Utfall av första utnyttjandeperioden för ChromoGenics teckningsoptioner av serie 2020/2022:1

| 28 september, 2021 | 0 kommentarer

Den första utnyttjandeperioden av två är nu genomförd avseende de teckningsoptioner av serie 2020/2022:1 (”ChromoGenics TO 2020/2022” eller ”Teckningsoption”) som ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units i slutet av 2020 (”Företrädesemissionen”). ChromoGenics tillförs cirka 0,5 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

ChromoGenics genomförde i slutet av 2020 en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i Företrädesemissionen innebar att fem (5) befintliga aktier gav rätten att teckna en (1) unit, bestående av sju (7) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/2022:1. Företrädesemissionen blev fulltecknad och antalet teckningsoptioner som emitterades uppgick till 2 829 336 st. En (1) Teckningsoption berättigar, under perioden 13 – 27 september 2021 respektive 16 – 31 mars 2022, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 26 augusti – 8 september 2021 respektive 28 februari – 11 mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 12,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden 26 augusti – 8 september 2021 till cirka 7,83 SEK och teckningskursen fastställdes därmed till 8,00 SEK.

Den 27 september avslutades den första utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Totalt utnyttjades 61 576 Teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 2,2 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av lika många aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs ChromoGenics därmed cirka 0,5 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i ChromoGenics med 61 576 aktier, en ökning från 16 976 019 aktier till 17 037 595 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår till cirka 0,4 procent. Aktiekapitalet ökar med 12 315,20 SEK från 3 395 203,80 SEK till 3 407 519,00 SEK.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: [email protected]
http://www.chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångström­laboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: [email protected], 08-463 83 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *