Connect with us

Marknadsnyheter

Transfer Group beslutar om emission av aktier om cirka 23,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Published

on

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) (“Transfer Group” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Transfer Groups befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 23,6 MSEK. Emissionslikviden ska primärt tillföra Bolaget rörelsekapital och stärka balansräkningen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 21 mars 2023, och två (2) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Transfer Group cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 31,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48,4 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 80 procent.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 23 mars till och med den 6 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras omkring den 22 mars 2023.

 

Motiv för Företrädesemissionen

Transfer Group är ett holdingbolag med verksamhet inom säkerhet och bevakning. Bolagets målsättning är att vara en ledande aktör inom fysisk säkerhet genom att leverera högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar. 2022 har varit ett år där fokus legat på konsolidering och effektivisering av verksamheterna. Åtgärderna beräknas sammantaget ge kostnadsbesparingar om närmare 25 MSEK för 2023. Målet är att nå en organisk tillväxt om 20 procent och uppvisa en positiv EBITDA 2023. Bolaget hade vid utgången av januari en total orderstock på över 300 MSEK.

I syfte att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt.

Vid en fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolagets cirka 23,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK.

Nettolikviden om cirka 20,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, angivna i prioritetsordning:
 

         Rörelsekapital för organisk tillväxt: 60%

         Lösen av räntebärande lån: 30 %

         Implementering av potentiella förvärv: 10%

 

Företrädesemissionen

Styrelsen beslutade den 14 mars 2023, med stöd av bemyndigande, om en företrädesemission av högst 112 609 284 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Transfer Group en emissionslikvid om cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 689 139,26 SEK till högst 5 067 417,78 SEK.

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid varje (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Teckningsperioden löper från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 3 april 2023 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 33,3 procent av rösterna och kapitalet (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

För att säkerställa Företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser med Bolagets huvudägare Des Mond AB (”Des Mond”) som ägs av styrelseordförande Mats Holmberg om totalt cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 31,6 procent av emissionsbeloppet. Mot bakgrund av Des Monds aktieinnehav är tilldelning av aktier till Des Mond dock villkorad av att Des Mond inte försätts i en budpliktssituation. Om Des Monds teckning av aktier skulle medföra budplikt, kommer tilldelningen att reduceras till det högsta tillåtna antalet aktier som kan tilldelas Des Mond utan att budplikt uppstår.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett konsortium av kvalificerade investerare om totalt cirka 11,4 MSEK, motsvarande cirka 48,4 procent av emissionsbeloppet. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till cirka 80 procent. För garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.transfer.se, den 22 mars 2023 inför det att teckningsperioden inleds den 23 mars 2023.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

17 mars 2023

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

20 mars 2023

Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

 

21 mars 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.

22 mars 2023

Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen

23 mars – 3 april 2023

Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME

23 mars – 6 april 2023

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 mars 2023 till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME

Omkring den 13 april 2023

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08 440 56 40  
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group
pernilla.jennesater@transfer.se

 

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara, hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Daniel Adams-Ray kommer till Grönan i juni

Published

on

By

Ingen har nog missat Daniel Adams-Rays stora hit ”Gubben i lådan” som var 10-talets mest streamade låt på svenska. Med miljontals streams, otaliga livespelningar och hyllade musiksläpp har han skapat sig en säker plats på den svenska musikscenen. Ända sedan han slog igenom som medlem i gruppen Snook har han skapat unik och relevant musik som fångar samhällets strömningar. Nu välkomnar vi Daniel Adams-Ray tillbaka till vår Stora Scen den 2 juni kl. 20.00. 

Daniel Adams-Ray skapar musik som fångar samhällets strömningar på ett unikt och relevant vis. Han slog igenom som medlem i Snook och är en av förgrundsgestalterna i formandet av den svenska hiphop-scenen. När han senare släppte den kritikerrosade solodebuten ”Svart, vitt och allt däremellan” förändrade han synen på hur svensk pop kan låta. När 10-talet summerades stod det klart att singeln ”Gubben i lådan” var den mest streamade låten på svenska under det decenniet.

2020 återvände Daniel Adams-Ray med ny musik och året efter följde det tredje soloalbumet i ordningen, ”Döda hjärtan kan slå igen”, hans första svenska platta på åtta år. 2021 medverkade han också i Så Mycket Bättre där hans tolkningar hyllades av såväl deltagare som tittare. Med miljontals streams, otaliga livespelningar och hyllade musiksläpp har han skapat sig en säker plats på den svenska musikscenen.

Den 2 juni kl. 20.00 har vi glädjen att välkomna Daniel Adams-Ray tillbaka till Gröna Lunds Stora Scen.

 

GRÖNAN LIVE 2023  
Med Grönan Live-passet har du fri entré till alla konsert- och alla danskvällar. Passet kostar 399 kr och går att köpa i Gröna Lunds webbshop. Följande konserter har hittills bokats till Grönan Live 2023:  

Macklemore – 11 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Norlie & KKV – 12 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Bolaget – 26 maj kl. 20.00 på Stora Scen 
Daniel Adams Ray – 2 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Hooja – 6 juni kl. 20.00 på Stora Scen  
Jack Johnson – 8 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Jireel – 12 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Alter Bridge – 13 juni kl. 20.00 på Stora Scen  
Disturbed – 14 juni kl. 20.00 på Stora Scen 
Machine Gun Kelly – 12 juli kl. 20.00 på Stora Scen 
Marcus & Martinus – 14 augusti kl. 20.00 på Stora Scen 
Trippie Redd – 23 augusti kl. 20.00 på Stora Scen  
Johnossi – 24 augusti kl. 20.00 på Stora Scen 
Gavin DeGraw – 21 september kl. 20.00 på Stora Scen 

För mer information kontakta:

Johanna Boström Stone
070-640 85 04
johanna.bostrom.stone@parksandresorts.com

För pressbilder besök Gröna Lunds bildbank:http://mediabank.parksandresorts.com/search?categoryidpath=gronalund:127

 

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, tillsammans med Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Tivolit har 30 attraktioner och sex restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Gröna Lund bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans, barnunderhållning mm. Tivolit sysselsätter ca 1500 säsongsanställda och är en av landets ledande besöksattraktioner.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PostNord stärker den nordiska verksamheten för ökad samordning och tillväxt

Published

on

By

PostNord Group uppdaterar organisationsstrukturen genom att inrätta segmentet ”PostNord International”, där Direct Link, PostNords tyska logistikverksamhet och Worldwide Connect samlas. Samtidigt flyttas de svenska och danska TPL-verksamheterna till ett nytt segment, ”PostNord Accelerate”, där också PostNord Strålfors kommer att ingå. Förändringen genomförs den 1 april 2023.

Uppdateringen av koncernledningsstrukturen görs för att ytterligare stärka samarbetet inom den nordiska verksamheten och tillvarata tillväxtpotentialen inom internationella importvolymer och tredjepartslogistik.

PostNord International kommer att ledas av Peter Kjær Jensen, som dessutom är vice vd PostNord och chef PostNord Danmark, och bestå av Direct Link, den tyska logistikverksameten och Worldwide Connect.

I PostNord Accelerate kommer PostNord Strålfors och verksamheterna för tredjepartslogistik i Sverige och Danmark att ingå. Segmentet kommer att ledas av Ylva Ekborn, som samtidigt behåller sin roll som vd för PostNord StrålforsGroup.

– Vi ser en stor tillväxtpotential i de internationella importvolymerna och i vår tredjepartslogistikaffär. Samtidigt ser vi en betydande värdepotential i PostNord Strålfors. Genom ökad samordning och tydligare fokusering vill vi stärka vår nordiska verksamhet ytterligare och positionera oss för att kunna tillvarata den potential vi ser framför oss, säger Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord.

Den nya koncernledningsstrukturen börjar gälla den 1 april 2023 och innebär inga personella förändringar.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2022 hade koncernen cirka 26 500 anställda och en omsättning på 40,2 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lägre koldioxidutsläpp från Finnairs avgångar från Helsingfors med Neste MY Förnybart Flygbränsle

Published

on

By

Neste Corporation, Pressmeddelande, 20 mars 2023 kl. 11:00 (EET)

Foto: Tankbil med förnybart flygbränsle från Neste på Helsingfors flygplats i Finland. Källa: Neste

Finnair har köpt 750 ton Neste MY Förnybart Flygbränsle™ från Neste för att minska koldioxidutsläppen från avgående flyg från Helsingfors flygplats i Finland. Förnybart flygbränsle är ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen från flygresor under de kommande åren och finns tillgängligt för alla flygbolag på Helsingfors flygplats. 

Finnair har som mål att uppnå koldioxidneutralitet till 2045, och att använda mer hållbart flygbränsle är ett verktyg som kommer bidra till att nå det målet. Att använda Neste MY Förnybart Flygbränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent* under bränslets livscykel jämfört med användning av fossilt jetbränsle. Den bränslevolym som Finnair nu köper är det största enskilda partiet förnybart flygbränsle som bolaget köper hittills. Neste kommer att leverera förnybart flygbränsle till Helsingfors flygplats i början av 2023. 750 ton förnybart flygbränsle motsvarar cirka 400 flygningar mellan Helsingfors och Stockholm med oblandat, 100 procentigt förnybart flygbränsle. För närvarande kan förnybart flygbränsle användas blandat upp till 50 procent med konventionellt fossilt jetbränsle.

”Finnair firar 100-årsjubileum i år, och att minska flygets utsläpp kommer bli viktigt för en långsiktigt hållbar framtid. Förnybart flygbränsle kommer att vara ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen under de kommande åren. Vi vill involvera våra kunder i denna resa, en liten del av varje såld flygbiljett går till kostnaden för förnybart flygbränsle, säger Eveliina Huurre, Finnairs SVP, Sustainability. ”För att minska utsläppen från flyget krävs ett omfattande antal åtgärder och att alla anstränger sig. Samtidigt som vi ökar användningen av förnybart flygbränsle kommer vi även att fortsätta vidta andra åtgärder, från att minska flygplanens vikt till att optimera flygrutter och öka bränsleeffektiviteten.”

”Finnair var ett av de första flygbolagen som använde Neste MY Förnybart Flygbränsle. Vi har arbetat tillsammans länge och ser fram emot att stödja Finnair i att nå sina hållbarhetsmål”, säger Jonathan Wood, Vice President Commercial & Technical Management, Renewable Aviation på Neste. “Det är fantastiskt att se flygbolag som Finnair ta initiativet att frivilligt köpa vårt förnybara flygbränsle som en del av sina hållbarhetsåtaganden, och skapa medvetenhet bland sina kunder om hur de kan spela en viktig roll i att skapa en mer hållbar framtid.”

Förnybart flygbränsle
Förnybart flygbränsle ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat jetbränsle. Neste MY Förnybart Flygbränsle framställs av råvaror från hållbart införskaffade 100 procent avfalls- och restprodukter, exempelvis använd matlagningsolja och animaliskt fett. Förnybart flygbränsle blandas med konventionellt flygbränsle och fungerar tillsammans med befintliga flygplansmotorer och befintlig bränsleinfrastruktur. 

*) Beräknat med etablerade metoder för uppskattning av livscykel (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden, när bränslet används i ren form

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: 

Neste: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe.

Finnair: Finnair media desk, +358 9 818 4020, comms@finnair.com

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se 

Finnair in brief

Finnair is a network airline, specialising in connecting passenger and cargo traffic between Asia, North America and Europe. Finnair is one of the oldest operating airlines in the world, celebrating its centenary in 2023. Sustainability is at the heart of everything we do – Finnair intends to reach carbon neutrality latest by the end of 2045. Customers have chosen Finnair as the Best Airline in Northern Europe in the Skytrax Awards for 12 times in a row. Finnair is a member of the oneworld alliance. Finnair Plc’s shares are quoted on the Nasdaq Helsinki stock exchange.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.