Connect with us

Marknadsnyheter

XANO│Bokslutskommuniké 2023

Published

on

HELÅRET
»    Nettoomsättningen var 3 431 MSEK (3 509)
»    Rörelseresultatet uppgick till 301 MSEK (341)
»    Resultat före skatt uppgick till 226 MSEK (309) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 175 MSEK (249)
»    Resultat per aktie var 3:01 SEK (4:30)
»    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 519 MSEK (128)
»    Föreslagen utdelning per aktie 1:00 SEK (1:75)

FJÄRDE KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 836 MSEK (806)
»    Rörelseresultatet uppgick till 54 MSEK (34)
»    Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (19) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (23)
»    Resultat per aktie var 0:30 SEK (0:40)
»    Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 326 MSEK (95)

Viktiga händelser under året
»    Förvärv av Lundgren Machinery (Sverige)
»    Förvärv av Integrated Packaging Solutions (USA)

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN
Koncernen
Det gångna året innebar en hög grad av omställning för merparten av koncernens företag. Vi såg vikande trender på traditionella marknader och upplevde en generellt låg investeringsvilja hos i första hand våra europeiska kunder inom förpackningsindustrin. Sektorer som under pandemin hade en stark tillväxt, som medicinteknik och livsmedel, upplevde en återgång till mer normaliserade förhållanden. För att balansera volymbortfallet relaterat till befintliga kunder intensifierades våra satsningar inom nya verksamhetsområden och på nya geografiska marknader. Det resulterade i en stark tillväxt avseende framför allt automation för hantering av fordonsbatterier och kontraktsuppdrag inom försvarsindustrin. Vi gjorde också två förvärv med syfte att komplettera och stärka våra befintliga verksamheter. Genomförda marknadsinvesteringar påverkar lönsamheten i det korta perspektivet men stöder vår strategiska riktning och våra långsiktiga målsättningar.
    Vid summering av utfallet för helåret kan vi konstatera att koncernens omsättning sjönk med 2 procent i förhållande till föregående år. Rörelseresultatet minskade med knappt 12 procent och rörelsemarginalen redovisades till 8,8 procent (9,7). Vinstmarginalen var 6,6 procent (8,8). De aktiviteter som pågår för att förbättra kassaflödet genererade ett gott inflöde samtidigt som kapitalbindningen relaterad till projektverksamheten var på en lägre nivå. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten var därför starkt och uppgick till 519 MSEK (128).
    Under årets avslutande kvartal såg vi en något högre omsättning och ett stärkt rörelseresultat i jämförelse med föregående år. Omsättningen steg med knappt 4 procent medan rörelseresultatet ökade med drygt 60 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 procent (4,2). Periodens resultat påverkades av betydande kursförluster hänförliga till finansiella poster och vinstmarginalen redovisades till 2,9 procent (2,4). Kassaflöde från den löpande verksamheten summerades till 326 MSEK (95).

Affärsenheten Industrial Products
I förhållande till föregående år sjönk omsättningen med 6 procent och rörelseresultatet minskade med 13 procent.
    Året präglades av svängningar i orderingång och skilda förutsättningar för affärsenhetens olika kundsegment. Trots en viss omsättningsmässig tillbakagång ökade flera av företagen sina marknadsandelar. Försäljningen av produkter till infrastruktursektorn och möbelindustrin genererade goda bidrag. Olika utmaningar inom fordonssektorn och väsentligt lägre antal sålda båtar drog däremot ned lönsamheten. Många nya innovationsprojekt och samarbeten initierades via strategiska marknadssatsningar. Investeringar i produkt- och processutveckling höjde hållbarhetsprestandan ytterligare. Introduktionen av egna produkter på nya geografiska marknader fortgår.

Affärsenheten Industrial Solutions
I förhållande till föregående år var omsättningen oförändrad medan rörelseresultatet minskade med 4 procent.
    Global finansiell oro och störningar i försörjningskedjan medförde generellt lägre projektvolymer. Trenden var också vikande avseende kontraktsuppdrag till kunder inom medicinteknik och förpackning. Försäljningsframgångar inom nya verksamhetsnischer och geografiska områden kompenserade i viss mån för den svaga utvecklingen på affärsenhetens traditionella marknader. De två företag som förvärvades under året har tillfört expertis och stärkt affärsmöjligheterna för bland annat våra eftermarknadstjänster. Vidare har den pågående etableringen i USA intensifierats. Flera gemensamma aktiviteter och ett ökat utbyte såväl mellan systerföretagen som med externa partners har initierats.

Affärsenheten Precision Technology
I förhållande till föregående år sjönk omsättningen med 6 procent och rörelseresultatet minskade med 34 procent.
    Mättnaden inom medicintekniksektorn gav volymer på betydligt lägre nivåer än föregående år. Även i övrigt upplevde affärsenhetens företag en generellt avtagande efterfrågan från inarbetade kundsegment, vilket innebar anpassning av både organisationer och teknikresurser. Kortsiktighet i orderläggning och brister i leveranskedjor inverkade negativt på såväl resursutnyttjande som produktivitet och i förlängningen lönsamheten. Via strategisk marknadsbearbetning har dock många nya uppdrag erhållits, främst inom försvarssektorn. Inledningsvis genererar affärerna begränsade bidrag men utvecklingspotentialen är hög och skapar tillväxtmöjligheter för merparten av affärsenhetens företag.

Framtida utveckling
Det är svårt att uttrycka något annat än att framtidsutsikterna fortsatt är både osäkra och utmanande. Vi ser ingen snabb vändning och återhämtning på de etablerade marknader där vi upplevt vikande trender. Investeringsambitionerna hos våra större kunder hänger tätt samman med den globala ekonomins utveckling. Det betyder att vi sannolikt behöver genomföra ytterligare anpassningar av våra verksamheter.
    Samtidigt ser vi tydliga resultat av våra ansträngningar inom nya verksamhetsområden och på nya geografiska marknader. Aktiviteterna kopplade till eftermarknad har så här långt endast gett blygsamma tillskott men i och med förvärvet av amerikanska IPS har förutsättningarna förbättrats. De här satsningarna är i linje med vårt strategiska arbete fokuserat på långsiktigt hållbara affärer. Vi är offensiva men ödmjuka inför de utmaningar vi möter.
    Vi har genomfört ett lyckat första steg när det gäller etableringen i USA och har en solid grund för den fortsatta resan. Samordningen mellan IPS och Canline/NPB innebär också nya affärsmöjligheter globalt. Just nu är läget inom burkindustrin ansträngt men vi arbetar med att formera organisationer och processer för att vara redo när marknaden vänder. 
    Att vidareutveckla koncernens verksamheter är centralt i vår affärsmodell. Det är också förvärv som kan förstärka våra affärsenheter. Utvärdering av potentiella komplement är därför något som ständigt pågår.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:
»   Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33

Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 13:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina, USA och Australien. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nytt MOU avseende batteriteknologi m.m.

Published

on

By

Zoomability AB och UNIDACO Ltd har ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) avseende batteriteknologi och en potentiell tillverkning av Zoom Uphill i Indien och Malaysia. Detta är ett fortsatt steg på den investering Unidaco och dess partner gjorde i november 2023 genom att förvärvat 1 666 667 aktier och optioner i Zoomability. Betalning av dessa aktier har skett först idag och kommer registreras inom några dagar. 

Unidaco är verksamt inom den nya gröna generationen av batteriteknologi, och tillverkning av nämnda batterier genom 3D-teknik. Batterierna är återvinningsbara till 95 %.

Zoomability ser samarbetet med UNIDACO Ltd som ett viktigt steg för att kunna dra nytta av den senaste batteritekniken i Zoom Uphill och eventuella framtida eldrivna fyrhjulingar. Likaså de möjligheter som ges framöver att kunna etablera tillverkning och försäljning på en annan stor världsmarknad såsom Indien och i Sydostasien, där Zoomability idag inte har någon försäljning.

Det bör dock påpekas att det samförståndsavtal som nu har undertecknats är början på samarbetet mellan företagen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pehr-Johan Fager, VD
0709-203961
pj@zoomabilty.com

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Zoom Uphill® är registrerad som medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR 2017/745 och testad enligt rullstoldirektivet EN12184.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressträff med Paulina Brandberg om arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Torsdagen den 22 februari håller jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg pressträff för att presentera nyheter om regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet.

Tid: 22 februari 2023, kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Regeringens pressrum, Rosenbad. Ingång Drottninggatan 1 eller digitalt via Zoom.
 
Obligatorisk föranmälan senast torsdag 22 februari kl. 07.45 via e-post till Elin Rappe, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 08.15. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats i Regeringens pressrum vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl.
 

Kontakt
Elin Rappe
Presskommunikatör på Arbetsmarknadsdepartementet
073-076 16 42
elin.rappe@regeringskansliet.se

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-135 53 41
anton.johansson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Securitas certifierar 10 000 datacenterspecialister

Published

on

By

Securitas tar ytterligare ett viktigt steg för global datacentersäkerhet och certifierar 10 000 datacenterspecialister

Efter etableringen av Global Clients Data Center Group år 2023 stärker nu Securitas väktarnas kompetens genom att introducera en certifiering för att hantera säkerhetsutmaningar i datacenter med effektivitet och expertis.

Molntjänster och big data har aldrig varit viktigare. Därför har datacenter, i vilka lagring, bearbetning och distribution av information hanteras, blivit en del av vår digitala vardag. De utgör den stomme som möjliggör allt från att streama våra favoritfilmer och sportevenemang, hantera de finansiella transaktioner vi förlitar oss på dagligen till att stödja kommunikationsverktyg som kopplar samman människor över hela världen. Den globala datacentermarknaden förväntas fortsätta att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,9% fram till 2030.

Den snabba tillväxten medför utmaningar. Alla datacenter står inför en uppsjö av säkerhetsrisker, som till exempel mänskliga fel, systemfel, naturkatastrofer och cyberattacker. Dessa risker visar på behovet av specialiserade säkerhetsåtgärder för att skydda den kritiska infrastruktur som datacenter utgör. Därför kommer Securitas att utbilda ett rekordstort antal väktare till certifierade datacenterspecialister som stärker vårt erbjudande av globala säkerhetstjänster för datacenter.

Certifierade datacenterspecialister

”Certifieringen av datacenterspecialister är ett exempel på att Securitas storsatsar på att tillhandahålla säkerhetslösningar för att möta alla utmaningar på de marknader där vi verkar”, säger Bert den Hartog, VP, Global Clients Data Centers. ”Efter avslutad utbildning kommer 10 000 väktare ha fått 15 000 timmars utbildning och ett certifikat som ett bevis på sin förmåga att skydda dessa högsäkerhetsanläggningar.”

Strikt fysisk åtkomstkontroll, rutiner för akutinsatser samt fokus på etik och professionalism är centrala delar i utbildningen. Securitas certifierade datacenterspecialister blir experter på att hantera en rad olika säkerhetsutmaningar samtidigt som de effektivt hanterar alla övriga avgörande ansvarsområden. Resultatet för kunden blir att behovet av överflödig personal minskar, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Securitas certifierade datacenterspecialister kommer att bli kundens extra ögon och öron vilket kommer att förbättra säkerheten genom att faror lättare kommer att identifieras. Genom samarbete kommer våra kunder att kunna förbättra sitt eget miljö-, hälsa- och säkerhetsarbete, vilket säkerställer en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Securitas investerar i väktare

”Vi inser vilken vital roll som datacenter spelar i dagens digitala landskap”, säger Milton Plet, SVP, ansvarig för Securitas Data Center Group. ”Därför investerar Securitas i våra väktare och säkerställer att de har nödvändig expertis och de färdigheter som krävs för att erbjuda bästa möjliga skydd åt våra kunder. På samma sätt som väktare med ansvar för brandsäkring måste besitta expertkunskaper inom sitt område, måste även våra datacenterspecialister ha djupgående kunskap om alla områden som berör datacenter.”

Att leverera lösningar till en sektor i stark tillväxt förutsätter ett serviceerbjudande i framkant. Securitas certifiering kommer att höja standarden i branschen som helhet, men det är bara början. Securitas planerar att utöka certifieringen med ytterligare moduler och lansera fler utbildningsmoment för våra väktare. Det viktigaste är att våra kunder erbjuds högsta nivå av säkerhet och förutsättningar att skydda det som är väsentligt i den nya digitala eran. Och allt med ett syfte: att göra din värld till en tryggare plats.

Innovativt lärande ger yrkesmässig utveckling

Lanseringen ägde rum den 12 februari, och utbildningen kommer att ingå i Securitas Global Clients Academy och bli tillgänglig som kompetensutveckling för alla medarbetare. Initiativet innebär inte bara yrkesmässig utveckling för existerande medarbetare utan ska också fungera som en grundläggande utbildning för nyanställda. Efter genomförd utbildning blir deltagarna certifierade datacenterspecialister med expertis att säkra datacenter och på så sätt öka kundvärdet.

”Våra fantastiska datacenterkunder kan vittna om att vi är i framkant inom detta säkerhetsområde”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef för Securitas. ”Datacentersäkerhet handlar om att garantera kontinuitet i verksamheten och ingjuta förtroende för en komplex och känslig miljö. Det har aldrig varit viktigare att ge våra kunder lugn och ro, oavsett var i världen de befinner sig.”

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/

Securitas Group Press Office, Carin Andersson, VP, Group Communications: 010-470 30 20, eller e-post: press@securitas.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.