Connect with us

Marknadsnyheter

Uppdatering gällande förfrågningar från media och investerare

Published

on

Enligt tidigare pressmeddelande från 28 september har Truecaller nu noggrant gått igenom den rapport som åsyftades i pressmeddelandet och genomfört en utförlig analys. Truecaller kan konstatera att anklagelserna om oegentligheter saknar grund och är osanna. Åsikterna i rapporten återspeglar inte Truecaller, dess verksamhet eller vad bolaget står för. Truecaller drivs av ett tydligt syfte och en tilltro till sina värderingar.

Truecaller noterades på Nasdaq Stockholm under 2021 och genomgick i samband med noteringen en rigorös process där ett prospekt som tillhandahöll en transparent bild av Truecallers verksamhet publicerades. Prospektet granskades av flera juridiska och finansiella rådgivare, Nasdaq Stockholms bolagskommitté och Finansinspektionen.

Truecaller vill härmed förtydliga information inom tre områden: beskattning, samtycke från användare och medgivande från minderåriga samt regelefterlevnad av integritetsskydd – där bolaget tror att marknaden och aktieägarna gynnas av djupare och tydligare information kring bolagets verksamhet.

Beskattning

        Truecaller är inte föremål för någon utredning avseende skattebrott i Indien.

        Truecaller har haft Ernst & Young (E&Y) som koncernrevisorer sedan 2011. S.R. Batliboi & Associates LLP är revisorer för Truecaller International LLP, Truecallers dotterbolag i Indien. Batliboi är registrerat hos Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) och är ett anslutet medlemsföretag till E&Y Global. Truecallers revisorer har alltid avgivit rena revisionsberättelser. Truecaller har alltid betalat alla upplupna skatter.

        Truecallers internprissättningspolicy för koncerninterna transaktioner överensstämmer med den internationellt accepterade standarden för sådana policies och bolaget har tillämpat denna för transaktioner mellan Sverige och Indien. Syftet är att säkerställa att Truecaller betalar skatt på ett sätt som är korrekt ur både svenska och indiska skattemyndigheters perspektiv. Policyn granskas regelbundet av oberoende rådgivare för att säkerställa att den uppfyller skattelagstiftningens krav i båda länderna.

        Under det indiska räkenskapsåret som slutade 31 mars 2021, och det svenska räkenskapsåret som slutade 31 december 2020, betalade Truecaller ingen bolagsskatt i vare sig Indien eller Sverige eftersom Truecaller redovisade en förlust de räkenskapsåren.

Under det indiska räkenskapsåret som slutade 31 mars 2022, och det svenska räkenskapsåret som slutade 31 december 2021, betalade Truecaller skatt i både Indien och Sverige som en följd av positivt resultat före skatt, även efter att resultatet justerats för uppskjutna skattefordringar från tidigare år. Som tidigare nämnts förväntas skatter som betalas i Indien att öka i framtiden eftersom intäkterna i Indien förväntas att öka.

        Intäkter som kanaliseras till den indiska enheten via plattformar som Apple och Google är inte föremål för indisk moms (GST) eftersom de uppfyller villkoren för exporttjänster i Indien enligt avsnitt 2(6) i den indiska momslagen.

Samtycke från användare

        Truecaller har alltid varit en användarcentrerad tjänst och grundades utifrån principen att alla har rätt att veta vem som ringer dem, och är betrodd av fler än 320 miljoner användare över hela världen. Det är uppmuntrande att denna princip i högre grad antas i regleringar vilket framgår av det senaste förslaget till den nya telekomlagstiftningen i Indien.

        En stor majoritet av inkommande samtal som Truecaller identifierar är: samtal från andra Truecaller-användare, företag, samtal från säljare, marknadsföringssamtal eller potentiella bedragare och samtal av trakasserande karaktär. Detta innebär att data som presenteras är data med samtycke eller data som det finns berättigade skäl att visa vilket bevisar vår starka nätverkseffekt i marknader som Indien.

        Truecaller har rutiner på plats för att begränsa möjlighet för minderåriga att ansluta sig till tjänsten, vilka också samspelar med åtgärder från app stores. 

  1. Alla Truecaller-användare måste registrera sig med sina mobilnummer. I flera länder, däribland Indien, kan enbart myndiga personer, eller genom samtycke från en vårdnadshavare, erhålla telefonnummer.
  2. App stores som Truecallers app kan laddas ned ifrån använder sig av åldersgränser.
  3. Truecaller har proaktivt satt en åldersgräns för app store-användare för att kunna hitta och installera appen.
  4. Truecaller integritetspolicy specificerar att tjänsten inte vänder sig till minderåriga. Alla användare måste ge medgivande till integritetspolicyn för att få tillgång till tjänsten.

        Truecaller har alltid varit tjänst för att söka upp namnet knutet till ett telefonnummer, där namnet på en användare erhålls om denna redan har tillgång till det specifika telefonnumret. Detta är huvudsyftet med Truecaller. Användare kan dessutom komma överens om att dela kontaktinformation med varandra om de ger samtycke till det.

        Användarna bidrar till att Truecaller förbättras med ”Enhanced Search” som ett sätt för användare utanför EU att valfritt och efter samtycke dela med sig av information. Sedan GDPR trädde i kraft avvisas uppgifter automatiskt från plattformen innan de behandlas om en användare felaktigt bidrar med data från EU. Nyligen gjordes ändringar för att ta bort möjligheten för EU-användare att försöka kringgå de geografiska begränsningarna      på hemsidan genom att manuellt ändra geografisk plats och få tillgång till alternativet ”Enhanced Search ”, något som identifierades av författaren till rapporten. ”Enhanced Search ” fortsätter att vara ett alternativ för användare utanför EU.

Regelefterlevnad av integritetsskydd

Truecaller är en integritetsfokuserad tjänst med användarnas säkerhet och integritet i fokus. Bolaget har strikta processer på plats för att följa regleringar i EU, Indien samt på andra lokala marknader, vilket lyftes fram i prospektet.

EU

        Truecaller har efterlevt GDPR sedan regleringen trädde i kraft. Under 2017, innan GDPR trädde i kraft, mottog Truecaller förfrågan från arbetsgruppen i EU som hanterar artikel 29 gällande bolagets databehandling. Frågan besvarades och Truecaller har sedan dess inte fått några fler frågor. 

        True Software Scandinavia AB, Truecallers operativa enhet i Sverige, är tjänsteleverantör och personuppgiftsansvarig för användare inom EU. Datan hanteras i datacenter i Sverige och regleras av GDPR.

Utanför EU

        GDPR tillämpas inte på Truecallers användare utanför EU vars data lagras utanför EU eftersom:

        Truecaller International LLP, Truecallers operativa enhet i Indien, är tjänsteleverantör och personuppgiftsansvarig för användare utanför EU vars      data behandlas utanför EU. Indiska användares data lagras i Indien och regleras av indisk lagstiftning.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
[email protected]

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 320 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.