Connect with us

Marknadsnyheter

YA Holding AB (publ) offentliggör kvartalsrapport Q3 2023.

Published

on

YA Holding AB (publ) (”YA” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 januari 2023 t o m 30 september 2023.

Tredje kvartalet (Juli – September) 2023

 • Omsättningen minskade med 12,2% till 173,9 mnkr (198,1).
 • EBIT för det tredje kvartalet var -132,6 mnkr (-33,0).
 • EBIT exkluderat engångskostnader var -16,6 mnkr (-33,0).
 • Totalt kassaflöde för kvartalet var 6,7 mnkr (-48,0).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 8 272 (9 104).
 • Andelen deltagare som har fått anställning tre månader efter genomförd arbetsmarknadsutbildning (AUB) eller kommunal vuxenutbildning (VUX) var 68% (66%).

Första nio månaderna (Januari – September) 2023

 • Omsättningen ökade med 0,5% till 638,9 mnkr (636,0).
 • EBIT för perioden var -152,5 mnkr (-68).
 • EBIT exkluderat engångskostnader var -36,5 mnkr (-68).
 • Totalt kassaflöde för perioden var 3,0 mnkr (-76,5).
 • Det genomsnittliga antalet elever och deltagare var 9 540 (10 115).
 • Andelen deltagare som har fått anställningen tre månader efter genomförd utbildning var 63% (64%) för perioden.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Som kommunicerats av Bolaget den 31 augusti 2023 har det helägda dotterbolaget YrkesAkademin AB haft finansiella svårigheter och en likviditetsbrist under kvartalet. Styrelsen för YrkesAkademin AB beslutade därför att ansöka om företagsrekonstruktion den 4 september 2023 och Falu Tingsrätt beviljade ansökan samma dag. För mer information, vänligen se pressmeddelanden kring detta som publicerades den 31 augusti 2023 och den 4 september 2023.

Borgenärssammanträde hölls i Falu tingsrätt den 25 september och tingsrätten beslutade att företagsrekonstruktionen kan fortsätta fram till och med den 4 december 2023, varefter företagsrekonstruktionens fortsättning prövas på nytt av tingsrätten. De engångskostnader om 116 mnkr som finns i denna rapport är hänförliga till rekonstruktionen, nedskrivningar och omvärderingar av ansvarsförbindelser. För mer detaljer, vänligen se sektionen Revenues and Earnings i rapporten.

På en extra bolagsstämma den 26 september i YA Holdings moderbolag YA Invest AB beslutades att ställa ut en köpoption avseende en eventuell vederlagsfri avyttring av samtliga aktier i YA Holding. Köpoptionen avses att ställas ut till vissa innehavare av YA Holdings utestående obligationer. Beslutet är en följd av de diskussioner som ledde fram till att vissa innehavare av obligationslånet ingick åtaganden om att lämna finansiering för YA Holdings dotterbolag YrkesAkademin AB:s företagsrekonstruktion. Optionen avser aktierna i YA Holding och påverkar därmed inte direkt YA Holdings koncernredovisning. Däremot gör optionen att det redovisade värdet för dotterbolagsaktier reduceras och att en likvidationsplan avseende YA Invest behöver tas fram så snart optionen nyttjas.

Utnyttjandet av optionen förutsätter att innehavarna av obligationslånet genom ett särskilt skriftligt förfarande lämnar sitt godkännande till att en överlåtelse av aktierna i YA Holding kan genomföras. YA Invest avses även erhålla en säljoption innebärande en rätt att sälja samtliga sina aktier i YA Holding till innehavarna av köpoptionen, eller en köpare som anvisas av dem, från och med den 1 april 2024 om inte köpoptionen utnyttjas senast 31 mars 2024. För mer information, vänligen se Bolagets pressmeddelande kring detta som publicerades den 26 september 2023.

Den 2 oktober 2023 erhöll YA Holding obligationsinnehavarnas godkännande för vissa villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån som kommunicerats i samband med det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 avseende Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer. Villkorsändringarna trädde ikraft den 2 oktober 2023 i samband med att röstningsperioden löpte ut. De justerade villkoren för obligationslånet finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida. De reviderade villkoren innehåller en räntefri period till och med 17 september 2024.

Nedskrivningstesterna för Goodwill genomfördes per 30 september 2023. Testerna indikerade ett behov för nedskrivning och Bolaget har tagit upp en nedskrivning om 21,3 mnkr avseende segmentet kommunal vuxenutbildning (VUX) och 2,1 mnkr avseende segmentet Matchning.

Per den 30 september omvärderade Bolaget värdet av den resultatbaserade tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB. Som en effekt av detta har det redovisade värdet av ansvarsförbindelsen omvärderats från 34 mnkr till 14,4 mnkr.

Som ett resultat av företagsrekonstruktionen av YrkesAkademin AB har en analys av potentiella effekter i YA Holding och behovet för eventuella nedskrivningar av värdet av YA Holdings innehav i dotterbolag behövt genomföras efter kvartalets slut i november 2023. Som ett resultat av de nedskrivningar av värdena i dotterbolagen som beslutades var nödvändiga i november 2023 och som skulle ha effekt per sista dagen av rapporteringsperioden, 30 september 2023, så fanns det anledning att anta att YA Holdings egna kapital var mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Således har en kontrollbalansräkning tagits fram. YA Holding avser och förväntar sig att återhämta underskottet i eget kapital tids nog och i samband med slutförandet av rekonstruktionen av YrkesAkademin AB.

Den 20 november 2023 ingick YA Holding AB det lånefinansieringsavtal, och genomförde därefter en dragning av det nominella beloppet om 34 mnkr (ungefär 32,3 mnkr i likvida medel efter en så kallad Original Issue Discount), som lämnats av vissa innehavare av YA Holdings obligation och vilket lån godkändes genom det skriftliga förfarandet, där lånebeloppet huvudsakligen kommer användas för att finansiera rekonstruktionen av YrkesAkademin AB.

Rapporten finns tillgänglig på www.ya.se

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-28 11:15 CET.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.