Alimak Group AB återköper egna aktier

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Årsstämman 2021 bemyndigade styrelsen i Alimak Group AB (publ) att besluta om förvärv av egna aktier för att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv, kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram och täcka kostnader för utgivna incitamentsprogram.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman har styrelsen beslutat återköpa egna aktier. Det huvudsakliga syftet med återköpen är att säkerställa Alimak Groups åtagande att leverera aktier i enlighet med koncernens optionsprogram.

Återköpen kommer ske före årsstämman 2022 och avsikten är att återköpa upp till 450,000 aktier. Samtliga återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och aktierna kommer återköpas kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Återköp av aktier kommer ombesörjas av en investmentbank eller ett finansiellt institut och ska ske i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser i Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

För information om genomförandet av återköp av aktier se www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte offentliggöras separat, såvida inte tvingande regler avseende offentliggörande är tillämpliga.

Återköpen får inte resultera i att Alimak Groups innehav av egna aktier vid någon tidpunkt överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Det totala antalet aktier i bolaget är 54,157,861, varav bolaget vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar 292,611.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Hendel, CFO Alimak Group
Email:
[email protected]
Tel: 070 297 74 00

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt.
www.alimakgroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.