Touchtech: Delårsrapport Q1 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Perioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 615 (1 176) tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -417 (852) tkr
  • Resultatet före skatt uppgick till -1 237 (337) tkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (0,04) kr

Antal aktier per 2022-03-31 uppgick till 11 085 332 st (7 954 100)
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2022

  • Inga väsentliga händelser

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Inga väsentliga händelser

VD har ordet

Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till 2 615 TSEK, vilket är en ökning med 1 439 TSEK jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen beror delvis på fortsatt medfinansiering av BESTSELLER för utveckling av Touchtechs plattform men framför allt på en ökning av licensintäkterna med drygt 200%. Även om merparten av licensintäkterna kommer från våra retail-lösningar, står wholesale-lösningarna för 20% efter en stark tillväxt sedan Q4 2021.

Samtidigt är resultatet ca 1 600 TSEK lägre jämfört med motsvarande period förra året. Detta beror på en signifikant ökad investeringstakt i försäljning- och marknadsföring samt i utvecklingsresurser.

Sedan början på första kvartalet har vi anställt och anlitat nya säljare och konsulter för att kunna öka aktiviteten i nykunds-bearbetningen samt stärka vår närvaro i media. Viktiga åtgärder har genomförts för att kunna arbeta strukturerat och skalbart med försäljningen, där vi först nu ser effekten i form av att nya affärsmöjligheter med potentiella kunder från olika marknader inom mode-och konfektionsbranschen kontinuerligt inleds. Parallellt har vi sett över vår kommunikationsstrategi och visuella identitet. Intressant och för marknaden bra innehåll har förberetts i PR- & marknadsföringssyften som inom en snar framtid kommer börja publiceras.

Utvecklingskapacitet har sedan början av året nästan fördubblats. I samband med detta har det genomförts en omfattande omorganisation inom utvecklingsavdelningen i syfte att kunna fortsätta innovera i ett högt tempo. Därmed är Touchtech också väl rustat för att snabbt kunna växla upp med ännu fler resurser vid behov, allt eftersom nya kunder ansluts.

Det är betydande investeringar som kommer att göras under året vilket onekligen kommer innebära en del kostnader. Bolaget bedömer att investeringarna är nödvändigt och räknar med att kassan, tack vare emissionen i december, kommer vara tillräcklig för att kunna lyfta Touchtech till nästa nivå. Högsta prioritet är därför att bygga en skalbar försäljningsorganisation som kontinuerligt och förutsägbart levererar nya kundavtal.

För fullständig kvartalsrapport besök: https://www.touchtech.com/corporate/

Touchtech bjuder in till web-konferens på måndag den 2 maj 2022 kl 11:30-12:00 där VD kommenterar och svarar på frågor relaterat till kvartalsrapporten. Mer information om hur man anmäler sig till telefonkonferensen finns på bolagets hemsida: https://www.touchtech.com/corporate.

Med vänliga hälsningar,
Deniz Chaban
[email protected]

Om Touchtech
Touchtech is a Swedish publicly traded SaaS-company with a vision to be the leading OmniChannel platform connecting brands, retailers, and consumers within the fashion and apparel industry to drive more sustainable sales and improve the buying experience.

Touchtech is a strategic and integrated technology platform of digital sales tools for wholesale and retail. The platform is already being utilized globally, by thousands of consumers and salespeople in over hundreds of retail stores and wholesale showrooms. Jack & Jones, Axel Arigato, J.Lindeberg and Vero Moda are some of the brands using Touchtech to bridge the gap between their physical and digital commerce.

Touchtech, founded 2008 by Deniz Chaban and Sebastian Hartman, has a strong corporate foundation with owners like Heartland – majority owner of e-commerce companies Zalando and Asos and the clothing company BESTSELLER.

Learn more about Touchtech on www.touchtech.com

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:
Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 2 615 TSEK, vilket är en ökning med 1 439 TSEK jämfört med motsvarande period förra året.

Under samma period har rörelsens kostnader ökat med 1 673 TSEK. Personalkostnaderna har ökat med ca 511 TSEK, vilket beror på att antalet anställda ökats. Övriga externa kostnader har ökat med 1 175 TSEK, vilket beror på en satsning på sälj- och marknadsföringskostnader samt resekostnader, vilket under samma period förra årets drogs in p.g.a. Covid-19.

Likviditet och finansiering
Touchtechs banktillgodohavanden uppgick den 31 mars till 39,8 TSEK (3,9 TSEK per 31 mars 2021). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 MSEK att tillgå. Touchtech har räntebärande skulder om 1,3 TSEK (2,4 TSEK per 31 mars 2020).

Aktivering av FoU
Touchtech har under perioden januari – mars 2022 balanserat totalt 3 618 TSEK avseende löne- och konsultkostnader för utvecklingsarbete avseende Touchtech-plattformen. Lönekostnader som aktiverats uppgår till 981 TSEK och inköpta konsultkostnader till 2 637 TSEK. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 mars 2022 till 14,5 TSEK (8,0 TSEK).

Avskrivningar
De första tre månadernas resultat har belastats med avskrivningar om 792 TSEK (473 TSEK). Av dessa avser 774 TSEK (438 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Principer för rapportens upprättande
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Aktien
Touchtech AB (publ) noterades den 22 november 2017 på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) med kodnamnet TOUCH och har ISIN-kod SE0010414482.

Antal aktier
Vid periodens utgång har Touchtech AB (publ) 11 085 332 stycken utestående aktier.

Nästa rapporteringstillfälle
Delårsrapport Q2 2022 publiceras den 19 augusti 2022.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.