Connect with us

Marknadsnyheter

Zoomability offentliggör utfall i företrädesemission

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Zoomability Int AB (publ), (”Zoomability” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, som styrelsen beslutade om den 1 november 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 21 december 2022, har tecknats till cirka 5,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 43,0 procent där cirka 34,9 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 6,9 procent tecknas av emissionsgaranter.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 december 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att totalt 546 817 units har tecknats i Företrädesemissionen, vilket motsvarar 43,0 procent av Företrädesemissionen. 442 924 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 34,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 15 857 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen och 88 036 tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 6,9 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av fem (5) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO2 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Sammantaget tecknades således 2 734 085 nya aktier, 2 734 085 teckningsoptioner av serie TO2 och 2 734 085 teckningsoptioner av serie TO3.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 4,8 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023. Vidare kan Bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 7,5 MSEK efter utnyttjandeperioden som löper från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 januari 2024.

Kommentar från Pehr-Johan Fager, VD

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknade units i vår nyemission och därmed erhåller nyemitterade aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Det visar att ni, liksom jag och övriga som är verksamma i bolaget, tror på den potential Zoomability har att bli ett stor och lönsamt företag. Med emissionslikviden kan satsningar på sälj- och marknadsaktiviteter genomföras på nyckelmarknader som USA, Sverige, Italien och Norge vilket leder oss närmare vårt aggressiva tillväxtmål för 2023, som innebär mer än en fördubbling av försäljningen mot den prognos vi har för 2022, och därmed tillgängliggöra naturens läkande krafter för ännu fler rullstolsburna personer

Pehr-Johan Fager, VD i Zoomability Int AB

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 6 december 2022 med anledning av Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 734 085 från 5 081 200 aktier till 7 815 285 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 5 468 170 SEK, från 10 162 400 SEK till 15 630 570 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO2

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på tio (10) bankdagar som slutar två (2) bankdagar innan den 1 juni 2023, dock lägst kvotvärdet (2,0 SEK) och högst 3,5 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 367 042 aktier, från 7 815 285 aktier till 9 182 327 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 734 084 SEK, från 15 630 570 SEK till 18 364 654 SEK. 

Teckningsoptioner av serie TO3

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på tio (10) bankdagar som slutar två (2) bankdagar innan den 2 januari 2024, dock lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 januari 2024.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 367 042 aktier, från 9 182 327 aktier till 10 549 369 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 734 084 SEK, från 18 364 654 SEK till 21 098 738 SEK. 

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagetsverket. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 2, 2023.

Ersättning till emissionsgaranter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Informationen är sådan som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-23 08:38 CET.

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Safe Lane Gaming förstärker sin ledningsgrupp

Published

on

By

Safe Lane Gaming förstärker ledningsgruppen med Johan Henkow som Chief Operating Officer och Per Ekstig som Chief Technology Officer. 

Vår kommunicerade satsning på egenutvecklade spel inom Hyper Casual kräver att vi har personer med rätt kompetens och erfarenhet som jobbar över hela Safe Lane Gamings spelportfölj. Det känns väldigt bra att både Johan och Per nu ingår i ledningsgruppen då deras input och engagemang är en central del för SLGs arbete framåt, säger Arvid Klingström VD för Safe Lane Gaming

Både Johan och Per har arbetat många år på Raketspel och har varit drivande vid spelsläpp och vidareutveckling av bolagets mest framgångsrika spel. Tillträde i de nya rollerna sker med omedelbar verkan och ledningsgruppen utgörs nu av Philip Arfwedson CFO, Johan Henkow COO, Per Ekstig CTO och Arvid Klingström CEO

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Arvid Klingström
Telefon: +46 768 54 46 50
[email protected]
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (publ) är ett bolag inom mobilspelsindustrin med över 10 spel portföljen. Utöver spelutveckling fokuserar bolaget på strategiska förvärv och organisk tillväxt. Bolaget utvecklar, förvaltar och förvaltar spel för samtliga plattformar (främst iOS och Android)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Copernicus: Exceptionellt varmt – Europas tredje varmaste januarimånad; lägsta utbredningen av havsis i Antarktis i januari

Published

on

By

Copernicus

Yttemperaturavvikelse för januari 2023 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerar rutinmässigt månatliga klimatbulletiner som rapporterar om förändringar som observerats i den globala ytlufttemperaturen, havsisen och hydrologiska variabler. Alla de rapporterade fynden är baserade på datorgenererade analyser med hjälp av miljarder mätningar från satelliter, fartyg, flygplan och väderstationer runt om i världen. 

Temperaturer i januari 2023:

  • Januari 2023 var den 3:e varmaste i Europa
  • En stor del av Europa hade lufttemperaturer över genomsnittet, särskilt på Balkan och i östra Europa, där rekordvärme uppmättes på nyårsdagen; det var också ovanligt varmt i Svalbardregionen
  • Temperaturer över genomsnittet uppmättes i östra USA, Kanada, Mexiko och i ett band från sydöstra till nordvästra Ryssland
  • Temperaturer under genomsnittet uppmättes i Sibirien, Afghanistan, Pakistan och angränsande länder samt Australien

Copernicus

Månatliga globala medel- och europeiska medeltemperaturavvikelser i förhållande till 1991-2020, från januari 1979 till januari 2023. De mörkare färgade staplarna anger januarivärdena. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Havsisläget i januari 2023:

  • Antarktis havsisutbredning nådde sin lägsta utbredning för januari i satellitmätningen, 31 procent under genomsnittet, långt under det tidigare rekordet från januari 2017.
  • Havsiskoncentrationer under genomsnittet rådde i alla delar av södra oceanen.
  • Arktis havsisutbredning var 4 procent under genomsnittet, rankad 3:e lägsta uppmätta i januari.
  • Havsiskoncentrationerna i Arktis var mest under genomsnittet i Barents hav och Svalbardregionen.

Copernicus

Vänster: Genomsnittlig arktisk havsiskoncentration för januari 2023. Den tjocka orange linjen betecknar den klimatologiska havsiskanten för januari för perioden 1991-2020. Till höger: Anomali i arktisk havsiskoncentration för januari 2023 i förhållande till januarigenomsnittet för perioden 1991-2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

enligt Samantha Burgess, Biträdande direktor för C3S, ”Många av oss upplevde de exceptionellt varma temperaturerna runt årsskiftet. Även om januari 2023 var exceptionellt, förblir dessa extrema temperaturer en påtaglig indikation på effekterna av ett förändrat klimat för många regioner och kan uppfattas som en ytterligare varning för framtida extrema händelser. Det är absolut nödvändigt att vidta snabba åtgärder för att mildra de ökande globala temperaturerna.”

Rekordtemperaturer på nyårsdagen 2023

Copernicus

Daglig genomsnittlig ytlufttemperaturanomali för 1 januari 2023 i förhållande till genomsnittet under perioden 17 december-16 januari för vintrarna 1990/1991 till 2019/2020. Datakälla: ERA5. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Videomaterial som medföljer kartorna finns här.

Mer information om klimatvariationer i oktober och klimatuppdateringar från tidigare månader, högupplöst grafik och video kan laddas ned här.

Svar på ofta ställda frågor om temperaturövervakning finns här.

Information om C3S data set och hur det sammanställs

Temperatur- och hydrologikartor samt data är från ECMWF Copernicus Climate Change Services ERA5-data.

Havsiskartor och data är från en kombination av information från ERA5, såväl som från EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2 och snabbspårdata som tillhandahålls på begäran av OSI SAF.

Regionala medelvärden som anges har följande longitud/latitudgränser:
Hela jorden, 180W-180E, 90S-90N. totalt.
Europa, 25W-40E, 34N-72N, endast över land. 

Mer information finns här.

Information om nationella data och inverkan

Information om nationella data och inverkan baseras på nationella och regionala rapporter. För detaljer se respektive månads temperatur och hydrologisk C3S klimatbulletin.

C3S har följt Världsmeteorologiska organisationens (WMO) rekommendation att använda den senaste 30-årsperioden för att beräkna klimatologiska medelvärden och ändrat till referensperioden 1991-2020 för sina C3S Climate Bulletins som täcker januari 2021 och framåt. Figurer och grafik för både den nya och föregående perioden (1981-2010) tillhandahålls för transparens.

Mer information om den använda referensperioden finns här

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland. 

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb  http://atmosphere.copernicus.eu/ 

Copernicus Climate Change Service webb https://climate.copernicus.eu/ 

Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu 

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/ 

Twitter: 
@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF 

#EUSpace 

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
+46 708-184298
[email protected]

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Eternali bjuder in till digital investerarträff den 13 februari 2023

Published

on

By

Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) bjuder in till en digital investerarträff den 13 februari 2023 med anledning av den nyemission av units som nu genomförs med teckningstid till och med den 17 februari 2023.

Investerarträffen genomförs i form av en livesänd presentation där Eternalis VD, Andreas Forssell, presenterar Bolaget samt informerar om den pågående nyemissionen. Deltagare erbjuds att ställa frågor digitalt. Den livesända presentationen hålls på svenska.

Tid: 13 februari 2023 kl 13.30 – 14.30.

Livesändning och registrering till träffen hänvisas till följande länk: Eternali aktieägarträff och pågående nyemission av units, 13 februari 2023 (financialhearings.com)

För mer information om nyemissionen av units: Unit issue – investors 2023 (eternali.se)

För mer information kontakta:

Andreas Forssell, CEO
mob: +46 76 015 15 95
mail: 
[email protected]

​​​​​Tim Carlsson, CFO
mob: +46 70 231 87 01
mail: 
[email protected]

Om Eternali
Eternali är ett skogsbolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för snabbväxande träfiber som råvara. Vår vision är att skapa värde i den gröna omställningen. Eternali är verksamma med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Produktionen och den operativa verksamheten är placerad i norra Brasilien, med huvudkontor i Belém, Brasilien och operativ verksamhet i Urbano Santos, Brasilien. Eternali är ansluten till FN Global Compact och följer dess principer för ett ansvarsfullt företagande. För mer information besök Eternalis hemsida eternali.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.