Connect with us

Marknadsnyheter

Tvisten om guldtackorna – Vad gäller för kvarlämnad egendom vid överlåtelse av fastigheter?

Published

on

Bakgrund

Den senaste veckan har det rapporterats flitigt i media om guldtackor och platina som upphittats i ett hus på en nyligen överlåten fastighet. YouTube-profilerna Carl Déman och Lucas Simonsson från humorgruppen JLC förvärvade under förra året en fastighet i syfte att hyra ut bostaden på fastigheten. Kort efter fastighetsförvärvet upptäckte hantverkare guld- och platinatackor till ett värde om ca. elva miljoner kronor på vinden i byggnaden på fastigheten. Nu har det uppstått en tvist om vem som har bäst rätt till ädelmetallerna – köparna, säljaren eller hantverkarna.

Enligt säljaren har både fastigheten och guld- och platinatackorna tidigare tillhört säljarens föräldrar och att äganderätten till egendomen genom arv övergått till säljaren efter föräldrarnas bortgång. Flertalet frågor uppstår. Om säljaren kan bevisa att denne är ägare till guld- och platinatackorna, kan äganderätten då övergå till köparna i samband med fastighetsförvärvet? Om säljaren däremot inte kan bevisa att denne är ägare uppstår frågan vem av köparna och hantverkarna som har bäst rätt till fyndet. Utan att ha tagit del av samtliga omständigheter i det aktuella fallet reder vi nedan ut vad som gäller för kvarlämnad egendom vid fastighetsöverlåtelser

Om säljaren kan styrka att denne äger guld- och platinatackorna

Grundläggande rättsregler om vad som ingår i ett fastighetsköp

Jordabalken stadgar att fast egendom är jord. Motsatsvis är lös egendom all annan typ av egendom. Vid ett fastighetsförvärv överlåts fast egendom i form av själva fastigheten men även sådan lös egendom som genom sin karaktär av fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör anses knuten till fastigheten enligt reglerna i Jordabalken. Om ingenting annat har avtalats förvärvar således köparen även tillbehör till fastigheten vid ett fastighetsförvärv.

Till fastighetstillbehör räknas bland annat byggnader, ledningar och stängsel medan byggnadstillbehör omfattar exempelvis kranar, kontakter, element och värmepannor med mera. Huvudprincipen är att egendomen ska ha tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Det är svårt att se att guld- och platinatackorna skulle ha tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Varken guld eller platina kan tänkas fylla någon funktion för fastigheten varför fyndet inte bör betraktas som fastighets- eller byggnadstillbehör. Det medför således att äganderätten till guld- och platinatackorna är säljarens.

Avtalsklausuler och parternas egna överenskommelser

Avtalsfrihet gäller dock generellt mellan parterna. I samband med fastighetsöverlåtelsen kan köparen och säljaren ingå avtal om att överlåta även sådan lös egendom som inte hör till fastigheten. Nedan följer en standardklausul som ofta används vid överlåtelse av privata bostadsfastigheter.

§ 12 Städning och kvarglömd egendom

Säljaren svarar för att byggnad, som ska användas av köparen till bostad, på tillträdesdagen är utrymd och väl rengjord. Även övriga byggnader ska vara utrymda och tomtmark avröjd. Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att behålla utan ersättning eller forsla bort på säljarens bekostnad.

Om en klausul likt den ovan är intagen i överlåtelseavtalet för fastigheten bör JLC-medlemmarna således ha rätt att behålla egendomen och därmed överta äganderätten, oavsett om egendomen är tillbehör till fastigheten eller inte. Här bör dock nämnas att avtalsklausuler helt kan lämnas utan avseende om de framstår som oskäliga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I det aktuella fallet rör det sig om väldigt värdefull egendom som parterna knappast hade fog att förutsätta skulle finnas på fastigheten. En sådan omständighet skulle kunna utgöra grund för att en avtalsklausul som ger köparen full äganderätt över all kvarlämnad egendom ska lämnas utan avseende. Exakt vad som utgör grund för en sådan fullständig jämkning är dock svårbestämt och brukar fastställas av domstol beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad får hantverkarna?

Då egendom upphittas gäller i allmänhet Lag (1938:121) om hittegods (vidare benämnd ”hittegodslagen”). Om ägaren återtar egendomen efter att upphittaren anmält fyndet till Polismyndigheten eller underrättat ägaren om fyndet har upphittaren rätt till hittelön enligt 3 § hittegodslagen. Generellt brukar hittelönen utgöra ungefär 10% av egendomens värde. Om hantverkarna i det aktuella fallet får någon hittelön för sitt fynd beror dock på om äganderätten till guld- och platinatackorna har övergått till köparna eller är kvar hos säljaren. För det fall att det fortsatt är säljaren som är ägare även efter fastighetsförvärvet räknas egendomen som hittegods eftersom egendomen då befinner sig utanför säljarens besittning. Om det däremot är så att äganderätten har övergått till köparna anses inte egendomen utgöra hittegods i hittegodslagens bemärkelse. Ägarens egendom befinner sig då i dennes hus vilket gör att egendomen fortfarande är inom ägarens besittning och inte anses borttappad eller kvarglömd. Det innebär att om köparna anses vara nya ägare till guld- och platinatackorna får hantverkarna ingen hittelön.

Om säljaren inte kan styrka äganderätt

Om säljaren inte kan bevisas vara ägare till guld- och platinatackorna (vilket framstår som troligt) kan äganderätten inte tillkomma köparna genom överlåtelse, eftersom säljaren inte har rätt att förfoga över egendomen genom att överlåta den. I det fallet blir främst hittegodslagen återigen intressant. Enligt hittegodslagen ska den som hittar något utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten.

Hittegodslagen har en specialregel för när ett föremål upphittats på en fastighet. Skulle egendom påträffas som är inmurad eller intimrad i ett hus, nergrävt i marken på en fastighet eller dolt på ett annat dylikt sätt, tillfaller hälften av egendomen upphittaren och den andra hälften fastighetsägaren (9 § hittegodslagen). Lagrummet förutsätter att ägaren är okänd. Vad som ska anses utgöra ”intimrat i ett hus” eller ”dolt på ett annat dylikt sätt” är dock svårbestämt. Föregångaren till 9 § hittegodslagen tillämpades i det äldre rättsfallet NJA 1940 s. 413. Målet rörde en silverskatt från mitten av 1600-talet som upptäcktes på en fastighet under ett golv av byggarbetare. Skatten sades tillhöra den adliga ätten Lohe vilket dock inte gick att bevisa i domstol.

Enligt tidningen Expressen återfanns guld- och platinatackorna i ett dolt utrymme på vinden vilket skulle kunna aktualisera 9 § hittegodslagen. I 1940-års rättsfall var det tillräckligt att silverskatten var placerad under golvet för att föregångaren till 9 § hittegodslagen skulle bli tillämplig. Det talar för att ett dolt utrymme på vinden likväl skulle kunna uppfylla antingen rekvisitet ”intimrad i hus” eller ”dolt på annat dylikt sätt”. Resultatet av tillämpningen av denna bestämmelse bör därmed bli att JLC-medlemmarna och hantverkarna ska dela lika på värdet av guld- och platinatackorna. Säljaren har däremot ingen rätt till någon andel av fyndet.

Om 9 § hittegodslagen inte skulle anses tillämplig aktualiseras i stället de allmänna reglerna i hittegodslagen. Det innebär att hantverkarna får en hittelön för fyndet ifall någon kan påvisas vara ägare till guld- och platinatackorna. Ifall den generella procentsatsen om 10% används innebär det en hittelön om ca. 1,1 miljoner kronor till hantverkarna. Hantverkarna kan dock ha ännu mer tur än så – om ägaren inte återfinns inom tre månader erhåller hantverkarna ensamma hela egendomen om elva miljoner kronor.

Kommentar

Utfallet i tvisten om guld- och platinatackorna beror till stor del på om säljaren lyckas bevisa sin tidigare äganderätt till egendomen och, om säljaren är framgångsrik med bevisningen, ifall överlåtelseavtalet innehåller en klausul om kvarlämnad egendom eller inte. Ett alternativ för parterna är att försöka nå en förlikning. Eftersom utgången av tvisten kan vara osäker har parterna alltid möjlighet att i avtal komma överens om att dela på egendomen sinsemellan.

En fråga som skulle kunna uppstå framöver är vem av hantverkarna som eventuellt ska ha rätt till ersättning enligt hittegodslagen ifall endast en av dem var den som gjorde upptäckten. Även hantverkarnas arbetsgivare skulle eventuellt kunna göra anspråk på ersättning eftersom upptäckten gjordes på arbetstid. Till vår kännedom har sådana anspråk dock ännu inte framförts.

Tvisten är ovanlig och vi ser fram emot att följa målet vidare i domstol.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Wittgren, biträdande jurist
Email: aw@realadv.se

Mikael Laag, partner
Email: ml@realadv.se

Presskontakt

Cassandra Dahl
Marketing and Communications Coordinator
E-post: cd@realadv.se
Mobil: +46 (0)72 588 55 66

Om Real Advokatbyrå

Real Advokatbyrå är en av Sveriges främsta experter på kommersiell fastighetsrätt och fastighetstransaktioner. Med vår långa erfarenhet och kompetens lägger vi en stabil och trygg grund för våra klienters affärer. Våra uppdrag innefattar fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt, entreprenader och utvecklingsprojekt samt bolagsrätt.

För mer information: www.realadvokatbyra.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.