Connect with us

Marknadsnyheter

Karnov Group erhåller godkännande att förvärva avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike

Published

on

Karnov Group AB (publ) (“Karnov” eller “Bolaget”) har erhållit godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten och kommer därmed att slutföra förvärvet av de avknoppade verksamheterna inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike (tillsammans de ”Förvärvade Bolagen”). Slutförande av förvärvet beräknas att ske den 30 november 2022, varpå de Förvärvade Bolagen kommer att konsolideras i Karnovs koncernredovisning. Karnov har ingått avtal med den spanska konkurrensmyndigheten att göra vissa marknadsåtaganden (”Åtagandena”) i tre år efter slutförande av förvärvet.

Kort om den planerade transaktionen

  • Förvärvet transformerar Karnov från en av de ledande aktörerna för juridiska informationstjänster i Norden till en europeisk aktör med stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike. De Förvärvade Bolagen är välkända leverantörer inom juridisk information, research, arbetsflöde, analys och juridisk fortbildning i Spanien och Frankrike.  
  • Tillsammans utgör de Förvärvade Bolagen en stark aktör i Spanien och Frankrike med en preliminär oreviderad proforma-omsättning om cirka 123,2 miljoner euro och med en EBITDA om cirka 16,7 miljoner euro, motsvarande cirka 1 250 miljoner kronor respektive 170,0 miljoner kronor[1], vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 13,6 procent, för räkenskapsåret 2021
    • Genom att kombinera det bästa innehållet och den bästa plattformen samt egna erfarenheter från sammanslagningar av bolag, får Karnov en stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike samt goda möjligheter för fortsatt utveckling av de lokala verksamheterna. Karnov är förberedda att realisera kostnadseffektiviseringar i Spanien som ska generera årliga synergier på en EBITDA-nivå om upp till cirka 10 miljoner euro med full effekt vid slutet av 2026. Kostnaderna för att uppnå detta beräknas uppgå till upp till totalt cirka 24 miljoner euro
  • Karnov har åtagit sig under en period om tre år från slutförandet av förvärvet att göra två Åtaganden på den spanska marknaden. Karnov avser att skapa nya förstklassiga erbjudanden på den spanska marknaden, men har även åtagit sig att erbjuda befintliga lokala produkter och tjänster, inklusive juridiska databaser och publikationer, separat under rimliga marknadsförhållanden. Vidare har Karnov åtagit sig att inte ingå exklusivitetsavtal med författare som begränsar författarens möjlighet att samarbeta med något annat företag. Åtagandena kan därefter förlängas av den spanska konkurrensmyndigheten i som längst ytterligare två år, om myndigheten anser det nödvändigt.
  • Karnov kommer arbeta nära med de lokala verksamheterna för att realisera synergierna. Som tidigare meddelats kommer de Förvärvade Bolagen att vara fristående från verksamheterna i Norden under den period när synergier avses realiseras i de Förvärvade Bolagen. Karnov har för avsikt att därefter undersöka synergier mellan de Förvärvade Bolagen samt den befintliga verksamheten i Norden.

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef för Karnov Group, kommenterar

Vi är nöjda att nu ha fått klartecken att genomföra förvärven. Det är en attraktiv möjlighet att skapa förstklassiga erbjudanden på de lokala marknaderna och där bygga en stark marknadsnärvaro. Nu samlar vi några av de mest innovativa varumärkena på den europeiska marknaden för juridiska informationstjänster under ett tak. Det skapar en stark grogrund för nya Legal Tech-lösningar och därmed till betydande värdeskapande för våra kunder och aktieägare.”

 

Karnov förvärvar samtliga aktier och röster i Wolters Kluwer France S.A.S (“Wolters Kluwer France”), Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A. (“Wolters Kluwer Spain”) och Editorial Aranzadi S.A.U. (“Thomson Reuters Spain”) och vissa dotterbolag[2] samt överlåtelse av vissa IP-rättigheter[3] för ett kontant vederlag om cirka 160 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis. Som tidigare kommunicerat den 9 december 2021 har Karnov kommit överens om villkoren för och säkrat en ny brygglånefacilitet från Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland för att finansiera transaktionen.

 

Både i Spanien och Frankrike förvärvar Karnov verksamheter som har välkända och respekterade varumärken på de lokala marknaderna. Karnov avser att bära fanan vidare och har beslutat sig för att vara verksamma under varumärket Aranzadi LA LEY i Spanien och Lamy Liaisons i Frankrike. Karnov Groups varumärke kommer att adderas till de viktigaste varumärkena för att signalera internationalisering, innovation och europeisk styrka.

För mer information, kontakta:

Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: +46 709 957 002
Email: [email protected]

Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
Email: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 3 november 2022 klockan 17:00 CET.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Toulouse, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 300 anställda. Nettoomsättningen under 2021 uppgick till 878 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske”, eller i varje enskilt fall deras negationer, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallen skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som ingår i detta pressmeddelande avser endast omständigheterna vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande.

 

[1] EUR-siffrorna har omräknats till SEK med den genomsnittliga valutakursen för perioden 1 januari till 31 december 2021, med en EUR/SEK valutakurs om 10,15. Samtliga siffror är preliminära och oreviderade.

[2] Transaktionen skulle innebära förvärv av 100 % av aktierna i Wolters Kluwer France, Wolters Kluwer Spain, Thomson Reuters Spain och dotterbolagen Wolters Kluwer Formación, S.A. och Wolters Kluwer Portugal Unipessoal, LDA.

[3] Överlåtelse av vissa IP-rättigheter mellan Wolters Kluwer International Holding B.V., Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg SA, Holding Wolters Kluwer France S.A.S., Thomson Reuters Holdings B.V. och Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.