta till ett eldrivet alternativ.

Energikonsumenter i Sverige förväntar sig att myndigheter och företag ska visa vägen och leda den gröna omställningen. 60 procent anser att regeringen har ett huvudansvar, och 52 procent tycker att energibolagen bär ett huvudansvar för att driva den gröna omställningen. Konsumenterna har också gott förtroende för dessa aktörers råd och anvisningar om vad som är hållbart. 44 procent uppger att myndigheters hemsidor är bland de mest pålitliga källorna till hållbarhetsinformation, och 39 procent anser att energibolag är bland de mest förtroendeingivande.

– Trots ett stort fokus på hållbarhet, både medialt och bland företagen, har konsumenterna svårt att navigera bland alla alternativ och termer. Det krävs därför ett ännu större kundfokus från energibolagen för att göra det lättare för konsumenten att välja klimatsmart samt att förstå nyttan av sitt val. Konsumenterna är villiga att lyssna på energibolagens råd och insikter, med det förtroendekapitalet har få företag tagit vara på. Att företag förstår och anpassar sig till kundernas kommunikativa behov kommer att vara kritiskt för den gröna omställningen, säger Christian Grauers, ansvarig rådgivare inom energi, EY Sverige.

Anna Hed ansvarig fr Customer och Business transformation och rdgivare till energisektorn p EY Sverige

Om EY Energy transition consumer insights report
Under 2023 genomförde EY för tredje året i rad en undersökning bland energikonsumenter i 21 länder. Sammanlagt har 21 000 konsumenter över 18 år svarat på frågor om värderingar, behov och engagemang gällande energi. Undersökningen utgick från att energiomställningen drivs av och påverkar alla konsumenter. Respondenterna är såväl fakturabetalare som icke-fakturabetalare i alla åldrar och inkomstskikt. Undersökningen bestod av en ca 15 minuter lång webbenkät.

För mer information om undersökningen, de svenska resultaten eller intervju med Anna Hed, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte ”Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.