Connect with us

Marknadsnyheter

Tullfacket kräver nya åtgärder mot hot och våld

Published

on

Fackförbundet TULL-KUST har, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS, genomfört en enkät i syfte att undersöka tulltjänstemännens inställning, till risken för att utsättas för hot och våld i tjänsten samt att kartlägga önskade förbättringsåtgärder.

Resultatet av undersökningen visar att många upplever en otrygghet på arbetsplatsen. Totalt anger 19% att de känner sig otrygga sett till riskerna för hot och våld, Nästan dubbelt så många (36%) anser det, om man arbetar på en utsatt arbetsplats t ex i kontroll- eller tullkriminalavdelningen. Särskilt otrygg känner man sig, om man även  angett att man konfronterats med vapen. I den gruppen anger 46% att de känner en otrygghet på arbetsplatsen.

TULL-KUST:s ordförande Johan Lindgren menar att resultatet av undersökningen bekräftar, att den negativa samhällsutvecklingen med bl a ökad grov och organiserad brottslighet, har stor negativ inverkan på tryggheten hos dem av förbundets medlemmar som arbetar på särskilt utsatta arbetsplatser. 

För lite personal och bristande rutiner

Undersökningen pekar också på viktiga utmaningar vad gäller personella resurser. Totalt anger 2 av 3 att man är för få på arbetsplatsen sett till de arbetsuppgifter som man förväntas ansvara för. Bland dem som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats, anger 77% att man är för få. Om man dessutom upplever arbetsplatsen som otrygg, anger 90% att man är för få.

När det gäller rutinerna för att förebygga och hantera risker i arbetssituationer, är det bara 1 av 3 som anser att rutinerna är tillräckliga. 

Bristande skydd av identitet

Ett önskemål från de tillfrågade, för att minska risken för de kriminellas repressalier, är att kunna arbeta utan krav på att legitimera sig. Det är idag alltför lätt att ta reda på tjänstemännens personliga förhållanden och utnyttja detta för hot och våld. Den åtgärd som flest vill se är möjligheten till anonymitet. Totalt anger 67% att den åtgärden bör vidtas. I gruppen som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats uppgår den andelen till 84%.

Bristande utrustning och beväpning

Ytterligare faktorer som kan bidra till en tryggare arbetsmiljö, är den utrustning tulltjänstemännen ges tillgång till, däri inbegripet anpassad beväpning. Totalt anger 45% att man inte har tillräcklig utrustning för att hantera de situationer som uppstår. I gruppen som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats anger 68% att utrustningen inte är tillräcklig. Även här finns ett tydligt samband med att känna sig otrygg då 88% i den gruppen anser att utrustningen är otillräcklig. Totalt är det 51% som efterfrågar bättre beväpning som t ex OC-spray, batong, elchockvapen eller tjänstepistol), men i gruppen som arbetar på en utsatt arbetsplats ökar den andelen till 79%.

Bra stöd från kollegor

Det som är positivt är att en klar majoritet anser det kollegiala stödet är bra. Totalt anger 68% att kollegor stöttar varandra på ett tillräckligt sätt, vid hot- och våldssituationer. Motsvarande siffra i gruppen som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats uppgår till 82%.

Behov av omtag och nytänkande

– Resultaten visar med all önskvärd tydlighet att det finns stora utmaningar att skyndsamt ta sig an i Tullverket. Möjlighet till anonymitet under tjänsteutövningen är något som skyndsamt bör införas.

Johan Lindgren menar vidare att en så pass stor andel som anger att man inte har tillräcklig utrustning för att hantera de situationer som uppstår är allvarlig.

Tidigare hot- och våldsanalys i Tullverket har föreslagit en utökad beväpning med tjänstepistol eller elchockvapen i vissa situationer, men förslagen har avvisats av Tullverkets ledning, på principiella grunder.

– De redovisade resultaten och den negativa samhällsutvecklingen innebär, att ett omtag och en öppenhet för att tänka nytt måste till även i denna fråga. Våra medlemmar måste känna sig trygga på jobbet, menar Johan Lindgren avslutningsvis.

För att läsa rapporten och hitta ytterligare information, besök vår hemsida www.tullkust.se

Kontakt: Förbundsordförande Johan Lindgren, 070-645 44 32
2:e vice ordförande Ulf G. Persson, 070-350 09 70
Nationellt huvudskyddsombud Mats Hansson, 070-269 56 43  

TULL-KUST består av 2 000 tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.