Connect with us

Marknadsnyheter

20 000 personer på 150 platser följde A Sustainable Tomorrow

Published

on

Den 15 september anordnades den tionde upplagan av A Sustainable Tomorrow, som nu har vuxit till Nordens största digiloga hållbarhetskonferens. Hela 20 000 personer följde årets evenemang som handlade om hur disruption på olika nivåer kan öka takten i hållbarhetsomställningen. Professor Johan Rockström var en av keynote talarna och presenterade ny forskning om de planetära gränserna.


Från vänster: Henrik Linder, Christofer Laurell, Linnéa Claeson, Katarina Blomkvist, Sara Nilsson Lööv, Catarina Rolfsdotter-Jansson, Noura Berrouba, Märtha Rehnberg, Matilda Machacek och Fredrik Reinfeldt.

Årets arrangemang genomfördes inför publik i Helsingborg och livesändes till 150 hubbar. Nytt för i år var att även hubbar i Finland, Norge och Spanien valt att ansluta sig till A Sustainable Tomorrow. Dessutom lanserades en ny scenografi som en del av ett dynamiskt tv-produktionsformat. Syftet är att skapa en bättre upplevelse för deltagarna och få fler att gå från ord till handling i sin hållbarhetsomställning. Totalt följdes evenemanget av cirka 20 000 personer som fick lyssna till föreläsningar och diskussioner inom fokusområdet ”Disruption – människa, maskin, metod”. Programmet leddes av Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och programledare hos A Sustainable Tomorrow.

– Det är fantastiskt att människor från så många olika samhällssektorer samlas för dialog och för att utveckla samarbeten baserat på input från sändningen. Deltagarnas feedback visar att det finns ett stort intresse för att lära sig mer om disruption och tillämpa det i sin verksamhet, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson.

Dagen inleddes med ett tvärsektoriellt samtal om disruption med Sara Nilsson Lööv, legitimerad psykolog och initiativtagare till Rebellmammorna, Dr. Christofer Laurell, Chief Research Officer på ClimateView, och Dr. Katarina Blomkvist, forskare inom disruptiv innovation och grundare av Daily Innovation. Paneldeltagarna var överens om att det behövs mer sektorsövergripande samarbete mellan civilsamhälle, politik, städer, näringsliv och akademi.

Professor Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, presenterade ny forskning som visar att sex av nio planetära gränser nu har överskridits. Om nuvarande trend håller i sig riskerar det att leda till att planeten inte längre kan upprätthålla mänskligt liv. Visserligen har kunskapen ökat, lagar och regelverk skärpts, men omställningen går ändå för långsamt. För att förhindra en temperaturökning över 1,5 grader måste klimatutsläppen halveras varje decennium, vilket kräver disruptiva och exponentiella lösningar.

Märtha Rehnberg, expert inom disruption och medgrundare av DareDisrupt, föreläste bland annat om vikten av visioner för att skapa modiga handlingar i nutiden. Företag som prioriterar syfte framför vinst har lättare att locka unga talanger som vill lösa problem genom att utveckla nya, hållbara lösningar. Det finns fantastiska möjligheter inom områden som bioinnovation, kvantteknik och artificiell intelligens så länge vi använder tekniken för rätt syfte. Publiken fick även lyssna till goda exempel från energiföretaget RWE Renewables som gör stora investeringar i exempelvis havsbaserad vindkraft samt Resurs Bank som presenterade sitt arbete för att bidra till ekonomisk hållbarhet bland unga och stötta cirkulära affärsmodeller.

Människorättsaktivisten och juristen Linnéa Claeson pratade om vikten av att stå upp för sina medmänniskor, att vara modig även när man är livrädd. Mod är en muskel som går att öva upp och det krävs disciplin för att göra det som är rätt, i stället för att välja den enkla vägen. Att ge upp är att avsäga sig ansvar. Noura Berrouba, ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, summerade och analyserade innehållet under sändningen. Hon underströk att ungdomar spelar en viktig roll för att sätta hållbarhets- och klimatfrågor på agendan och att deras engagemang måste tillvaratas på ett bättre sätt. Vi behöver fler disruptörer, konstaterade Noura Berrouba.

För åttonde gången avslutades konferensen av Fredrik Reinfeldt som gjorde en global omvärldsanalys. Trots en dysfunktionell världsmaktsordning där starka krafter motarbetar frihet och öppenhet valde den tidigare statsministern ändå att vara hoppfull. Han lyfte fram FN:s klimatarbete och de Globala målen som en framgångsrik global ansträngning. Om alla länder uppnår sina nationella klimatmål kan vi fortfarande rädda planeten. Det räcker dock inte med en traditionell, kontrollerad förändringsprocess utan det krävs disruptiva lösningar som kan skalas upp på global nivå.

Nästa A Sustainable Tomorrow-konferens anordnas den 11 september 2024. Målet är att bli 40 000 deltagare och etablera hubbar i fler länder.

– Det är nu eller aldrig. Vi måste använda disciplin, gemenskap och vara disruptiva genom gränsöverskridande samarbeten för att skapa en hållbar morgondag. Årets digiloga uppslutning och det stora intresset för att arrangera en hållbarhetshubb 2024 visar på en unik kraft hos en stor grupp människor. I ett alltmer polariserat samhälle blir vi en samlingspunkt som hjälper alla sektorer att förflytta sig i rätt riktning tillsammans. Det ger mig hopp, säger Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow.

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Nilsson, grundare, bo@asustainabletomorrow.se, 070-527 61 12

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. www.asustainabletomorrow.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.